intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhập môn phân tích kỹ thuật

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

480
lượt xem
326
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tác giả Yoshihiro Tanaka sinh năm 1964 là chuyên gia phân tích kỹ thuật, chuyên gia kinh tế hàng đầu tại Nhật bản. Năm 24 tuổi, ông đã giữ cương vị thành viên hội đồng quản trị công ty chứng khoán BZM Futures( một công ty con của ngân hàng Barclays).Năm 1994, ông tham gia thành lập công ty tư vấn Fisco và hiện tại hoạt động với tư cách một nhà tư vấn độc lập

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhập môn phân tích kỹ thuật

 1. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy NH P MÔN PHÂN TÍCH K THU T a Phân tích k thu t là m t môn ngh thu t, và Trader là ngh s ! a 1
 2. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy Gi i thi u Tác gi Yoshihiro Tanaka (田中勝博), sinh năm 1964 là chuyên gia phân tích k thu t, chuyên gia kinh t hàng ñ u t i Nh t b n. Năm 24 tu i, ông ñã gi cương v thành viên h i ñ ng qu n tr công ty ch ng khoán BZM Futures (m t công ty con c a ngân hàng Barclays). Năm 1994, ông tham gia thành l p công ty tư v n Fisco và hi n t i ho t ñ ng v i tư cách m t nhà tư v n ñ c l p. Ông ñã vi t khá nhi u cu n sách v th trư ng ch ng khoán và xây d ng nên m t phương pháp ñ u tư mang tên TANAKA. 2
 3. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy NG D NG C A PHÂN TÍCH K THU T Chương I : 1. 3 căn b nh ph thu c l n làm gi m l i nhu n (1) B nh ph thu c ngư i khác : không t tin vào b n thân (2) B nh ph thu c vào thông tin (3) B nh ph thu c vào giao d ch : l y m c ñích là giao d ch hơn là ki m l i nhu n Ph thu c giao d ch Ph thu c Ph thu c thông tin ngư i khác 2. S khác nhau gi a ñ u tư và ñ u cơ - ð u tư là ñánh giá s thay ñ i tăng trư ng ñ mua c phi u còn ñ u cơ là ñánh giá s thay ñ i trong cung c u ñ ti n hành mua bán c phi u. - ð u tư là “vui” v i c phi u còn ñ u cơ là “vui” v i giá c phi u. - Nguyên t c cơ b n c a ñ u tư là “n m gi dài h n và phân tán r i ro”. Tuy nhiên th c t không có m y nhà ñ u tư th c hi n ñúng như v y. H u h t các nhà ñ u tư ñ u nghĩ t i l i nhu n c a ngày mai hơn là l i nhu n c a 1 năm sau. N u như v y, nh ng ngư i này ph i ñư c g i là nh ng nhà ñ u cơ. 3. 3 phương pháp phân tích chính - Phân tích cơ b n(fundamental analysis) : phân tích tình hình kinh t , chính tr , ngành(vĩ mô) và phân tích tình hình c a các doanh nghi p riêng(vi mô) - Phân tích k thu t(technical analysis) : s d ng toán th ng kê ñ phân tích s bi n ñ ng c a giá trong quá kh . 3
 4. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy - Giác quan th 6 : sáng ng d y, nhìn lên b u tr i xanh không g n mây, c m giác d ch u và trong lòng nghĩ r ng hôm nay ph i mua m t c phi u nào. Phân tích cơ b n ch n ra nh ng c phi u t t ñ ñ u tư Phân tích k thu t ch n ra th i ñi m ñ u tư Giác quan th 6 giúp hình thành c m h ng thành công 4. 15 d ng (pattern) - T lúc mua c phi u ñ n khi bán có t t c 15 d ng. Khi mua(input) có 3 d ng và khi bán (output) có 5 d ng, t ng c ng 3 x 5 =15 d ng. - 3 d ng input là : mua dũng c m (mua khi giá ñang gi m), mua kỳ v ng (mua khi giá ñang ñi ngang) và mua ñu i (mua khi giá ñang tăng). H u h t th t b i c a các nhà ñ u cơ là do mua dũng c m. Các nhà ñ u tư chuyên nghi p thư ng mua dũng c m nhưng cũng có nh ng trư ng h p th t b i do không ñoán ñúng ñáy. - 5 d ng output : sau khi mua giá gi m, sau khi mua giá tăng, sau khi mua giá ñi ngang, sau khi mua giá tăng r i gi m, sau khi mua giá gi m r i tăng 5. Sai l m l n c a nhà ñ u tư Nguyên t c cơ b n c a ñ u tư ch ng khoán là “mua r bán ñ t” nhưng l i có nhi u nhà ñ u tư hi u nh m thành “c mua r thì có th bán ñư c ñ t” 4
 5. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy 6. 3 nguyên nhân gây l chính Nhà ñ u tư mua c phi u vì kỳ v ng th trư ng s tăng lên trong tương lai. Tuy nhiên th c t thì nhi u khi l i không ñúng như kỳ v ng. N u ta chi n th ng thì ph i có 1 ai ñó thua và th trư ng trong ng n h n là Zero sum t c là t ng th ng b i = 0. 3 nguyên nhân chính d n t i s th t b i c a nhà ñ u tư là : - nh m v xu hư ng th trư ng (trend) - nh m v th i gian mua-bán(timing) - nh m v thông tin H u h t nh ng th t b i là b t ngu n t nguyên nhân ñánh giá sai v trend. Nhà ñ u tư cho r ng c phi u s lên và mua vào, th c t sau ñó giá c phi u lên nhưng h l i cho r ng còn lên n a. ðáng ti c là giá c phi u ñã ñ t t i ñ nh và t t d c d n t i th t b i. 7. Giá tăng là do ph n ng mua d ng dây chuy n N u xác ñ nh th i gian không chu n, mua c phi u vào th i ñi m cu i cùng c a ph n ng dây chuy n thì dù cho c phi u c a công ty có ho t ñ ng t t ñ n ñâu, tri t lý kinh doanh có hay ñ n ñâu thì giá c phi u sau khi ch m ñ nh s t t d n. N u ñã m t ñi s h ng thú, ưa thích c a nhà ñ u tư thì c n ph i có m t kho ng th i gian ñ làm lành v t thương ñó. Vì v y m i có câu châm ngôn “ñ nh 3 ngày, ñáy 100 ngày” Nhà ñ u tư cá nhân Trader, nhà ñ u tư chuyên nghi p 5
 6. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy 8. ð u tư thu n xu th hay ñ u tư ngh ch xu th ? Hành ñ ng ñ u tư mua khi giá c phi u ñang gi m và bán ra khi giá ñang tăng g i là ñ u tư ngh ch xu th . Hành ñ ng ñ u tư này là nguy hi m nh t b i vì ñ thay ñ i xu hư ng(trend) thì c n ph i có các thông tin và năng lư ng tương ñ i. Hành ñ ng ñ u tư này ñi ngư c l i v i trend. Ngư c l i, ñi theo xu th c a trend (mua khi giá tăng, bán khi giá gi m) g i là ñ u tư thu n và là cách nghĩ cơ b n c a PTKT. - Phân tích trend : phương pháp ñánh giá xem giá tăng hay gi m - Phân tích cycle : phương pháp ñánh giá xem giá ñ t hay r - Phân tích cung c u : phương pháp ñánh giá ñ ưa thích - Phân tích patern : phương pháp d ñoán tương lai d a vào patern quá kh 6
 7. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy Chương II : PHÂN TÍCH TREND – PHƯƠNG PHÁP ðÁNH GIÁ TĂNG HAY GI M Là phương pháp nh n ñư c s chú ý nhi u nh t trong các phương pháp phân tích k thu t. Trong trư ng h p th trư ng ñang ñi ngang thì s d ng phương pháp phân tích này không mang l i hi u qu . Khi ñó ph i s d ng phương pháp c a chương 3. 1. Trend và cycle Trend là bi u th xu hư ng mang tính dài h n c a th trư ng, cycle là bi u th s tăng gi m trong ng n h n. Dù là trend tăng hay gi m thì cũng là t p h p c a các dao ñ ng d ng sóng nh (cycle) . Nguyên t c cơ b n như sau : - Thu n theo trend hay n m b t cycle - Xem trend, ñ c cycle - Trend là dài h n, cycle là ng n h n - Trend là t ng th , cycle là b ph n - Không ñư c l n l n gi a trend và cycle 2. Bình quân trư t Là phương pháp d ñoán xu hư ng th trư ng d a vào m i quan h gi a giá c phi u và giá tr bình quân (phương pháp Joseph Granville) Có 2 phương pháp bình quân trư t là bình quân trư t gi n ñơn (SMA) và bình quân trư t t tr ng (WMA) (1) Công th c tính a) Bình quân trư t gi n ñơn SMA (single moving average) SMAn = (giá tr 0 + giá tr 1 + … + giá tr n-1)/n b) Bình quân trư t t tr ng WMA(weight moving average) WMAn = (n*giá tr 1+(n-1)*giá tr 2 + … + 1*giá tr n-1)/(1+2+…+n) WMA g n v i giá tr hi n t i hơn SMA. 7
 8. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy - Golden cross (d u hi u mua) : ñư ng SMA ng n h n xuyên t dư i lên trên ñư ng SMA dài h n. - Dead cross (d u hi u bán) : ñư ng SMA ng n h n xuyên t trên xu ng dư i ñư ng SMA dài h n. (2) Phương pháp Granville a) Nh ng d u hi u mua : - ðư ng MA sau khi gi m b t ñ u ñi ngang ho c hư ng lên trên và ñư ng giá ñã vư t lên trên ñư ng MA. - ðư ng MA ñang hư ng lên trên nhưng ñư ng giá l i c t xu ng phía dư i ñư ng MA. - ðư ng MA ñang hư ng lên trên, ñư ng giá n m trên ñư ng MA và gi m xu ng dư i nhưng không vư t qua ñư ng MA mà l i quay ñ u tăng. - ðư ng MA ñang gi m, ñư ng giá cũng ñang gi m trư t ra xa ñư ng MA (ñ o chi u t ñ ng ng n h n) b) Nh ng d u hi u bán : - ðư ng MA sau khi tăng thì b t ñ u chuy n sang ñi ngang ho c gi m và ñư ng giá n m c t xu ng phía dư i ñư ng MA. - ðư ng MA ñang gi m mà ñư ng giá l i c t lên phía trên ñư ng MA. - ðư ng MA ñang có xu hư ng gi m, ñư ng giá n m dư i ñư ng MA và ñã tăng nhưng không vư t qua ñư c ñư ng MA mà l i ti p t c gi m. - ðư ng MA ñang tăng, ñư ng giá cũng ñang tăng và vư t xa ñư ng MA (ñi u ch nh trong ng n h n). 3. H th ng kênh (chanel system) - ðư ng gi i h n trên : bình quân giá cao nh t c a N ngày - ðư ng gi i h n dư i : bình quân giá th p nh t c a N ngày Các d ng ñư ng chanel system là Bollinger band, Volatility system,… Thông thư ng ngư i ta thư ng ch n N = 10 8
 9. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy Nguyên lý c a chanel system là n m trong chân lý c a trend. Chân lý c a trend t c là “n u không vư t qua giá cao nh t thì không còn ñ ng l c tăng, n u không rơi dư i giá th p nh t thì không còn ñ ng l c gi m” bán mua - N u giá vư t quá giá tr bình quân c a giá cao nh t trong 10 ngày phát sinh trend tăng d u hi u mua. - N u giá gi m quá giá tr bình quân c a giá th p nh t trong 10 ngày phát sinh trend gi m d u hi u bán 4. ð u tư ng n h n hay dài h n là do th trư ng quy t ñ nh ch không ph i nhà ñ u tư M c ñích c a nhà ñ u tư là tăng l i nhu n ch không ph i là n m gi c phi u dài h n. Chưa ch c n m gi c phi u dài h n ñã là ñi u ki n tuy t ñ i ñ nâng cao l i nhu n. Nhi u nhà ñ u tư nói là s n m gi c phi u 3 năm. Sau khi mua ñư c 1-2 tháng, xu t hi n nh ng thông tin t t kéo giá c phi u tăng g p 2 l n, nhà ñ u tư s m m cư i và ti p t c n m gi . Nhưng ngư c l i, n u xu t hi n nh ng thông tin x u như công ty làm ăn thua l , s p phá s n thì ña s nh ng nhà ñ u tư ñó s v i vàng bán ngay c phi u ñ gi m thi u t n th t. Tóm l i, nhà ñ u tư ph i ñi theo xu hư ng c a th trư ng thì m i t n t i . 9
 10. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy 5. Bollinger band (1) Phương pháp l p bollinger band Upper band = MA + (STD_DV*W) Lower band = MA - (STD_DV*W) Giá ñ i di n (typical price) = (giá l n nh t+giá nh nh t+giá ñóng c a)/3 MA = bình quân trư t N ngày c a giá ñ i di n STD_DV = ñ l ch chu n trư t N ngày c a giá ñ i di n W=h s Phương pháp l p Bollinger band r t gi ng v i ñư ng bao (envelope) c a bình quân trư t. ðư ng bao (Envelope) là l y SMA làm chu n r i v 2 ñư ng trên dư i cách SMA 1 kho ng c ñ nh. Như v y, n u th trư ng bi n ñ ng l n thì ñ r ng c a band s l n và ngư c l i khi th trư ng không dao ñ ng thì ñ r ng c a band s h p. V lý thuy t thì nên mua khi ñư ng giá ch m band dư i và bán khi giá ch m band trên. 6. Pivot (Reaction trend system) (1)Phương pháp l p Pivot P = pivot H = giá cao nh t c a ngày hôm trư c L = giá th p nh t c a ngày hôm trư c C = giá ñóng c a ngày hôm trư c P = (H+L+C)/3 D1 = H – P D2 = P – L D3 = H – L B1 = P – D1 = 2P – H B2 = P – D3 = P – H + L S1 = P + D2 = 2 P – L 10
 11. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy S2 = P + D3 = P + H – L HBOP(hight break out point) = 2P – 2L + H LBOP(low break out point) = 2P – 2H + L ðư ng h tr : B1,B2 ðư ng kháng c : S1,S2 Phương pháp s d ng cơ b n là mua ñư ng h tr và bán ñư ng kháng c . LBOP và HBOP ñư c ñ nh nghĩa là ñi m phát sinh trend. N u giá vư t quá HBOP thì mua và xu ng dư i LBOP thì bán. N u kho ng cách gi a ñư ng kháng c và ñư ng h tr h p l i thì là d u hi u thay ñ i trend. (2) Quy t c l c (Filter rule) Quy t c này là : n u giá cp thay ñ i x% so v i ñáy/ñ nh g n nh t thì ti n hành mua/bán x% bán mua x% 7. Parabolic (SAR – stop and reverse : d ng và chuy n hư ng) SAR ngày hôm sau = SAR ngày hôm nay + h s gia t c*(giá tr m i – SAR ngày hôm nay) Giá tr m i = giá cao nh t trong trend khi th trư ng ñi lên, giá th p nh t trong trend khi th trư ng ñi xu ng 11
 12. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy 8. Trend và nguyên nhân mang tính th i v Trên th trư ng ch ng khoán luôn t n t i nh ng hi n tư ng b t thư ng (unnomaly) mà không th gi i thích m t cách h p lý. N m b t trư c ñư c nh ng hi n tư ng này là ñi u h t s c quan tr ng trong vi c xác nh n trend. Lưu ý : nh ng th ng kê dư i ñây ch áp d ng cho th trư ng ch ng khoán Nh t b n. (1) Tháng 1 – rocket start : các th trư ng ch ng khoán trên th gi i, nhi u trư ng h p là giá ch ng khoán tăng trong tháng 1. ði u này là do s kỳ v ng c a các nhà ñ u tư vào m t năm m i. Thông thư ng n u tháng 1 mà tăng thì trong năm ñó s có xu hư ng tăng và ngư c l i. (2) Tháng 2 – Nibbachi (28) : kinh t trong tháng 2 và tháng 8 thư ng d m chân t i ch nên tình hình trên th trư ng ch ng khoán cũng m ñ m. (3) Tháng 3 : phá v th cân b ng, quy t toán cu i năm, ñ ng yên lên giá (4) Tháng 4 : bư c vào m t năm tài chính m i, ti n ch y vào nhi u. Thông thư ng tháng 4-6 là th i ñi m tuy t v i ñ ñ u tư. (5) Tháng 5 : golden week, báo cáo k t qu kinh doanh. (6) Tháng 6 : giá tăng trong tháng 6 thư ng là do nguyên nhân cung c u (7) Tháng 7 : S ph c h i c a mùa hè, m t tháng ñ y nh ng b t ng . (8) Tháng 8 : tháng ngh l , th trư ng ít giao d ch. (9) Tháng 9 : kh ng b , ñ i sách gi m thu , ñ u tư kém hi u qu , ñ ng yên lên giá (10) Tháng 10 : Black Monday. Ám nh v ngày th 2 ñen t i v n còn trong tâm trí nhà ñ u tư nên trong tháng này th trư ng v n ti p t c m ñ m (kéo dài t tháng 8). Tuy nhiên tháng 10 cũng là tháng mà th trư ng có nh ng bi n ñ ng l n. (11) Tháng 11 : b t ñ u chi n d ch kinh doanh cho l giáng sinh. Th trư ng chuy n sang m t xu hư ng m i, cơ h i ñ ñ u tư. (12) Tháng 12 : các qu chu n b khóa s cu i năm và tri n v ng cho m t năm m i nên ít có trư ng h p gi m giá. 12
 13. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy Chương III : PHƯƠNG PHÁP ðÁNH GIÁ GIÁ CAO HAY TH P - PHÂN TÍCH CYCLE 1. N m b t phương pháp mua bán ngh ch xu th (1) Phương pháp ñ c sóng ng n h n Như ph n trư c ñã nói : trong trend có nhi u sóng (cycle) và các sóng ñó có th là tăng ho c gi m. Phương pháp phân tích k thu t trong chương này thư ng ñư c g i là “phương pháp mua bán ngh ch”, t c là mua khi giá gi m và bán khi giá tăng. Tuy nhiên khi th trư ng ñang có m t xu hư ng r t m nh thì phương pháp này không s d ng ñư c. Ví d khi th trư ng ñang có xu hư ng gi m m nh mà l i mua vào giá r thì cũng không th mang l i l i nhu n như mong mu n. (2) 4 quan h gi a trend và cycle - Trend tăng, cycle tăng - Trend tăng, cycle gi m - Trend gi m, cycle tăng - Trend gi m, cycle gi m Trong 4 quan h trên thì quan h 1 và 3 là ít r i ro và có nhi u cơ h i. Ngư c l i quan h 2 và 4 thì có nhi u r i ro. 2. Ch s tính phương hư ng (DMI : directional movement index) +DI = (T ng +DM c a 14 ngày qua)/(T ng TR c a 14 ngày qua) -DI = (T ng -DM c a 14 ngày qua)/(T ng TR c a 14 ngày qua) ADX = T ng DX c a 9 ngày qua +DM = giá max hôm nay – giá max hôm qua -DM = giá min hôm qua – giá min hôm nay So sánh +DM và –DM, giá tr nh hơn l y = 0, n u 2 giá tr b ng nhau thì không l y b ng 0 mà l y nguyên giá tr ñó. N u +DM(hay-DM) là s âm thì l y b ng 0. TR = Max(giá max hôm nay – giá min hôm nay, giá max hôm nay – giá ñóng c a hôm qua, giá ñóng c a hôm qua – giá min hôm nay) 13
 14. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy DX = │(+DM) – (-DM) │:│(+DM) + (-DM) │ +DI là bi u th kh năng giá tăng, -DI là bi u th kh năng giá gi m, ADX là bi u th ñ m nh c a trend ch không bi u th tính phương hư ng c a trend - N u +DI và ADX cùng tăng t c là th trư ng ñang có xu th tăng m nh - N u +DI tăng mà ADX không tăng m y t c là th trư ng có xu th tăng y u - N u -DI và ADX cùng tăng t c là th trư ng ñang có xu th gi m m nh - N u ADX ñang m c th p, t c không có rõ tính trend thì ñây là cơ h i t t ñ ti n hành “mua bán ngh ch” - N u +DI tăng vư t qua –DI thì là d u hi u t t ñ mua. Ngư c l i n u –DI tăng vư t qua +DI t c là d u hi u bán. - N u ADX vư t qua ñ nh chuy n t tăng sang gi m và kho ng cách gi a +DI và –DI ngày m t h p l i t c là d u hi u k t thúc trend. 3. ðư ng tâm lý Psycological line = 100% * s ngày giá tăng hơn ngày hôm trư c trong vòng 12 ngày / 12 ngày (n u giá không ñ i cũng tính là giá tăng) N u ch s này >=75%(9 tăng 3 gi m) t c là ñang ñư c mua vào nhi u. N u ch s này
 15. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy 5. ð nh nghĩa ñ u tư và ñ u cơ ðây là m t ch ñ ñã có t r t lâu và không th có m t ñ nh nghĩa chính xác cho ñ u tư và ñ u cơ. Không th nghĩ m t cách ñơn thu n r ng ñ u tư là n m gi dài h n và ñ u cơ là n m gi ng n h n b i vì có nh ng ngư i ban ñ u xác ñ nh mua c phi u ñ n m gi dài h n nhưng khi có nh ng thông tin t t, giá c phi u tăng lên thì l p t c bán ra ki m l i. - ñi m khác nhau gi a ñ u tư và ñ u cơ không ph i là th i gian n m gi . - ñi m khác nhau gi a ñ u tư và ñ u cơ không ph i là phương pháp phân tích. - ñi m khác nhau gi a ñ u tư và ñ u cơ không ph i là hình th c giao d ch. Có m t ñ nh nghĩa thư ng ñư c s d ng là : “ñ u tư là kỳ v ng vào c t c còn ñ u cơ là kỳ v ng vào capital gain (chênh l ch giá). Nhà ñ u tư kỳ v ng vào vi c sinh l i t công ty còn nhà ñ u cơ kỳ v ng vào vi c sinh l i t giá c phi u. Phương pháp ñ u tư “n m gi dài h n và phân tán r i ro” ch phát huy hi u qu khi n n kinh t ñang phát tri n. Tuy nhiên, trong th i kỳ kinh t suy thoái thì ñây là phương pháp ñ u tư r i ro nh t. 6. Ch báo RSI (Relative strenght index) ðây là ch báo ñi n hình c a phương pháp phân tích dao ñ ng ñư c nhi u ngư i s d ng. RSI = A/(A+B) A = trung bình ph n tăng giá ñóng c a trong N ngày giá lên B = trung bình ph n gi m giá ñóng c a trong N ngày giá xu ng ðánh giá RSI b ng 4 cách sau. (1) ðánh giá b ng tiêu chu n RSI d ch chuy n t 0 ñ n 100, n u RSI>70 t c là giá c phi u ñang m c cao và
 16. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy (%) D u hi u bán 80 70 60 Swing D u hi u mua 40 30 20 (2) ðánh giá b ng phương hư ng c a RSI - Cho dù th trư ng ñang có xu hư ng ñi ngang ho c gi m mà RSI l i có xu hư ng ñi lên thì nhi u kh năng th trư ng s ñ o chi u ñi lên. - Cho dù th trư ng ñang có xu hư ng ñi ngang ho c tăng mà RSI l i có xu hư ng ñi xu ng thì nhi u kh năng th trư ng s ñ o chi u ñi xu ng (3) ðánh giá b ng hình d ng ð c bi t khi RSI l n hơn 70 ho c nh hơn 30 mà có hình ch V ngư c/xuôi thì là d u hi u ñ ti n hành mua bán. (4) Hi n tư ng ngư c chi u gi a th trư ng và RSI a. Hi n tư ng ngư c chi u th trư ng ñi lên : nên bán khi - giá c phi u ñ t giá tr max m i - RSI >70 - RSI ko ñ t giá tr max m i b. Hi n tư ng ngư c chi u th trư ng ñi xu ng : nên mua khi - giá c phi u ñ t giá tr min m i - RSI
 17. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy 7. Ch báo Stochastics K% = (giá ñóng c a ngày hôm nay – giá min trong N ngày)/(giá max trong N ngày – giá min trong N ngày) D% = bình quân trư t trong M ngày c a K% Slow D% = bình quân trư t trong Y ngày c a D% Thông thư ng giá tr c a N,M,Y là (14,3,3) ho c (9,3,3) RSI ñư c tính toán d a trên cơ s là ph m vi bi n ñ ng giá còn Stochastics ñư c tính toán t s chênh l ch giá nên Stochastics ph n ng nh y c m v i s bi n ñ ng c a giá hơn là RSI D u hi u mua bán t ñư ng K% và D% : - d u hi u mua là ñư ng K% và D% ñ u n m dư i 25% : golden cross - d u hi u mua là ñư ng K% và D% ñ u n m trên 75% : dead cross - b qua d u hi u l n ñ u và chú tr ng t i d u hi u l n 2, l n 3 17
 18. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy Chương IV : PHƯƠNG PHÁP ðÁNH GIÁ ð YÊU THÍCH - PHÂN TÍCH CUNG C U 1. 3 nguyên nhân chính làm giá bi n ñ ng 3 nguyên nhân chính làm giá bi n ñ ng là : thông tin, cung c u và bi n ñ ng giá (bi n ñ ng do chia tách c phi u) Có r t nhi u nhà ñ u tư nh y c m v i “thông tin” nhưng th c t là n u ch có “thông tin” thì tuy t ñ i không th sinh ra l i nhu n. N u nguyên nhân gây bi n ñ ng giá là 100% thì 10% là do thông tin, 20% là do xu hư ng và 70% là do cung c u. Xu hư ng ñây nghĩa là b u không khí c a toàn b th trư ng. Có r t nhi u nhà ñ u tư sa ñà vào vi c tìm ki m thông tin mà không bi t r ng có ñ n 60% lư ng thông tin khi ñ n tay mình thì ñã ñư c ph n ánh vào giá hi n t i và ñã tr thành thông tin cũ. 2. 10 nguyên nhân chính làm tăng giá c phi u - Nhà ñ u tư nư c ngoài mua c phi u : tuy nhiên c n lưu ý r ng không ph i nhà ñ u tư nư c ngoài luôn luôn ñúng. - C i thi n nguyên nhân cung c u - Làm giá c a gi i ñ u cơ - K t qu kinh doanh t t hơn - Lên c p (ratting up) trong ñánh giá c a gi i phân tích ch ng khoán : tuy nhiên nguyên nhân này cũng ch có th làm giá tăng lên 3 ngày - PR c a gi i media : cũng ch lên ñư c 3 ngày - nh hư ng t nư c ngoài - Nguyên nhân cá bi t : công ty tham gia vào các lĩnh v c m i, d án m i - Ch quan : ch vì nghĩ giá lên nên mua - Ph n ng ngư c v i thông tin x u 18
 19. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy 3. Phân tích kh i lư ng giao d ch, bình quân trư t kh i lư ng giao d ch (1) giá c phi u và kh i lư ng giao d ch, 6 d ng Phân tích kh i lư ng giao d ch h t s c quan tr ng b i vì ho t ñ ng c a nhà ñ u tư ñư c ph n ánh vào kh i lư ng giao d ch. ð c trưng c a kh i lư ng giao d ch là trong th trư ng tăng thì kh i lư ng giao d ch cũng tăng và ngư c l i. Có 6 d ng quan h gi a giá c phi u và kh i lư ng giao d ch như sau : - Kh i lư ng giao d ch và giá c phi u ñ u ñ t ñ nh - Sau khi kh i lư ng giao d ch ñ t ñ nh thì trong vòng 10 ngày giá c phi u cũng ñ t ñ nh. - Kh i lư ng giao d ch sau khi ñ t ñ nh thì giá tăng nhanh. - Kh i lư ng giao d ch và giá c phi u ñ u ch m ñáy. - Sau khi kh i lư ng giao d ch ch m ñáy thì trong vòng 10 ngày giá c phi u cũng ch m ñáy. - Kh i lư ng giao d ch sau khi ch m ñáy thì giá gi m nhanh. Dù trong trư ng h p nào thì n u kh i lư ng giao d ch tăng nhanh cũng c n h t s c chú ý, ñây chính là d u hi u cho th y s p ch m ñ nh ho c ñáy. (2) S d ng ñư ng bình quân trư t kh i lư ng giao d ch a. Phương pháp s d ng trong ng n h n : - ðư ng kh i lư ng giao d ch tăng nhanh, vư t qua ñư ng MA(5) là d u hi u mua - ðư ng kh i lư ng giao d ch gi m nhanh, vư t dư i ñư ng MA(5) là d u hi u bán b. Phương pháp s d ng trong giao d ch dài h n : - ðư ng MA(5) tăng nhanh, vư t qua ñư ng MA(25) là d u hi u mua - ðư ng MA(5) gi m nhanh, vư t dư i ñư ng MA(25) là d u hi u bán 4. Phân tích giá tr giao d ch Cũng gi ng như phương pháp phân tích kh i lư ng giao d ch. a. Phương pháp s d ng trong ng n h n : 19
 20. Tác gi : Yoshihiro Tanaka Biên d ch : Hoàng M nh Huy - ðư ng giá tr giao d ch tăng nhanh, vư t qua ñư ng MA(5) là d u hi u mua - ðư ng giá tr giao d ch gi m nhanh, vư t qua ñư ng MA(5) là d u hi u bán b. Phương pháp s d ng trong giao d ch dài h n : - ðư ng MA(5) tăng nhanh, vư t qua ñư ng MA(25) là d u hi u mua - ðư ng MA(5) gi m nhanh, vư t qua ñư ng MA(25) là d u hi u bán 5. Phân tích kh i lư ng giao d ch theo t ng m c giá N u phát sinh nh ng bi n ñ ng cách xa m c giá có kh i lư ng giao d ch l n thì có kh năng th trư ng s bi n ñ ng l n. 6. OBV (On Balance Volume) Trư c h t ñ nh 1 ngày làm chu n và l y OBV c a ngày này = 0. N u giá ñóng c a c a ngày hôm nay cao hơn hôm qua thì OBV hôm nay = kh i lư ng giao d ch hôm nay + OBV hôm qua. N u giá ñóng c a c a ngày hôm nay th p hơn hôm qua thì OBV hôm nay = OBV hôm qua - kh i lư ng giao d ch hôm nay. N u giá ñóng c a c a hôm nay = hôm qua thì l y OBVhôm nay = OBV hôm qua. Ý nghĩa ñây là coi kh i lư ng giao d ch c a ngày giá tăng là “kh i lư ng giao d ch mua” và kh i lư ng giao d ch c a ngày giá gi m là “kh i lư ng giao d ch bán” và so sánh bên mua v i bên bán. Phương pháp phân tích OBV này cũng do Granville sáng t o ra. Cách nghĩ cơ b n là bi n ñ ng c a kh i lư ng giao d ch có khuynh hư ng ñi trư c so v i giá c phi u. N u OBV tăng t c là ñang có khuynh hư ng mua vào và n u OBV gi m t c là ñang có khuynh hư ng bán ra. 7. ðư ng cong ngư c chi u kim ñ ng h ð c trưng c a ñư ng cong này là v trên h tr c t a ñ l y tr c tung là giá c phi u và tr c hoành là kh i lư ng giao d ch. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=480

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2