intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên nước vùng Tây Nguyên

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:214

0
132
lượt xem
47
download

Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên nước vùng Tây Nguyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu cơ bản về khoa học Địa lý và phát triển công nghệ theo các hướng trọng điểm của Nhà nước nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho công tác quản lý tài nguyên môi trường và xây dựng chính sách chiến lược, quy hoạch vùng lãnh thổ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai và đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ Địa lý có trình độ cao cho đất nước theo quy định của pháp luật....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên nước vùng Tây Nguyên

 1. Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o tr−êng ®¹i häc má - ®Þa chÊt _____________________________________________________________ b¸o c¸o tæng kÕt ®Ò tµi KHCN cÊp Nhµ n−íc M∙ sè KC 08-05 nghiªn cøu x©y dùng c¬ së khoa häc vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p b¶o vÖ vµ sö dông hîp lý tµi nguyªn n−íc vïng T©y Nguyªn PGS, TS §oµn V¨n C¸ch SLK: 5363/BC Hµ Néi - 2005
 2. §Ò tµi KC.08.05 : “Nghiªn cøu x©y dùng c¬ së khoa häc vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p b¶o vÖ vµ sö dông hîp lý tµi nguyªn n−íc vïng T©y Nguyªn” T©y H×nh 1. VÞ trÝ vïng nghiªn cøu T©y Nguyªn Tr−êng §¹i Häc Má - §Þa ChÊt
 3. §Ò tµi KC08.05 : “Nghiªn cøu x©y dùng c¬ së khoa häc vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p b¶o vÖ vµ sö dông hîp lý tµi nguyªn n−íc vïng T©y Nguyªn” B¶ng 1. DiÖn tÝch, d©n sè c¸c tØnh T©y Nguyªn theo niªn gi¸m thèng kª tØnh n¨m 2002 (Tªn gäi, ch÷ viÕt lÊy theo niªn gi¸m thèng kª cña ®Þa ph−¬ng) F, km2 TT Tªn tØnh D©n sè, ng−êi Toµn T©y Nguyªn 4.417.914,00 54.473,79 9.614,30 327.570,00 KonTum 1 ThÞ x· Kom Tum 420,23 117.399,00 2 HuyÖn §¨kglei 1.484,90 30.340,00 3 HuyÖn §¨k T« 1.377,40 45.015,00 4 HuyÖn §¨k Hµ (§¨khµ) 843,60 49.590,00 5 HuyÖn Kon Plong (Konplong) 2.252,37 32.700,00 6 HuyÖn Ngäc Håi 823,90 26.204,00 7 HuyÖn Sa ThÇy 2.411,90 26.322,00 15.495,70 989.070,00 Gia Lai 1 TP Pleiku 225,69 170.620,00 2 HuyÖn An khª 698,73 91.580,00 3 HuyÖn Kbang 1.845,23 52.454,00 4 HuyÖn Mang yang 1.126,07 38.681,00 5 HuyÖn §¨k §oa 980,41 78.164,00 6 HuyÖn Ch− P¨h (Ch−p¨h) 981,30 57.272,00 7 HuyÖn Ia Grai 1.157,28 70.643,00 8 HuyÖn Ch−pr«ng 1.687,50 65.583,00 9 HuyÖn Ch− S ª 1.350,98 112.895,00 10 HuyÖn Ayunpa 1.659,80 125.159,00 11 HuyÖn Kr«ngpa 1.623,63 57.199,00 12 HuyÖn Konchro 1.441,88 30.398,00 13 HuyÖn §øc c¬ 717,20 38.422,00 19.599,00 2.003.520,00 D¨k L¨k - D¨k N«ng 1 TP Bu«n Ma Thuét 265,00 267.515,00 2 HuyÖn EaH’leo 1.336,00 101.723,00 3 HuyÖn Ea Sóp 1.750,00 36.907,00 4 HuyÖn Kr«ng N¨ng 613,00 107.089,00 5 HuyÖn Kr«ng Bók 642,00 149.598,00 6 HuyÖn Bu«n §«n 1.412,00 54.595,00 7 HuyÖn C− M’Gar 825,00 152.865,00 8 HuyÖn Ea Kar 1.019,00 138.426,00 9 HuyÖn M’§r¨k 1.348,00 55.570,00 10 HuyÖn Kr«ng P¨k 623,00 208.029,00 11 HuyÖn C− Jót 826,00 119.221,00 12 HuyÖn Kr«ng Ana 645,00 193.422,00 13 HuyÖn Kr«ng B«ng 1.250,00 78.467,00 1 Tr−êng ®¹i häc má - ®Þa chÊt
 4. §Ò tµi KC08.05 : “Nghiªn cøu x©y dùng c¬ së khoa häc vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p b¶o vÖ vµ sö dông hîp lý tµi nguyªn n−íc vïng T©y Nguyªn” 14 HuyÖn D¨k Mil 684,00 72.634,00 15 HuyÖn Kr«ng N« 989,00 54.581,00 16 HuyÖn L¨k 1.077,00 50.580,00 17 HuyÖn D¨k Song 808,00 39.977,00 18 HuyÖn D¨k RlÊp 1.758,00 78.595,00 19 HuyÖn D¨k N«ng 1.729,00 43.726,00 L©m §ång 9.764,79 1.097.754,00 1 TP §µ L¹t 391,06 179.315,00 2 ThÞ x· B¶o Léc 232,38 142.443,00 3 HuyÖn L¹c D−¬ng 1.513,80 26.834,00 4 HuyÖn §¬n D−¬ng 611,56 87.144,00 5 HuyÖn §øc Träng 902,20 151.819,00 6 HuyÖn L©m Hµ 1.587,62 144.747,00 7 HuyÖn B¶o L©m 1.456,57 101.702,00 8 HuyÖn Di Linh 1.628,32 146.400,00 9 HuyÖn §¹ Huoai 489,60 31.976,00 10 HuyÖn §¹ TÎh 523,43 45.757,00 11 HuyÖn C¸t Tiªn 428,25 39.617,00 2 Tr−êng ®¹i häc má - ®Þa chÊt
 5. §Ò tµi KC08.05 : “Nghiªn cøu x©y dùng c¬ së khoa häc vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p b¶o vÖ vµ sö dông hîp lý tµi nguyªn n−íc vïng T©y Nguyªn” Danh s¸ch nh÷ng ng−êi thùc hiÖn TT Hä vµ tªn Häc hµm, Chøc vô, Chøc danh häc vÞ C¬ quan c«ng t¸c trong ®Ò tµi 1 §oµn V¨n C¸nh PGS.TS PG§ TTNC M«i tr−êng §Þa Chñ nhiÖm (chñ biªn) chÊt, Tr−êng §¹i häc ®Ò tµi Má - §Þa chÊt 2 NguyÔn ThÞ Thanh Thuû Th.S Tr−êng §¹i häc Th− ký ®Ò tµi (biªn tËp b¸o c¸o) Má - §Þa chÊt 3 Ph¹m Quý Nh©n PGS. TS P.Chñ nhiÖm BM §CTV, Thµnh viªn (ch−¬ng 4, 6) Tr−êng §¹i häc ®Ò tµi Má - §Þa chÊt 4 §ç V¨n B×nh Th.S Tr−êng §¹i häc Thµnh viªn (ch−¬ng 1, 2, 3) Má - §Þa chÊt ®Ò tµi 5 D−¬ng ThÞ Thanh Thuû Th.S Tr−êng §¹i häc Thµnh viªn (ch−¬ng 1, 2, 3) Má - §Þa chÊt ®Ò tµi 6 Vò ThÞ HiÒn KS Tr−êng §¹i häc Thµnh viªn (ch−¬ng 1, 2, 3) Má - §Þa chÊt ®Ò tµi 7 NguyÔn Xu©n TÆng TS Gi¸m ®èc ph©n viÖn - Thµnh viªn (ch−¬ng 3, 4, 5, 6) Viªn VËt liÖu, ®Ò tµi ViÖn KH&CN ViÖt Nam 8 NguyÔn Ngäc HuÊn TS Gi¸m ®èc TT øng dông Thµnh viªn (ch−¬ng 4) C«ng nghÖ KTTV ®Ò tµi 9 TrÞnh §×nh L− KS TT øng dông c«ng nghÖ Thµnh viªn (ch−¬ng 4) KTTV ®Ò tµi 10 Ng« TuÊn Tó TS Phã G§ Liªn ®oµn Thµnh viªn (ch−¬ng 1, 2, 3, 4, 6) §CTV-§CCT miÒn Trung ®Ò tµi 10 Hå Minh Thä Th.S Tr−ëng phßng KT Liªn Thµnh viªn (ch−¬ng 1, 2, 3, 5) ®oµn §CTV-§CCT ®Ò tµi miÒn Trung 11 Lª Ngäc §Ønh Th.S Tr−ëng phßng KT Thµnh viªn (ch−¬ng 1, 2, 3, 5) ®oµn 704, D¾k L¨k ®Ò tµi 12 NguyÔn B¸ch Th¾ng Th.S Phã G§ ®oµn 701, Thµnh viªn (ch−¬ng 1, 2, 3, 5) Gia Lai ®Ò tµi 13 Hoµng V−îng KS Gi¸m ®èc ®oµn 708, Thµnh viªn (ch−¬ng 1, 2, 3, 5) L©m §ång ®Ò tµi 14 Tèng Ngäc Thanh Th.S P.Tr−ëng phßng KT, Liªn Thµnh viªn (ch−¬ng 4, 6) ®oµn §CTV- §CCT ®Ò tµi miÒn B¾c 15 NguyÔn V¨n NghÜa KS Côc QLTN n−íc Thµnh viªn (xö lý sè liÖu, vÏ b¶n ®å) ®Ò tµi 16 NguyÔn Quang Ngäc KS C«ng ty khai th¸c Thµnh viªn (xö lý sè liÖu, vÏ b¶n ®å) n−íc ngÇm 1 ®Ò tµi 17 L−u ThÞ HuyÒn Trang KS TT NCMT §Þa chÊt Thµnh viªn (xö lý sè liÖu, vÏ b¶n ®å) ®Ò tµi 3 Tr−êng ®¹i häc má - ®Þa chÊt
 6. §Ò tµi KC08.05 : “Nghiªn cøu x©y dùng c¬ së khoa häc vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p b¶o vÖ vµ sö dông hîp lý tµi nguyªn n−íc vïng T©y Nguyªn” bµi tãm t¾t KÕt qu¶ nghiªn cøu cña ®Ò tµi KC.08.05 : “Nghiªn cøu x©y dùng c¬ së khoa häc vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p b¶o vÖ vµ sö dông hîp lý tµi nguyªn n−íc vïng T©y Nguyªn” giai ®o¹n 2001 - 2004 cho thÊy, hiÖn tr¹ng chÊt l−îng c¸c nguån nuíc ë T©y Nguyªn ®¸p øng cho mäi nhu cÇu sö dông n−íc. C¸c nguån n−íc mÆt vµ n−íc d−íi ®Êt cã ®é tæng kho¸ng ho¸ th−êng nhá h¬n 500 mg/l, ®é pH = 6,5 - 8,5. L−îng m−a n¨m vµ dßng ch¶y n¨m ë T©y Nguyªn ph©n bè rÊt kh«ng ®Òu trong kh«ng gian vµ theo thêi gian trong n¨m. MÆt kh¸c, phÇn lín thæ nh−ìng ë T©y Nguyªn lµ ®Êt Bazan rÊt dµy, cã kh¶ n¨ng thÊm hót n−íc m¹nh, v× vËy mïa lò ë T©y Nguyªn th−êng b¾t ®Çu muén h¬n mïa m−a tõ 2 ®Õn 4 th¸ng. Ngoµi nguån n−íc m−a vµ n−íc mÆt, T©y Nguyªn cßn cã tiÒm n¨ng lín vÒ n−íc d−íi ®Êt. B»ng c¸c ph−¬ng ph¸p ®o ®¹c vµ tÝnh to¸n kh¸c nhau, tæng tiÒm n¨ng n−íc n−íc m−a ®¹t 93,292 tû m3/n¨m, t¹o ra dßng ch¶y trªn mÆt 49,176 tû m3/n¨m vµ tæng l−îng dßng ngÇm theo l−u vùc s«ng 6,748 m3/n¨m. TiÒm n¨ng n−íc ë T©y nguyªn hoµn toµn tho¶ m·n cho mäi nhu cÇu sö dông t¹i chç vµo n¨m 2015 lµ 5,72 tû m3, vµo n¨m 2020 lµ 6,28 tû m3/n¨m. Gi¶i ph¸p c«ng tr×nh thuû lîi ë c¸c tØnh T©y Nguyªn nh÷ng n¨m gÇn ®©y rÊt chó träng ®Çu t− ®Ó gi¶i quyÕt n−íc t−íi cho n«ng nghiÖp, ®Æc biÖt t−íi cµ phª vµ c¸c c©y c«ng nghiÖp kh¸c. Tuy nhiªn theo thèng kª ®Õn 2002 c¸c tØnh T©y Nguyªn hiÖn cã gÇn 1000 hå, ®Ëp, tr¹m b¬m, nh−ng hÇu hÕt c¸c hå chøa n−íc nhá kh«ng cã kh¶ n¨ng l−u gi÷ n−íc tèt, v× vËy hiÖn tr¹ng thuû lîi ë T©y Nguyªn míi ®¶m b¶o t−íi cho mét diÖn tÝch kho¶ng 10% diÖn tÝch canh t¸c. Cã lÏ v× thÕ mµ ch−a thÓ chñ ®éng t−íi, h¹n h¸n vÉn th−êng x¶y ra, ®Æc biÖt vµo nh÷ng n¨m Ýt m−a. §Ó kh¾c phôc h¹n h¸n cÇn ph¶i sö dông tæng hîp, lu©n phiªn c¸c nguån n−íc vµ sö dông gièng c©y trång cho phï hîp. C¸c hå ®Ëp lín cã gi¸ trÞ ph¸t ®iÖn, l−u gi÷ n−íc lµm nguån bæ sung tr÷ l−îng mïa kiÖt cho h¹ l−u, t¹o m«i tr−êng sinh th¸i. Trªn diÖn tÝch canh t¸c, ë s−ên dèc cÇn ®¾p ®ª, ®µo r·nh n«ng men theo ®−êng ®ång møc ®Ó lµm chËm sù tho¸t n−íc m−a, t¨ng c−êng dßng thÊm cho n−íc d−íi ®Êt. ë ch©n ®åi nói thÊp cã sù xuÊt lé n−íc d−íi ®Êt cÇn x©y dùng c¸c ®Ëp t¹o lªn c¸c hå nhá, hoÆc x©y dùng c¸c giao th«ng hµo t¹o ra c¸c hµnh lang võa cã nhiÖm vô thu gi÷ phÇn thÊt tho¸t n−íc d−íi ®Êt, ®ång thêi l−u gi÷ n−íc m−a ®Ó phôc vô t¹i chç cho c¸c môc ®Ých sö dông kh¸c nhau vµ b¾t chóng quay ng−îc l¹i bæ sung tr÷ l−îng cho n−íc d−íi ®Êt. §ång thêi tiÕn tíi t¹o nh÷ng “kho ngÇm” trong lßng ®Êt dù tr÷ n−íc ë nh÷ng n¬i cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®· ®−îc ph¸t hiÖn nh− TP Bu«n Ma Thuét tØnh D¨k L¨k vµ TX B¶o Léc tØnh L©m §ång. 4 Tr−êng ®¹i häc má - ®Þa chÊt
 7. §Ò tµi KC08.05 : “Nghiªn cøu x©y dùng c¬ së khoa häc vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p b¶o vÖ vµ sö dông hîp lý tµi nguyªn n−íc vïng T©y Nguyªn” Môc lôc b¸o c¸o Néi dung Trang DiÖn tÝch d©n sè c¸c tØnh T©y Nguyªn 1 Danh s¸ch nh÷ng ng−êi thùc hiÖn 3 Bµi tãm t¾t 4 Môc lôc b¸o c¸o 5 B¶n chó gi¶i c¸c ch÷ viÕt t¾t 7 Danh môc c¸c b¶ng 8 Danh môc c¸c h×nh vÏ vµ b¶n ®å 9 Lêi nãi ®Çu 11 Ch−¬ng 1. Tæng quan vÒ nghiªn cøu tµi nguyªn n−íc T©y Nguyªn 21 1.1. Nghiªn cøu tµi nguyªn n−íc m−a vµ n−íc mÆt 21 1.2. Nghiªn cøu tµi nguyªn n−íc d−íi ®Êt 22 Ch−¬ng 2. Nh÷ng yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn tµi nguyªn n−íc 25 2.1. Nh÷ng yÕu tè tù nhiªn 25 2.2. Nh÷ng yÕu tè nh©n t¹o 44 Ch−¬ng 3. HiÖn tr¹ng chÊt l−îng n−íc T©y Nguyªn 47 3.1. Tæng quan vÒ c«ng t¸c lÊy mÉu 47 3.2. HiÖn tr¹ng chÊt l−îng n−íc mÆt 48 3.3. HiÖn tr¹ng chÊt l−îng n−íc d−íi ®Êt 51 3.4. §¸nh gi¸ chÊt l−îng n−íc phôc vô cho t−íi 59 3.5. VÊn ®Ò « nhiÔm nguån n−íc 65 Ch−¬ng 4. TiÒm n¨ng n−íc vïng T©y Nguyªn 68 4.1. TiÒm n¨ng n−íc m−a 68 4.2. TiÒm n¨ng n−íc mÆt 79 4.3. TiÒm n¨ng n−íc d−íi ®Êt 117 Ch−¬ng 5. HiÖn tr¹ng khai th¸c sö dông vµ nhu cÇu dïng n−íc c¸c 128 tØnh T©y Nguyªn 5.1. HiÖn tr¹ng khai th¸c sö dông vµ nhu cÇu n−íc ë T©y Nguyªn 128 5.1.1. HiÖn tr¹ng khai th¸c sö dông tµi nguyªn n−íc phôc vô kinh tÕ 128 d©n sinh tØnh Kon Tum 5.1.2. HiÖn tr¹ng khai th¸c sö dông n−íc phôc vô kinh tÕ d©n sinh tØnh 129 Gia Lai 5.1.3. HiÖn tr¹ng khai th¸c sö dông n−íc phôc vô kinh tÕ d©n sinh tØnh 132 D¨k L¨k 5 Tr−êng ®¹i häc má - ®Þa chÊt
 8. §Ò tµi KC08.05 : “Nghiªn cøu x©y dùng c¬ së khoa häc vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p b¶o vÖ vµ sö dông hîp lý tµi nguyªn n−íc vïng T©y Nguyªn” 5.1.4. HiÖn tr¹ng khai th¸c sö dông n−íc phôc vô kinh tÕ d©n sinh tØnh 135 L©m §ång 5.2. TÝnh to¸n nhu cÇu n−íc c¸c tØnh T©y Nguyªn 138 5.3. Dù b¸o nhu cÇu dïng n−íc cho c¸c tØnh T©y Nguyªn ®Õn n¨m 162 2010, 2020 Ch−¬ng 6. LuËn chøng c¬ së khoa häc sö dông hîp lý tµi nguyªn 165 n−íc T©y Nguyªn 6.1. C¬ së khoa häc qui ho¹ch khai th¸c nguån n−íc 165 6.2. Khai th¸c sö dông hîp lý c¸c nguån n−íc 167 6.3. C¸c gi¶i ph¸p b¶o vÖ n−íc d−íi ®Êt khái bÞ c¹n kiÖt 184 KÕt luËn 204 Tµi liÖu tham kh¶o 208 6 Tr−êng ®¹i häc má - ®Þa chÊt
 9. §Ò tµi KC08.05 : “Nghiªn cøu x©y dùng c¬ së khoa häc vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p b¶o vÖ vµ sö dông hîp lý tµi nguyªn n−íc vïng T©y Nguyªn” b¶ng chó gi¶i nh÷ng ch÷ viÕt t¾t Nh÷ng ch÷ viÕt t¾t ViÕt ®Çy ®ñ BSNT Bæ sung nh©n t¹o BVTV B¶o vÖ thùc vËt §CTV §Þa chÊt thuû v¨n §CTV - §CCT §Þa chÊt thuû v¨n - §Þa chÊt c«ng tr×nh §C & KS §Þa chÊt vµ kho¸ng s¶n KHCNMT Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i tr−êng KT-TV KhÝ t−îng - thuû v¨n KT-XH Kinh tÕ-x· héi LKQT Lç khoan quan tr¾c LKQS Lç khoan quan s¸t NSH & VSMT NT N−íc sinh ho¹t vµ VÖ sinh M«i tr−êng n«ng th«n QTQG Quan tr¾c quèc gia QH-KH Quy ho¹ch – KÕ ho¹ch Q1, Q2, NP, MP, PP Ký hiÖu ®Þa tÇng ®Þa chÊt TDS §é tæng kho¸ng ho¸ TCCP Tiªu chuÈn cho phÐp TCVN Tiªu chuÈn ViÖt Nam GS, PGS Gi¸o s−, Phã Gi¸o s− TS, TSKH, ThS, KS TiÕn sü, TiÕn sü khoa häc, Th¹c sü, Kü s− 7 Tr−êng ®¹i häc má - ®Þa chÊt
 10. §Ò tµi KC08.05 : “Nghiªn cøu x©y dùng c¬ së khoa häc vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p b¶o vÖ vµ sö dông hîp lý tµi nguyªn n−íc vïng T©y Nguyªn” Danh môc c¸c b¶ng B¶ng Trang B¶ng 1. DiÖn tÝch, d©n sè c¸c huyÖn, tØnh T©y Nguyªn (Theo niªn gi¸m thèng 1 kª 2002 cña c¸c tØnh) B¶ng 2.1. DiÖn tÝch rõng T©y Nguyªn (Theo tµi liÖu thèng kª trong niªn gi¸m 30 c¸c tØnh ®Õn n¨m 2002) B¶ng 2.2. §Æc tr−ng phï sa cña c¸c s«ng T©y Nguyªn 31 B¶ng 3.1. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hÖ sè t−íi Ka 60 B¶ng 4.1. Danh s¸ch c¸c tr¹m khÝ t−îng khu vùc T©y Nguyªn 69 B¶ng 4.2. Danh s¸ch c¸c tr¹m thuû v¨n khu vùc T©y Nguyªn 69 B¶ng 4.3. L−îng m−a trung b×nh nhiÒu n¨m l−u vùc s«ng Xª Xan 75 B¶ng 4.4. L−îng m−a trung b×nh nhiÒu n¨m l−u vùc s«ng Xrªpok 76 B¶ng 4.5. L−îng m−a trung b×nh nhiÒu n¨m cña l−u vùc s«ng §ång Nai 77 B¶ng 4.6. L−îng m−a trung b×nh nhiÒu n¨m l−u vùc s«ng Ba 78 B¶ng 4.7. KÕt qu¶ tÝnh to¸n c¸c gi¸ trÞ m« dun dßng ch¶y n¨m 81 B¶ng 4.8. L−îng dßng ch¶y n¨m cña c¸c s«ng l−u vùc s«ng Xª Xan 85 B¶ng 4.9. L−îng dßng ch¶y n¨m cña c¸c s«ng l−u vùc s«ng Xrªpok 86 B¶ng 4.10. L−îng dßng ch¶y n¨m cña c¸c s«ng l−u vùc s«ng §ång Nai 87 B¶ng 4.11.L−îng dßng ch¶y n¨m c¸c s«ng thuéc l−u vùc s«ng Ba 88 B¶ng 4.12. KÕt qu¶ tÝnh to¸n dßng ch¶y n¨m cho c¸c huyÖn T©y Nguyªn 89 B¶ng 4.13. Tæng l−îng dßng ch¶y trung b×nh n¨m, mïa lò, mïa kiÖt ë mét sè 91 vÞ trÝ trªn s«ng Xª Xan B¶ng 4.14. Tæng l−îng dßng ch¶y trung b×nh n¨m, mïa lò, mïa kiÖt ë mét sè 92 vÞ trÝ trªn s«ng Xrªpok B¶ng 4.15. Tæng l−îng dßng ch¶y trung b×nh n¨m, mïa lò, mïa kiÖt ë mét sè 93 vÞ trÝ trªn s«ng §ång Nai B¶ng 4.16. Tæng l−îng dßng ch¶y trung b×nh n¨m, mïa lò, mïa kiÖt ë mét sè 94 vÞ trÝ trªn s«ng Ba B¶ng 4.17. HÖ sè dßng ch¶y c¸c hÖ thèng s«ng T©y Nguyªn 97 B¶ng 4.18. ChØ sè kh« h¹n ë T©y Nguyªn 103 B¶ng 4.19. Dßng ch¶y nhá nhÊt cña c¸c c¸c s«ng T©y Nguyªn 104 B¶ng 4.20. Dßng ch¶y trung b×nh th¸ng nhá nhÊt cña c¸c s«ng T©y Nguyªn 105 B¶ng 4.21. M« ®un dßng ch¶y nhá nhÊt trung b×nh c¸c tr¹m øng víi F = 107 100km2. B¶ng 4.22. M« ®un dßng ch¶y th¸ng trung b×nh nhá nhÊt c¸c tr¹m øng víi F = 108 100km2. B¶ng 4.23. Tæng l−îng dßng ch¶y kiÖt ngµy vµ th¸ng nhá nhÊt øng víi c¸c tÇn 109 suÊt 50%, 70%, 90% vµ 95%. B¶ng 4.24. Tr÷ l−îng tÜnh tù nhiªn mét sè vïng tù nhªn cña T©y Nguyªn. 118 B¶ng 4.25. M« ®un vµ l−u l−îng dßng ngÇm theo l−u vùc s«ng. 119 B¶ng 4.26. TiÒm n¨ng n−íc ë T©y Nguyªn tÝnh trung b×nh theo l−u vùc s«ng 122 B¶ng 4.27. TiÒm n¨ng n−íc ë T©y Nguyªn tÝnh theo ®¬n vÞ hµnh chÝnh. 122 B¶ng 5.1. HiÖn tr¹ng thuû lîi tØnh Kon Tum 129 B¶ng 5.2 HiÖn tr¹ng thuû lîi tØnh Gia Lai 130 B¶ng 5.3. Khai th¸c n−íc tËp trung cho c¸c tÞ trÊn, thÞ tø tØnh Gia Lai. 131 B¶ng 5.4. Thèng kª c¸c giÕng khoan khai th¸c n−íc ®¬n lÎ tØnh Gia Lai 131 B¶ng 5.5. HiÖn tr¹ng thuû lîi tØnh D¨k L¨k 132 B¶ng 5.6. HiÖn tr¹ng thuû lîi tØnh L©m §ång 136 8 Tr−êng ®¹i häc má - ®Þa chÊt
 11. §Ò tµi KC08.05 : “Nghiªn cøu x©y dùng c¬ së khoa häc vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p b¶o vÖ vµ sö dông hîp lý tµi nguyªn n−íc vïng T©y Nguyªn” B¶ng 5.7. Khai th¸c n−íc tËp trung cña tØnh L©m §ång 137 B¶ng 5.8. Thèng kª c¸c c«ng tr×nh khai th¸c n−íc ®¬n lÎ tØnh L©m §ång 138 B¶ng 5. 9. TÝnh to¸n nhu cÇu dïng n−íc cho c©y lóa n−íc ë T©y Nguyªn 141 B¶ng 5.10. TÝnh to¸n nhu cÇu n−íc cho ng« khu vùc T©y Nguyªn 145 B¶ng 5.11. TÝnh to¸n nhu cÇu n−íc cho mÝa khu vùc T©y Nguyªn 147 B¶ng 5.12. TÝnh to¸n nhu cÇu n−íc cho hoa mµu khu vùc T©y Nguyªn 149 B¶ng 5.13. TÝnh to¸n nhu cÇu dïng n−íc cho c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m 151 B¶ng 5.14. TÝnh to¸n nhu cÇu dïng n−íc cho ch¨n nu«i ë T©y Nguyªn 153 B¶ng 5.15. TÝnh to¸n nhu cÇu n−íc cho c«ng nghiÖp ë T©y Nguyªn 157 B¶ng 5.16. TÝnh to¸n nhu cÇu n−íc cho sinh ho¹t ë T©y Nguyªn 159 B¶ng 5.17. Tæng hîp tÝnh to¸n nhu cÇu sö dông n−íc (2000) vµ dù b¸o nhu cÇu 164 sö dông n−íc cho c¸c ngµnh kinh tÕ c¸c tØnh T©y Nguyªn n¨m 2010, 2020. B¶ng 6.1. Sù xuÊt hiÖn mïa m−a vµ lò trªn c¸c l−u vùc s«ng 168 B¶ng 6.2. Thèng kª hiÖn tr¹ng c¸c hå, ®Ëp, tr¹m b¬m vµ diÖn tÝch ®−îc t−íi ë T©y 169 Nguyªn B¶ng 6.3. C¸c bËc thang thuû ®iÖn trªn s«ng Xª Xan 172 B¶ng 6.4. S¬ ®å khai th¸c nguån n−íc s«ng Xª Xan vµ c¸c phô l−u 172 B¶ng 6.5. C¸c c«ng tr×nh ®· vµ sÏ ®−îc x©y dùng trªn l−u vùc s«ng Xrªpok 174 B¶ng 6.6. S¬ ®å ph¸t triÓn nguån n−íc l−u vùc s«ng §ång Nai qua c¸c giai ®o¹n 178 B¶ng 6.7. S¬ ®å ph©n vïng khai th¸c sö dông hîp lý vµ b¶o vÖ nguån n−íc 181 B¶ng 6.8. §Æc tr−ng hå Ch¨n nu«i TP Bu«n Ma Thuét 194 Danh môc c¸c h×nh vÏ vµ b¶n ®å H×nh 1. VÞ trÝ vïng nghiªn cøu H×nh 2.1. B¶n ®å §Þa chÊt T©y Nguyªn 37 H×nh 2.2. B¶n ®å §Þa chÊt thuû v¨n T©y Nguyªn 42 H×nh 3.1. B¶n ®å hiÖn tr¹ng chÊt l−îng n−íc vïng T©y Nguyªn 57 H×nh 3.2. B¶n ®å ph©n vïng chÊt l−îng n−íc phôc vô cho t−íi 63 H×nh 4.1. S¬ ®å ph©n bè l−íi tr¹m KhÝ t−îng- Thuû v¨n vïng T©y Nguyªn 70 H×nh 4.2. B¶n ®å ®¼ng trÞ l−îng m−a n¨m vïng T©y Nguyªn 72 H×nh 4.3. B¶n ®å M« ®un dßng ch¶y n¨m c¸c s«ng T©y Nguyªn 83 H×nh 4. 4. Tæng l−îng dßng ch¶y n¨m c¸c huyÖn thuéc T©y Nguyªn 95 H×nh 4. 5. B¶n ®å M« ®un vµ tæng l−îng dßng ch¶y n¨m tÝnh ®Õn mét sè vÞ trÝ 96 trªn c¸c hÖ thèng s«ng T©y Nguyªn H×nh 4.6. BiÕn tr×nh l−îng m−a vµ M« ®un dßng ch¶y th¸ng b×nh qu©n l−u vùc 98 s«ng Xª Xan (Thêi kú 1978 - 2001) H×nh 4.7. BiÕn tr×nh l−îng m−a vµ M« ®un dßng ch¶y th¸ng b×nh qu©n l−u vùc 98 s«ng Xª Xan (Thêi kú 1994 - 2001) H×nh 4.8. BiÕn tr×nh l−îng m−a vµ M« ®un dßng ch¶y th¸ng b×nh qu©n l−u vùc 99 s«ng Xrªpok (Thêi kú 1977 - 2001) H×nh 4.9. BiÕn tr×nh l−îng m−a vµ M« ®un dßng ch¶y th¸ng b×nh qu©n l−u vùc 99 s«ng Xrªpok (Thêi kú 1994 - 2001) H×nh 4.10. BiÕn tr×nh l−îng m−a vµ M« ®un dßng ch¶y th¸ng b×nh qu©n l−u 100 vùc s«ng §ång Nai (Thêi kú 1977 - 2001) H×nh 4.11. BiÕn tr×nh l−îng m−a vµ M« ®un dßng ch¶y th¸ng b×nh qu©n l−u 100 vùc s«ng §ång Nai (Thêi kú 1994 - 2001) H×nh 4.12. BiÕn tr×nh l−îng m−a vµ M« ®un dßng ch¶y th¸ng b×nh qu©n l−u 101 vùc s«ng Ba (Thêi kú 1977 - 2001) H×nh 4.13. BiÕn tr×nh l−îng m−a vµ M« ®un dßng ch¶y th¸ng b×nh qu©n l−u 101 vùc s«ng Ba (Thêi kú 1994 - 2001) H×nh 4.14. B¶n ®å M« ®un dßng ch¶y nhá nhÊt trung b×nh c¸c s«ng T©y 110 9 Tr−êng ®¹i häc má - ®Þa chÊt
 12. §Ò tµi KC08.05 : “Nghiªn cøu x©y dùng c¬ së khoa häc vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p b¶o vÖ vµ sö dông hîp lý tµi nguyªn n−íc vïng T©y Nguyªn” Nguyªn H×nh 4.15. B¶n ®å M« ®un dßng ch¶y trung b×nh th¸ng nhá nhÊt c¸c s«ng T©y 111 Nguyªn H×nh 4.16. B¶n ®å l−îng m−a mét ngµy lín nhÊt 1% T©y Nguyªn 113 H×nh 4.17. M« ®un dßng ch¶y lín nhÊt 1% c¸c s«ng T©y Nguyªn 116 H×nh 4.18. M« ®un dßng ngÇm l·nh thæ T©y Nguyªn 125 H×nh 4.19. B¶n ®å tµi nguyªn n−íc T©y Nguyªn 126 H×nh 6.1. S¬ ®å khai th¸c nguån n−íc l−u vùc s«ng Xª Xan 173 H×nh 6.2. S¬ ®å khai th¸c nguån n−íc l−u vùc s«ng Xrªpok 175 H×nh 6.3. S¬ ®å khai th¸c nguån n−íc l−u vùc s«ng Ba 177 H×nh 6.4. S¬ ®å khai th¸c nguån n−íc l−u vùc s«ng §ång Nai 179 H×nh 6.5. B¶n ®å ph©n vïng khai th¸c vµ b¶o vÖ nguån n−íc T©y nguyªn 183 H×nh 6.6. §å thÞ dao ®éng mùc n−íc LKQT ®éng th¸i C5o vïng Bu«n Ma 185 Thuét- D¨k L¨k H×nh 6.7. §å thÞ dao ®éng mùc n−íc LKQT ®éng th¸i C4a, C4b vïng Bu«n Ma 186 Thuét- D¨k L¨k H×nh 6.8. S¬ ®å chïm thÝ nghiÖm hót n−íc t¹i hå Ch¨n Nu«i, n«ng tr−êng 196 Th¾ng Lîi - TP Bu«n Ma Thuét H×nh 6.9. S¬ ®å mÆt c¾t ®Þa chÊt vá phong ho¸ d−íi ®¸y hå Bµ DÝ - TP Plei Ku 198 H×nh 6.10. §Ëp, hµo, r·nh vµ hå thu n−íc m−a vµ thu håi phÇn tho¸t cña n−íc 200 d−íi ®Êt H×nh 6.11. ThiÕt kÕ lç khoan hÊp thu n−íc t¹i hå §ång Nai, TX B¶o Léc tØnh 203 L©m §ång 10 Tr−êng ®¹i häc má - ®Þa chÊt
 13. §Ò tµi KC08.05 : “Nghiªn cøu x©y dùng c¬ së khoa häc vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p b¶o vÖ vµ sö dông hîp lý tµi nguyªn n−íc vïng T©y Nguyªn” Lêi nãi ®Çu T©y Nguyªn bao trïm toµn bé hÖ thèng cao nguyªn réng lín n»m ë phÝa T©y cña miÒn Nam Trung Bé, ranh giíi gÇn trïng víi ®Þa giíi hµnh chÝnh cña 5 tØnh Kon Tum, Gia Lai, D¨k L¨k, D¨k N«ng vµ L©m §ång. VÒ phÝa B¾c, T©y Nguyªn gi¸p víi vïng rõng nói cña tØnh Qu¶ng Nam. PhÝa Nam vµ T©y Nam gi¸p c¸c tØnh B×nh ThuËn, §ång Nai, B×nh Ph−íc. PhÝa §«ng gi¸p c¸c tØnh ®ång b»ng ven biÓn Nam Trung Bé Qu¶ng Ng·i, B×nh §Þnh, Phó Yªn, Kh¸nh Hoµ, Ninh ThuËn. PhÝa T©y gi¸p CHDCND Lµo vµ Campuchia. DiÖn tÝch tù nhiªn toµn T©y Nguyªn 54.473,79 km2. T©y Nguyªn cã vÞ trÝ ®Æc biÖt quan träng vÒ chÝnh trÞ, kinh tÕ, x· héi, an ninh - quèc phßng. Nã n»m ë n¬i ®−îc gäi lµ “nãc nhµ §«ng D−¬ng”. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®Êt n−íc “T©y Nguyªn lµ ®Þa bµn chiÕn l−îc quan träng cña c¶ n−íc c¶ vÒ kinh tÕ - x· héi vµ quèc phßng - an ninh, cã lîi thÕ ®Ó ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸ lín kÕt hîp víi c«ng nghiÖp chÕ biÕn, ph¸t triÓn c«ng nghiÖp n¨ng l−îng vµ c«ng nghiÖp khai th¸c kho¸ng s¶n. X©y dùng T©y Nguyªn giµu vÒ kinh tÕ, v÷ng m¹nh vÒ quèc phßng, an ninh, tiÕn tíi thµnh vïng kinh tÕ ®éng lùc”. (V¨n kiÖn ®¹i héi ®¶ng lÇn thø IX). Kh«ng cã n¬i nµo ë ViÖt Nam nh− T©y Nguyªn, n¬i b¾t nguån cña nhiÒu hÖ thèng s«ng, thu n−íc tõ T©y Nguyªn ®æ c¸c vïng xung quanh. HÖ thèng s«ng Xª Xan, Xrªpok, §ång Nai thu n−íc tõ T©y Nguyªn ®æ vµo s«ng Mª K«ng ë phÝa T©y. HÖ thèng s«ng Ba, s«ng Thu Bån, s«ng Trµ Khóc lÊy n−íc ë T©y Nguyªn ®æ ra biÓn §«ng. Còng kh«ng cã n¬i nµo ë ViÖt Nam nh− ë T©y Nguyªn víi c¸c cao nguyªn bazan trïng trïng, ®iÖp ®iÖp, kh«ng nh÷ng lµ m¶nh ®Êt mµu mì thuËn lîi cho ph¸t triÓn nhiÒu lo¹i c©y trång mµ cßn lµ n¬i tÝch chøa nhiÒu tµi nguyªn kho¸ng s¶n, trong ®ã cã tµi nguyªn n−íc. §Þa h×nh T©y Nguyªn ®a d¹ng, ngoµi nh÷ng nói cao rõng s©u hiÓm trë cßn cã nh÷ng cao nguyªn, b×nh s¬n nguyªn mªnh m«ng b¸t ng¸t, nh÷ng miÒn tròng vµ ®ång b»ng kh¸ réng, lµ nh÷ng thung lòng gi÷a nói vµ nh÷ng d¶i båi tÝch c¸c s«ng lín. §Þa h×nh nói cao bao bäc c¸c mÆt B¾c, §«ng vµ Nam cña khu vùc. PhÝa B¾c ®−îc khèng chÕ bëi d·y nói Ngäc Linh lµ d·y nói ®å sé nhÊt ë B¾c T©y Nguyªn, ch¹y dµi theo h−íng T©y B¾c - §«ng Nam gÇn 200 km víi nh÷ng ®Ønh nói cao, tiªu biÓu lµ ngän nói Ngäc Linh cao 2598 m. PhÝa §«ng ®−îc ¸n ng÷ bëi nh÷ng d·y nói kh«ng kÐm phÇn hïng vÜ nèi tiÕp nhau ch¹y dµi chñ yÕu theo h−íng B¾c - Nam, cã h×nh c¸nh cung víi phÇn låi nh« vÒ h−íng §«ng t¹o thµnh mét bøc t−êng thµnh ng¨n c¸ch T©y Nguyªn víi d¶i ®ång b»ng ven biÓn. PhÝa Nam ®−îc 11 Tr−êng ®¹i häc má - ®Þa chÊt
 14. §Ò tµi KC08.05 : “Nghiªn cøu x©y dùng c¬ së khoa häc vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p b¶o vÖ vµ sö dông hîp lý tµi nguyªn n−íc vïng T©y Nguyªn” viÒn bëi nh÷ng d·y nói cuèi cïng cña Tr−êng S¬n Nam víi nh÷ng ngän Brai An (1864 m), B¬ Nam So Rlung. C¸c cao nguyªn vµ b×nh s¬n cña T©y Nguyªn ph©n bè ë nh÷ng ®é cao kh¸c nhau. TÝnh tõ B¾c vµo Nam cã cao nguyªn Kon Plong cao trung b×nh 1100 - 1300 m. Cao nguyªn Kon Hµ Nõng cao 700 - 1000 m. Cao nguyªn Pleiku cã d¹ng vßm, ®Þa h×nh t−¬ng ®èi b»ng ph¼ng, ®é cao tõ 400 - 500 m ®Õn 750 - 800 m. Cao nguyªn Bu«n Ma Thuét cã bÒ mÆt ®Þa h×nh t−¬ng ®èi b»ng ph¼ng, ®é cao ë phÝa B¾c 800m, gi¶m m¹nh vÒ phÝa T©y - Nam cßn 300 - 400 m. Cao nguyªn M’Dr¨k cã bÒ mÆt l−în sãng cao trung b×nh 500 m. Cao nguyªn Di Linh cã d¹ng mét thung lòng kÐo dµi ph−¬ng §«ng - T©y cao tõ 800 ®Õn 1000 m. Cao nguyªn §µ L¹t lµ bÒ mÆt san b»ng cæ, ë phÝa B¾c cao 1600 m, gi¶m dÇn vÒ phÝa Nam cßn 1400 m, cã c¸c ®Ønh nói sãt cao trªn 2000 m. C¸c miÒn tròng vµ ®ång b»ng tõ B¾c vµo Nam gåm tròng gi÷a nói Kon Tum ch¹y däc theo s«ng P« K« kho¶ng 45 km, bÒ mÆt kh¸ b»ng ph¼ng. Tròng An Khª lµ kiÓu thung lòng gi÷a nói bÞ san b»ng vµ më réng (15 km) cao 400 - 500 m. B×nh nguyªn Ea Sóp lµ mét ®ång b»ng bãc mßn kh¸ b»ng ph¼ng, ®é cao 140 - 300 m, tho¶i dÇn vÒ phÝa T©y. Vïng tròng Cheo Reo - Phó Tóc n»m trïng víi ®Þa hµo S«ng Ba, bÒ mÆt kh¸ b»ng ph¼ng. Tròng Kr«ng P¨k - L¨k vèn lµ thung lòng bãc mßn víi nhiÒu nói sãt ®· biÕn thµnh mét c¸nh ®ång tÝch tô víi ®Çm lÇy vµ hå L¨k. Theo niªn gi¸m thèng kª n¨m 2002, d©n sè cña 5 tØnh T©y Nguyªn lµ trªn 4 triÖu 474 ngµn ng−êi, trong ®ã Kon Tum : 327.570 ng−êi, Gia Lai : 989.070 ng−êi, D¨k L¨k (bao gåm c¶ D¨k N«ng) : 2.003.520 ng−êi, L©m §ång : 1.097.754 ng−êi. VÒ c¬ cÊu thµnh phÇn d©n téc, ng−êi Kinh chiÕm tû lÖ cao nhÊt, thø ®Õn lµ ng−êi £®ª, Bana, Raglai, Sª §¨ng, K’ho vµ mét sè ng−êi GiÐ Triªng, Rmam, Bran, Ch¨m, Khmer, Lµo, Hoa. Sè ®«ng d©n c− tËp trung ë c¸c thµnh phè, thÞ x·, thÞ trÊn lín nh− Kon Tum, Pleiku, An Khª, Cheo Reo, Ea H’leo, Bu«n Ma Thuét, Kr«ng P¨k, §µ L¹t, §¬n D−¬ng, Di Linh, B¶o Léc. T©y Nguyªn còng lµ n¬i trång nhiÒu lo¹i c©y c«ng nghiÖp dµi ngµy cã gi¸ trÞ kinh tÕ lín, ®Æc biÖt lµ cµ phª víi tæng diÖn tÝch 465.587,0 ha, s¶n l−îng b×nh qu©n 600.000,0 tÊn/n¨m. Cao su hiÖn cã 96.396,0 ha. Ngoµi ra cßn cã chÌ (25000 ha), ®iÒu (20102 ha), d©u t»m (6778 ha), b«ng v¶i (16121 ha), hå tiªu, thuèc l¸, ca cao, vïng rau vµ hoa §µ L¹t. §µn gia sóc cña T©y Nguyªn rÊt phong phó, ®Æc biÖt cã ®µn voi nhµ kho¶ng 200 con, tËp trung ë vïng Bu«n §«n (D¨k L¨k). T©y Nguyªn cã tr÷ l−îng lín vËt liÖu x©y dùng (granit, bazan, ®¸ v«i, ®¸ hoa, sÐt… ), bauxit, bentonit, ®iatomit, kaolin… C¸c kho¸ng s¶n kh¸c ch−a ®−îc ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ cã pyrit, thiÕc, vµng, ®a kim, ®¸ quý, n−íc kho¸ng, n−íc nãng v.v… 12 Tr−êng ®¹i häc má - ®Þa chÊt
 15. §Ò tµi KC08.05 : “Nghiªn cøu x©y dùng c¬ së khoa häc vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p b¶o vÖ vµ sö dông hîp lý tµi nguyªn n−íc vïng T©y Nguyªn” Mét tiÒm n¨ng lín n÷a cña kinh tÕ T©y Nguyªn lµ tiÒm n¨ng du lÞch víi nh÷ng c¶nh quan thiªn nhiªn tuyÖt ®Ñp cña miÒn ®Êt cao nguyªn bao la, hïng vÜ vµ mét nÒn v¨n ho¸ ®a s¾c téc ®Æc s¾c cßn b¶o tån ®−îc b¶n chÊt nguyªn s¬ cña c¸c s¾c téc b¶n ®Þa, cã søc hót l¹ th−êng ®èi víi du kh¸ch bèn ph−¬ng. Ngoµi trung t©m du lÞch, nghØ m¸t ®· næi tiÕng nh− §µ L¹t, cßn cã nh÷ng trung t©m du lÞch ë T©y Nguyªn gÇn ®©y ®ang thu hót nhiÒu du kh¸ch lµ v−ên Quèc gia Yok Don tØnh D¨k L¨k, BiÓn Hå tØnh Gia Rai, th¸c §ambri tØnh L©m §ång. §ång thêi víi c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ, viÖc më mang sù nghiÖp v¨n ho¸ - x· héi ë T©y Nguyªn tõ sau ngµy gi¶i phãng ®Õn nay còng ®¹t ®−îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ. Mét sè c¬ quan nghiªn cøu quan träng hµng ®Çu cña ViÖt Nam nh− ViÖn H¹t nh©n §µ L¹t, ViÖn c©y cao su ®ang ho¹t ®éng t¹i T©y Nguyªn. Tuy nhiªn cho ®Õn nay T©y Nguyªn vÉn lµ m¶nh ®Êt cßn nhiÒu bÝ Èn, cÇn ®−îc kh¸m ph¸. Dï xa x«i hÎo l¸nh, T©y Nguyªn lóc nµo còng cã søc hót kú l¹ ®èi víi mäi ng−êi. NhiÒu ch−¬ng tr×nh, ®Ò tµi nghiªn cøu ®· ®−îc triÓn khai, nh−ng còng cßn nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ph¶i gi¶i quyÕt lµm sao ®Ó T©y Nguyªn ph¸t huy ®−îc thÕ m¹nh mµ nh÷ng n¬i kh¸c kh«ng thÓ nµo cã ®−îc. Mét trong nh÷ng tµi nguyªn thiªn nhiªn giµu cã ë T©y Nguyªn lµ tµi nguyªn n−íc. Theo −íc tÝnh, hµng n¨m T©y Nguyªn nhËn ®−îc mét l−îng n−íc m−a hµng tr¨m tû mÐt khèi, t¹o nªn dßng ch¶y trung b×nh n¨m kho¶ng 49 tû m3. Êy thÕ mµ ë chç nµy hay chç kh¸c cña T©y Nguyªn n¨m nµo còng x¶y ra h¹n h¸n, l−îng n−íc ngÇm khai th¸c cho t−íi c©y, cho sinh ho¹t ch−a ®¸ng lµ bao mµ ®· g©y ra suy gi¶m mùc n−íc. Nh−ng ®Æc biÖt bøc tranh tæng thÓ vÒ tµi nguyªn n−íc ë T©y Nguyªn trong mÊy thËp kû qua d−íi t¸c ®éng ho¹t ®éng kinh tÕ m−u sinh cña con ng−êi cÇn ph¶i ®−îc lµm s¸ng tá nh»m ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p khai th¸c sö dông hîp lý, l©u dµi nguån n−íc, ®ång thêi b¶o vÖ nguån n−íc khái bÞ c¹n kiÖt vµ « nhiÔm. Nh÷ng thµnh tùu khoa häc c«ng nghÖ hiÖn nay cho phÐp chóng ta ®−a ra c¸c gi¶i ph¸p h÷u hiÖu nh»m khai th¸c hîp lý vµ b¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn mét c¸ch tÝch cùc. §Ò tµi “Nghiªn cøu x©y dùng c¬ së khoa häc vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p b¶o vÖ vµ sö dông hîp lý tµi nguyªn n−íc vïng T©y Nguyªn” (M· sè KC.08.05) thuéc ch−¬ng tr×nh nghiªn cøu träng ®iÓm cÊp nhµ n−íc “B¶o vÖ m«i tr−êng vµ phßng tr¸nh thiªn tai ” giai ®o¹n 2001- 2005 ®−îc x©y dùng ®Ó cã thÓ phÇn nµo ®¸p øng c¸c yªu cÇu nªu trªn. 13 Tr−êng ®¹i häc má - ®Þa chÊt
 16. §Ò tµi KC08.05 : “Nghiªn cøu x©y dùng c¬ së khoa häc vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p b¶o vÖ vµ sö dông hîp lý tµi nguyªn n−íc vïng T©y Nguyªn” A/ môc tiªu vµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu A.1/ Môc tiªu cña ®Ò tµi * Lµm s¸ng tá qui luËt ph©n bè tµi nguyªn n−íc (bao gåm n−íc d−íi ®Êt vµ n−íc mÆt), diÔn biÕn chÊt l−îng m«i tr−êng n−íc, ®Æc biÖt lµ n−íc d−íi ®Êt do t¸c ®éng ho¹t ®éng kinh tÕ ë T©y Nguyªn trong vµi thËp kû gÇn ®©y. * X©y dùng luËn cø khoa häc vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p b¶o vÖ vµ sö dông hîp lý tµi nguyªn n−íc ë T©y Nguyªn. * §Ò xuÊt m« h×nh sö dông vµ b¶o vÖ tµi nguyªn n−íc ë T©y Nguyªn A.2/ Néi dung vµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu §Ò tµi nghiªn cøu cã nh÷ng néi dung chÝnh nh− sau : * §¸nh gi¸ toµn diÖn tiÒm n¨ng n−íc T©y Nguyªn vÒ chÊt l−îng vµ tr÷ l−îng. * §¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng khai th¸c sö dông tµi nguyªn n−íc. * TÝnh to¸n nhu cÇu vµ dù b¸o nhu cÇu sö dông n−íc. * X©y dùng luËn cø khoa häc cho viÖc khai th¸c sö dông hîp lý vµ b¶o vÖ tµi nguyªn n−íc. * §Ò xuÊt gi¶i ph¸p khoa häc b¶o vÖ n−íc d−íi ®Êt khái bÞ c¹n kiÖt vµ « nhiÔm b»ng bæ sung nh©n t¹o. §Ò tµi ®· ¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu truyÒn thèng nh− kh¶o s¸t ®o ®¹c, nghiªn cøu hiÖn tr−êng, ph©n tÝch thèng kª, cho ®Õn viÖc sö dông c¸c phÇn mÒm hiÖn ®¹i MapInfor, MicroStation, GWW, Aquifer Test, Modflows ®Ó xö lý sè liÖu ®iÒu tra x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè tÝnh to¸n ®Þa chÊt thuû v¨n, thµnh lËp c¸c b¶n ®å chÝnh thøc cña b¸o c¸o. B/ Tæ chøc thùc hiÖn B.1/ C¬ quan thùc hiÖn. §Ò tµi do tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt thùc hiÖn d−íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña PGS TS TrÇn §×nh Kiªn, Phã HiÖu tr−ëng Nhµ tr−êng. Chñ nhiÖm ®Ò tµi : PGS TS §oµn V¨n C¸nh Th− ký ®Ò tµi : ThS NguyÔn ThÞ Thanh Thuû. Tæ kü thuËt phô tr¸ch toµn bé c«ng t¸c kh¶o s¸t thùc ®Þa, sè ho¸ b¶n ®å, lËp b¸o c¸o tæng kÕt gåm c¸c c¸n bé Bé m«n §CTV : ThS §ç V¨n B×nh, ThS NguyÔn ThÞ Thanh Thuû, ThS D−¬ng ThÞ Thanh Thuû, KS Vò Thu HiÒn; c¸n bé Trung t©m nghiªn cøu M«i tr−êng §Þa chÊt : KS NguyÔn V¨n NghÜa, KS L−u ThÞ HuyÒn Trang, KS Bïi S¬n Tïng, KS NguyÔn Quang Ngäc vµ sinh viªn ngµnh §CTV - §CCT kho¸ 45 : §µo Hång Thu vµ §µo Trang Nhung. 14 Tr−êng ®¹i häc má - ®Þa chÊt
 17. §Ò tµi KC08.05 : “Nghiªn cøu x©y dùng c¬ së khoa häc vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p b¶o vÖ vµ sö dông hîp lý tµi nguyªn n−íc vïng T©y Nguyªn” B.2/ C¬ quan phèi hîp chÝnh. * Liªn ®oµn §Þa chÊt thuû v¨n - §Þa chÊt c«ng tr×nh MiÒn Trung. * Trung t©m øng dông c«ng nghÖ KhÝ t−îng - Thuû V¨n. Liªn ®oµn §CTV - §CCT MiÒn Trung cung cÊp toµn bé sè liÖu ®iÒu tra n−íc d−íi ®Êt trªn ®Þa bµn c¸c tØnh T©y Nguyªn, tæ chøc thi c«ng c¸c b·i thÝ nghiÖm ë TP Pleiku, TP Bu«n Ma Thuét vµ TX B¶o Léc, ®i lé tr×nh kh¶o s¸t lÊy mÉu n−íc, viÕt c¸c chuyªn ®Ò d−íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña TS Ng« TuÊn Tó - Phã Liªn ®oµn tr−ëng Liªn ®oµn, víi sù tham gia cña ThS Lª Ngäc §Ønh, ThS NguyÔn B¸ch Th¾ng, ThS Hå Minh Thä, KS Hoµng V−îng. Trung t©m øng dông C«ng nghÖ KhÝ t−îng Thuû v¨n cung cÊp vµ xö lý toµn bé sè liÖu vÒ n−íc m−a vµ n−íc mÆt, tham gia kh¶o s¸t thùc ®Þa, biªn so¹n chuyªn ®Ò. Toµn bé m¶ng KhÝ t−îng Thuû v¨n do TS NguyÔn Ngäc HuÊn chñ tr×, víi sù tham gia cña KS TrÞnh §×nh L− vµ PGS TS NguyÔn Träng ThuËn. B.3/ Tæ chøc nghiªn cøu. §Ò tµi ®· nhËn ®−îc sù tham gia nhiÖt t×nh cña c¸c nhµ khoa häc trong c«ng t¸c kh¶o s¸t thùc ®Þa, héi th¶o khoa häc vµ x©y dùng c¸c chuyªn ®Ò. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, ban ®iÒu hµnh ®Ò tµi ®· tæ chøc nhiÒu chuyÕn nghiªn cøu kh¶o s¸t thùc ®Þa víi sù tham gia cña nhiÒu nhµ khoa häc, trong ®ã Chñ nhiÖm ®Ò tµi trùc tiÕp tham gia 6 ®ît nghiªn cøu thùc ®Þa. * ChuyÕn nghiªn cøu kh¶o s¸t thùc ®Þa thø nhÊt ®−îc tiÕn hµnh tõ ngµy 16/12/2001 ®Õn 21/12/2001 víi môc ®Ých lµm viÖc víi c¸c tØnh vÒ ®Þa ®iÓm triÓn khai ®Ò tµi, lµm viÖc víi Liªn ®oµn §CTV- §CCT miÒn Trung vÒ viÖc cung cÊp tµi liÖu ®iÒu tra vµ phèi hîp thùc hiÖn. §oµn kh¶o s¸t gåm cã PGS TS §oµn V¨n C¸nh, TS NguyÔn Xu©n TÆng, TS Ng« TuÊn Tó, ThS Hå Minh Thä, ThS NguyÔn B¸ch Th¾ng, ThS Lª Ngäc §Ønh. * ChuyÕn nghiªn cøu thùc ®Þa thø hai ®−îc tiÕn hµnh tõ ngµy 14/04 ®Õn 30/04/2002 víi môc ®Ých nghiªn cøu t¹i hiÖn tr−êng m¹ng s«ng suèi, ®Þa h×nh, ®Þa m¹o, ®Þa chÊt, ®Þa chÊt thñy v¨n, lÊy mÉu n−íc mÆt vµ n−íc d−íi ®Êt. Tham gia kh¶o s¸t ®ît thùc ®Þa nµy gåm PGS TS §oµn V¨n C¸nh, TS NguyÔn Xu©n TÆng, TS Hoµng V¨n H−ng, TS Ph¹m Quý Nh©n, TS §ç TiÕn Hïng, ThS NguyÔn B¸ch Th¾ng, ThS Lª Ngäc §Ønh, ThS §ç V¨n B×nh, KS NguyÔn Quang Ngäc. §oµn kh¶o s¸t cã nhiÖm vô ®Þnh ®iÓm b·i thÝ nghiÖm t¹i Pleiku, sau ®ã chia thµnh 2 nhãm kh¶o s¸t vµ lÊy mÉu n−íc mÆt, n−íc d−íi ®Êt trªn toµn bé diÖn tÝch c¸c tØnh T©y Nguyªn. 15 Tr−êng ®¹i häc má - ®Þa chÊt
 18. §Ò tµi KC08.05 : “Nghiªn cøu x©y dùng c¬ së khoa häc vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p b¶o vÖ vµ sö dông hîp lý tµi nguyªn n−íc vïng T©y Nguyªn” * ChuyÕn nghiªn cøu thùc ®Þa thø ba diÔn ra tõ ngµy 20 - 30/10/2002 gåm PGS TS §oµn V¨n C¸nh, KS NguyÔn V¨n NghÜa, ThS Hå Minh Thä, ThS Lª Ngäc §Ønh nh»m lÊy mÉu n−íc bæ sung trªn c¸c m¹ng s«ng suèi. * ChuyÕn nghiªn cøu thùc ®Þa thø t− ®−îc tiÕn hµnh tõ ngµy 18 - 26/12/2002 gåm GS TS Ng« §×nh TuÊn, PGS TS Phan Ngäc Cõ, PGS TS §oµn V¨n C¸nh víi môc ®Ých ®iÒu tra hiÖn tr¹ng thñy lîi tØnh D¨k L¨k, kh¶o s¸t ®Þa ®iÓm nghiªn cøu gi¶i ph¸p bæ sung nh©n t¹o t¹i b·i giÕng Th¾ng Lîi TP Bu«n Ma Thuét. * ChuyÕn nghiªn cøu thùc ®Þa thø n¨m ®−îc tiÕn hµnh tõ ngµy 20 - 29/03/2003 gåm PGS TS TrÇn §×nh Kiªn, PGS TS §oµn V¨n C¸nh, TS NguyÔn Xu©n TÆng, ThS TrÇn ThÞ HuÖ, ThS Phan Xu©n D−¬ng nh»m tæ chøc triÓn khai thi c«ng khoan, thÝ nghiÖm hót n−íc chïm, ®æ n−íc thÝ nghiÖm trong hè ®µo trong giíi h¹n diÖn tÝch b·i giÕng khai th¸c n−íc ngÇm Th¾ng Lîi - TP Bu«n Ma Thuét. * ChuyÕn nghiªn cøu kh¶o s¸t thùc ®Þa bæ sung thø s¸u ®−îc tiÕn hµnh tõ 02 - 08/1/ 2005 gåm PGS TS §oµn V¨n C¸nh, TS Ng« TuÊn Tó, KS Hoµng V−îng nh»m lùa chän ®Þa ®iÓm thiÕt kÕt x©y dùng kho chøa n−íc ngÇm t¹i TX B¶o Léc tØnh L©m §ång. B.4. Héi th¶o khoa häc. Trong qu¸ tr×nh triÓn khai, ®Ò tµi ®· tæ chøc nhiÒu cuéc gÆp gì trao ®æi, héi th¶o lÊy ý kiÕn nhËn xÐt cña c¸c chuyªn gia, trong ®ã cã hai lÇn héi th¶o khoa häc tËp trung ë Hµ Néi vµ TP Nha Trang ®−îc ®«ng ®¶o c¸c nhµ khoa häc tham gia. * Héi th¶o khoa häc lÇn thø nhÊt ®−îc tiÕn hµnh t¹i Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt Hµ Néi vµo ngµy 16/10/2002, ®óng mét n¨m thùc hiÖn ®Ò tµi. Héi th¶o ®· ®−îc sù tham gia cña gÇn 100 nhµ khoa häc. C¸c nhµ khoa häc ®· gãp ý cho viÖc x©y dùng c¸c chuyªn ®Ò nghiªn cøu, gãp ý x©y dùng mÉu vµ néi dung c¸c b¶n ®å. 16 Tr−êng ®¹i häc má - ®Þa chÊt
 19. §Ò tµi KC08.05 : “Nghiªn cøu x©y dùng c¬ së khoa häc vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p b¶o vÖ vµ sö dông hîp lý tµi nguyªn n−íc vïng T©y Nguyªn” * Héi th¶o khoa häc lÇn thø hai ®−îc tæ chøc vµo ngµy 20/12/2003 t¹i Liªn ®oµn §CTV - §CCT miÒn Trung, TP Nha Trang. Héi th¶o ®· ®−îc sù tham gia cña gÇn 60 c¸n bé, kü s− cña c¸c ®oµn s¶n xuÊt tõ kh¾p mäi miÒn cña T©y Nguyªn vÒ tham dù. C¸c nhµ c¸n bé kü thuËt cña Liªn ®oµn §CTV - §CCT miÒn Trung ®· kiÓm tra, gãp ý cho nh÷ng s¶n phÈm b¶n vÏ vµ néi dung b¸o c¸o cña ®Ò tµi, gióp ®Ò tµi cËp nhËp ®−îc nh÷ng t− liÖu ®iÒu tra míi nhÊt vÒ tµi nguyªn n−íc ë T©y Nguyªn. * Bé Khoa Häc vµ C«ng NghÖ, Ban Chñ nhiÖm ch−¬ng tr×nh KC.08 ®· 4 lÇn tiÕn hµnh kiÓm tra c«ng viÖc cña ®Ò tµi. * Ngoµi ra chñ nhiÖm ®Ò tµi vµ c¸c thµnh viªn cßn tham gia b¸o c¸o trong héi th¶o khoa häc t¹i TP Hå ChÝ Minh 16/8/2002 do Héi §CTV ViÖt Nam tæ chøc, héi th¶o khoa häc t¹i §å S¬n - H¶i Phßng vµo c¸c ngµy 18 - 20/04/2003, vµ t¹i TP Bu«n Ma Thuét vµo c¸c ngµy 18 - 19/6/2004 do Bé KHCN vµ Ch−¬ng tr×nh KC.08 phèi hîp tæ chøc. B.5. Nh÷ng c«ng tr×nh khoa häc ®−îc c«ng bè trong thêi gian thùc hiÖn ®Ò tµi. 1. §oµn V¨n C¸nh, Ng« TuÊn Tó. Tµi nguyªn n−íc d−íi ®Êt ë T©y Nguyªn vµ b¶o vÖ n−íc d−íi ®Êt khái bÞ c¹n kiÖt b»ng gi¶i ph¸p bæ sung nh©n t¹o tr÷ l−îng. TuyÓn tËp b¸o c¸o héi th¶o khoa häc “Tµi nguyªn n−íc ngÇm ViÖt Nam, hiÖn tr¹ng khai th¸c, ph−¬ng h−íng sö dông hîp lý ë c¸c tØnh phÝa Nam. TP Hå ChÝ Minh, 16/8/2002. Trang 74 - 78. 1. §oµn V¨n C¸nh, NguyÔn V¨n §¶n, Tèng Ngäc Thanh. §éng th¸i n−íc d−íi ®Êt vïng T©y Nguyªn. TuyÓn tËp b¸o c¸o héi nghÞ khoa häc lÇn thø nhÊt cña ch−¬ng tr×nh KHCN nhµ n−íc “B¶o vÖ m«i tr−êng vµ phßng tr¸nh thiªn tai” (M· sè KC.08). Nhµ xuÊt b¶n KH & KT. Hµ Néi, 2003. Trang 168 – 173. GPXB 113- 221.1. Nép l−u chiÓu 17/12/2003. 17 Tr−êng ®¹i häc má - ®Þa chÊt
 20. §Ò tµi KC08.05 : “Nghiªn cøu x©y dùng c¬ së khoa häc vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p b¶o vÖ vµ sö dông hîp lý tµi nguyªn n−íc vïng T©y Nguyªn” 2. §oµn V¨n C¸nh. HiÖn tr¹ng m«i tr−êng n−íc T©y Nguyªn. TuyÓn tËp b¸o c¸o héi nghÞ khoa häc lÇn thø nhÊt cña ch−¬ng tr×nh KHCN nhµ n−íc “B¶o vÖ m«i tr−êng vµ phßng tr¸nh thiªn tai” (M· sè KC.08). Nhµ xuÊt b¶n KH & KT. Hµ Néi, 2003. Trang 174 – 184. GPXB 113-221.1. Nép l−u chiÓu 17/12/2003. 3. §oµn V¨n C¸nh, Ng« TuÊn Tó, NguyÔn ThÞ Thanh Thuû vµ nnk. Tr÷ l−îng n−íc d−íi ®Êt T©y Nguyªn. TuyÓn tËp b¸o c¸o héi nghÞ khoa häc lÇn thø nhÊt cña ch−¬ng tr×nh KHCN nhµ n−íc “B¶o vÖ m«i tr−êng vµ phßng tr¸nh thiªn tai” (M· sè KC.08). Nhµ xuÊt b¶n KH & KT. Hµ Néi, 2004. Trang 134 – 143. GPXB 1104. Nép l−u chiÓu 12/2004. 4. §oµn V¨n C¸nh, Ng« TuÊn Tó, NguyÔn ThÞ Thanh Thuû vµ nnk. Ph©n vïng chÊt l−îng n−íc phôc vô cho t−íi vïng T©y Nguyªn. TuyÓn tËp b¸o c¸o héi nghÞ khoa häc lÇn thø nhÊt cña ch−¬ng tr×nh KHCN nhµ n−íc “B¶o vÖ m«i tr−êng vµ phßng tr¸nh thiªn tai” (M· sè KC.08). Nhµ xuÊt b¶n KH & KT. Hµ Néi, 2004. Trang 144 - 147. GPXB 1104. Nép l−u chiÓu 12/2004. 5. §oµn V¨n C¸nh, NguyÔn ThÞ Thanh Thuû, TrÇn ThÞ HuÖ, Ng« TuÊn Tó, Hå Minh Thä, Lª Ngäc §Ønh, NguyÔn B¸ch Th¾ng. N−íc d−íi ®Êt trong thµnh t¹o bazan ë T©y Nguyªn vµ sù cÇn thiÕt bæ sung nh©n t¹o cho chóng. TËp san §CTV - §CCT miÒn Trung ViÖt Nam. Sè 9/2004. Nha Trang, 2004. GPXB 112/XBKH. Nép l−u chiÓu 12/2004. B.6. C«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc kÕt hîp víi ®µo t¹o. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi, Chñ nhiÖm ®Ò tµi ®· h−íng dÉn 04 sinh viªn ngµnh §Þa chÊt thuû v¨n cña tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt vµ 01 sinh viªn ngµnh M«i tr−êng cña tr−êng §¹i häc D©n lËp §«ng §« hoµn thµnh vµ b¶o vÖ ®å ¸n tèt nghiÖp theo h−íng nghiªn cøu vµ tµi liÖu cña ®Ò tµi. Mét nghiªn cøu sinh ®ang thùc hiÖn ®Ò tµi luËn ¸n tiÕn sü vÒ tµi nguyªn n−íc d−íi ®Êt trªn l·nh thæ T©y Nguyªn d−íi sù h−íng dÉn cña chñ nhiÖm ®Ò tµi. C/ Nh÷ng ®ãng gãp khoa häc vµ thùc tiÔn cña ®Ò tµi VÒ mÆt lý luËn khoa häc : Trªn c¬ së chuçi sè liÖu nghiªn cøu quan tr¾c nhiÒu n¨m, b»ng nh÷ng ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n kh¸c nhau, ®Ò tµi ®· ®−a ra mét bøc tranh toµn diÖn vÒ tiÒm n¨ng n−íc cña T©y Nguyªn vÒ mÆt chÊt l−îng vµ tr÷ l−îng. Tõ nh÷ng nghiªn cøu vÒ sù ph©n bè n−íc trong kh«ng gian vµ theo thêi gian, ®Ò tµi ®· tr×nh bµy luËn cø khoa häc cña nh÷ng gi¶i ph¸p khai th¸c hîp lý vµ b¶o vÖ nguån n−íc khái bÞ « nhiÔm vµ c¹n kiÖt. 18 Tr−êng ®¹i häc má - ®Þa chÊt

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản