intTypePromotion=3

NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP CẤP Ở TRẺ EM VÀ KHÓI TỪ BẾP ĐUN SINH KHỐI TRONG CÁC GIA ĐÌNH Ở HUYỆN CHÍ LINH - TỈNH HẢI DƯƠNG

Chia sẻ: Bút Cam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
30
lượt xem
5
download

NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP CẤP Ở TRẺ EM VÀ KHÓI TỪ BẾP ĐUN SINH KHỐI TRONG CÁC GIA ĐÌNH Ở HUYỆN CHÍ LINH - TỈNH HẢI DƯƠNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu nhằm xác định tỉ lệ mắc nhiễm khuẩn hô hấp cấp (ARI) ở trẻ em sống ở những hộ gia đình sử dụng sinh năng lượng sinh khối và tỉ lệ này của trẻ sống ở những hộ gia đình chỉ sử dụng ga hóa lỏng, từ đó tìm hiểu những tác động của khói từ đốt sinh khối tới ARI ở trẻ em. 100 hộ gia đình có sử dụng bếp ga ở thị trấn Sao Đỏ và 100 hộ gia đình sử dụng bếp đun sinh khối ở xã Vân An có trẻ từ 1 tới...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP CẤP Ở TRẺ EM VÀ KHÓI TỪ BẾP ĐUN SINH KHỐI TRONG CÁC GIA ĐÌNH Ở HUYỆN CHÍ LINH - TỈNH HẢI DƯƠNG

  1. | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU | Nhieãm khuaån hoâ haáp caáp ôû treû em vaø khoùi töø beáp ñun sinh khoái hoä gia ñình ôû huyeän Chí Linh - tænh Haûi Döông Phaïm Coâng Tuaán (*) Nghieân cöùu nhaèm xaùc ñònh tæ leä maéc nhieãm khuaån hoâ haáp caáp (ARI) ôû treû em soáng ôû nhöõng hoä gia ñình söû duïng naêng löôïng sinh khoái vaø tæ leä naøy cuûa treû soáng ôû nhöõng hoä gia ñình chæ söû duïng ga hoùa loûng, töø ñoù tìm hieåu nhöõng taùc ñoäng cuûa khoùi töø ñoát sinh khoái tôùi ARI ôû treû em. 100 hoä gia ñình coù söû duïng beáp ga ôû thò traán Sao Ñoû vaø 100 hoä gia ñình söû duïng beáp ñun sinh khoái ôû xaõ Vaân An coù treû töø 1 tôùi 4 tuoåi, ñaõ ñöôïc löïa choïn moät caùch ngaãu nhieân töø danh saùch hoä gia ñình ôû 2 ñòa phöông. Trong 211 treû (52% nam, 48% nöõ) tham gia trong ñieàu tra naøy, coù 64,5% (n=138) bò maéc ARI trong voøng 6 thaùng qua. Coù 27% soá treû bò vieâm ñöôøng hoâ haáp döôùi vaø 7,6% maéc ARI vôùi trieäu chöùng ruùt loõm loàng ngöïc. Tæ leä maéc ARI ôû nhoùm treû phôi nhieãm vôùi khoùi sinh khoái töø quaù trình ñun naáu ôû gia ñình laø 60.1% vaø tæ leä naøy ôû treû ôû gia ñình chæ söû duïng beáp ga laø 72% (pRR=0.54; 95% CI: 0.25-1.17). Nghieân cöùu ñaõ cho thaáy treû em ôû Chí Linh coù tæ leä maéc vieâm nhieãm hoâ haáp caáp cao vaø ôû möùc ñoä traàm troïng. Tuy nhieân, do côõ maãu nhoû, nghieân cöùu ñöôïc thöïc hieän treân ñòa baøn heïp, nghieân cöùu ñaõ chöa tìm thaáy moái lieân quan coù yù nghóa giöõa ARI vaø phôi nhieãm vôùi khoùi sinh khoái. Töø khoùa: Nhieãm khuaån hoâ haáp caáp, treû em, khoùi sinh khoái, oâ nhieãm khoâng khí trong nhaø, ARI, chaát ñoát raén. Childhood Acute Respiratory Infections and Domestic Biomass Burning in Chi Linh district (Hai Duong province, Vietnam) Pham Cong Tuan(*) The study aims to compare the prevalence of ARIs in children living in households using biomass as cooking fuel and in children living in households using liquidised petroleum gas, which is considered as clean cooking fuel, in order to identify the impact of smoke from domestic biomass burning on ARIs of children. The mothers or caregivers from 205 households having randomly selected 1-4 year old children were interviewed about their children respiratory health and exposure situation. Of 211 children (52% male and 48% female) participating in this study, 64.5% were reported to have ARI in the previous 6 months. The prevalence of ARI in male is not significantly different from it in female. Regarding the severity of ARIs, 27% of children have developed lower respiratory tract infections and 7.6% of children have been reported having ARIs with chest indrawing, which could indicate severe pneumonia. The prevalence of ARIs in children exposed to biomass (60.1%) is not significant Taïp chí Y teá Coâng coäng, 8.2012, Soá 25 (25) 25
  2. | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU | different from the prevalence of ARIs in children who were not exposed to biomass (72%) (pRR=0.54; 95% CI: 0.25-1.17). Key words: Acute respiratory infections, children, smoke from biomass burning indoor air pollution. Taùc giaû: (*) Ths. Phaïm Coâng Tuaán . Giaûng vieân, Boä moân Veä sinh lao ñoäng - Beänh ngheà nghieäp.Tröôøng Ñaïi Hoïc Y teá Coâng coäng - 138, Giaûng Voõ, Quaän Ba Ñình, Haø Noäi. Ñieän thoaïi: 04 2662322. Email: pct@hsph.edu.vn 1. Ñaët vaán ñeà ARI cao hôn ôû treû em khoâng phôi nhieãm 2 laàn [9]. ÔÛ Vieät Nam, moät ñieàu tra cuûa Vieän Naêng löôïng Gaàn ñaây, moät baùo caùo toång quan vaø phaân tích beta naêm 2001 cho thaáy, öôùc tính coù hôn 70 phaàn traêm töø keát quaû cuûa 24 nghieân cöùu khaùc cuûa Dherani vaø caùc hoä gia ñình ôû Vieät Nam söû duïng caùc chaát ñoát raén coäng söï (naêm 2008) ñaõ cho thaáy nguy cô maéc vieâm ñeå ñun naáu [2]. Haøng chuïc trieäu phuï nöõ vaø treû em phoåi cuûa nhöõng treû coù phôi nhieãm vôùi khoùi sinh khoái haèng ngaøy phaûi phôi nhieãm vôùi khoâng khí trong nhaø cao hôn 1,8 laàn so vôùi treû khoâng phôi nhieãm [6]. bò oâ nhieãm naëng do khoùi töø caùc beáp ñun sinh khoái. ARI laø nguyeân nhaân gaây töû vong haøng ñaàu ôû treû Khoùi phaùt sinh töø caùc beáp ñun sinh khoái ngoaøi em taïi Vieät Nam, laø nguyeân nhaân gaây ra 12% soá hôi nöôùc vaø CO2, coøn coù theå phaùt sinh ra nhieàu CO, tröôøng hôïp töû vong ôû treû em döôùi 5 tuoåi [1][13][16]. buïi hoâ haáp, caùc nitô oâxít vaø nhieàu chaát coù theå gaây Nghieân cöùu ñieàu tra caùc nhoùm chæ soá söùc khoûe ñoäc haïi gen nhö formandehit, benzen vaø caùc chaát (MICS) Vieät Nam vaø Ñieàu tra daân soá cho thaáy tæ leä höõu cô bay hôi [8]. Nhieàu nghieân cöùu ñöôïc thöïc nhieãm ARI ôû treû em Vieät Nam laàn löôït laø 9,3% vaø hieän ôû nhieàu khu vöïc khaùc nhau treân theá giôùi ñeàu 19,5%[11][12]. Trong khi ñoù, caùc nghieân cöùu ôû Ba cho thaáy noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm ôû khoâng khí Vì vaø Baéc Kaïn vôùi ñònh nghóa laø treû coù trieäu chöùng trong nhaø ôû nhöõng nhaø söû duïng beáp ñun sinh khoái ho, soát trong voøng 6 thaùng qua, cho thaáy tæ leä ARI laø ñeàu vöôït qua caùc tieâu chuaån khoâng khí xung quanh 31,5%, 32% vaø 40,2%[3][4][6]. töø 20 tôùi 60 laàn [8][10]. Ví duï, trong moät nghieân cöùu ÔÛ Vieät Nam, maëc duø chöa coù nghieân cöùu naøo veà ôû AÁn Ñoä, noàng ñoä khoái löôïng buïi lô löûng trung bình chuû ñeà naøy ñöôïc thöïc hieän, nhöng caùc öôùc löôïng cho leân tôùi 3300 μg/m3 trong khi quy chuaån veà noàng ñoä thaáy, phôi nhieãm vôùi khoùi sinh khoái laø moät trong buïi trung bình moät giôø trong khoâng khí laø 200 μg/m3. nhöõng nguy cô ñoùng goùp lôùn vaøo tæ leä maéc ARI cao Ngoaøi ra noàng ñoä CO, benzen vaø nhieàu chaát ñoäc ôû treû em. Toå chöùc Y teá theá giôùi ñaõ öôùc löôïng raèng khaùc ñeàu cao hôn quy chuaån [9]. haèng naêm ôû Vieät Nam coù 2.620 treû em döôùi naêm Nhieàu nghieân cöùu chæ ra moái lieân quan chaët cheõ tuoåi töû vong do ARI laø coù nguyeân nhaân töø phôi giöõa phôi nhieãm vôùi khoùi sinh khoái vaø nhieàu vaán ñeà nhieãm vôùi khoùi töø caùc chaát ñoát raén [15]. Vôùi tæ leä söû söùc khoûe. Trong baùo caùo “Nhöõng nguy cô söùc khoûe duïng sinh khoái cho ñun naáu coøn raát cao ôû Vieät Nam, toaøn caàu” Toå chöùc Y teá theá giôùi ñaõ xeáp phôi nhieãm caùc baèng chöùng veà nhöõng moái lieân quan giöõa söû vôùi khoùi töø sinh khoái vaø than ñaù laø moät trong 10 nguy duïng sinh khoái cho ñun naáu vaø caùc haäu quaû söùc khoûe cô haøng ñaàu veà töû vong vaø gaùnh naëng beänh taät. Trong leân con ngöôøi, ñaëc bieät laø treû em laø raát caàn thieát. ñoù nhieãm khuaån hoâ haáp caáp ôû treû em vaø beänh phoåi Muïc tieâu nghieân cöùu laø xaùc ñònh tæ leä cuûa ARI ôû treû taéc ngheõn maõn tính ôû phuï nöõ treân 30 tuoåi laø hai beänh em soáng ôû nhöõng hoä gia ñình söû duïng sinh naêng ñoùng goùp haøng ñaàu cho gaùnh naëng beänh taät vaø töû löôïng sinh khoái vaø tæ leä naøy cuûa treû soáng ôû nhöõng hoä vong gaây ra do khoùi töø chaát ñoát raén [14]. gia ñình chæ söû duïng ga hoùa loûng, töø ñoù tìm hieåu Smith vaø coäng söï (naêm 2000) ñaõ chæ ra raèng treû nhöõng taùc ñoäng cuûa khoùi töø ñoát sinh khoái tôùi ARI ôû em coù phôi nhieãm vôùi khoùi sinh khoái coù nguy cô maéc treû em. 26 Taïp chí Y teá Coâng coäng, 8.2012, Soá 25 (25)
  3. | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU | 2. Phöông phaùp nghieân cöùu phöông ñöôïc söû duïng trong caùc phaân tích moái lieân quan giöõa tình traïng söùc khoûe vaø phôi nhieãm vôùi 2.1. Thieát keá nghieân cöùu vaø ñoái töôïng khoùi sinh khoái vôùi möùc yù nghóa thoáng keâ söû duïng nghieân cöùu trong thoáng keâ phaân tích laø p0,05 test χ2) (So saùnh tæ leä ARI giöõa treû em noâng thoân (Vaên An) vaø thaønh thò An ñaõ ñöôïc choïn töø 7 xaõ ngoaïi thaønh töø phöông (Sao Ñoû), p>0,05 test χ2) phaùp boác thaêm ngaãu nhieân. 100 hoä gia ñình coù treû töø 1 tôùi 4 tuoåi vaø coù söû duïng beáp ga ôû thò traán Sao Ñoû vaø 100 hoä gia ñình coù treû töø 1 tôùi 4 tuoåi vaø söû Veà söï traàm troïng cuûa ARI, coù 27% soá treû bò duïng beáp ñun sinh khoái ôû xaõ Vaân An, ñaõ ñöôïc löïa vieâm ñöôøng hoâ haáp döôùi vaø 7,6% maéc ARI vôùi trieäu choïn moät caùch ngaãu nhieân töø danh saùch hoä gia ñình ôû 2 ñòa phöông. chöùng ruùt loõm loàng ngöïc, cho thaáy chuùng coù theå bò vieâm phoåi naëng. 2.3. Coâng cuï vaø kyõ thuaät thu thaäp thoâng tin Hôn 90% soá treû maéc ARI ñöôïc tieáp caän vôùi caùc Baø meï hoaëc ngöôøi chaêm soùc chính cuûa nhöõng dòch vuï y teá, trong ñoù 18,1% soá treû maéc ARI phaûi ñöùa treû trong caùc hoä gia ñình naøy seõ ñöôïc phoûng vaán nhaäp vieän ñieàu trò noäi truù, coù nghóa laø cöù 9 ñöùa treû veà caùc trieäu chöùng veà beänh hoâ haáp ôû treû, söï phôi ôû Chí Linh coù 1 treû phaûi nhaäp vieän trong 6 thaùng qua nhieãm vôùi khoùi sinh khoái, caùc thoâng tin veà caùc yeáu do ARI. toá lieân quan vaø caùc yeáu toá nhieãu tieàm taøng baèng boä Coù hôn 40% soá hoä gia ñình söû duïng nhieàu hôn caâu hoûi ñöôïc thieát keá saün. Boä caâu hoûi ñöôïc thöû moät loaïi nhieân lieäu ñun naáu. Vieäc ñun naáu chuû yeáu nghieäm treân 10 baø meï ôû Huyeän Ñoâng Anh, Haø Noäi ñöôïc thöïc hieän trong nhaø, tuy nhieân chæ coù moät soá tröôùc khi ñöa vaøo aùp duïng. hoä gia ñình coù söû duïng oáng khoùi (24,8%) hoaëc quaït 2.4. Xöû lyù vaø phaân tích soá lieäu huùt khoùi (9,7%). Hôn 80% soá treû ñöôïc giöõ ôû gaàn beáp Soá lieäu thu thaäp ñöôïc laøm saïch vaø nhaäp vaøo maùy khi coâng vieäc ñun naáu xaûy ra. tính baèng phaàn meàm Epidata 3.0. Phaàn meàm thoáng Tæ leä nhieãm ARI ôû treû maéc hen suyeãn cao hôn keâ Stata 8.0 ñöôïc söû duïng trong phaân tích soá lieäu. so vôùi tæ leä naøy ôû nhoùm khoâng hen suyeãn. Tuy vaäy, Ñoái vôùi thoáng keâ moâ taû tyû leä phaàn traêm cuûa caùc bieán chæ coù hôn 10% soá baø meï bieát ñöôïc con mình maéc soá nghieân cöùu ñöôïc tính toaùn. Phaân tích Khi bình hen suyeãn. Taïp chí Y teá Coâng coäng, 8.2012, Soá 25 (25) 27
  4. | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU | quan giöõa ARI vaø söï phôi nhieãm vôùi khoùi sinh khoái, maëc daàu nhöõng söï lieân quan naøy ñaõ ñöôïc keát luaän ôû nhieàu nghieân cöùu vôùi thieát keá toát hôn. Côõ maãu nhoû cuûa nghieân cöùu coù theå laø moät nguyeân nhaân giaûi thích keát quaû naøy. Beân caïnh ñoù, vieäc nhieàu hoä gia ñình söû duïng nhieàu loaïi nhieân lieäu ñun naáu khaùc nhau khieán cho hôn 30% soá treû khoâng theå xaùc ñònh ñöôïc tình traïng phôi nhieãm sinh khoái. Ñieàu naøy laøm cho côõ maãu caøng nhoû hôn. Côõ maãu nhoû cuûa nghieân cöùu laøm cho Bieåu ñoà 2. Tæ leä söû duïng caùc phöông tieän thoâng keát quaû nghieân cöùu thu ñöôïc khoù phaân tích vaø so saùnh. khoùi ra khoûi beáp Nghieân cöùu naøy xaùc ñònh tình traïng nhieãm khuaån hoâ haáp baèng caùch hoûi caùc trieäu chöùng hoâ haáp cuûa treû trong 6 thaùng vöøa qua. Phöông phaùp ño Tæ leä maéc ARI ôû nhoùm treû phôi nhieãm vôùi khoùi löôøng chuû quan naøy, coäng vôùi thôøi gian nhôù laïi daøi sinh khoái töø quaù trình ñun naáu ôû gia ñình laø 60.1% coù theå aûnh höôûng ñeán keát quaû nghieân cöùu. Thoâng vaø tæ leä naøy ôû treû ôû gia ñình chæ söû duïng beáp ga laø thöôøng, vôùi caùc thoâng tin veà söùc khoûe, thôøi gian nhôù 72%. Khoâng coù söï khaùc bieät coù yù nghóa thoáng keâ giöõa laïi laø 2 tuaàn ñöôïc khuyeán khích söû duïng. tæ leä ARI cuûa treû phôi nhieãm vaø khoâng phôi nhieãm vôùi khoùi sinh khoái (pRR=0.54; 95% CI: 0.25-1.17). Nghieân cöùu ñaõ cho thaáy treû em ôû Chí Linh coù tæ leä maéc vieâm nhieãm hoâ haáp caáp cao vaø ôû möùc ñoä 4. Baøn luaän traàm troïng. Nghieân cöùu chöa tìm thaáy moái lieân quan coù yù nghóa giöõa ARI vaø khoùi sinh khoái. Tuy vaäy, caùc Keát quaû töø nghieân cöùu ñaõ cho thaáy tæ leä ARI cao ôû keát quaû toång quan cho thaáy khoùi sinh khoái vaãn laø treû em döôùi 5 tuoåi Chí Linh, cao hôn so vôùi caùc nghieân moät nguy cô tieàm taøng vôùi söï phaùt trieån ARI ôû treû cöùu ôû Vieät Nam ñaõ trieån khai trong caùc naêm gaàn ñaây. em. Caùc hoä gia ñình söû duïng keát hôïp caùc loaïi nhieân Nghieân cöùu naøy cho tæ leä nhieãm ARI laø 64,5%, trong lieäu, tuy nhieân nhaø beáp chöa ñöôïc thieát keá ñeå thoaùt khi nghieân cöùu vôùi ñònh nghóa truôøng hôïp töông töï cuûa caùc khí oâ nhieãm ra ngoaøi nhaø. Nguyeãn Quyønh Hoa (2010) vaø cuûa Nguyeãn Thaéng (2006) ñeàu cho keát quaû laø khoaûng 30% [3][6]. Tuy Ñeå baûo veä söùc khoûe cho chính caùc thaønh vieân nhieân, tæ leä ARI naëng (ARI keøm vôùi thôû nhanh, vaø ruùt trong hoä gia ñình, ñaëc bieät laø treû em caùc bieän phaùp kieåm soaùt oâ nhieãm khoùi sinh khoái caàn ñöôïc trieån loõm loàng ngöïc) töông töï vôùi caùc nghieân cöùu khaùc. Tæ khai, bao goàm vieäc chuyeån sang söû duïng nhieân lieäu leä cao cuûa ARI cuûa treû em döôùi 5 tuoåi ôû ñaây cuõng cho saïch nhö ga, ñieän hoaëc daàu hoûa vaø söû duïng coâng thaáy tính nghieâm troïng cuûa vaán ñeà. ngheä biogas. Caùc bieän phaùp nhaèm phaùt hieän caùc Maéc beänh hen suyeãn ñaõ laøm taêng nguy cô phaùt nguy cô phaùt trieån ARI vaø bieän phaùp phoøng choáng trieån ARI ôû treû em. Tuy vaäy vieäc quaûn lyù hen suyeãn giaûm tæ leä ARI cuûa treû em Chí Linh caàn ñöôïc caùc cô ôû treû em ôû Chí Linh coøn haïn cheá. quan y teá trieån khai. Cuoái cuøng, caùc nghieân cöùu tieáp Keát quaû nghieân cöùu coøn cho thaáy coù moät tæ leä lôùn theo veà chuû ñeà naøy caàn löu yù söû duïng thôøi gian nhôù caùc hoä gia ñình söû duïng nhieàu loaïi nhieân lieäu ñeå ñun laïi ngaén hôn, côõ maãu lôùn hôn vaø coù phöông phaùp ño naáu. Trong ñoù phoå bieán nhaát laø keát hôïp söû duïng khí löôøng beänh khaùch quan ñeå coù chaát löôïng thoâng tin ga vaø cuûi do söï tieän duïng cuûa ga vaø reû tieàn cuûa cuûi. cao hôn. Ñieàu naøy seõ thuaän lôïi cho vieäc vaän ñoäng caùc hoä gia ñình chuyeån sang söû duïng ga hoaøn toaøn cho ñun naáu Lôøi caûm ôn khi hoï nhaän thöùc ñöôïc caùc taùc haïi cuûa vieäc söû duïng Nghieân cöùu naøy ñöôïc söï hoã trôï cuûa CHILILAB beáp cuûi. - Tröôøng ÑH Y teá Coâng coäng vaø caùc giaûng vieân töø Nghieân cöùu ñaõ khoâng keát luaän ñöôïc moái lieân tröôøng Ñaïi hoïc Birmingham, Vöông quoác Anh. 28 Taïp chí Y teá Coâng coäng, 8.2012, Soá 25 (25)
  5. | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU | Taøi lieäu tham khaûo 'Indoor air pollution from household use of solid fuels', in Ezzati, M., Lopez, A.D., Rodgers, A. and Murray, C.J.L. Tieáng Vieät Comparative quantification of health risks: global and regional burden of disease attributable to selected major 1. Boä Y teá (2010). Caùc beänh maéc cao nhaát. Boä Y teá risk factors., Geneva: World Health Organization. 2. Nguyeãn Quang Khaûi (2007). Nhöõng vaán ñeà phaùt trieån 9. Smith, Kirk R., et al. (2000). Green house implication of naêng löôïng sinh khoái taïi Vieät Nam. Vieän nghieân cöùu phaùt household stoves: An analysis for India. Annual Review of trieån. Environment and Resources, tr. 25:741-763. 3. Nguyeãn Thaéng (2006). Vieâm nhieãm hoâ haáp caáp ôû treû em 10. Smith, K.R., Samet, J.M., Romieu, I. and Bruce, N. döôùi 5 tuoåi trong ñôït dòch cuùm gia caàm. Haø Noäi: Vieän nghieân (2000). Indoor air pollution in developing countries and cöùu chính saùch y teá. acute lower respiratory infections in children, Thorax: An 4. Mai Anh Tuaán (2008). Thöïc traïng vaø moät soá yeáu toá nguy International Jounal of Respiratory Medicine, p. 55 (6): 518- cô nhieãm khuaån hoâ haáp caáp ôû treû em döôùi 5 tuoåi ôû Baéc Kaïn. 532. Thaùi Nguyeân: Thai Nguyen Learning Center. 11. Unicef (2004). Vietnam Multiple Indicator Cluster Survey. Hanoi : Unicef Vietnam. Tieáng Anh 12. VN-CPFV (2003). Vietnam Demographic and Health Survey 2002. Calverton, Maryland, USA : Committee for 5. Dherani, M., Pope, D., Mascarenhas, M., Smith, K.R., Population, Family and Children and ORC Macro, 2003. Weber, M. and Bruce, N. (2008) 'Indoor air pollution from unprocessed solid fuel use and pneumonia risk in children 13. WHO (2009) Acute Respiratory Infections (Update aged under five years: a systematic review and meta- September 2009), [Online], Available: analysis', Bulletin of the World Health Organization , p. http://www.who.int/vaccine_research/diseases/ari/en/index 86(5):390-398. .html [8 November 2011]. 6. Nguyeãn Quyønh Hoa, et al. (2010). Decreased 14. WHO (2009). Global health risks-Mortality and burden Streptococcus pneumonia susceptibility to oral antibiotics of disease attributable to selected major risks. Geneva : among children in rural Vietnam: a community study, BMC World Health Organization. Infectious Diseases, pp. 10 (85): 1-11. 15. WHO (2007). Indoor Air Pollution: National Burden of 7. Rehfuess, E. (2006). Fuel for life : household energy and Disease Estimates, Geneva: World Health Organization. health, Genava: World Health Organization. 16. WHO (2006). Mortality Country Fact Sheet 2006, 8. Smith, K.R., Mehta, S. and Maeusezahl-Feuz, M. (2004). Geneva: World Health Organization. Taïp chí Y teá Coâng coäng, 8.2012, Soá 25 (25) 29

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản