intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá hiệu quả thích ứng với biến đổi khí hậu

Chia sẻ: ViTunis2711 ViTunis2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

35
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của các hoạt động thích ứng với Biến đổi khí hậu (BĐKH) là để trả lời các câu hỏi: (i) Hiệu quả của các hoạt động thích ứng với BĐKH trong giảm mức độ dễ bị tổn thương do BĐKH; (ii) Chính sách cần được xây dựng và thực hiện nhằm thích ứng hiệu quả với BĐKH. Hiện nay, hầu hết các tỉnh/thành phố đã xây dựng kế hoạch hành động và triển khai một số hoạt động thích ứng với BĐKH.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá hiệu quả thích ứng với biến đổi khí hậu

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC<br /> VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ<br /> HIỆU QUẢ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU<br /> <br /> Chu Thị Thanh Hương1<br /> Huỳnh Thị Lan Hương (2)<br /> Trần Thục<br /> <br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của các hoạt động thích ứng với Biến đổi khí hậu (BĐKH) là để trả lời các<br /> câu hỏi: (i) Hiệu quả của các hoạt động thích ứng với BĐKH trong giảm mức độ dễ bị tổn thương do BĐKH;<br /> (ii) Chính sách cần được xây dựng và thực hiện nhằm thích ứng hiệu quả với BĐKH. Hiện nay, hầu hết các<br /> tỉnh/thành phố đã xây dựng kế hoạch hành động và triển khai một số hoạt động thích ứng với BĐKH. Tuy<br /> nhiên, hiệu quả của các hoạt động thích ứng với BĐKH chưa được đánh giá một cách đầy đủ. Bài báo phân<br /> tích ưu nhược điểm của các phương pháp và từ đó, đề xuất một quy trình đánh giá hiệu quả của các hoạt động<br /> thích ứng với BĐKH sử dụng kết hợp phương pháp quản lý dựa trên kết quả (RBM) và phương pháp Delphi.<br /> Quy trình này sẽ được áp dụng để đánh giá hiệu quả của các hoạt động thích ứng với BĐKH ở Quảng Ngãi.<br /> Từ khóa: Đánh giá hiệu quả, thích ứng với BĐKH, RBM, Delphi.<br /> <br /> <br /> <br /> 1. Mở đầu nước, nhóm tác giả đã tổng kết các phương pháp đánh<br /> BĐKH có tác động đến tất cả các đối tượng và ở các giá hiệu quả của các hoạt động thích ứng với BĐKH<br /> quy mô, từ cá nhân, tới các tỉnh, thành phố, quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam, cũng như ưu và nhược<br /> và toàn cầu. Để ứng phó hiệu quả với BĐKH cần có điểm của từng phương pháp (Chu Thị Thanh Hương<br /> phương pháp và công cụ hỗ trợ các nhà quản lý trong và nkk, 2015).<br /> hoạch định chính sách. Các hoạt động thích ứng với Một số nghiên cứu được thực hiện bởi các cơ quan<br /> BĐKH đã được thực hiện trong nhiều lĩnh vực và đã như Mạng lưới ứng phó với BĐKH châu Phi (ACCRA),<br /> phát huy hiệu quả, góp phần cho phát triển bền vững Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Tổ<br /> và xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam. Trên thế giới cũng chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ), Phương pháp theo<br /> như ở Việt Nam đã có các nghiên cứu về tác động của dõi các hoạt động thích ứng (TRAC3), Khung theo<br /> BĐKH, xây dựng và thực hiện các giải pháp thích ứng dõi thích ứng và đo lường phát triển (TAMD)... đã đề<br /> với BĐKH. Tuy nhiên, vẫn còn khá ít các nghiên cứu xuất các hệ thống giám sát đánh giá dựa trên các bộ<br /> về đánh giá hiệu quả của các hành động thích ứng. chỉ số khác nhau. Phương pháp của UNEP trong báo<br /> Thực tế cho thấy cần có một quy trình cụ thể để đánh cáo đánh giá về thiếu hụt trong hoạt động thích ứng có<br /> giá hiệu quả của những nỗ lực, các hoạt động thích thể được áp dụng ở cấp độ toàn cầu, khu vực và quốc<br /> ứng với BĐKH ở Việt Nam. gia để xác định các mục tiêu thích ứng của từng khu<br /> 2. Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá hiệu vực/quốc gia, từ đó đánh giá được các thiếu hụt về mặt<br /> quả thích ứng với BĐKH tài chính, công nghệ trong các hoạt động thích ứng<br /> với BĐKH. Phương pháp đánh giá dựa trên kết quả<br /> 2.1. Các phương pháp đánh giá hiệu quả thích (RBM) của GIZ là nhằm theo dõi hiệu quả của hoạt<br /> ứng với BĐKH động thích ứng dựa trên 3 nhóm chỉ số: Nhóm chỉ số<br /> Phương pháp đánh giá hiệu quả của các hoạt động về tăng cường khả năng thích ứng; Nhóm chỉ số về<br /> thích ứng với BĐKH là khác nhau đối với các quy thực hiện hoạt động thích ứng và Nhóm chỉ số về phát<br /> mô khác nhau như toàn cầu, quốc gia, cấp tỉnh, địa triển bền vững. Bên cạnh đó, phương pháp Delphi<br /> phương. Trên cơ sở các nghiên cứu trong và ngoài cũng thường được áp dụng trong việc tìm sự đồng<br /> <br /> (1) Cục BĐKH, Bộ TN&MT<br /> (2) Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và BĐKH, Bộ TN&MT<br /> <br /> <br /> Chuyên đề II, tháng 8 năm 2017 93<br /> thuận của chuyên gia trong đánh giá. Phương pháp như bối cảnh hiện tại, đánh giá tính dễ bị tổn thương,<br /> Delphi là một quá trình lặp đi, lặp lại các đánh giá định các điều kiện kinh tế - xã hội được sử dụng làm đầu<br /> tính, mặt khác cũng sử dụng các đánh giá định lượng vào để xác định giá trị của bộ chỉ số nhằm đánh giá<br /> (không chứa tham số thống kê) để mô tả mức độ đồng hiệu quả các hoạt động thích ứng với BĐKH. RBM<br /> thuận về nội dung cần tham vấn. Phương pháp Delphi giúp đánh giá chất lượng của hoạt động thích ứng khi<br /> cũng được sử dụng trong xây dựng bộ chỉ số đánh giá thực hiện, trên cơ sở đó có thể đề xuất thay đổi nếu<br /> hiệu quả của các hoạt động thích ứng với BĐKH. chưa phù hợp, hoặc chưa hiệu quả. Hiệu quả của các<br /> Ở Việt Nam, đã có một số các nghiên cứu về tác hoạt động thích ứng với BĐKH cần được đánh giá dựa<br /> động của BĐKH và các giải pháp thích ứng với BĐKH trên các mục tiêu đề ra của hoạt động và kết quả thực<br /> như bộ công cụ lựa chọn ưu tiên đầu tư cho thích ứng hiện các hoạt động đó. Vì vậy, chỉ số đánh giá hiệu quả<br /> với BĐKH do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với hoạt động thích ứng dựa trên trên kết quả được chia<br /> các Bộ, ngành, địa phương và Ngân hàng thế giới xây thành 3 nhóm chỉ số thành phần: Nhóm chỉ số về tăng<br /> dựng năm 2013; Mẫu hệ thống chỉ tiêu theo dõi và cường khả năng thích ứng; Nhóm chỉ số về thực hiện<br /> đánh giá việc thực hiện Chương trình NTP-RCC giai hoạt động thích ứng và Nhóm chỉ số về phát triển bền<br /> đoạn 2012-2015; Đánh giá tác động của Chương trình vững (GIZ, 2011). Vấn đề quan trọng là cần xây dựng<br /> SP-RCC; Tiêu chí lựa chọn các mô hình thích ứng của đường cơ sở để so sánh và đánh giá kết quả của hành<br /> các Tổ chức phi chính phủ; Tiêu chí lựa chọn các dự động thích ứng so với trường hợp không thực hiện<br /> án đầu tư theo Chương trình SP-RCC. Tuy nhiên, các hành động thích ứng. Trong khuôn khổ nghiên cứu<br /> nghiên cứu về hiệu quả của các giải pháp thích ứng vẫn này, RBM được sử dụng trong suốt quy trình đánh giá<br /> còn hạn chế về mặt đo lường, định lượng các hiệu quả hiệu quả các hoạt động thích ứng với BĐKH.<br /> mà các giải pháp thích ứng đem lại (Chu Thị Thanh Phương pháp Delphi là một trong hai phương pháp<br /> Hương và nkk, 2015). Vì vậy, cần lựa chọn, phối hợp được sử dụng chính trong nghiên cứu này. Có hai<br /> sử dụng các phương pháp phù hợp nhằm đưa ra quy cách sử dụng Delphi: Delphi theo phương thức truyền<br /> trình đánh giá hiệu quả hoạt động thích ứng với BĐKH. thống và Delphi sử dụng cho 4 giai đoạn: Xác định nội<br /> 2.2. Lựa chọn phương pháp phù hợp để xây dựng dung cần tham vấn; xác định ý kiến và sự đồng thuận<br /> quy trình đánh giá hiệu quả của các hoạt động thích của nhóm chuyên gia về nội dung cần tham vấn; xác<br /> ứng với BĐKH định lý do trong trường hợp ý kiến không thống nhất;<br /> Để lựa chọn được phương pháp phù hợp, trước hết và đánh giá cuối cùng.<br /> cần xét tới mục đích đánh giá: Quy mô đánh giá của Phương pháp Delphi được áp dụng ở nhiều lĩnh vực<br /> phương pháp (cho toàn cầu, quốc gia, địa phương hay như kinh tế, môi trường, phát triển bền vững, sử dụng<br /> cấp hoạt động thích ứng); đối tượng đánh giá (đánh đất, nông nghiệp, giao thông, điều dưỡng, du lịch…<br /> giá hiệu quả của chính sách, hay hoạt động thích ứng); và BĐKH. Nguyễn An Thịnh sử dụng phương pháp<br /> loại hình đánh giá (đánh giá trước, hay sau khi thực Delphi để đánh giá các hoạt động thích ứng với BĐKH<br /> hiện hoạt động thích ứng). của cộng đồng địa phương khu vực ven biển. Kết quả<br /> Sau khi xác định rõ mục đích đánh giá, cần xem cho thấy, việc xây dựng hệ sinh thái bền vững, nâng<br /> xét lựa chọn theo các tiêu chí sau: Đã được áp dụng cấp lập kế hoạch nông thôn mới có thể là những lựa<br /> thử nghiệm thành công trong việc xây dựng bộ chỉ số chọn để thích ứng với BĐKH ở tỉnh Hà Tĩnh (Nguyễn<br /> giám sát, được sử dụng tham vấn trong lĩnh vực thích An Thịnh, 2017). Lê Trịnh Hải cùng nhóm nghiên cứu<br /> ứng với BĐKH; Có số liệu đáp ứng được công tác đánh đã sử dụng phương pháp Delphi để xây dựng bộ chỉ<br /> giá; Đáp ứng được yêu cầu của việc xây dựng bộ chỉ số phát triển bền vững tập trung vào các lĩnh vực môi<br /> số và bộ câu hỏi giám sát đánh giá hiệu quả các hoạt trường và y tế, áp dụng cho tỉnh Quảng Trị (Lê Trịnh<br /> động thích ứng với BĐKH đã và đang được thực hiện. Hải và nkk, 2009).<br /> Trên cơ sở xem xét các tiêu chí nói trên, hai phương Kết quả phân tích các nghiên cứu đã được thực hiện<br /> pháp được lựa chọn để xây dựng quy trình đánh giá hiệu cho thấy, cần xem xét, lựa chọn các chỉ số thành phần<br /> quả các hoạt động thích ứng với BĐKH là phương pháp và bộ câu hỏi phỏng vấn phù hợp với mục đích của<br /> quản lý dựa trên kết quả (RBM) và phương pháp Delphi. nghiên cứu. Mức độ phù hợp của các chỉ số thành phần,<br /> Bộ công cụ quản lý dựa trên kết quả (RBM) là công cũng như bộ câu hỏi quyết định phần lớn kết quả tham<br /> cụ chủ chốt cho hệ thống giám sát đánh giá các hoạt vấn địa phương để đánh giá được hiệu quả của hoạt<br /> động thích ứng. Mục đích của việc quản lý dựa trên kết động thích ứng. Việc sử dụng phương pháp Delphi<br /> quả là đánh giá hiệu quả của các hoạt động thích ứng tham vấn ý kiến của chuyên gia giúp xác định được bộ<br /> với BĐKH bằng cách tích hợp các giải pháp thích ứng chỉ số và câu hỏi phù hợp với mục đích nghiên cứu.<br /> trung hạn và dài hạn trong chiến lược/kế hoạch phát 2.3. Đề xuất quy trình đánh giá hiệu quả của các<br /> triển ngành/khu vực. Các thông tin dữ liệu về dự án hoạt động thích ứng với BĐKH<br /> <br /> <br /> 94 Chuyên đề II, tháng 8 năm 2017<br /> KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC<br /> VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ<br /> <br /> <br /> <br /> Để phát triển một quy trình đánh giá hiệu quả các dự án. Ở bước này, tất cả các câu hỏi để mở để các<br /> hoạt động thích ứng cần xác định các bước chi tiết và chuyên gia thảo luận và cho ý kiến; Áp dụng phương<br /> các yếu tố đầu vào của quy trình. Dựa vào việc đánh giá pháp Delphi vòng 1; Phân tích dữ liệu vòng 1; Áp dụng<br /> những ưu điểm và khuyết điểm của các phương pháp phương pháp Delphi vòng 2; Phân tích dữ liệu vòng 2<br /> giám sát và đánh giá thích ứng trên thế giới và ở Việt và Phân tích và tổng hợp kết quả.<br /> Nam, nghiên cứu đề xuất quy trình đánh giá hiệu quả các - Bước 2. Xây dựng bộ câu hỏi phỏng vấn kiểm tra<br /> hoạt động thích ứng với BĐKH gồm 6 bước (Hình 1). quá trình/kết quả thực hiện hoạt động thích ứng: Việc<br /> - Bước 1. Xây dựng bộ chỉ số giám sát đánh giá: Sử xây dựng bộ câu hỏi phù hợp là một khâu quan trọng<br /> dụng phương pháp Delphi để tham vấn ý kiến chuyên trong quy trình đánh giá hiệu quả các hoạt động thích<br /> gia về bộ chỉ số giám sát đánh giá. Các chỉ số thành ứng với BĐKH. Bộ câu hỏi cần bám sát bộ chỉ số quản<br /> phần được chia thành 3 nhóm để đánh giá hiệu quả lý dựa trên kết quả, phù hợp với đối tượng được hỏi.<br /> thích ứng theo phương pháp RBM: Nhóm chỉ số về Các hoạt động thích ứng với BĐKH chủ yếu được<br /> tăng cường khả năng thích ứng; Nhóm chỉ số về thực thực hiện ở gần khu vực cộng đồng dân cư, vì vậy, các<br /> hiện hoạt động thích ứng và Nhóm chỉ số về phát triển câu hỏi cần dễ hiểu, dễ trả lời nhằm thu được kết quả<br /> phỏng vấn như mong muốn.<br /> bền vững. Quá trình lựa chọn các chỉ số giám sát các<br /> hoạt động thích ứng với BĐKH được thực hiện cụ thể - Bước 3. Thực hiện cuộc điều tra, khảo sát về quá<br /> qua 8 bước nhỏ, và được thực hiện theo 3 giai đoạn trình/kết quả thực hiện hoạt động thích ứng: Dựa trên<br /> trước, trong và sau khi tham vấn, cụ thể: Lựa chọn các câu hỏi được xây dựng ở Bước 2, tiến hành khảo<br /> nhóm chuyên gia tham gia quá trình tham vấn; Xây sát tại địa phương nhằm tìm hiểu về kết quả đạt được<br /> dựng tiêu chí giám sát hiệu quả hoạt động thích ứng của hoạt động thích ứng. Ở bước này, cần lựa chọn<br /> dựa trên công cụ quản lý dựa trên kết quả (RBM); Các những cán bộ có hiểu biết về nội dung hoạt động thích<br /> câu hỏi được xây dựng dựa trên kết quả thực hiện của ứng, có kỹ năng giao tiếp tốt với người dân, khả năng<br /> làm việc nhóm để tham gia thực hiện phỏng vấn.<br /> - Bước 4. Phân tích số liệu thu được: Các bộ câu<br /> hỏi thu được sau quá trình phỏng vấn được phân<br /> tích, tổng hợp theo từng nhóm chỉ số. Kết quả được<br /> quy đổi qua các đơn vị tính toán được xác định theo<br /> từng chỉ số. Đối với những chỉ số định lượng được,<br /> các ngưỡng đánh giá được tham khảo từ các tài liệu về<br /> đánh giá thiệt hại do thiên tai và ý kiến chuyên gia (ví<br /> dụ - Để đánh giá mức độ thiệt hại, theo Thông tư liên<br /> tịch TT 43/2015/TTLT BNNPTNT - BKHĐT Hướng<br /> dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai, ngày<br /> 20/12/2015 quy định: Thiệt hại hoàn toàn: >70% (cho 0<br /> điểm); Thiệt hại rất nặng: 50 - 70% (cho 1 điểm); Thiệt<br /> hại nặng: 30 - 50% (cho 2 điểm); Thiệt hại một phần: <<br /> 30% (cho 3 điểm); Không thiệt hại: 0% (cho 4 điểm)).<br /> Đối với các chỉ số không định lượng được sẽ đánh giá<br /> định tính theo câu trả lời Không/Có một phần/Có và<br /> tiêu chuẩn hoá để quy ra cùng đơn vị (tương đương giá<br /> trị bằng 0; 0.5 và 1).<br /> - Bước 5. Xây dựng đường cơ sở của hoạt động thích<br /> ứng: Đường cơ sở là thực trạng về mức độ dễ bị tổn<br /> thương và năng lực thích ứng, dựa vào đó có thể đánh<br /> giá được sự thay đổi khi đã thực hiện các hành động<br /> thích ứng. Đường cơ sở trong nghiên cứu này được xác<br /> định dựa trên hiện trạng của từng chỉ số thuộc 3 nhóm<br /> chỉ số trên cơ sở kết quả vào thời điểm trước khi thực<br /> hiện hoạt động thích ứng.<br /> - Bước 6. So sánh kết quả thực hiện hoạt động thích<br /> ứng với đường cơ sở: Việc so sánh kết quả sau khi thực<br /> ▲Hình 1. Quy trình đánh giá hiệu quả các hoạt động thích hiện hành động thích ứng (hoặc tại thời điểm thực<br /> ứng với BĐKH hiện phỏng vấn) so với đường cơ sở (trước khi thực<br /> <br /> <br /> Chuyên đề II, tháng 8 năm 2017 95<br /> hiện hành động thích ứng) sẽ cho chúng ta hiệu quả ứng trong và ngoài nước, bài báo đã kết hợp phương<br /> của hoạt động thích ứng. pháp RBM và phương pháp Delphi để xây dựng quy<br /> Quy trình đánh giá hiệu quả các hoạt động thích trình đánh giá hiệu quả của các hoạt động thích ứng<br /> ứng với BĐKH nêu trên sẽ được áp dụng để đánh với BĐKH gồm 6 bước cụ thể. Quy trình sẽ được áp<br /> giá hiệu quả của các hoạt động thích ứng với BĐKH dụng để đánh giá hiệu quả của các hoạt động thích ứng<br /> ở Quảng Ngãi. Kết quả nghiên cứu đánh giá sẽ được với BĐKH ở tỉnh Quảng Ngãi, từ đó, có thể áp dụng<br /> trình bày trong bài báo tiếp theo. và nhân rộng trong đánh giá hiệu quả thích ứng ở cấp<br /> 3. Kết luận địa phương làm cơ sở cho các xem xét đầu tư cho thích<br /> Trên cơ sở các phương pháp đánh giá hiệu quả thích ứng với BĐKH■<br /> <br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> 1. An Thinh Nguyen, Dung Vu Giang T. H, Dang Anh Huy Thuc, 2017, Developing the indicators for monitoring<br /> Hoang, Luc Hens, 2017, How do local communities adapt the adaptation actions for Quang Ngai province, Viet<br /> to climate changes along heavily damaged coasts? A Nam using the Delphi technique, International Journal of<br /> Stakeholder Delphi study in Ky Anh (Central Vietnam), Sciences 06 (2017): 80-86 DOI: 10.18483/ijsci.1341;<br /> Environ Dev Sustain. https://doi.org/10.1007/s10668-<br /> 017-9908-x; 4. GIZ, 2011, Making Adaptation Count;<br /> 2. Chu Thị Thanh Hương, Huỳnh Thị Lan Hương, Trần 5. Le Trinh Hai, Pham Hoang Hai, Nguyen Truong Khoa and<br /> Thục, 2015, Phương pháp đánh giá tính hiệu quả các hoạt Luc Hens, 2009, Indicators for Sustainable Development<br /> động thích ứng với BĐKH, Tạp chí TN&MT; in the Quang Tri Province, Viet Nam, J Hum Ecol, 27 (3):<br /> 3. Chu Thi Thanh Huong, Huynh Thi Lan Huong, Tran 217-22.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> RESEARCH ON DEVELOPMENT OF A PROCESS FOR ASSESSING THE<br /> EFFECTIVENESS OF ADAPTATION ACTIONS<br /> Chu Thị Thanh Hương<br /> Climate Change Department, Ministry of Natural Resources and Environment<br /> Huỳnh Thị Lan Hương, Trần Thục<br /> Viet Nam Institute of Meteorology, Hydrology and Climate change, Ministry of Natural Resources and<br /> Environment<br /> ABSTRACT<br /> Study on assessing the effectiveness of adaptation actions is to answer the following questions: (i) the<br /> effectiveness of adaptation action in reducing vulnerability to climate change (ii) the necessary adaptation<br /> policies need to be developed and implemented. Almost provinces and cities have developed climate<br /> action plans to respond to climate change and implemented a number of adaptation actions. However, the<br /> effectiveness of CC adaptation activities has not been adequately assessed. This paper analyses the advantages<br /> and disadvantages of the methods and thus proposes a process for assessing the effectiveness of climate change<br /> adaptation actions using a combination of Results-Based Management (RBM) and Delphi Technique. The<br /> process will be applied to assess the effectiveness of adaptation actions in Quang Ngai province.<br /> Key word: To assess the effectiveness, Climate Adaptation, RBM, Delphi.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 96 Chuyên đề II, tháng 8 năm 2017<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2