NGUYÊN LÝ KINH TẾ HỌC PHẦN VĨ MÔ - Chương 7

Chia sẻ: Tran Dai Nghia | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:35

0
127
lượt xem
31
download

NGUYÊN LÝ KINH TẾ HỌC PHẦN VĨ MÔ - Chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng chi tiêu -Định nghiã : Tổng chi tiêu (AE) là tổng chi tiêu dự kiến cho tiêu dùng, đầu tư, hàng hóa dịch vụ công, và xuất khẩu ròng. là tổng cầu (AD) trong mối quan hệ với thu nhập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NGUYÊN LÝ KINH TẾ HỌC PHẦN VĨ MÔ - Chương 7

 1. NGUYÊN LÝ KINH TẾ HỌC PHẦN VĨ MÔ Phần 3 - NỀN KINH TẾ TRONG NGẮN HẠN Bài 7 Tổng cầu và Chính sách tài khoá Tham khảo:  ĐH KTQD, “Nguyên lý kinh tế học Vĩ mô”, chương 6  N.G. Mankiw, “Những nguyên lý của Kinh tế học”, chương 31     08/2007
 2. Những nội dung chính • Các giả định I. AE và các thành tố II. Sản lượng cân bằng và số nhân chi  tiêu III. Chính sách tài khóa
 3. Giả định  Giá không đổi  AS sẵn sàng đáp ứng mọi mức cầu  AD (AE) quyết định sản lượng
 4. P A S P0 Tổng cung AS nằm ngang AD Y Tổng cầu AD tăng dịch phải P P0 A Sản lượng cân bằng tăng S AD Y
 5. I. AE và các thành tố Tổng chi tiêu ­ AE  Tiêu dùng  Đầu tư  Chi mua hàng của chính phủ  Xuất khẩu ròng
 6. I. 1. Tổng chi tiêu  Định nghiã  Tổng chi tiêu (AE) là tổng chi tiêu dự kiến cho tiêu  dùng, đầu tư, hàng hóa dịch vụ công, và xuất khẩu  ròng  là tổng cầu (AD) trong mối quan hệ với thu nhập  Các thành tố AE = C + I + G + X ­ IM
 7. P P0 A S AD ? Y AE AD Y
 8. 1. Tiêu dùng ­ Consumption  Hộ gia đình  chi tiêu hàng hóa và dịch vụ cuối cùng  từ thu nhập khả dụng YD = C + S
 9. Các yếu tố tác động đến tiêu dùng C  Thu nhập khả dụng  sở thích  dân số   ...  C = f (YD, sở thích, dân số ...)  C = C + MPC * YD
 10. Các yếu tố tác động đến tiêu dùng và tiết kiệm  C = C + MPC * YD ∆C C MPC = APC = ∆ YD YD  S = YD ­ C ∆S = ∆YD ­ ∆C ∆S ∆C = 1 ­  =1 – MPC = MPS ∆ YD ∆ YD  S = ­ C + MPS * YD
 11. Hàm tiêu dùng và Hàm tiết kiệm  C =  C + MPC * YD  C: Tiêu dùng tự định, không phụ thuộc YD  MPC ­ Marginal Propensity to Consume ­  xu hướng tiêu dùng cận biên  S =  ­C + MPS * YD  ­C 
 12. ĐIỂM TIÊU  DÙNG VỪA ĐỦ C, S P 450 Q C = C + MPC * YD M ∆C ∆YD C MPC N S = ­ C + MPS * YD YD1 YD0 YD2 YD ­C
 13. 2. Đầu tư ­ Investment  Hàng đầu tư bao gồm  máy móc, thiết bị nhà xưởng  nhà ở (hộ gia đình)  hàng tồn kho Các yếu tố tác động  I = I    Dài hạn: thị trường vốn vay  Ngắn hạn: tự định
 14. 3. Chi tiêu chính phủ ­ Government Spending  Chính sách tài khóa: T, G  Được xác định theo dự toán ngân sách  có tính tự định:  G = G  Tham khảo: Cân đối thu chi Ngân sách nhà nước 2006 và dự toán ngân sách 2007
 15. CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC     Stt Nội dung DT 2006 ƯTH 2006 DT 2007 A TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 245,900 272,877 300,900   I Thu cân đối NSNN 237,900 264,260 281,900   1 Thu nội địa 132,000 137,539 151,800   2 Thu từ dầu thô 63,400 80,085 71,700   3 Thu cân đối ngân sách từ hoạt động XNK 40,000 42,900 55,400   4 Thu viện trợ không hoàn lại 2,500 3,618 3,000   5 Thu Quỹ dự trữ tài chính 118   6 Thu huy động đầu tư theo K3 Đ8 Luật NSNN   II Thu chuyển nguồn 8,000 8,617 19,000   B TỔNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 294,400 321,377 357,400   I Chi cân đối NSNN 294,400 321,377 357,400   1 Chi đầu tư phát triển 81,580 86,084 99,450   2 Chi trả nợ và viện trợ 40,800 40,800 49,160   3 Chi thường xuyên 145,433 162,645 174,550   4 Chi tinh giản biên chế, lao động dôi dư 510 500   5 Chi cải cách tiền lương 15,237 0 24,600   6 Hỗ trợ tài chính kinh doanh xăng dầu 8,700   7 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 100 123 100   8 Dự phòng 11,250 9,040   9 Chi chuyển nguồn 22,515   C BỘI CHI NSNN -48,500 -48,500 -56,500   Tỷ lệ bội chi so GDP 5.0% 5.0% 5.0%   D NGUỒN BÙ ĐẮP BỘI CHI NSNN 48,500 48,500 56,500   1 Vay trong nước 36,000 36,000 43,000   2 Vay ngoài nước 12,500 12,500 13,500  
 16. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2007 Đơn vị tính: tỷ đồng Dự toán Stt Chỉ tiêu A TỔNG SỐ (1) 2007 272,515 I Chi đầu tư phát triển 60,170 1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 56,150 - Chi xây dựng cơ bản 44,700 - Chi dự án trồng mới 5 triệu ha rừng 720 - Chi chương trình biển đông hải đảo, cảnh sát biển 1,330 - Chi đầu tư cho tổng công ty dầu khí 9,400 2 Chi bổ sung quỹ xúc tiến thương mại 200 3 Góp vốn cổ phần các tổ chức tài chính quốc tế 20 4 Chi cấp vốn điều lệ quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã 100 5 Chi bù chênh lệch lãi suất tín dụng nhà nước 2,500 6 Chi bổ sung dự trữ quốc gia 1,000 II Chi trả nợ và viện trợ 49,160 1 Trả nợ trong nước 37,990 2 Trả nợ ngoài nước 10,400 3 Viện trợ 770 Chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý III 1 Chi quốc phòng nước, đảng, đoàn thể 94,646 22,400 hành chính nhà 2 Chi an ninh 10,450 3 Chi đặc biệt 240 4 Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề 10,820 5 Chi y tế 3,142 6 Chi dân số và kế hoạch hoá gia đình 590 7 Chi khoa học, công nghệ 2,700 8 Chi văn hoá thông tin 810 9 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 530 10 Chi thể dục thể thao 220 11 Chi lương hưu và đảm bảo xã hội 24,164 12 Chi sự nghiệp kinh tế 5,740 13 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 530 14 Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 11,900 15 Chi trợ giá mặt hàng chính sách 140 16 Chi khác 270 IV Chi thực hiện chính sách đối với lao động dôi dư 500 V Chi cải cách tiền lương 23,200 VI Dự phòng 4,990 VII Chi bổ sung cân đối ngân sách địa phương 39,849 B CHI TỪ CÁC KHOẢN THU ĐƯỢC QUẢN LÝ QUA NSNN 23,436 C CHI TỪ KHOẢN VAY NGOÀI NƯỚC VỀ CHO VAY LẠI 11,650 TỔNG SỐ (A+B+C) 307,601
 17. 4. Xuất khẩu và nhập khẩu Net Export = Export ­ Import  Xuất khẩu  Nhu cầu của người nước ngoài mua hàng hóa và  dịch vụ sản xuất trong nước  X = X (Yf, P, Pf, ....)   X = X   Nhập khẩu  Nhu cầu của người trong nước mua hàng hóa và  dịch vụ nước ngoài  IM = (Yd, P, Pf, ....)   IM = IM + MPM * Y 
 18. AE = C + I + G + NX  C = C + MPC ( Y – T ­ tY)  I = I   G = G  NX = X ­ IM ­ MPM * Y AE = C + I + G + X – IM – MPCxT + [MPC(1­t)­MPM]xY AE α x Y Tổng chi tiêu tự định Chi tiêu phụ thuộc thu nhập
 19. AE = C + I + G + X – IM – MPCxT + [MPC(1­t)­MPM] x Y AE α x Y Tổng chi tiêu tự định Chi tiêu phụ thuộc thu nhập AE 450 AE = AE +α Y  AE0 AE0  = Y0 Điểm cân bằng AE Y0 Y
 20. AE 450 AE = AE +α Y  AE Y

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản