intTypePromotion=1

Nghiên cứu giá trị con cái ở gia đình: Một số vấn đề lý luận

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
60
lượt xem
6
download

Nghiên cứu giá trị con cái ở gia đình: Một số vấn đề lý luận

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết khái quát một số quan điểm lý thuyết vận dụng cách tiếp cận giá trị con cái để tìm hiểu những chiều cạnh , diễn biến và các yếu tố tác động đến quá trình nhân khẩu học ở gia đình và xã hội. Tác giả cho rằng các nghiên cứu về chủ đề này đã góp phần kiểm định mức độ tin cậy của các luận điểm về “giá trị con cái”, thể hiện qua chức năng tái sinh sản xã hội của cha mẹ và quan hệ tương hỗ giữa cha mẹ và con cái trong gia đình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu giá trị con cái ở gia đình: Một số vấn đề lý luận

Nghign ci5u<br /> Gia d i n h v^ Gi6i<br /> S^ 3 -2012<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Nghien ciiu gia trj con cai d gia flinh:<br /> Mpt so van Oely iuan<br /> <br /> Ngo Thj Tuan Dung<br /> Vifin Gia dinh va Gift<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tdm tat: Bai viet khai quat mot so' quan diem ly thuye't v&n<br /> dung each ti§'p can gia tri con cai de tim hieu nhiing chilu canh,<br /> dien bien va cac yeu to' tac dong den qua trinh nhSn khau hoc b<br /> gia dinh va xa hoi. Tac gia cho rang cac nghien ciiu ve chii de<br /> nay da gop ph^n kiem dinh miic do tin cay cila cac luan diem ve<br /> "gia tri con cai", the hien qua chile nang tai sinh san xa hoi cua<br /> cha me va quan he tifdng ho giiia cha me va con cai trong gia<br /> dinh, Trong boi canh xa hoi Viet Nam dang chuyen doi, viec tim<br /> hiiu cd SCl ly lu&n va each van dung tiep can "gia tri con cai" g^n<br /> v6i viec phan tich cac ye'u to' tac dong nhu dieu kien kmh tg' - xa<br /> hoi, giao due, dac diem va chinh sach phiic ldi nha nudp, v.v, se<br /> giiip nh&n dien ro hdn ve hon nhan - gia dinh, xu hxldng nhan<br /> khau hoc, quan he lien the he va quan he gi6i 6 gia dinh va xa<br /> hgi.<br /> <br /> Tif khoa: Con cai; Gia dinh; Gia tri con cai; Ly thuylt ve gia tri<br /> con cai.<br /> <br /> <br /> <br /> 1. Dat van de<br /> TCr xa xua va cho den ngay nay, h6n nhSn - gia dinh vSn dugc coi la gia<br /> tri CO tfnh phd quat d moi xa h6i. Gia tri con cai vSn dupc de cao a cac gia<br /> dinh va thircmg g^n bo chat che voi ni^m tin, thai dfi vl h6n nhan - gia<br /> dinh, vi x6n tuc giong noi, hoac nghi 16 van hoa va an sinh xa h6i.<br /> 4 Nghidn ciJru Gia dinh vi Gidl. Quy^n 22, s o 3, tr. 3-14<br /> <br /> <br /> l.uan hiin v6 chi'nh sikh xfi hOi gfln v6'\ qud trinh di6n bie'n nhan khiu<br /> luK- vii gia dinh. ctk nghJCn ciru nudc ngoai thudng bat d5u tiJr nghifin cihi<br /> vC nhu i.iiii. clAng co, mSu hinh h6n nhfln, sinh dd - k^hoach h6a gia dinh,<br /> qunn hO tucmg tiic giOa cJic ihi^ he trong gia dinh. h6 trg an .sinh cho ngucfi<br /> t;io moi 6 iinn doan cuft'i ddi. v^ phfln tfch Ihco timg giai doan chu trinh<br /> .stfng cua gia dinh,<br /> Moi quan tflm chi'nh 1^ tflp trung tim hi^u v6 di^n bi^n, dac didm, y^u<br /> t6 tdc (long li'ti ciit qua trinh chuydn tiC'p dfln sft' trong hiftn dai h6a vii cftng<br /> nghiep hoa Irong nhuiig thflp ki gfin day. Cu thd, su chuydn d6i manh me<br /> tir mft hinh gia dinh xa hfti truydn thftng la "sinh de nhidu - li le tiJr vong<br /> cno". s.uig ni6 hinh gia dinh "'sinh dc thffp - ti 16 tir vong giam. dac biSt<br /> g>ln chat V('ii muc tiOu giam d
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2