intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Nghiên cứu và xây dựng phần mềm thư viện điện tử

Chia sẻ: Pt1506 Pt1506 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

276
lượt xem
98
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khả năng phục vụ của thư viện thường là rất hạn chế do diện tích phòng đọc có giới hạn. việc tăng diện tích phòng đọc khó khăn và không mấy hiệu quả. Ngoài ra do số lượng bản sao của mỗi tài liệu có hạn nên không thể cùng một lúc phục vụ nhiều độc giả có nhu cầu đọc cùng một tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu và xây dựng phần mềm thư viện điện tử

  1. Chuyªn ngµnh C«ng nghÖ th«ng tin Nghiªn cøu vµ x©y dùng phÇn mÒm th viÖn ®iÖn tö 1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi a. HÖ thèng th viÖn thêng ®ang gÆp ph¶i c¸c vÊn ®Ò khã kh¨n ®ã lµ: - Lîng s¸ch b¸o vµ c¸c tµi liÖu kh¸c v« cïng lín vµ ngµy cµng t¨ng víi tèc ®é cao dÉn tíi viÖc lu  tr÷, b¶o qu¶n lo¹i tµi s¶n nµy trë nªn v« cïng khã kh¨n vµ tèn kÐm. - Do sè lîng tµi liÖu lín dÉn tíi viÖc t×m kiÕm tµi liÖu khi cã nhu cÇu rÊt phøc t¹p vµ mÊt nhiÒu  thêi gian. - Kh¶ n¨ng phôc vô cña th viÖn thêng lµ rÊt h¹n chÕ do diÖn tÝch phßng ®äc cã giíi h¹n. viÖc  t¨ng diÖn tÝch phßng ®äc khã kh¨n vµ kh«ng mÊy hiÖu qu¶. Ngoµi ra do sè lîng b¶n sao cña  mçi tµi liÖu cã h¹n nªn kh«ng thÓ cïng mét lóc phôc vô nhiÒu ®éc gi¶ cã nhu cÇu ®äc cïng  mét tµi liÖu. - Lîng nh©n viªn cña c¸c th viÖn thêng t¨ng lªn theo lîng tµi liÖu lu tr÷ vµ sè ®éc gi¶ tíi th viÖn  còng lµ mét g¸nh nÆng vÒ mÆt tµi chÝnh ®èi víi c¸c th viÖn. - ViÖc kiÓm kª tµi liÖu vµ söa ch÷a c¸c th«ng tin cã liªn quan khã kh¨n vµ mÊt nhiÒu c«ng søc.  Cã nhiÒu kh¶ n¨ng s¶y ra mÊt m¸t, nhÇm lÉn. - Kh«ng thÓ phôc vô c¸c ®éc gi¶ ë xa do khi cÇn tµi liÖu ®éc gi¶ ph¶i tíi tËn th viÖn ®Ó t×m  ®äc. ViÖc ®ã kh«ng nh÷ng g©y phiÒn phøc mµ cßn rÊt mÊt thêi gian cña ®éc gi¶. NhiÒu tµi  liÖu kh«ng ®îc mîn vÒ mµ ph¶i ®äc t¹i chç g©y khã kh¨n cho c¸c ®éc gi¶ ®ang lµm viÖc vµ  häc tËp. b. ý nghÜa cña hÖ thèng th viÖn ®iÖn tö - HÖ thèng th viÖn thêng kh«ng ®¸p øng ®îc c¸c nhu cÇu cña ®éc gi¶ trong thêi ®¹i hiÖn nay,  ®Æc biÖt lµ nh÷ng ngêi tham gia ®µo t¹o qua m¹ng do ®ã hÖ thèng th viÖn ®iÖn tö lµ cÇn  thiÕt. - Th viÖn ®iÖn tö cã thÓ phôc vô cho nhiÒu lo¹i ®èi tîng nh nh÷ng ngêi tham gia ®µo t¹o qua  m¹ng, häc sinh, sinh viªn, ngêi nghiªn cøu khoa häc… nãi chung lµ nh÷ng ngêi cã tham gia sö  dông m¹ng. - Chi phÝ cho ho¹t ®éng cña th viÖn ®iÖn tö t¬ng ®èi thÊp. viÖc qu¶n lý, b¶o qu¶n, kiÓm kª tµi  liÖu nhanh chãng tèn Ýt c«ng søc. Häc viÖn C«ng nghÖ BC - VT
  2. TuyÓn tËp ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc HS-SV - Th viÖn ®iÖn tö cã thÓ phôc vô cïng mét lóc nhiÒu ®éc gi¶ mµ kh«ng gÆp ph¶i vÊn ®Ò qu¸  t¶i vÒ phßng ®äc. §ång thêi cã thÓ phôc vô ®éc gi¶ ë mäi lóc, mäi n¬i v× ®éc gi¶ khi cÇn tµi  liÖu kh«ng cÇn tíi tËn th viÖn ®Ó mîn s¸ch. - HiÖn t¹i ë ViÖt Nam cã mét sè th viÖn ®iÖn tö ®∙ ®îc x©y dùng nhng thêng chØ lµ mét phÇn  nhá trong c¸c trang Web víi môc ®Ých chñ yÕu lµ giíi thiÖu s¸ch. 2. Néi dung khoa häc cña ®Ò tµi §Ò tµi bao gåm ba phÇn chÝnh sau: a. Nghiªn cøu c¬ së lý thuyÕt cña viÖc x©y dùng mét th viÖn ®iÖn tö. - Nghiªn cøu vÒ c¸c yÕu tè cÊu thµnh cña mét hÖ thèng th viÖn ®iÖn tö bao gåm yÕu tè vÒ  nh©n sù, thiÕt bÞ viÔn th«ng, c¸c phÇn mÒm hÖ thèng vµ phÇn mÒm chuyªn dông. - Nghiªn cøu vÒ ho¹t ®éng cña th viÖn ®iÖn tö. Th viÖn ®iÖn tö ph¶i cã c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n  nh: Bæ sung cËp nhËt tµi liÖu, xö lý tµi liÖu, phôc vô b¹n ®äc. b. Nghiªn cøu vÒ thùc tiÔn mét sè hÖ thèng th viÖn trong vµ ngoµi níc - Nghiªn cøu th viÖn cña viÖn Th«ng Tin Khoa Häc Kü ThuËt Quèc Gia Ph¸p. ®©y lµ mét trung  t©m th«ng tin khoa häc kü thuËt hµng ®Çu ch©u ¢u thµnh lËp n¨m 1989 cã trô së ë Nancy. - Th viÖn khoa häc kü thuËt quèc gia ViÖt Nam. §©y lµ th viÖn lín vµ ®Çy ®ñ nhÊt trong c¶ níc  nhng qu¸ tr×nh tin häc ho¸ míi chØ b¾t ®Çu. - Th viÖn cña häc viÖn C«ng NghÖ Bu ChÝnh ViÔn Th«ng khu vùc Hµ §«ng. ®©y lµ mét th  viÖn nhá vµ ho¹t ®éng theo ph¬ng ph¸p thñ c«ng hoµn toµn cha cã sù ¸p dông tin häc ho¸  trong ho¹t ®éng. c. X©y dùng phÇn mÒm th viÖn ®iÖn tö - PhÇn mÒm th viÖn ®iÖn tö ®îc x©y dùng dùa trªn c¸c c¬ së lý thuyÕt vµ thùc tiÔn ®∙ ®îc  nghiªn cøu th«ng qua tµi liÖu vµ qua kh¶o s¸t thùc tÕ. - PhÇn mÒm th viÖn ®iÖn tö x©y dùng víi giao diÖn Web, sö dông hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu  SQL Server, ng«n ng÷ chÝnh ®îc dïng lµ C#. ngoµi ra giao diÖn ®îc thiÕt kÕ b»ng HTML,  Java Script… - C¸c chøc n¨ng chÝnh cña ch¬ng tr×nh ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau  Häc viÖn C«ng nghÖ BC - VT
  3. Chuyªn ngµnh C«ng nghÖ th«ng tin Đăng ký Đổi mật khẩu Xoá account Độc giả không Quản trị viên đăng nhập Đăng nhập Tìm kiếm tài liệu Xem tài liệu miễn phí Độc giả có đăng Xem tài liệu không miễn phí nhập Cập nhật tài liệu S¬ ®å m« t¶ chøc n¨ng hÖ thèng. 3. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu cña ®Ò tµi Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ò tµi, nhãm t¸c gi¶ ®∙ sö dông 3 ph¬ng ph¸p nghiªn cøu chÝnh lµ: - Ph©n tÝch, tæng hîp dùa trªn tµi liÖu: t×m hiÓu vÒ c¸c lo¹i tµi liÖu ®iÖn tö ®ang cã hiÖn nay,  t×m hiÓu vÒ c¬ së lý thuyÕt cña viÖc x©y dùng mét th viÖn ®iÖn tö trªn m¹ng, nghiªn cøu  ho¹t ®éng tin häc ho¸ cña mét sè hÖ thèng th«ng tin th viÖn trong vµ ngoµi níc. - Ph©n tÝch, tæng hîp dùa trªn tµi liÖu vµ thùc hµnh kiÓm tra: Nghiªn cøu vµ t×m hiÓu vÒ viÖc  sö dông Microsoft SQL Server, T×m hiÓu ph¬ng ph¸p t¹o øng dông Web b»ng Microsoft  Visual Studio.NET, T×m hiÓu c¸c thuËt to¸n ®îc sö dông trong phÇn mÒm (chñ yÕu lµ phÇn  t×m kiÕm). - Ph©n tÝch, tæng hîp dùa trªn thùc tÕ: t×m hiÓu mét sè hÖ thèng th«ng tin th viÖn trong níc. 4. Kh¶ n¨ng øng dông cña ®Ò tµi Häc viÖn C«ng nghÖ BC - VT
  4. TuyÓn tËp ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc HS-SV Tuy thêi gian nghiªn cøu ng¾n vµ sè tµi liÖu cã trong tay h¹n chÕ nhng ®Ò tµi nghiªn cøu vµ x©y dùng  phÇn mÒm Th ViÖn §iÖn Tö ®∙ ®¹t ®îc mét sè kÕt qu¶ kh¶ quan nh: - X©y dùng thµnh c«ng mét hÖ thèng th«ng tin th viÖn ®iÖn tö trªn m¹ng LAN. - Th«ng qua nghiªn cøu mét sè hÖ thèng th«ng tin th viÖn trong vµ ngoµi níc thÊy râ ®îc qu¸  tr×nh tin häc ho¸, tù ®éng ho¸ cña hÖ thèng nµy ë ViÖt Nam cßn rÊt l¹c hËu so víi thÕ giíi vµ  cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña ngêi dïng tin trong níc. - §Ò tµi nµy ®îc x©y dùng thµnh c«ng cã thÓ ®îc ¸p dông cho th viÖn cña häc viÖn C«ng NghÖ  Bu ChÝnh ViÔn Th«ng. §¸p øng nhu cÇu tra cøu tµi liÖu cña c¸n bé, häc sinh, sinh viªn trong  häc viÖn. - §ång thêi sÏ t¹o ®îc mét sù trî gióp nhÊt ®Þnh trong t¬ng lai cho ph¬ng thøc ®µo t¹o qua m¹ng. Häc viÖn C«ng nghÖ BC - VT
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2