intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhật - Việt: Từ điển ngôn ngữ

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:447

118
lượt xem
23
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu cung cấp cho các bạn học tiếng nhật một bộ từ điển tra cứu đầy đủ các thông tin về các lĩnh vực theo chữ Kanji. Tài liệu gồm có 1945 Joyo Kanji, 18.000 tổ hợp, 2.000 thuật ngữ. Đồng thời tài liệu từ điển tiếng Nhật này sẽ chỉ dẫn cho các bạn cách viết chữ Hán, cũng như chỉ cho các bạn cách đọc ON/KUN phiên âm La Tinh và cách đọc Hán Việt của Tiếng Việt. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhật - Việt: Từ điển ngôn ngữ

ソ<br /> 朧x[1語 ギ<br /> 漸<br /> 臨 鮎鼎<br /> <br /> 丁<br /> D:DIビ N<br /> 常用漢越 熟 語 辞典<br /> `<br /> <br /> 1945 joyo Kanil,<br /> <br /> 18.000tざ hOP,<br /> 2 000 thuat ngi.<br /> <br /> C6chi din:<br /> cich vi`t chこ H`n,<br /> <br /> cich doc ON/KUN,<br /> Phien am La Tinh,<br /> cich doc Hin Viet<br /> <br /> NHA xuATBAN VAN HOA SAIGON<br /> <br /> CH TRA TⅢ KANJI<br /> “<br /> C6bictt c`ch dOc<br /> <br /> ON/m kh6ng<br /> <br /> C6muon bi(発<br /> bO thi khOng?<br /> <br /> C6muσ tt<br /> T、<br /> <br /> b資発tdng sσ<br /> <br /> 。<br /> nげ<br /> Fヤ 確<br /> <br /> n6t<br /> ,.I<br /> <br /> 'iや<br /> <br /> Hay tim trOng Bing tra<br /> <br /> the0 0N/―<br /> <br /> (tr.853)<br /> <br /> Hay tim Kattitrong Bing<br /> <br /> Hay thm lh可 itrOng Bing<br /> <br /> tra theo bo thi(tr.835)<br /> <br /> tra theo sσ luOng n6t chi<br /> (tr.885)<br /> <br /> Gibxem 6trang da d岬<br /> chi dan trong Bing tra<br /> <br /> Gib xem btrang da duoc<br /> <br /> theo ON/―<br /> <br /> chi dan trong Bing tra<br /> <br /> │<br /> <br /> theO bO thi<br /> <br /> │<br /> <br /> Cん<br /> <br /> ′rtrOng cdc bin oN/KUN,bO thi<br /> “<br /> <br /> I爾<br /> <br /> 胤f祖 :1驚 酬<br /> <br /> Gi6xem 6trang da dmχ<br /> chi dan trong Bing tra<br /> theO sσ<br /> <br /> l_g n6t chi<br /> <br /> 'ハ<br /> <br /> `` ヽ<br /> <br /> `<br /> <br /> ヽ<br /> <br /> ︲<br /> 2<br /> 不6<br /> 痒 m一<br /> <br /> 7<br /> <br /> 谷<br /> <br /> 741<br /> <br /> 6<br /> 2<br /> <br /> 8<br /> 9<br /> 4久 ︲<br /> 句 螂又︲<br /> ・<br /> <br /> lliJ “<br /> <br /> 刀m<br /> <br /> 2<br /> ′<br /> ′ ■︲ 4<br /> <br /> 4<br /> 9<br /> <br /> 巳<br /> <br /> ト<br /> <br /> 0<br /> 3<br /> ︲<br /> <br /> 6<br /> 玄2<br /> 7<br /> <br /> 干3<br /> 7<br /> 2<br /> <br /> ′   1<br /> <br /> 1日<br /> <br /> 11<br /> <br /> 8<br /> ﹁<br /> 2<br /> 立<br /> 由<br /> 8<br /> <br /> 欠 如木 伸<br /> <br /> 2 工′︵︱い<br /> 6水 5.<br /> 文 ″欠 4<br /> 9<br /> ︲王 m<br /> 気5<br /> 2<br /> 7<br /> 5<br /> <br /> 支 “日<br /> 硼氏 佃<br /> 月一Q<br /> <br /> 3毛 ¨牛 師<br /> 手 鰤月 4<br /> 5<br /> <br /> 6母 阿<br /> 7日 3<br /> 文9<br /> 4<br /> 3<br /> 瑯<br /> ︶<br />  <br /> 方3<br /> 4 几又 瑯 一<br /> 8<br /> 4<br /> 3<br /> <br /> 8<br /> け、V1 3<br /> 3<br /> <br /> ロ ハ ド<br /> <br /> ︱い ︱︱ “<br /> <br /> 一<br /> 月鍛 曰 枷比 m片 “<br /> <br /> 9<br /> LτィJ 8<br /> 3<br /> <br /> ガ<br /> <br /> 舛 =非 椰<br /> <br /> 2<br /> ′/ ︲ 9<br /> 2<br /> <br /> ︲<br /> 7多 2<br /> 9<br /> 巾2<br /> 6<br /> <br /> 、 9<br /> ス<br /> イ<br /> <br /> t郷<br /> <br /> 6<br /> 8<br /> ル <br /> ”工 ”弓 2<br /> <br /> 子″<br /> <br /> 9<br /> ロロ 一 4<br /> ︲<br /> <br /> 6<br /> 3<br /> 6<br /> □7<br /> ︲寸 ”己 2<br /> <br /> ー “<br /> <br /> 大 狐戸 ”λ ”<br /> <br /> 3<br /> 8 L3<br /> 7<br /> 5声 2<br /> 3 ヒ “了 6<br /> 4夕 狐尤 2<br /> 同8<br /> ・<br /> ヽ︲<br /> <br /> 7<br /> 々 4<br /> ・<br /> <br /> 5山 獅井 瑯<br /> 7女 2<br /> 8<br /> ︲<br /> 4<br /> 十2<br /> ︲ マ︲<br /> <br /> ︱<br /> <br /> ヽ 5<br /> 2<br /> <br /> 7.<br /> 夕 饂疋 餃石 ¨ 工′不︱細而 “膚 い角 8<br /> <br /> 395<br /> <br /> 5<br /> 6ム ”±9<br /> ︲<br /> 入 ”力 ・<br /> ・<br /> 6土 ”<br /> 戸・<br /> 3<br /> <br /> %<br /> <br /> ︱ I J<br /> <br /> L<br /> <br /> 2<br /> ,ノ 2<br /> <br /> 4<br /> 乙2<br /> ︲<br /> <br /> ′<br /> ノ<br /> ヽ<br /> ヽ<br /> <br /> ード“<br /> 7 ロー<br /> 7国 9<br /> ︿3<br /> 人3几 “<br /> <br /> 7<br /> ︲<br /> <br /> 7<br /> ロェル 5<br /> 7<br /> <br /> 7<br /> 2<br /> 4<br /> 7 主目 田飛 ¨鬼8<br /> 見・<br /> ︲足 ”臣 3<br /> 7<br /> 矢3<br /> 3.* “老 ”<br /> 2<br /> 7<br /> 3<br /> 2黒 8<br /> 走 怖里3<br /> 7雨 ”頁 m影8<br /> 用 郎矛 “母 鉗羽 颯舟 “<br /> ︲<br /> 5黄 3<br /> 4 立 日 m一<br /> 3佳 .<br /> 3<br /> 局3<br /> 2<br /> 8舌 叫良 ︲<br /> 8<br /> 7<br /> 7<br /> 7赤 “釆 7<br /> 生 観 目 “元 “羊 6<br /> ︲鼻 “<br /> 3<br /> 8至 m西 ︲<br /> 4酉 畑泉 ”革 師骨 椰麻 8<br /> 7<br /> 缶6<br /> 7<br /> 7貝 3<br /> 甘 搬皿 ¨<br /> 8衣 ”家 ″辰 畑門 ”面 酬馬 塑鹿 帥<br /> ︲皮 ゆ一<br /> 8<br /> 工<br /> m糸 ”自 3<br /> ︺<br /> 瓦5<br /> 8<br /> 鳥 ”<br /> 7<br /> ︲辛 “長7<br /> 鼓3<br /> 8<br /> 5米 m肉 晰行 m一<br /> 8<br /> ロ<br /> ユ<br /> 4<br /> 3<br /> 7<br /> 玉 前白 ロ穴 6<br /> ︲金8<br /> 6血 m 車 7<br /> 7竹 “耳 6<br /> 0<br /> 8<br /> 7 ︿管口ぃ3.7香 帥魚 ”<br /> 2<br /> 玄 田六 “禾 6<br /> 歯3<br /> 5虫 田 一言口”身 m 斉 鰤<br /> 8<br /> 3<br /> 未o<br /> 586<br /> <br /> ︱ ︲ i<br /> <br /> 匡″<br /> <br /> 犬<br /> 斤 mダ 炒<br /> <br /> ヽ  田<br /> <br /> 9火 ”<br /> 斗 靱止4<br /> <br /> ヽ<br /> ︱]”<br /> <br /> 父<br /> <br /> 田<br /> <br /> ﹁日<br /> <br /> 3,9<br /> <br /> Vi<br /> <br /> 571<br /> 506<br /> <br /> 10<br /> <br /> 拿1草<br /> <br /> 14<br /> <br /> 13<br /> <br /> 12<br /> <br /> 9<br /> <br /> lヽ<br /> <br /> 回<br /> <br /> “<br /> <br /> 8<br /> <br /> シ<br /> <br /> 十<br /> <br /> 6<br /> <br /> 03<br /> <br /> 510<br /> <br /> 301<br /> <br /> 200<br /> <br /> 641<br /> <br /> ―<br /> <br /> 351<br /> <br /> ノヽ<br /> <br /> りL<br /> <br /> 一<br /> <br /> 暑<br /> <br /> 色<br /> <br /> 3<br /> <br /> 77<br /> <br /> Sl<br /> 28<br /> <br /> 2<br /> <br /> ′ ヽ<br /> <br /> 4<br /> <br /> 19<br /> <br /> 1<br /> <br /> CHき HAN(KANJI)<br /> <br /> DANHSAcHcAcBoTHも<br /> <br /> 5<br /> <br /> ヽ<br /> <br /> Vll<br /> <br /> m<br /> cac bo tlli duoc sgp xop thCO thi tv SdluOng n6t Vh c6 glll kじ<br /> 6 ph(adu■ s6trang mtt Ching xutt hien<br /> <br /> MUC LuC<br /> 1.Thay 10i n6i dau.… .…<br /> … … …・… …・… … …・… …対<br /> 2.Tむ<br /> <br /> di6n(Jo YO KANJI)..∴<br /> <br /> .… .…<br /> <br /> .」<br /> <br /> .… ・… .…<br /> <br /> .1<br /> <br /> 3.Phu luc........・ ・・・・・・・・・・・・ ・<br /> ・ ・・・・・・・・・・・・ 835<br /> Bing tra theO bO thi.........・ ・<br /> ・・・・<br /> ・<br /> ・・・・・・・・<br /> ・・・837<br /> <br /> Bing tra theO oN/KUN..1..三<br /> Bang tra theo sσ<br /> <br /> lビ<br /> <br /> ..「<br /> <br /> ..ア .f...1..1.855<br /> <br /> 。ng n6t Cha......・ ・・・・・……・…887<br /> <br /> 4         L<br />    ´<br /> .<br /> 3<br /> <br /> ヽ<br /> <br /> IX<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2