Nghị Quyết Số: 882/NQ-UBTVQH12

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
55
lượt xem
1
download

Nghị Quyết Số: 882/NQ-UBTVQH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NGHỊ QUYẾT VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị Quyết Số: 882/NQ-UBTVQH12

  1. ỦY BAN THƯỜNG VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUỐC HỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- -------------- Số: 882/NQ-UBTVQH12 Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2010 NGHỊ QUYẾT VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội; Căn cứ Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Chương trình hoạt động giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2010; Căn cứ Kế hoạch số 304/UBTVQH12 ngày 30 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2010; Xét Tờ trình số 10/TTr-BDN ngày 07 tháng 01 năm 2010 của Ban Dân nguyện về việc triển khai thực hiện giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri năm 2010 theo Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Giao đồng chí Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội – Trưởng Ban Dân nguyện tổ chức thực hiện giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  2. Điều 2. Đồng chí Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội – Trưởng Ban Dân nguyện có nhiệm vụ sau đây: 1. Xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát; chịu trách nhiệm tổ chức và tiến hành giám sát theo Luật hoạt động giám sát của Quốc hội; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, được mời đại diện Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các cơ quan hữu quan ở trung ương và địa phương tham gia thực hiện các nội dung giám sát theo kế hoạch. 2. Báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ kỳ họp thứ sáu đến kỳ họp thứ bảy tại phiên họp tháng 4 năm 2010 và từ kỳ họp thứ bảy đến kỳ họp thứ tám tại phiên họp tháng 9 năm 2010. 3. Căn cứ vào kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội, giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội xây dựng Báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ bảy và kỳ họp thứ tám. Điều 3. 1. Giao Ban Dân nguyện chủ trì phối hợp với Văn phòng Quốc hội, các cơ quan hữu quan để tổ chức phục vụ các hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 2. Kinh phí cho hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri được đảm bảo từ kinh phí hoạt động của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Điều 4. Đồng chí Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội – Trưởng Ban Dân nguyện, Hội đồng dân tộc, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội, các Đoàn
  3. đại biểu Quốc hội, Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Nơi nhận: CHỦ TỊCH - Ủy ban thường vụ Quốc hội; - Thường trực Chính phủ; - TT. HĐDT và các Ủy ban của Quốc hội; - Các Ban, Viện của UBTVQH; - Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Phú Trọng - Văn phòng Trung ương Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND, các tỉnh, TP trực thuộc TƯ; - Lưu HC, DN.
Đồng bộ tài khoản