Nguồn gốc sự sống

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
650
lượt xem
219
download

Nguồn gốc sự sống

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiến hóa hóa học: Là giai đoạn hình thành nên các hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ" br" Tiến hóa tiền sinh học: Giai đoạn hình thành nên các tế bào sơ khai và sau đó hình thành nên những tế bào sống đầu tiên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nguồn gốc sự sống

 1. Söï soáng xuất hiện töø khi naøo? Söï Bài 32: NGUỒN GỐC SỰ SỐNG
 2. Đây là bức tranh toàn cảnh của trái đất nguyên thủy trước khi xuất hiện sự sống
 3. Theo quan niệm hiện đại sự phát sinh sự sống trên trái đất có thể chia thành các giai đoạn: I. Tiến hóa hóa học: Là giai đoạn hình thành nên các hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ II. Tiến hóa tiền sinh học: Giai đoạn hình thành nên các tế bào sơ khai và sau đó hình thành nên những tế bào sống đầu tiên III. Tiến hóa sinh học: Giai đoạn tiến hóa từ những tế bào đầu tiên hình thành nên các loài sinh vật dưới tác động của các nhân tố tiến hóa
 4. Tiến hoá hoá học là gì ? Ti Bao gồm những sự kiện nào?
 5. I. Tiến hóa hóa học Quả đất hình thành cách đây khoảng 4,7 tỉ năm, trong khí quyển nguyên thủy của quả đất có các khí: CH4, NH3, C2N2 CO, hơi nước
 6. I. Tiến hóa hóa học 1. Quaù trình hình thaønh caùc chaát höõu cô ñôn giaûn töø caùc chaát voâ cô : - Giả thuyết của Oparin và Haldane: Caùc chaát voâ cô coù trong khí quyeån nguyeân thuûy nhôø nguoàn naêng löôïng ilaø thuyết c,ủa töû ngoaïi, Giả saám seùt tia G nuùi löûa… taïo neân caùc hôïp chaát höõu cô ñôn Oparin và Haldane giaûn ñaàu tieân. về tiến hóa hóa học về tiến hóa hóa học như thế nào?
 7. Haõy trình baøy thí nghieäm cuûa Miller vaø Uray chöùng minh cho giaû thuyeát cuûa Oparin vaø Haldane?
 8. I. Tiến hóa hóa học 1. Quaù trình hình thaønh caùc chaát höõu cô ñôn giaûn töø caùc chaát voâ cô : - Giả thuyết của Oparin và Haldane: Caùc chaát voâ cô coù trong khí quyeån nguyeân thuûy nhôø nguoàn naêng löôïng laø saám seùt, tia töû ngoaïi, nuùi löûa… taïo neân caùc hôïp chaát höõu cô ñôn giaûn ñaàu tieân. - Thí nghieäm cuûa Milô vaø Uraây: hoãn hôïp khí CH4, NH3, H2 vaø hôi nöôùc ñöôïc ñaët trong ñieàu kieän phoùng ñieän lieân tuïc suoát moät tuaàn. Keát quaû thu ñöôïc 1 soá chaát höõu cô ñôn giaûn trong ñoù coù caùc axit amin.
 9. Sau thí nghieäm cuûa Milô vaø Uraây, nhieàu nhaø khoa hoïc khaùc ñaõ laëp laïi thí nghieäm naøy vôùi thaønh phaàn caùc chaát voâ cô thay ñoåi vaø hoï ñeàu nhaän caùc hôïp chaát höõu cô ñôn giaûn khaùc nhau Hỗn hợp CO2, Điện cao thế Thu được các axit amin CH4, NH3 Thiết bị kín Thu được Tia tử Hỗn hợp hơi Nước, các axit ngoại amin CO, CH4, NH3
 10. I. Tiến hóa hóa học 1. Quaù trình hình thaønh caùc chaát höõu cô ñôn giaûn töø caùc chaát voâ cô : 2. Quaù trình truøng phaân taïo neân caùc phaân töû höõu cô : Hỗn hợp Axít Mạch Ñieän 1500C H2, CH4, amin - Pôlipeptit cao NH3 1800C theá Trình baøy thí nghieäm cuûa Fox (1950)?
 11. I. Tiến hóa hóa học 1. Quaù trình hình thaønh caùc chaát höõu cô ñôn giaûn töø caùc chaát voâ cô : 2. Quaù trình truøng phaân taïo neân caùc phaân töû höõu cô : - Naêm 1950 Fox vaø coäng söï ñaõ laøm thí nghieäm taïo ñöôïc protein nhieät töø caùc axit amin.
 12. Baàu khí quyeån Döôùicoå c duïng taù xöa goàm cuûa yeáu toá naøo chaánhöõu g t höõ n cô ñöôïc toångt hôïp chaá khí töø chaát khí naøyo? naø ?
 13. I. Tiến hóa hóa học 1. Quaù trình hình thaønh caùc chaát höõu cô ñôn giaûn töø caùc chaát voâ cô : 2. Quaù trình truøng phaân taïo neân caùc phaân töû höõu cô : - Trong ñieàu kieän baàu khí quyeån nguyeân thuûy khoâng coù oxi (hoaëc coù raát ít) vôùi nguoàn naêng löôïng laø caùc tia chôùp, nuùi löûa, tia töû ngoại, … 1 soá chaát voâ cô keát hôïp vôùi nhau taïo neân caùc chaát höõu cô ñôn giaûn nhö axit amin, nucleotit, ñöôøng ñôn, caùc axit beùo. Trong nhöõng ñieàu kieän nhaát ñònh, caùc ñôn phaân keát hôïp vôùi nhau taïo thaønh caùc ñaïi phaân töû: ARN, ADN, protein.
 14. I. Tiến hóa hóa học 1. Quaù trình hình thaønh caùc chaát höõu cô ñôn giaûn töø caùc chaát voâ cô : 2. Quaù trình truøng phaân taïo neân caùc phaân töû höõu cô : - Trong các đại phân tử, vật chất di truyền đầu tiên là ARN vì nó có thể nhân đôi mà không cần đến enzim (protein) và do đó có thể xem ARN xuất hiện trước ADN. Trong quá trình tiến hóa tiếp theo, từ ARN, chức năng tích lũy thông tin di truyền được chuyển cho ADN, còn chức năng xúc tác được chuyển cho protein và ARN chỉ đóng vai trò phân tử truyền đạt thông tin di truyền như hiện nay.
 15. Cơ chế nhân đôi và cơ chế dịch mã trong giai đoạn tiến hoá hoá học đã được các nhà khoa học mô tả như thế nào?
 16. Trong ñieàu kieän cuûa Traùi Ñaát hieän nay, caùc hôïp chaát höõu cô coù theå ñöôïc hình thaønh töø caùc chaát voâ cô nöõa khoâng?
 17. Sự tạo thành các mạch polypeptit chứng minh điều gì? Liệu ta có thể tạo ra các chất sống nhân tạo được không? Vì sao? Sự tạo thành các polypeptit chứng minh từ các chất vô cơ có thể tạo thành các chất hữu cơ, không thể tạo chất sống theo kiểu như vậy vì thiếu những điều kiện lịch sử ban đầu của trái đất, hơn nữa nếu tổng hợp thì bị các vi khuẩn phân huỷ.
 18. II. Tiến hoá tiền sinh học Theá naøo laø tieán hoaù tieàn sinh hoïc
 19. Sự tạo thành giọt côaxecva Hãy mô tả quá trình tiến hoá hình thành tế bào sơ khai từ các đại phân tử hữu cơ xuất hiện trong nước ?
 20. II. Tiến hoá tiền sinh học - Các đại phân tử xuất hiện trong nước và tập trung với nhau thì các phân tử lipit do đặc tính kị nước sẽ lập tức hình thành nên lớp màng bao bọc lấy các đại phân tử hữu cơ -> giọt nhỏ liti khác nhau (Côaxecva) CLTN Các tế bào sơ khai CLTN Các tế bào sơ khai có các phân tử hữu cơ giúp chúng có khả năng trao đổi chất và năng lượng, có khả năng phân chia và duy trì thành phần hoá học. - Từ các TB sơ khai THSH các loài ngày nay Nhân tố TH
Đồng bộ tài khoản