intTypePromotion=1

Nghiên cứu tiềm năng năng suất và chất lượng củ của các giống khoai lang nhập nội

Chia sẻ: Leon Leon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
52
lượt xem
5
download

Nghiên cứu tiềm năng năng suất và chất lượng củ của các giống khoai lang nhập nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông qua ba năm 2008 và 2009, để sudy tám giống khoai lang nhập khẩu trong bốn mùa Xuân-Auturm và mùa đông, chọn HD084 nhiều là tươi cao nhất năng suất gốc của 17,49-18,75 tấn / ha, cao hơn so với kiểm soát Hoàng Long tự tin 99%. Nó cũng là chất lượng cao nhất: 14,6% protein của cây nho khô lá, 3,55% protein gốc rễ khô, và cao hơn so với kiểm soát Hoàng Long (chỉ có 14,43% các cây nho khô lá, 3,4% gốc khô). Đồng thời, HD084 nhiều là 27,5 điểm cao nhất ở tất cả các mức độ ngọt - bở mức độ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu tiềm năng năng suất và chất lượng củ của các giống khoai lang nhập nội

  1. NGHIÊN C U TI M NĂNG NĂNG SU T VÀ CH T LƯ NG C C A CÁC GI NG KHOAI LANG NH P N I Mai Th ch Hoành SUMMARY Study potentiality of the root yield and quality of the imported sweet potato varieties Through three years of 2008 and 2009, to sudy eight imported sweet potato varieties in four seasons of Spring-Auturm and Winter, selected HD084 variety is the highest fresh root yield of 17.49 - 18.75 ton /ha, which is higher than Hoang Long control at confidence 99 %. It is also the highest quality: 14.6 % protein of the dry vine-leaves, 3.55 % protein of the dry root, and is higher than Hoang Long control (only got 14.43 % the dry vine-leaves, 3.4 % the dry root). Concurrently, HD084 variety is the highest 27.5 marks at all sweet degree - friable degree and higher than Hoang Long control of 24.7 marks. In addition to that, two KV85 and KLDT2 varieties are the fresh root yield, which are higher than contol with confidence 99%, but their root qualities are higher than not confidence. Keywords: Yield, quality, sweet degree, friable degree, DMC and Protein. I. §ÆT VÊN §Ò II. VËT LIÖU V PH¦¥NG PH¸P NGHI£N Song song v i công tác ch n t o gi ng CøU khoai trong nư c, công tác nh p n i 1. V t li u nghiên c u gi ng là phương pháp tuy n ch n nhanh và - V t li u nghiên c u: G m 8 gi ng thu th p thêm v t li u t t cho công tác lai khoai lang nh p n i t d án DA15, ư c t o trong nư c. Nh t là các gi ng khoai nhân lên t 2 nơi khác nhau: lang có năng su t cao, ch t lư ng t t, có th i gian sinh trư ng ng n dư i 4 tháng, là Nhân Hà Tây cũ có 3 gi ng: (1) HD- r t c n cho s n xu t và công tác ch n t o 84; (2) KV 84; (3) KV 85. gi ng khoai lang. Trên cơ s ó, các gi ng Nhân Vi n Di truy n 5 gi ng: (4) khoai lang nh p n i c n ư c nghiên c u, DT1; (5) DT2; (6) DT3; (7) DT4; (8) DT5. ánh giá chính xác ti m năng năng su t và - i ch ng: Là gi ng Hoàng Long, có ch t lư ng c a chúng, ph c v trư c m t ch t lư ng c t t th i gian sinh trư ng t cho s n xu t và làm phong phú thêm v t li u lai t o gi ng khoai lang tương lai. Vì 4 tháng tr lên. v y chúng tôi ã nghiên c u ti m năng 2. Phương pháp nghiên c u năng su t và ch t lư ng c c a gi ng nh p n i t 2008 n 2010. - Thí nghi m ư c b trí theo phương pháp kh i ng u nhiên hoàn ch nh (RCBD)
  2. v i 3 l n nh c, di n tích ô thí nghi m 18m2 + Ch t lư ng: Xác nh ng t, b (5m x 1,2m x 3 lu ng), t i ru ng gia ình theo cách cho i m 5 b c (1,3,5,7,9) nông dân có trách nhi m và i u ki n t t. + Phân tích ch t khô (DMC) c , thân lá - Th i gian sinh trư ng (TGST): 110 và prôtêin t ng s c a chúng theo phương ngày sinh trư ng (NST) các vu: Xuân hè, pháp MicroKeolal. và ông t năm 2008 n 2010. - Phân bón cho 1ha: 10 t n phân chu ng III. KÕT QU¶ N GHI£N CøU V TH¶O + 60kg m + 50kg lân + 100kg kali. LUËN - Quy trình k thu t cho các thí nghi m 1- K t qu v xuân hè năm 2008 t i xã theo quy ph m VCU c a B NN& PTNT ng Ti n, Ph Yên, Thái guyên v cây có c . ư c xã ng Ti n gi i thi u nghiên Các ch tiêu theo dõi: c u tr c ti p v i gia ình nông dân có i u + Các y u t c u thành năng su t: S c ki n v xuân Hè 2008, trong qu th i /cây, kh i lư ng trung bình (KLTB) c và gian 110 N ST; k t qu thu ư c b ng 1. t l c thương phNm, kh i lư ng c /cây; và năng su t c /ha. B ng 1. Y u t năng su t và năng su t c v xuân hè 2008 Tr ng 10/02/2008, thu 30/05/2008 (110 ST) S c /cây KLTB c C thương Năng su t c Gi ng (c ) (g) ph m (%) Kg/cây T n/ha HD 084 4,4 137,6 61,5 0,425 **17,49 KV 84 4,2 128,5 53,5 0,275 11,50 KV 85 4,3 135,8 54,3 0,397 **15,50 KLDT 1 4,1 131,7 55,2 0,290 12,20 KLDT 2 4,1 135,1 54,3 0,368 **14,85 KLDT 3 3,7 118,7 51,4 0,323 12,77 KLDT 4 3,9 117,8 51,1 0,320 12,60 KLDT 5 4,0 116,9 50,5 0,285 11,80 Hoàng Long 3,7 134,2 53,6 0,312 12,45 CV% 14,19 LSD 0,05 1,47 LSD 0,01 2.12
  3. K t qu b ng 1 cho th y: Các gi ng t t 14,85 - 17,49 t n c /ha, và cao hơn nh p n i a s chúng có y u t năng su t: h n Hoàng Long ( t 12,45 t n c /ha), s c /cây, t l c thương phNm, u b ng tin c y 99%. và cao hơn gi ng i ch ng Hoàng Long. Nhưng KLTB c ch có 3 gi ng HD084, 2. K t qu v ông 2008-2009 t i xã KV85 và KLDT2 là cao hơn gi ng i ng Lư, Qu c Oai, Hà i ch ng Hoàng long. Vì th , tuy năng su t c T i xã ng Lư, cũng thí nghi m tương trên cây và trên ha có 5 gi ng hơn Hoàng t như v xuân hè trên ru ng nông dân, k t Long, nhưng ch có 3 gi ng trên HD084, qu thu ư c b ng 2 sau: KV85 và KLDT2 t năng su t cao nh t, B ng 2. Y u t năng su t và năng su t c c a các gi ng v ông t i xã ng Lư, Qu c Oai, Hà i. (Tr ng 21/9/2008 thu 11/01/2009) Năng su tc Gi ng S c /cây (c ) KLTB c (g) C thương ph m (%) Kg/cây T n/ha HD 084 4,3 138,5 62,5 0,461 **18,75 KV 84 4,1 125,7 52,5 0,328 13,90 KV 85 4,2 136,7 60,3 0,416 **16,62 KLDT1 4,1 125,5 54,2 0,321 14,02 KLDT2 4,2 132,7 58,8 0,391 15,8 KLDT3 3,8 121,8 55,5 0,325 14,10 KLDT4 4,2 129,5 56,7 0,377 15,50 KLDT5 4,1 122,8 51,2 0,317 13,70 Hoàng Long 3,9 135,5 57,7 0,361 14,42 CV % 11,53 LSD 0,05 1,40 LSD o,o1 2,02 V i th i gian sinh trư ng 110 NST v 3. ăng su t và y u t năng su t c c a ông, có 4 gi ng nh p n i cho năng su t c các gi ng v xuân hè 2009 t i ng cao hơn gi ng i ch ng Hoàng Long là Ti n, Ph Yên, Thái guyên HD084, KV85, KLDT2 và KLDT4. Trong V xuân hè 2009, thí nghi m so sánh ó 2 gi ng HD084 và KV 85 cao nh t: 16,62 cũng trên ru ng nông dân, theo phương - 18,75 t n c /ha, và cao hơn h n Hoàng pháp th ng nh t chung, ã thu ư c k t qu Long ( t 14,42 t n/ha) tin c y 99%. b ng sau. B ng 3. ăng su t và y u t năng su t c c a các gi ng v xuân hè 2009 t i xã ng Ti n, Ph Yên, Thái guyên (Tr ng 15/02/2009 thu 05/06/2009). Năng su tc Gi ng S c /cây (c ) KLTB c (g) C thương ph m (%) Kg/cây T n/ha HD 084 4,1 137,6 61,5 0,447 **17,75 KV 84 4,5 130,6 58,5 0,368 14,90 KV 85 4,3 136,7 61,3 0,423 **17,62 KLDT1 4,2 128,5 52,1 0,350 14,02 KLDT2 4,3 134,7 60,0 0,394 15,80 KLDT3 3,8 129,8 53,5 0,338 14,10
  4. KLDT4 4,3 132,9 59,8 0,387 15,50 KLDT5 4,1 127,8 53,8 0,340 13,70 Hoàng Long 4,0 132,9 58,7 0,361 14,39 CV % 10,14 LSD 0,05 1,42 LSD o,o1 1.92 Cũng v i th i gian sinh trư ng 110 4. ăng su t và y u t năng su t c a các NST, các gi ng nh p n i v n có 4 gi ng gi ng v ông 2009-2010 t i Qu c Oai, cho năng su t c cao hơn gi ng i ch ng Hoàng Long là gi ng HD084, KV85, Hà i KLDT2 và KLDT4. Trong ó có 2 gi ng v ông 2009- 2010, thí nghi m v i cao nh t HD084 và KV85 t 17,75- 17,64 th i gian sinh trư ng v n 110 NST, ã thu t n c /ha, cao hơn h n Hoàng Long ( t 14,39 t n c /ha) tin c y 99 %, ư c k t qu b ng sau: B ng 4. ăng su t và y u t năng su t c các gi ng v ông 2009- 2010 t i xã ng Lư, Qu c Oai, Hà i (tr ng 25/09/2009 thu 15/01/2010) S c /cây KLTB c C thương Năng su t c Gi ng (c ) (g) ph m (%) Kg/cây T n/ha HD 084 4,2 137,3 62,7 0,460 **18,05 KV 84 3,5 128,9 58,5 0,338 13,75 KV 85 4,3 132,7 60,3 0,396 *15,02 KLDT1 3,8 126,5 56,1 0,320 13,20 KLDT2 4,1 134,8 61,2 0,414 **15,75 KLDT3 3,8 131,2 58,9 0,358 14,80 KLDT4 3,9 130,1 58,7 0,347 14,10 KLDT5 4,1 127,9 57,8 0,326 13,50 Hoàng Long 3,9 127,5 57,9 0,335 13,25 CV % 10,07 LSD 0,05 1,29 LSD o,o1 1,85 K t qu b ng 4 cho th y: Các gi ng 5. ăng su t c tươi trung bình m t v nh p n i v ông 2009-2010 có 5 gi ng c a các gi ng khoai lang nh p n i t v HD084, KV85, KLDT2, KLDT3 và xuân hè 2008 n v ông 2009-2010 KLDT4 t năng su t c cao t 14,10 n 18,05 t n c /ha, và cao hơn gi ng i T ng h p 4 v thí nghi m liên ti p t ch ng Hoàng Long t 13,25 t n c /ha. 2008 n 2010 c a các gi ng thí nghi m ã Trong ó ch có 2 gi ng HD084 và KLDT2 thu ư c k t qu b ng sau cao hơn h n Hoàng Long tin c y 99%, và m t gi ng KV85 cao hơn Hoàng Long tin c y 95%.
  5. B ng 5. ăng su t c tươi và năng su t trung bình m t v c a các gi ng thí nghi m t v xuân hè 2008 n v ông 2009-2010 V V xuân hè V đông V xuân hè V đông T ng s NSTbình X p Gi ng 2008 2008-09 2009 2009-10 4v m tv H ng HD 084 **17,49 **18,75 **17,75 **18,05 72,04 **18,01 1 KV 84 11,50 13,90 14,90 13,75 54,05 13,51 8 KV 85 **15,50 **16,62 **17,62 *15,02 64,76 **16,19 2 KLDT1 12,20 14,02 14,01 13,20 53,43 13,56 7 KLDT2 14,85 15,80 **16,70 **15,75 63,10 **15,78 3 KLDT3 12,77 14,10 13,80 14,80 55,47 13,87 5 KLDT4 12,60 15,50 13,50 14,10 55,70 13,93 4 KLDT5 11,80 13,70 14,70 13,50 53,70 13,42 9 Hoàng Long 12,45 14,42 14,52 13,25 54,64 13,66 6 Cv % 14,19 11,53 10,14 10,07 10,44 LSD0,05 1,47 1,40 1,31 1,29 1,31 LSDo,o1 2,12 2,02 1,89 1,85 1,89 Qua 4 v nghiên c u năng su t và y u A. T l ch t khô và hàm lư ng Prôtêin t năng su t c a các gi ng nh p n i ã rút t ng s ra ư c 3 gi ng cho năng su t c tươi trung Khi phân tích c v ông 2009 -2010 bình m t v cao nh t: HD084 (18,01 t n) t i ng Lư, Qu c Oai, Hà N i, v t l KV85 (16,19 t n) và KLDT2 (15,78 t n), chât khô thân lá, c và phân tích prôtêin t ng s c a chúng, ã thu ư c k t qu sau cao hơn h n gi ng i ch ng Hoàng Long (ch 13,66 t n), tin c y 99%. 6. Ch t lư ng các gi ng khoai lang nh p n i qua phân tích và ăn n m B ng 6. Ch t khô (DMC) và prôtêin thân lá, c khô c a các gi ng thí nghi m t i v ông 2009 - 2010, (phân tích TTT TV, Vi n KH V ) % Prôtêin ∑ s c a DM Dòng, gi ng DMC c (%) DMC thân lá (%) Thân lá (thô) C HD 084 23,5 14,2 14,60 3,55 KV 84 20,5 12,5 13,85 2,90 KV 85 22,0 12,9 14,70 3,40 KLDT1 20,1 13,5 13,20 2,65 KLDT2 21,7 13,2 14,20 3,05 KLDT3 21,1 13,5 14,17 2,57 KLDT4 20,4 11,9 13,50 2,89 KLDT5 20,5 13,7 14,76 2,68 Hoàng Long 21,2 13,1 14,53 3,40 K t qu b ng 6 cho th y: T l ch t khô 5 gi ng HD084, KLDT1, KLDT2, KLDT3 c c a 2 gi ng HD084 và KV85 t 23,5- và KLDT5 t cao nh t t 13,2- 14,2 %, và 22,0 % cao hơn gi ng i ch ng Hoàng cao hơn Hoàng Long ( t 13,1 %). T l Long t 21,2 %. T l ch t khô thân lá có Prôtêin t ng s ch t khô c a thân lá có 3
  6. gi ng HD084, KV85 và KLDT5 cao nh t B. Ch t lư ng c qua n u nư ng và ăn t t 14,60- 14,76 %, và cao hơn Hoàng n m Long t 14,53%. T l Prôtêin ch t khô c ch có gi ng HD084 t 3,55 % cao hơn Sau thu ho ch m t tu n, c ư c lu c Hoàng long và gi ng KV85 t b ng Hoàng chín, ăn n m và cho i m ng t và b , long ( t 3,40 %). 2 v xuân hè 2009 và v ông 2009- 2010, k t qu ã thu ư c b ng 7. B ng 7. ng t và b c ac các gi ng khoai lang t i 2 v ông 2009-2010 và xuân hè 2009, (cho i m 5 b c: 1, 3, 5, 7, 9 t i TTT TV, Vi n KH V ) Đ ng t Đ b ∑ s đi m Gi ng X p h ng V đông Xuân hè V đông Xuân hè V đông Xuân hè ∑ 2 v HD 084 7,7 6,9 6,8 6,1 14,5 13,0 27,5 1 KV 84 5,7 5,3 6,2 5,3 11,9 10,6 22,5 8 KV 85 7,2 6,5 6,2 5,8 13,4 12,3 25,7 2 KLDT1 6,9 5,9 6,4 5,3 13,3 11,2 24,5 6 KLDT2 6,7 6,6 5,9 6,0 12,6 12,6 25,2 3 KLDT3 5,5 6,1 6,8 6,2 12,3 12,3 24,6 5 KLDT4 5,3 5,0 5,4 4,9 10,7 9,9 20,6 9 KLDT5 5,4 6,2 6,4 6,1 11,8 12,3 24,1 7 Hoàng Long 6,3 5,9 6,5 6,0 12,8 11,9 24,7 4 T. bình /v 6,30 6,04 6,29 5,74 12,59 11,78 24,37
  7. T¹p chÝ khoa häc vµ c«ng nghÖ n«ng nghiÖp ViÖt Nam K t qu b ng 7 cho th y: nhìn chung t ng s i m ng t và b v ông t cao 12,59 i m, cao hơn v xuân hè t 11,78 i m. i u ó ch ng t v ông các gi ng khoai nh p n i có ch t lư ng t t hơn v xuân hè. Kh năng này r t phù h p v i sinh thái khoai lang nư c ta. So sánh k t qu ch t lư ng 2 b ng 6 và 7, ã rút ra gi ng HD084 là gi ng có ch t lư ng t t nh t t 27,5 i m ăn n m cho c ng t và b ; cũng t cao nh t v % ch t khô c và thân lá (23,5 % và 14,2 %), và t cao nh t v % prôtêin t ng s c a ch t khô thân lá và c (14,6% và 3,55%). Gi ng KV85 t th hai v i m ăn n m (25,7 i m) và b ng Hoàng Long v % prôtêin t ng s ch t khô c u t 3,4 %. IV. KÕT LUËN V §Ò NGHÞ 1. K t lu n 1 - Qua 4 v nghiên c u 8 gi ng khoai lang nh p n i t v xuân hè 2008 n v ông 2009 - 2010, ã rút ra 3 gi ng có năng su t c tươi cao nh t: HD085 t 18,01 t n c /ha, KV85 t 16,19 t n c /ha và KLDT2 t 15,78 t n c /ha, u cao hơn h n gi ng i ch ng Hoàng Long ( t 13,66 t n c /ha), tin c y 99%. 2 - Ch t lư ng ăm n m c 2 v ông và xuân hè v ng t và b cũng có 3 gi ng t t ng s i m cao: gi ng HD085 t 27,5 i m, KV85 t 25,7 i m và KLDT2 t 25,2 i m; và u cao hơn gi ng i ch ng Hoàng Long ( t 24,7 i m). 3 - K t qu phân tích % prôtêin t ng s c a ch t khô c và thân lá v ông 2009 - 2010 cho th y gi ng HD084 t cao nh t t 14,6 % thân lá khô và 3,55 % c khô và cao hơn Hoàng Long (ch t 14,53 % thân là và 3,4 % c khô). Gi ng KV85 t th hai i m ăn n m và b ng gi ng i ch ng Hoàng Long v % prôtêin t ng s ch t khô c u t 3,4 %. 2. ngh Ti p t c kh o nghi m r ng các vùng sinh thái khác nhau, xác nh v ng ch c v năng su t và ch t lư ng c và thân lá c a 3 gi ng HD084, KV85 và KLDT2. ng th i m r ng s n xu t, xây d ng vùng gi ng m i, nh m chuNn b cho công nh n các gi ng m i năm 2011- 2012. TÀI LI U THAM KH O 1. Tr n ình Long (ch biên), 1997, Ch n gi ng cây tr ng, NXB Nông nghi p, 339 trang 2. Mai Th ch Hoành, (ch biên), 2003, Gi ng và k thu t thâm canh cây có c , NXB Nông nghi p,196 trang. 3. Mai Th ch Hoành, 2004, Cây khoai lang k thu t tr ng và b o qu n, NXB Nông nghi p, 100 trang. 4. Mai Th ch Hoành, 2006, Ch n t o & nhân gi ng cây có c , NXB Nông nghi p, 100 trang. 7
  8. T¹p chÝ khoa häc vµ c«ng nghÖ n«ng nghiÖp ViÖt Nam 5. J.W.taco Bottema, Pham Thanh Binh, Dang Thanh Ha, Mai Thach Hoanh, H. Kim,1991, Sweet Potato in Viet am, Production and Markets, by the CGPRT Centre, Printed in Indonesia. 1 -112 p. 6. Ph m Văn Cương, 2 /2009, M i quan h gi a các c tính quang h p, ch t khô tích lũy và năng su t c khoai lang (Ipomoea batatas L), T p chí B NN&PTNT, trang 14 - 19. gư i ph n bi n GS TSKH Tr n Duy Quý 8
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2