intTypePromotion=3

Những kỹ năng khi làm bài thi môn tiếng Anh

Chia sẻ: Lê Hồng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
291
lượt xem
67
download

Những kỹ năng khi làm bài thi môn tiếng Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề xây dựng được cho mình những cách học tiếng Anh thành công đã khó, việc áp dụng những phương pháp ấy vào việc giải quyết các bài thi cũng không dễ dàng.Để các sĩ tử có thể vượt qua thử thách của một bài thi môn ngoại ngữ này, chúng tôi xin chia sẻ với bạn đọc một số "bí kíp" sau: Cấu trúc đề thi môn tiếng anh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những kỹ năng khi làm bài thi môn tiếng Anh

  1. http://luyenthidaihoctienganh.com *** Gi ng viên Hong Le *** 0968 29 8889 1 Nh ng kĩ năng khi làm bài thi môn ti ng Anh xây d ng ư c cho mình nh ng cách h c ti ng Anh thành công ã khó, vi c áp d ng nh ng phương pháp y vào vi c gi i quy t các bài thi cũng không d dàng. các sĩ t có th vư t qua ư c th thách c a m t bài thi môn ngo i ng này, chúng tôi xin chia s v i b n c m t s “bí kíp” sau: C u trúc thi môn ti ng anh thi H, C môn ti ng Anh theo c u trúc c a B Giao D c và ào t o có 80 câu h i và không có ph n riêng thí sinh l a ch n. Có th chia c u trúc thi thành 6 ph n cơ b n sau: ánh tr ng âm trên t (kho ng 5 câu) C u trúc câu, c m t , c m ng t … (kho ng 25-30 câu), t v ng (kho ng 3-5 câu). Ch n l i sai (kho ng 5-10 câu). Hoàn thành câu d a trên t cho s n (kho ng 5 câu). Ch n câu có nghĩa tương ương v i câu g c (vi t l i câu, kho ng 5 câu). c hi u, ch n câu tr l i ho c t cho s n (khoang 25- 30 câu ). Phương pháp làm thi môn ti ng Anh V i 80 câu h i làm trong 90 phút, các b n c n bình tĩnh, nên c rõ yêu c u c a , yêu c u c a t ng ph n, nhìn lư t nhanh toàn b xem yêu c u gì, có khi ph n chú ý, ho c yêu c u l i cu i thi. Khi làm bài các b n nên làm t i âu ch c t i ó, ánh d u ngay vào phi u tr l i, tránh làm nháp r i m i i n vào phi u tr l i sau, n u i n vào phi u tr l i sau có b n làm úng nhưng khi i n vào l i v i vàng i n l ch câu, như v y sai m t lo t các câu ti p theo. Chú ý: tránh tình tr ng b sót các câu, các b n hãy nh phương pháp lo i suy là t i ưu nh t. n u g p trư ng h p khó quá cũng ph i lo i d n t ng phương án, sau ó ch n phương án thích h p nh t, không ư c b tr ng b t c câu nào. Trong thi H, C môn ti ng Anh thư ng có kho ng 10-15% là nh ng câu h i khó, v i các câu h i này các b n nên ánh d u làm sau cùng, không nên quá t p trung phí th i gian vô ích. Dư i ây là m t s lưu ý cho t ng ph n trong c u trúc thi môn ti ng anh, nh ng kinh nghi m dư i ây s giúp b n nh hư ng phương pháp ôn thi môn ti ng Anh t t hơn. Tr ng âm thi H, C môn ti ng Anh thư ng có 5 câu ánh tr ng âm t vì v y các b n c n nh các quy t c ánh tr ng âm. làm d ng bài này, trư c tiên các b n c n ch n t có quy t c ánh tr ng âm và lo i tr các t không có quy t c ho c ang phân vân chưa rõ tr ng âm âu. Các b n ch c n tìm ra tr ng âm c a 3 trong 4 t ã cho là có th hoàn thành bài t p này. http://luyenthidaihoctienganh.com *** Gi ng viên Hong Le *** 0968 29 8889
  2. http://luyenthidaihoctienganh.com *** Gi ng viên Hong Le *** 0968 29 8889 2 M t s quy t c ánh tr ng âm: Tr ng âm thư ng rơi vào âm trư c các t có uôi: ic, ics, ical, ial, ion, ity, ety, ive, ilar, ular, ulous, age, ure… V i ng t có 2 âm ti t, tr ng âm thư ng rơi vào âm ti t th 2. Danh t có 2 âm ti t, tr ng âm thư ng rơi vào âm ti t th nh t. i v i t có 3 âm ti t tr lên, tr ng âm thư ng rơi vào âm ti t th ba t cu i lên (t ph i sang trái) T có uôi: ate, y, ise ho c ize, tr ng âm thư ng rơi vào âm ti t th ba t cu i lên, hay t ph i sang trái. Ví d : 1. A. fantastic B. political C. financial D. dictionary 2. A. delicious B. cabbage C. banana D. irregular Câu 1: áp án là D (theo quy t c 1). Các áp án A, B, C tr ng âm rơi vào âm ti t th 2. Riêng áp án D, tr ng âm rơi vào âm ti t th nh t. Câu 2: áp án là B do tr ng âm c a các phương án A, C, D tr ng âm u rơi vào âm th 2, riêng áp án B tr ng âm rơi vào âm ti t th nh t. Tr c nghi m ch n t ho c c m t ây là d ng bài i n vào ch tr ng, h c sinh ph i l a ch n m t trong b n phương án hoàn thành câu b thi u m b o tính logic và úng ng pháp. làm d ng bài này, trư c tiên các b n c n c lư t các phương án tr l i bi t ch còn thi u liên quan n t v ng hay ng pháp nào: N u t v ng thì c n bi t lo i t v ng như tính t , danh t , ng t , tr ng t , s ít, s nhi u, kh ng nh, ph nh, ti n t , h u t ,… N u là v m t ng nghĩa, c n l a ch n t nào có nghĩa h p logic nh t ho c cùng các c m t khác trong câu t o nên m t c m ho c thành ng có nghĩa logic nh t. Ti p theo, c n c kĩ câu văn, d ch qua ý nghĩa c a câu, xác nh xem y u t còn thi u là gì, không nên ch n câu tr l i khi chưa c xong h t câu. Ví d : m t chu i các t ư c tách nhau b i d u (,) thư ng liên quan n c u trúc song song. My hobby is learning English, listening to music, AND … chess. A. To play B. play C. playing D. played áp án úng là C vì ây là c u trúc song song, các ng t cùng uôi “ing” gi ng nhau. D ng bài nh n bi t l i sai V i d ng câu h i này, 1 trong 4 t (c m t ) ư c g ch chân s sai, h c sinh ph i nh n bi t ư c phương án sai, c n s a m b o tính h p nghĩa, úng ng pháp c a câu. http://luyenthidaihoctienganh.com *** Gi ng viên Hong Le *** 0968 29 8889
  3. http://luyenthidaihoctienganh.com *** Gi ng viên Hong Le *** 0968 29 8889 3 Trư c tiên, c n c nhanh t ng câu tìm l i sai d nh n th y, không nên ch c các ph n g ch chân, vì h u h t các t g ch chân ch sai trong ng c nh c a câu ó. Ghi nh : không bao gi ch n áp án khi chưa c h t c câu. N u v n chưa phát hi n ra l i sai, c kĩ l i câu văn, chú tr ng vào các ph n g ch chân. Hãy nghĩ n nh ng l i sai thông d ng nh t như c u t o t , k t h p gi a danh t và ng t , sai chính t … xem các ng t g ch chân rơi vào trư ng h p nào. Gi i pháp cu i cùng: hãy lo i b các phương án có v sai và ch n m t phương án h p lí nh t trong các phương án. Ví d : The price of consumer goods rose sharply since the end of 2007. A. Prices B. consumer goods C. rose D. since c lư t t t c câu này và phân tích ta nh n th y r ng A, B, C không h có d u hi u sai. Căn c vào D, ta th y r ng n u dùng “since + m c th i gian” thì ng t ây ph i chia thì hi n t i hoàn thành, mà C l i quá kh ơn, do ó rõ ràng C sai. áp án úng ph i là “has risen”. Hoàn thành câu, t cho s n, vi t l i câu D ng bài này òi h i h c sinh ph i hi u ư c ý nghĩa c a câu, n i dung h nh hư ng mu n nói t i cái gì. Vi c hi u ư c nghĩa c a câu òi h i b n ph i trang b cho mình m t v n t v ng tương i v ng ch c. Ngoài nghĩa c a t , c n quan tâm t i c u trúc, ng pháp tính logic và h p lí c a t ng phương án v i câu lo i b các phương án sai. Ví d : Strong as he is, he still can’t lift that box. A. The box was too heavy for him to lift. B. He’s very strong, but he still can’t lift that box. C. He still can’t lift that box, because he’s not as strong. D. However he is strong, he still can’t lift that box. Nghĩa câu g c là: Anh y kh e nhưng v n không nâng ư c cái h p. Phương án A lo i vì câu A có nghĩa “cái h p quá n ng n n i anh y không th nh c lên ư c” (thi u ý “anh y kh e”). Phương án B úng vì câu B có nghĩa gi ng câu g c. Phương án C lo i vì câu C có nghĩa: “b i vì anh y không kh e”. Phương án D lo i vì câu D dùng sai t . câu úng ph i là: Although he’s strong, he still can’t lift that box. c hi u D ng bài c hi u trong thi ti ng anh có th chia làm 2 d ng: i n t vào ch tr ng d a vào t cho s n và tìm áp án câu h i. http://luyenthidaihoctienganh.com *** Gi ng viên Hong Le *** 0968 29 8889
  4. http://luyenthidaihoctienganh.com *** Gi ng viên Hong Le *** 0968 29 8889 4 Có nh ng căn c sau giúp h c sinh l a ch n ư c phương án thích h p nh t v i d ng bài này: Căn c vào c m t , nhóm t . Căn c vào ng pháp c a câu, c a o n văn. Căn c vào ý nghĩa c a câu ó và c o n văn. Lưu ý: Nên c câu h i và phương án trư c xem ý nghĩa c a bài là gì. L n theo t ng câu t trên xu ng dư i tìm áp án úng. V i d ng bài này thư ng có câu h i chung cho c o n văn, áp án câu h i này thư ng n m 1, 2 câu u tiên ho c cu i cùng c a o n. Ngoài ra: Trong nh ng năm g n ây thi H, C môn ti ng Anh thư ng có m t s câu h i ng d ng v giao ti p thông thư ng như c m ơn, xin l i, áp l i l i c m ơn... làm t t d ng bài này c n lưu ý nh ng cách th c giao ti p trong ti ng anh như sau: Cám ơn và áp lai l i cám ơn: It was so/ extremely/ very kind/sweet/nice/good of you/… to do something. Thank you very much for… Thanks/ thank you. Many thanks/ thanks tons: c m ơn nhi u. I am very much obliged to you for…! I am thankful…! I am grateful to you for…: tôi r t cám ơn b n vì… Xin l i và áp l i l i xin l i: I am sorry/ I am awful/ I am terrible sorry about that… I didn’t mean it: tôi không c ý. I apologize to you for: tôi xin l i b n v … It’s total/ entirely my fault: ó hoàn toàn là l i c a tôi. Please accept my apology: làm ơn ch p nh n l i xin l i c a tôi. Ngư i xin l i cũng có th xin tha th : Please forgive me. Ho c h a: It will not happen again: chuy n này s không x y ra n a. Ho c bày t s ti c nu i: I should not have done that: tôi không nên làm v y. I should have been more careful: l ra tôi nên c n th n hơn. I wish I hadn’t done that: ư c gì tôi ã không làm v y. http://luyenthidaihoctienganh.com *** Gi ng viên Hong Le *** 0968 29 8889
  5. http://luyenthidaihoctienganh.com *** Gi ng viên Hong Le *** 0968 29 8889 5 Hay ngh ư c b i thư ng: Please let me know if there is anything I can do to compensate for that: làm ơn cho tôi bi t, tôi có th làm gì bù p…? That’s fine. I understand it completely!: không sao âu, tôi hi u mà. This kind of thing happens: chuy n này v n thư ng x y ra mà. Don’t worry about it: ng lo. You didn’t mean it: b n không c ý mà. It’s doesn’t matter: không sao âu. Khi ch p nh n l i xin l i trong nh ng trư ng h p quan tr ng, chúng ta có th nói: I forgive you: tôi tha th cho b n. Your apology is accepted: tôi ch p nh n l i xin l i c a b n. You are forgiven: b n ư c tha th . Bày t s c m thông: I am sorry to hear that: tôi r t l y làm ti c khi bi t i u này. I know this is too much to bear: tôi bi t i u này là quá s c ch u ng. I think I understand how you feel: tôi nghĩ tôi có th hi u ư c b n c m th y th nào. You have just got to learn to accept it and move forward: b n ph i h c cách ch p nh n chuy n ã x y ra và ti p t c s ng. Xin phép làm i u gì ó Thư ng s d ng v i May/ Might/ Can/ Could… Ví d : May I leave the class early today? Xin phép cho em v s m. M t s c u trúc khác như: Do/ Would you mind if…: b n có phi n không n u… Is it OK/ alright if…: Li u có n không n u… Do you think I can…: Li u tôi có th … Any body might if…? Có ai phi n không n u…? áp l i l i xin phép, n u ng ý có th dung l p l i các t May, Can. Ví d : áp l i câu xin phép v s m, ta có th nói: Yes, you may/ you can. Không dung “Could” trong câu tr l i cho phép. Ngoài ra còn m t s cách di n t khác: Sure! Certainly! Of course: ương nhiên r i. Go ahead: C t nhiên. Use it! Don’t ask: Dùng i, không c n xin phép! Chú ý: khi ngư i xin phép dùng các c u trúc v i: “Would/ Do you mind” thì câu áp l i ph i mang nghĩa ph nh: No, not at all: Hoàn toàn không. Of course not: T t nhiên là không phi n gì. http://luyenthidaihoctienganh.com *** Gi ng viên Hong Le *** 0968 29 8889
  6. http://luyenthidaihoctienganh.com *** Gi ng viên Hong Le *** 0968 29 8889 6 No, please do/ go ahead: Không phi n âu, c t nhiên. áp l i l i xin phép, n u t ch i, có th dùng các c u trúc sau: No, you can’t: Không, không ư c. I am afraid you can’t: Tôi e là không ư c. No, not now: Bây gi thì không ư c. Ho c dùng: I’d rather you + M nh quá kh ơn và ưa them lí do gi i thích. M i: M i và áp l i Would you like…? B n có thích…? I would like to invite you to…: Tôi mu n m i b n… Do you fancy! Do you feel like…? B n có mu n… Let’s… Shall we…? áp l i l i m i ngoài l i c m ơn, chúng ta cũng có th dùng: Yes, please! Vâng, cho tôi m t ít. That is/sounds greate! S r t tuy t y. It is a great idea! ó là m t ý hay! Why not? Sao l i không nh ? OK! Let’s do that: ư c thôi, c th i. I would love to: Tôi r t thích. t ch i, chúng ta c m ơn và xin l i, sau ó có th ưa ra lí do gi i thích: No, thanks: Không, c m ơn. Sorry I don’t particularly like: Xin l i nhưng tôi không th c s th y thích. I am afraid I can’t: Tôi e r ng tôi không th . I am sorry but I don’t feel up to: Tôi xin l i nhưng tôi không th y hào h ng l m. I’d rather give a miss if you don’t mind: N u b n không phi n thì lúc khác. I’d love to but… Some other time, perhaps: có l d p khác i. I wish I could: ư c gì tôi có th . ngh : ngh giúp ngư i khác, chúng ta dùng m t s cách di n t sau: Let me help you: tôi giúp b n. Can/ May I help you: tôi có th giúp b n ư c gì không? How can I help you? How can I be of help? Tôi có th giúp b n ư c chút gì không? Would you like some help? Do you need some help? B n có c n giúp gì không? http://luyenthidaihoctienganh.com *** Gi ng viên Hong Le *** 0968 29 8889
  7. http://luyenthidaihoctienganh.com *** Gi ng viên Hong Le *** 0968 29 8889 7 Ví d : Would you like something to drink? B n có mu n u ng chút gì ó không? Let me make you a cup of coffee! Hãy tôi pha cho b n m t tách café nhé! Shall I cook something for you? tôi n u gì cho b n ăn nhé? Ch p nh n l i m i, l i nghi b ng cách cám ơn: Yes, please! Vâng. Yes, could I have some orange juice! Vâng. V y cho tôi nư c cam. Ho c dùng các c u trúc gi ng như khi ch p nh n l i m i: Thanks, that would be a great help! That would be helpful! Cám ơn, n u b n giúp tôi thì t t quá! As long as you don’t mind: ư c ch , n u b n không phi n. It would be nice/ great/ helpful/… if you could! S r t t t, r t tuy t n u b n giúp! t ch i l i ngh , có th dùng các cách sau: No, thanks: Không, c m ơn. No, but thanks for offering! Không, nhưng cám ơn vì ã mu n giúp tôi. No, don’t worry! Không sao âu, ng lo. No, that’s OK! Không c n âu, tôi n mà. Thanks but I can manage! Cám ơn nhưng tôi có th t xoay x ư c! Ra l nh, e d a: ra l nh và e d a, ngư i ta có th dùng th c u khi n, ho c dùng v i “must”, “will”. Ví d : You must go home early! Con ph i v nhà s m y! Leave me alone! tôi yên! Give me money or I will kill you! ưa ti n ây không tao gi t! áp l i các câu m nh l nh, có th dùng các cách di n t sau: I will/ I won’t. OK. Take it easy! Bình tĩnh. Will do: Làm ây. Phàn nàn, ch trích và cáo bu c: Khi phàn nàn, ch trích, m t s c u trúc sau thư ng ư c s d ng: Should (not) have + Phân t 2: L ra nên/ không nên làm gì. Ví d : http://luyenthidaihoctienganh.com *** Gi ng viên Hong Le *** 0968 29 8889
  8. http://luyenthidaihoctienganh.com *** Gi ng viên Hong Le *** 0968 29 8889 8 You should have asked for permission!: L ra b n nên xin phép trư c ch ! What on earth have you been? B n ã i âu lâu v y? Why on earth didn’t you listen to me? T i sao b n l i không nghe tôi chút nào th nh ? What the hell kept you there so long? Cái gì gi b n l i ó lâu th ? M c ch trích n ng nh , còn tùy thu c vào thái c a ngư i phàn nàn, ch trích. Thì hi n t i ti p di n dùng v i “always” cũng ư c dùng ch s phàn nàn, ch trích. Ví d : You are always late! B n thư ng xuyên mu n y. Khi cáo bu c, thư ng dùng cách di n t tr c ti p mô t i u cáo bu c. Ví d : You damaged my new carpet! B n làm b n t m th m m i mua c a tôi r i y! No one but you did it! B n ch không ph i ai khác ã làm i u này! Khi nh n ư c l i cáo bu c, phàn nàn, ngư i nghe có th gi i thích b ng cách xin l i. Ph nh n l i phàn nàn hay cáo bu c b ng các c u trúc dư i ây, sau ó là l i gi i thích: I don’t think so: Tôi không nghĩ v y. Watch your tongue! C n th n v i cái lư i c a anh y! Mind your words/ Be careful what you say! C n th n v i nh ng gì anh nói y! Not me: Không ph i tôi. http://luyenthidaihoctienganh.com *** Gi ng viên Hong Le *** 0968 29 8889

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản