intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân rối loạn trầm cảm tại Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Thái Nguyên

Chia sẻ: ViAnkara2711 ViAnkara2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

38
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày việc mô tả đặc điểm lâm sàng, đánh giá kết quả điều trị và một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị bệnh nhân rối loạn trầm cảm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân rối loạn trầm cảm tại Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Thái Nguyên

r n u n ntn m nn s 4 năm 2012<br /> <br /> <br /> <br /> NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH<br /> NHÂN RỐI LOẠN TRẦM CẢM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG<br /> THÁI NGUYÊN<br /> r n Quỳn G n rn<br /> r n u n<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Mục tiêu: mô tả đặc điểm lâm sàng, đánh giá kết quả điều trị và một số yếu tố liên<br /> qu n đến kết quả điều trị bệnh nhân rối loạn tr m cảm. Phƣơng pháp: mô tả cắt<br /> ng ng. Kết quả: 83,7 bệnh nhân ở lứ tuổi trên 20, 62,8 bệnh nhân là nữ,<br /> 37,2 bệnh nhân là n m. 72,1 là tr m cảm vừ và tr m cảm nặng với các triệu<br /> chứng: khí sắc tr m chiếm t lệ 90,7 , mệt mỏi, giảm hoạt động (76,7 ) và m t<br /> hoặc giảm qu n tâm thích thú (46,5 ), rối loạn gi c ngủ (86,0 ), n ít ngon<br /> miệng (69,7 ), bi qu n về tƣơng l i (67,4 ), giảm tập trung chú ý (65,1 ), giảm<br /> sút tính tự trọng và lòng tự tin (60,5 ), giảm hoặc m t khả n ng tình dục (86,0 ),<br /> sút cân (81,4 ). Có 35 bệnh nhân có yếu tố stress, trong đó bị áp lực trong công<br /> việc, học tập chiếm 11,6 , làm n thu lỗ/ m t việc (9,4 ), goá/ ly dị/ ly thân<br /> (7,0 ), ch mẹ ly dị/ ly thân (4,7 ), mới m t ngƣời thân (2,3 ), 81,4 bệnh nhân<br /> có kết quả điều trị tốt, 11,6 bệnh nhân có kết quả điều trị kém, 7 bệnh nhân điều<br /> trị không kết quả. Bệnh nhân có kết quả điều trị tốt tập trung chủ yếu ở nhóm bệnh<br /> nhân có thời gi n bị bệnh < 1 n m và nhóm bệnh nhân không có stress.<br /> Từ khoá: đặc điểm lâm sàng, kết quả điều trị, rối loạn tr m cảm, yếu tố liên quan,<br /> bệnh viện<br /> <br /> STUDY ON CLINICAL FEATURES AND TREATMENT RESULTS IN<br /> PATIENT WITH DEPRESSIVE DISORDER IN PSYCHIATRY DEPARTMENT<br /> OF THAI NGUYEN CENTRAL GENERAL HOSPITAL<br /> r n Qu n G n u u rinh<br /> Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy<br /> SUMMARY:<br /> Objective: To describe clinical features, the treatment results and some factors<br /> related to the treatment results of depressive disorders. Method: A cross sectional<br /> descriptive study. Results: 83.7% of patients were over 20 years, male was 37.2<br /> %, female was 62.8 %, Most of depression was moderate and severity (72.1%)<br /> with the symptoms: decrease in mood was 90.7%; fatigue, reduced activity (76.7<br /> %), loss of interest: 46.5%, a sleep disorder was 86.0%, eating less of appetite<br /> was 69.7%, pessimism about the future (67.4%), attention (65.1%), decreased<br /> self-esteem and self-confidence (60.5%), reduction or loss of libido (86.0%), loss<br /> of weight (81.4%). 35% of patients with stress factors, including the pressure of<br /> work, study accounted for 11.6%, widowed/ divorced/ separated relatives (7.0%),<br /> losing / lost their jobs (9.4%), divorced / separated parents (4.7%), bereavement<br /> (2.3%). 81.4% of patients had good treatment results, 11.6% of patients with a<br /> poor treatment outcome, 7% of patients treated with no results. Patients with good<br /> treatment results mainly in patients with duration of illness < 1 year and patients<br /> without stress.<br /> Keywords: clinical features, treatment results , depressive disorder, related factors,<br /> hospital.<br /> 10<br /> r n u n ntn m nn s 4 năm 2012<br /> <br /> <br /> <br /> 1. Đặt vấn đề<br /> Rối loạn tr m cảm ngày càng gi t ng, trong vòng 25 n m g n đây, t lệ rối loạn tr m<br /> cảm đã t ng g p 2 – 3 l n và thƣờng gặp ở ngƣời lớn tuổi. Việc gi t ng t lệ rối loạn<br /> tr m cảm đƣợc giải thích là do t ng tuổi thọ làm cho số ngƣời trên 70 tuổi t ng cho nên<br /> t lệ rối loạn tr m cảm ở lứa tuổi này t ng và do t ng nh nh quá trình đô thị hoá làm cho<br /> nhiều ngƣời không thích nghi kịp [1], [2]. Nghiên cứu của Tổ chức y tế thế giới kết hợp<br /> với ngân hàng thế giới dự đoán đến n m 2020 tr m cảm sẽ trở thành một trong các<br /> nguyên nhân chủ yếu gây tử vong, làm giảm ch t lƣợng cuộc sống và gây nên rối loạn<br /> hoạt n ng hàng đ u ở các nƣớc đ ng phát triển. Rối loạn tr m cảm là nguyên nhân hàng<br /> đ u của tự sát, nguy cơ tự sát ở bệnh nhân rối loạn tr m cảm cao g p 3 – 5 l n các rối<br /> loạn tâm th n khác và cao g p 20 – 30 l n so với qu n thể dân số chung. Rối loạn tr m<br /> cảm gi t ng còn thúc đ y t lệ lạm dụng rƣợu và m tuý t ng lên làm ảnh hƣởng lớn đến<br /> ch t lƣợng cuộc sống của bệnh nhân, đến gi đình và xã hội [2]. Theo Greenfield, t lệ<br /> rối loạn tr m cảm là 10 – 13 , trong đó có 55 bệnh nhân đã có một cơn rối loạn tr m<br /> cảm mà không đƣợc điều trị, nguyên nhân chủ yếu là các triệu chứng của rối loạn tr m cảm<br /> không đƣợc bệnh nhân và bác sỹ đ kho thừa nhận. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài<br /> này với mục tiêu: mô t đặ đ m lâm sàn đ n kết qu đ u tr và m t s yếu t liên<br /> qu n đến kết qu đ u tr b nh nhân r i lo n trầm c m nh m giúp cho công tác chẩn đo n<br /> và đ u tr trong thực hành lâm sàng.<br /> 2. Đố t ợn v p n p pn n ứu<br /> 2.1. Đối tượng nghiên cứu:<br /> Chọn t t cả các bệnh nhân đƣợc ch n đoán xác định là rối loạn tr m cảm điều trị tại khoa<br /> tâm th n bệnh viện đ kho trung ƣơng Thái Nguyên từ tháng 9/2011 đến tháng 10/ 2012.<br /> T u uẩn ọn đố t ợn n n ứu: bện n ân đ p ứn đủ t u uẩn<br /> ẩn đo n rố loạn trầm ảm t eo ICD 10, tự n u ện t m v on n ứu, ợp<br /> t đ ều trị [4].<br /> Tiêu chuẩn loại trừ: bệnh nhân có tổn thƣơng thực thể tại não, bệnh nhân đáp ứng<br /> các tiêu chu n ch n đoán một rối loạn tâm th n rõ rệt khác phối hợp.<br /> 2.2. Phương pháp nghiên cứu<br /> - Sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang<br /> - Mẫu nghiên cứu: gồm 43 bệnh nhân đƣợc ch n đoán xác định là rối loạn tr m cảm<br /> thỏa mãn các tiêu chu n loại trừ, điều trị tại khoa tâm th n bệnh viện đ kho trung ƣơng<br /> Thái Nguyên.<br /> 2.3 Chỉ tiêu nghiên cứu:<br /> - Đặc điểm lâm sàng củ bệnh nhân rối loạn tr m cảm: tuổi, giới, thời gi n bị bệnh,<br /> mức độ bệnh, yếu tố stress, triệu chứng lâm sàng …<br /> - Kết quả điều trị: đƣợc đánh giá bằng khám lâm sàng, test Beck và nhận xét củ ngƣời nhà<br /> bệnh nhân khi r viện .<br /> + Kết quả tốt: các triệu chứng tr m cảm hết hoặc giảm nhiều.<br /> + Kết quả kém: các triệu chứng tr m cảm giảm ít.<br /> + Không kết quả: các triệu chứng tr m cảm không giảm.<br /> - Một số yếu tố liên qu n đến kết quả điều trị nhƣ: thời gi n bị bệnh, yếu tố stress, …<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 11<br /> r n u n ntn m nn s 4 năm 2012<br /> <br /> <br /> <br /> 2.4. Kỹ thuật thu thập số liệu:<br /> - Số liệu l n 1: khám lâm sàng, test Beck trƣớc khi điều trị, ghi số liệu thu đƣợc vào<br /> phiếu nghiên cứu<br /> - Số liệu l n 2: khám lâm sàng, test Beck khi bệnh nhân r viện, ghi số liệu thu đƣợc<br /> vào phiếu nghiên cứu<br /> 2.5. Phương pháp xử lý số liệu:<br /> Số liệu thu thập đƣợc đƣợc xử lý bằng phƣơng pháp thống kê y học.<br /> 3. Kết quả nghiên cứu<br /> 3.1. Đặ đ ểm lâm sàng bệnh nhân rối loạn trầm cảm<br /> Bảng 1. Phân bố bệnh nhân theo tuổi và giới tính<br /> Bệnh nhân Số l ợng Tỷ lệ (%)<br /> Đặ đ ểm<br /> ≤ 20 7 16,3<br /> Lứa tuổi 20 - 40 19 44,2<br /> > 40 tuổi 17 39,5<br /> Tổng 43 100,0<br /> Giới Nam 16 37,2<br /> Nữ 27 62,8<br /> Tổng 43 100,0<br /> Nhận xét:<br /> Bệnh nhân ở lứa tuổi 20 - 40 chiếm t lệ cao nh t (44,2 %), lứa tuổi dƣới 20 có t lệ<br /> th p nh t (16,3 %). 62,8 % bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu là nữ, nam (37,2 %)<br /> Bảng 2. Phân bố bệnh nhân theo thời gian bị bệnh<br /> Bệnh nhân<br /> Số l ợng Tỷ lệ %<br /> Thời gian bị bệnh<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2