intTypePromotion=1

Nghiên cứu chọn lọc tạo dòng trống và mái vịt cao sản hương thịt tại trại vịt giồng vigova

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
61
lượt xem
7
download

Nghiên cứu chọn lọc tạo dòng trống và mái vịt cao sản hương thịt tại trại vịt giồng vigova

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bằng phương pháp chọn lọc và nhân giống thích hợp, trong nước và trên thế giới đã chọn tọa thành công một số dòng vịt với mục đích sử dụng trong các tổ hợp khác nhau. Nguyễn Công quốc và Dương Xuân Tuyền đã chọn lọc, nhân thuần, chủ yếu nhằm bình ổn năng suất sinh sản các dòng vịt ông bà nhập nội CV Super - M: Việt nam là một trong số 10 nước có nền chăn nuôi vịt phát triển nhất thế giới. Tuy nhiên, mặc dù tổng sản lượng thịt vịt sản xuất ra năm 1998...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu chọn lọc tạo dòng trống và mái vịt cao sản hương thịt tại trại vịt giồng vigova

  1. NGHIÊN C U CH N L C T O DÒNG TR NG VÀ DÒNG MÁI V T CAO S N HƯ NG TH T T I TR I V T GI NG VIGOVA Dương Xuân Tuy n1, Nguy n Văn B c1, inh Công Ti n1 và Hoàng Văn Ti u2 1 Trung tâm Nghiên c u chuy n giao TBKT chăn nuôi Tp H Chí Minh; 2 Vi n Chăn nuôi Tác gi liên h : TS. Dương Xuân Tuy n, Phó Giám c Trung tâm Nghiên c u chuy n giao TBKT chăn nuôi Tp H Chí Minh; T: (08) 8943667 / 0913774977; Fax: (08) 8 958864; E-mail: dxtuyen@gmail.com ABSTRACT The study was successful to create two meat type duck lines named V2 (heavy) and V7. BLUP Animal Model was used for prediction of breeding values. The V2 line was selected for high 7 weeks aged body weight. After 4 generations of selection body weight at 7 weeks of age of males and females was 3,270grams and 3,110 grams, respectively. Heritability coefficient of body weight at 7 weeks of age (h2S) was 0.213±0.245 for the males and 0.304±0.248 for the females. Total selection response of 4 generations of selection for the body weight trait was 203.5 grams for the males and 138.8 grams for the females. Genetic progress of males and females, respectively, was 46.04 and 31.4 grams per year. Egg number of 42 weeks laying cycle, egg weight, feed conversion ration for 10 eggs, fertility and hatchability on fertile eggs were 156.5 eggs, 95.84 grams, 5.82 kgs, 87.2% and 77.3%, respectively. The V7 line was selected to improve egg number. The selection criteria was egg number of the first 12 laying weeks period. Heritability coefficient (h2S), average selection response of 4 selection generations and genetic progress were 0.195, 6.84 eggs and 1.59 eggs, respectively. Egg yield, egg weight, feed conversion ration for 10 eggs, fertility and hatchability on fertile eggs were, respectively, 207.2 eggs, 85.3 grams, 3.81 kgs, 97.8% and 80.5%. Keywords: Selection meat type duck lines; body weight; Heritability; feed conversion; egg weight. TV N B ng phương pháp ch n l c và nhân gi ng thích h p, trong nư c và trên th gi i ã ch n t o thành công m t s dòng v t v i m c ích s d ng trong các t h p khác nhau. Nguy n Công Qu c và Dương Xuân Tuy n (1993) ã ch n l c, nhân thu n, ch y u nh m bình n năng su t (NS) sinh s n các dòng v t ông bà nh p n i CV Super-M. Dương Xuân Tuy n và c ng s (2001) qua 4 th h áp d ng phương pháp ch n l c cá th k t h p gia ình (ch n l c nh hư ng) ã t o ư c dòng tr ng V5 có kh i lư ng (KL) cơ th cao hơn và dòng V6 có s n lư ng (SL) tr ng cao hơn các dòng v t trư c ó. KL cơ th 7 tu n tu i dòng V5 trung bình m i th h tăng 28,25g (tr ng) và 21,42g (mái). SL tr ng dòng mái V6, v i ly sai ch n l c 13-14,2 qu , SL tr ng tăng ư c 10,2 qu /4 th h ch n l c. Nh chương trình ch n l c, hãng Cherry Valley (Anh) ã t o ra ư c dòng 053 và dòng 153 có KL 48-49 ngày tu i cao hơn dòng i ch ng 051 và 151 l n lư t là 417g và 369g. V SL tr ng, theo Wezyk và cs (1985), nh ch n l c t o dòng, trong vòng 16 năm, SL tr ng dòng v t P44 tăng 36 qu và dòng v t P55 tăng 22 qu . Tai và CS (1989) ngh nên ch n t o các dòng thu n, r i t ó t h p ra con lai s cho NS và hi u qu cao hơn. H s di truy n (h2S) c a tính tr ng KL cơ th 8 tu n tu i v t B c Kinh và CV Super-M 0,13 n 0,39; còn
  2. c a SL tr ng t 0,02 n 0,23 (Kosba và CS, 1995; Tai, 1985; Tai và CS, 1989; Dương Xuân Tuy n,1998; Dương Xuân Tuy n và CS 2001). Dương Xuân Tuy n (1998) thông báo tương quan ki u hình gi a KL cơ th vào và SL tr ng 20 tu n trên v t CV Super-M là -0,20. Như v y, có hi u qu c n ch n l c t o ra các dòng khác nhau v KL cơ th và SL tr ng. Nh m t o thêm các dòng ph c v t h p m i s n xu t v t b m và thương ph m cho NS cao hơn, áp ng nhu c u th trư ng các t nh phía Nam, tr i v t gi ng Vigova ti n hành nghiên c u ch n t o 2 dòng v t cao s n m i, t tên là dòng V2 (dòng tr ng) và dòng V7 (dòng mái). Th i gian th c hi n 1998-2004. V T LI U VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U Sơ ghép ph i và ch n l c Th Dòng tr ng V2 Dòng mái V7 h Ghép ph i Ch n l c Ghép ph i Ch n l c G1 C n thân anh Trong gia ình - Tr c Luân chuy n tr ng Trong gia ình - ch em ti p t giá tr ki u hình mái, tránh c n thân BLUP b n thân + C m quan ngo i + C m quan ngo i hình hình G2 C n thân anh Trong gia ình - Tr c Luân chuy n tr ng Trong gia ình - ch em ti p t giá tr ki u hình mái, tránh c n thân BLUP + C m quan b n thân ngo i hình + C m quan ngo i hình G3 Tránh c n Cá th - Tr c ti p t giá Luân chuy n tr ng Trong gia ình - thân, giao tr ki u hình b n thân mái, tránh c n thân BLUP + C m quan ph i ng u + C m quan ngo i hình ngo i hình nhiên G4 Tránh c n Cá th - Tr c ti p t giá Luân chuy n tr ng Trong gia ình - thân, giao tr ki u hình b n thân mái, tránh c n thân BLUP + C m quan ph i ng u + C m quan ngo i hình ngo i hình nhiên Các bư c t o dòng t nguyên li u là àn v t Cv-SM Theo dõi NS cá th , phát hi n và tách riêng àn h t nhân làm nguyên li u t o dòng. T các cá th u dòng, theo các phương pháp giao ph i khác nhau i v i dòng tr ng và dòng mái, l p các ơn v huy t th ng (gia ình) ch n l c và nhân dòng, m b o có ti n b di truy n (TBDT) và n nh dòng. Ti n hành th nghi m t h p dòng. Tính tr ng ch n l c: Dòng tr ng: Tính tr ng ch n l c chính là KL cơ th 7 tu n tu i và xét ngo i hình b ng c m quan; Ch n l c tr c ti p t giá tr ki u hình b n thân. Dòng mái: Tính tr ng ch n l c chính là s lư ng tr ng 12 tu n và xét ngo i hình b ng c m quan; Giá tr gi ng ư c lư ng qua BLUP, theo mô hình thú.
  3. Sơ ch n ph i qua các th h c a dòng V2 TH Giao Mã s gia ình (Tr ng) S tr ng S mái h t nhân ph i h t nhân T o àn nguyên li u (2 năm) 30 100 G0 Ghép 1 2 34 5 6 78 9 10 10 40 G G1 Cn 1 2.1 4.1 6.1 9.1 10.1 10 40 thân . 6.2 9.2 1 9.3 9.4 G2 Cn 4.1.1 6.1.1 9.1.1 10.1.1 17 40 thân 4.1.2 6.1.2 9.1.2 10.1.2 4.1.3 6.2.1 9.1.3 6.2.2 9.2.1 6.2.3 9.2.2 9.4.1 9.4.2 G3 Giao Nhóm qu n th 20 100 ph i ng u nhiên G4 Giao Nhóm qu n th 20 100 ph i ng u nhiên Dinh dư ng th c ăn và nuôi dư ng Th c ăn (TA) viên công nghi p có dinh dư ng như sau: V t con 0-7tt: 22% protein (Pr) thô và 2900 Kcal NLT ; V t h u b (8-22tt): 15,5% Pr thô và 2900 Kcal NLT ; V t (t 23tt): 19,5% Pr thô và 2700 Kcal NLT . H th ng chu ng tr i ghép gia ình, có cá th theo dõi NS cá th , máng bơi nhân t o. N i dung theo dõi và x lý s li u KL cơ th 7 tu n tu i và 21 tu n tu i; t l nuôi s ng; tu i qu tr ng u; s lư ng tr ng cá th n 12tu n và s n lư ng (SL) tr ng bình quân dòng 42 tu n ; KL tr ng; t l phôi và t l n ; tiêu t n TA cho 10 tr ng, k c TA v t tr ng, ư c lư ng h2S b ng phân tích phương sai; xác nh hi u qu ch n l c th c t b ng so sánh i ch ng (KL cơ th 7 tu n tu i V2) ho c so sánh i sau -trư c (SL tr ng 12 tu n V7); xác nh các ch tiêu NS cơ b n c a hai dòng v t. Th nghi m t h p dòng, k t h p v i các dòng v t khác c a tr i Vigova là dòng V5 và V1 ki m tra NS v t b m và v t thương ph m. Sơ t h p dòng
  4. V t ông bà Tr ng V2 x Mái V5 Tr ng V1 x Mái V7 Vtb m Tr ng Mái V t thương ph m V2V5V1V7 X lý s li u Dùng các ph n m m: Harvey (1990) (phân tích bình phương nh nh t -Least Square), Excel và Minitab Release 12.21. K T QU VÀ TH O LU N H s di truy n kh i lư ng cơ th 7 tu n tu i B ng 1- H s di truy n kh i lư ng cơ th 7 tu n tu i Tham s Dòng V2 Dòng V7 di truy n Tr ng Mái Tr ng Mái B : M : Con 18:76:186 19:71:203 65 : 108 : 160 85 : 251 : 730 H s di truy n (h2S) 0,213±0,245 0,304±0,248 (1,177±0,507) 0,382±0,138 h2S ư c lư ng theo thành ph n phương sai c a b trên tính tr ng KL cơ th 7 tu n tu i là dư i trung bình. tăng ư c TBDT ph i tăng cư ng ch n l c và ghép ph i thích h p tăng bi n d tính tr ng, t ó tăng ly sai ch n l c. Hi u qu ch n l c v kh i lư ng cơ th 7 tu n tu i c a dòng tr ng V2H B ng 2- Kh i lư ng cơ th và tiêu t n th c ăn /kg kh i lư ng 7 tu n tu i c a dòng tr ng V2 nuôi kh o sát kh u ph n ăn t do Th h Tham s th ng Kh i lư ng 7 tu n tu i Tiêu t n th c ăn (kg/kg) kê Tr ng Mái G0 n (con) 29 30 2,63 a 2928,0a±33,04 Mean ± SE (g) 3040,9 ±33,60 Cv (%) 5,95 6,18 G1 n (con) 30 30 2,59 a 2959,3a±41,87 Mean ± SE (g) 3082,8 ±41,26 Cv (%) 7,33 7,75 G4 n (con) 35 33 2,55 b 3110,0b±41,05 Mean ± SE (g) 3270,0 ±38,32 Cv (%) 6,93 7,58 G4-G0 229,1 182,0 -0,08 a,b: Các giá tr mang ch cái khác nhau trong cùng m t c t sai khác có ý nghĩa th ng kê, P
  5. B ng 3- Kh i lư ng cơ th c a àn h u b nuôi theo kh u ph n ăn h n ch Th h Tu n V t tr ng V t mái tu i Mean (g) Cv (%) Mean (g) Cv (%) G1 7 2630,2 12,9 2599,1 14,1 G2 2679,5 10.3 2609,7 11,2 G3 2669,3 10,1 2614,7 9,8 G4 2680,2 8,6 2620,5 7,3 G1 21 4210,2 8,6 3700,1 8,4 G2 4193,5 7,5 3710,5 8,7 G3 4200,2 7,1 3750,9 7,3 G4 4282,0 6,8 3802,4 7,2 B ng 4- Ly sai ch n l c, hi u qu ch n l c và ti n b DT v KL cơ th 7ttu i tr ng V2 Tham s DT Tr ng Mái G1 G2 G3 G4 G1 G2 G3 G4 Ly sai CL (g) 253,2 227,0 180,5 176,3 155,2 130,4 99,3 90,2 Hi u qu CL c lý 36,01 32,28 38,44 37,55 31,84 26,76 30,19 27,42 thuy t (Rlt) (g) Hi u qu CL c t/t 203,5 138,8 (Rtt) (gam/4 TH) Ti n b DT (g/năm) 46,04 31,4 B ng 5- K t qu phân tích phương sai v nh hư ng y u t dòng và gi i tính n KL cơ th 7 ttu i Ngu n bi n t do T ng bình phương Trung bình bình F P phương Chung 942 144561607 Dòng 1 111642315 111642315 3239,32 0,000 Gi i tính 1 554404 554404 16,09 0,000 Dòng* Gi i tính 1 2512 2512 0,07 0,787 Ng u nhiên 939 32362376 34465 Ch n l c nh hư ng ã mang l i hi u qu và TBDT. K t qu phân tích phương sai cho th y nh hư ng c a y u t dòng n tính tr ng KL cơ th 7 tu n tu i là r t l n, k n là y u t gi i tính. TBDT v KL cơ th 7 tu n tu i c a v t tr ng dòng V2 t 46,04g /năm; c a v t mái t 31,4g /năm. tăng TBDT, ngoài y u t cư ng ch n l c, c n có k ho ch nhân gi ng thay th àn h p lý cũng như k thu t nuôi dư ng t t rút ng n kho ng cách th h . Ch n l c cũng làm tăng ng u v KL cơ th 7 và 21 tu n tu i c a àn v t gi ng. Hi u qu ch n l c v KL 7 tu n tu i có cao hơn so v i k t qu ch n l c trên dòng V5 c a Dương Xuân Tuy n và cs (2001). KL 7 tu n tu i c a th h 4 so v i th h xu t phát cao hơn 229,1g /con (v t tr ng) và 182,0g (v t mái). Tiêu t n TA gi m 0,07 kg/kg KL cơ th . So sánh v i KL cơ th 7 tu n tu i nuôi v i kh u ph n ăn t do cũng như KL cơ th trư c khi vào nuôi v i kh u ph n ăn h n ch thì KL c a dòng tr ng V2 là l n nh t t trư c t i nay. KL 7 tu n tu i c a dòng V2 cao hơn dòng tr ng V5
  6. c a tr i Vigova do Dương Xuân Tuy n và cs (2001) t o ra trư c ây là 233,6g (tr ng) và 203,7g (mái) ; bình quân tr ng mái dòng V2 cao hơn dòng tr ng T5 t i trung tâm nghiên c u v t i Xuyên (Hoàng Th Lan và cs, 2004) là 151,1g. Hi u qu ch n l c v s lư ng tr ng c a dòng mái V7 B ng 6- Ly sai ch n l c, hi u qu ch n l c và ti n b di truy n v s lư ng tr ng 12 tu n c a dòng mái V7 qua các th h t G1 n G4 Tham s DT G1 G2 G3 G4 S tr ng ch n h t nhân 20 20 20 20 S mái ch n h t nhân 80 80 80 80 Ly sai CL (qu ) 6,5 5,4 5 4,2 H s DT (h2S) [B : M : Con] 0,195±0,162 [43 : 97 : 208] Hi u qu CL lý thuy t (Rlt) (qu ) 0,84 0,70 0,65 0,55 Hi u qu CL th c t (Rtt) (qu ) 2,8 1,82 0,35 1,88 Ti n b DT (?G) (qu /năm) 1,59 B ng 7- So sánh s n lư ng tr ng 42 tu n qua 4 th h ch n l c c a dòng V7 Ch tiêu Th h So sánh G1 G2 G3 G4 G4-G1 79 85 80 135 S mái BQ (con) SLT (Q/M) 198,1 205,3 203,4 207,2 9,10 3,10*** Tl bq (%) 67,38 69,83 69,18 70,48 *** : P
  7. Ch tiêu Dòng tr ng Dòng mái G1 G2 G3 G4 G1 G2 G3 G4 SL tr ng bq. S mái bq. (con) 40 64 61 78 79 85 80 135 SL tr ng (Q/M/42t ) 141,9 138,0 136,2 156,5 198,1 205,3 203,4 207,2 Tl bq (%) 48,26 46,94 46,32 53,23 67,38 69,82 69,18 70,48 Kh i lư ng tr ng: n (qu ) 300 300 300 300 300 300 300 300 Mean ± SE (g) 92,7± 94,5± 95,3± 95,8± 83,5± 84,9± 83,7± 85,3± 0,40 0,43 0,37 0,40 0,38 0,32 0,35 0,31 CV (%) 7,5 7,8 6,8 7,3 7.8 6,5 7,2 6,3 TTTA /10 tr ng (kg) 5,93 6,31 6,40 5,82 3,92 3,88 3,75 3,81 T l phôi (%) 90,2 88,6 83,4 87,2 91,7 92,2 92,5 97,8 n (qu ) 2836 4250 4325 6425 9250 10485 12788 11350 T l n /phôi (%) 76,4 73,8 74,1 77,3 79,2 78,8 81,2 80,5 n (qu ) 2836 4250 4325 6425 9250 10485 12788 11350 Dòng tr ng có xu hư ng mu n hơn, th h 4 mu n hơn th h 1 là 16 ngày. Còn tu i c a dòng mái bi n ng t 24 n 26 tu n. Giao ph i c n thân có nh hư ng rõ r t n m t s ch tiêu sinh s n c a dòng tr ng. Trong ó áng chú ý là SL tr ng và t l phôi gi m qua các th h giao ph i c n thân. SL tr ng c a dòng tr ng V2, do nh hư ng c a giao ph i c n thân 2 th h liên t c nên n th h 3 ch t 136,2 qu . Giao ph i ng u nhiên tránh c n thân ã nâng SL tr ng lên 156,5 qu th h 4. So v i dòng mái V7, KL tr ng c a dòng tr ng l n hơn, tiêu t n TA cho 10 tr ng cao hơn và t l n th p hơn. ây là nh ng i m c trưng c a dòng và phù h p v i hư ng ch n l c. Tuy nhiên, KL tr ng l n c a dòng tr ng cũng t ra v n m i trong quy trình p n . Năng su t c a t h p 4 dòng B ng 9- Năng su t c a v t b m và v t thương ph m chéo 4 dòng Ch tiêu năng su t Vtb m V t thương ph m Vtb Kh i lư ng 21tt (g) Tr :3578,3±46,5 m M :3309,0±37,2 Tu i 5% (ngày) 182 SLTr ng (q/m/42t ) 202,6 KL tr ng (g) 88,7±0,55 TTTA /10 qu (kg) 3,94 % phôi 92,7 % n /phôi 81,4 Vt % nuôi s ng 0-7tt 98,8 thương KL 7 tu n tu i (g) 3150,0±34,6 (Cv=9,05%) ph m TTTA /kg KL cơ th 2,58 V t b m có SL tr ng, t l phôi và t l n / phôi tương i cao và KL tr ng l n. V t b m Tr ng V5 x Mái V6 trư c ây nuôi thâm canh t i các trang tr i nông h t SL tr ng 193,5-196,6 q a/mái/40 tu n và KL tr ng 83,0-83,4g (Dương Xuân Tuy n và cs,
  8. 2001). V t thương ph m có NS vư t tr i so v i các gi ng v t trư c ây v KL cơ th , tiêu t n TA. V t thương ph m V5V6 nuôi 8 tu n tu i t 3120,5-3211,6 kg v i tiêu t n TA 2,92-2,95 kg/kg tăng KL; còn v t thương ph m CV Super -M t 3087,0g, tiêu t n TA 2,96 kg (Dương Xuân Tuy n và cs, 2001). V t thương ph m lai 4 dòng d nuôi, v i t l nuôi s ng t 98,8%. KÕT LUËN Qua 6 năm theo dõi NS cá th , t o àn nguyên li u và ch n l c nhân dòng, cơ b n tài ã t o ư c dòng tr ng V2 và dòng mái V7 có nh ng c i m di truy n và NS khác bi t nhau s d ng trong t h p dòng. Ch n l c tính tr ng KL cơ th 7 tu n tu i c a dòng tr ng V2 v i h s di truy n h2S = 0,213 (v t tr ng), 0,304 (v t mái), qua 4 th h v t tr ng t hi u qu ch n l c 203,5g và TBDT 46,04g /năm, v t mái t hi u qu ch n l c 138,8g và TBDT 31,4g /năm. KL cơ th 7 tu n tu i nuôi ăn kh u ph n t do v t tr ng t 3270g (cao hơn th h xu t phát 229,1g) và v t mái t 3110g (cao hơn th h xu t phát 182g). Dòng mái V7 ư c ch n l c d a trên SL tr ng 12 tu n u, h s di truy n s n 2 lư ng tr ng h S = 0,195, t hi u qu ch n l c bình quân 1,71 qu /th h và TBDT 1,51 qu /năm. SL tr ng 42 tu n th h 4 t 207,2 qu /mái/42 tu n , cao hơn th h 1 là 9,1 qu . V t b m và v t thương ph m lai 4 dòng có t l nuôi s ng cao, m t s ch tiêu NS sinh s n và cho th t cao hơn so v i các gi ng v t trư c ây. TÀI LI U THAM KH O C.Tai, R Rouvier và J.P. Poivey. 1989 - Genetic parameters of some growth and egg production traits in laying Brown Tsaiya (Anas Platyrhynchos). Genetic,- Science,- Evolution, 21 (3): 377-384. C.Tai. 1985 - Duck breeding and artificial insemination. Duck prod.-Sci. and world practice. Ed. D.J. Farrel and P. Slapleton. Uni. Of New England. Tr. 193-203. D.S. Falconer. 1989 - Introduction to quantitative genetics (Third ed.). NXB. Longman Scientific & Technical. Dương Xuân Tuy n, Nguy n Văn B c, Nguy n Văn Di n, inh Công Ti n và Nguy n Ng c Huân. 2001 - Nghiên c u t o hai dòng v t cao s n hư ng th t t i Vi t Nam. Báo cáo khoa h c Chăn nuôi -Thú y 1999-2000. TP. HCM 4/2001. Tr. 150-159. Dương Xuân Tuy n. 1998 - Nghiên c u m t s c i m v tính năng s n xu t c a các dòng v t ông bà CV- Super M t i TP. H Chí Minh. Lu n án ti n s nông nghi p. Vi n KHKT NN Vi t Nam, Hà N i. Hoàng Th Lan, Hoàng Văn Ti u, Nguy n c Tr ng, Võ Tr ng H t, Nguy n Tùng Lâm, Võ Văn S , Doãn Văn Xuân và Nghiêm Thúy Ng c. 2004 - Nghiên c u ch n l c t o hai dòng v t cao s n SM t i trung tâm nghiên c u v t i Xuyên. Báo cáo khoa h c Chăn nuôi -Thú y. Ph n chăn nuôi gia c m. NXN Nông nghi p, Hà N i Tr 128-138. M.A. Kosba, A.M. Negm và T.M. El Sayed. 1995 - Heritability, phenotypic and genetic correlations between breast meat weight and carcass traits in ducks. Proc., 10th European Symp. On waterfowl. World’s Poultry Sci. Ass. Halle (Saale), Germany, march 26-31 Tr. 455-464. Nguy n Công Qu c, Dương Xuân Tuy n. 1993 - Nghiên c u nhân thu n và ch n l c àn v t gi ng g c CV Super -M t i tr i v t gi ng VIGOVA TP. H Chí Minh. NXB Nông nghi p, Hà N i. Tr. 26-43. Nguy n Văn Thi n. 1995 - Di truy n h c s lư ng ng d ng trong chăn nuôi. NXB NNghi p -Hà N i. P. Hunton. 1995 - World Animal Science- Poultry production. NXB Elsevier. S.Wezyk, T.Marzantowicz và K.Cywabenko. 1985 - Time trends in productivity and genetic parameters in 2 trains of ducks. 6th Int’l Symp. On actual problems of avian genetics, Bratislava, Slovakia. Tr. 33- 41.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản