NHỮNG VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN

Chia sẻ: Lekhac Chien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
95
lượt xem
15
download

NHỮNG VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

LUẬT XÂY DỰNG. NĐ 16/2005/NĐ-CP NGÀY 07/02/2005 VỀ QLDAĐTXD CÔNG TRÌNH. NĐ 77/CP NGÀY 18/6/1997 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUY CHẾ ĐẦU TƯ THEO HỢP ĐỒNG BOT CHO ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC. TT 12/BKH/QLĐT NGÀY 27/8/1997 CỦA BỘ KHĐT HƯỚNG DẪN THI HÀNH NĐ77.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NHỮNG VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN

  1. I. NHỮNG VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN I.1 DAĐT − LUẬT XÂY DỰNG − NĐ 16/2005/NĐ-CP NGÀY 07/02/2005 VỀ QLDAĐTXD CÔNG TRÌNH − NĐ 77/CP NGÀY 18/6/1997 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUY CHẾ ĐẦU TƯ THEO HỢP ĐỒNG BOT CHO ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC − TT 12/BKH/QLĐT NGÀY 27/8/1997 CỦA BỘ KHĐT HƯỚNG DẪN THI HÀNH NĐ77 − TT 06/BXD-CSXD NGÀY 25/9/1997 CỦA BỘ XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN THI HÀNH NĐ77 − TT 08/2003/TT-BXD NGÀY 09/7/2003 CỦA BỘ XD VỀ HƯỚNG DẪN NỘI DUNG VÀ QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG EPC − TT 03/2003/TT-BTC NGÀY 18/7/2003 CỦA BỘ KHĐT VỀ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ − TT 69/2003/TT-BTC NGÀY 18/7/2003 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHI PHÍ GS – ĐGĐT − CT 28/2003/CT-UB NGÀY 23/12/2003 CỦA UBND TP VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC GS – ĐGĐT − VĂN BẢN 2364/BKH/TĐ-GSĐT NGÀY 12/4/2005 CỦA BỘ KH-ĐT VỀ HƯỚNG DẪN QLĐT GẮN VỚI THỰC HIỆN NĐ16/NĐ-CP − TT 10/2000/TT-BXD NGÀY 8/8/2000 CỦA BỘ XD HƯỚNG DẪN LẬP ĐTM − TT 490/TT-KHCNMT NGÀY 29/4/1998 CỦA BỘ KH-CN-MT VỀ ĐTM I.2 THẨM ĐỊNH TK – TDT – DT: − NĐ 16/2005/NĐ-CP − NĐ 209/2004/NĐ-CP NGÀY 16/12/2004 CỦA CP VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG − TT 04/2005/TT-BXD NGÀY 01/4/2005 CỦA BỘ XD VỀ HƯỚNG DẪN LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ DAĐTXDCT − TT 08/2005/TT-BXD NGÀY 06/5/2005 CỦA BỘ XD VỀ HƯỚNG DẪN NỘI DUNG LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DA VÀ XỬ LÝ CHUYỂN TIẾP 1
  2. II. VỀ LẬP DAĐT II.1 NGUYÊN LÝ: − LÀM ĐÚNG, LÀM TỐT NGAY TỪ ĐẦU − TRONG CÁC PHƯƠNG ÁN BẤT LỢI, CHỌN PHƯƠNG ÁN BẤT LỢI ÍT NHẤT − TRONG CÁC PHƯƠNG ÁN CÓ LỢI, CHỌN PHƯƠNG ÁN CÓ LỢI NHIỀU NHẤT − GIẢI QUYẾT TỐT MÂU THUẨN ĐÔ THỊ TRẬT TỰ, HIỆN ĐẠI – HỢP LÒNG DÂN II.2 DAĐT − PHÂN THEO NHÓM (A, B – 4 NĂM, C – 2 NĂM) - “20” − PHÂN THEO NGUỒN VỐN (NGÂN SÁCH, CÓ TÍNH CHẤT NGÂN SÁCH, KHÁC) − BCĐT (QUỐC HỘI, A); DAĐT; BCKT – KT − NỘI DUNG BCĐT, DAĐT, BC KT – KT (NĐ 16 VÀ TT08) − DAĐT: * THUYẾT MINH * TKCS: @ THUYẾT MINH @ CÁC BẢN VẼ − BC KT – KT: * THUYẾT MINH * BVTC VÀ DT − VẤN ĐỀ ĐTM; PCCC; AN – QP − NỘI DUNG TKCS (ĐIỀU 7 – NĐ 16): ĐỦ ĐỂ THỂ HIỆN GIẢI PHÁP TK, XÁC ĐỊNH ĐƯỢC TMĐT VÀ TRIỂN KHAI CÁC BƯỚC TIẾP THEO  VẤN ĐỀ QH, MẬT ĐỘ XD, HDSDĐ  VẤN ĐỀ KẾT NỐI HẠ TẦNG KỸ THUẬT  VẤN ĐỀ TKĐT (MÀU SẮC, TRỤC CHÍNH, THI TUYỂN)  VẤN ĐỀ CAO ĐỘ SAN NỀN  VẤN ĐỀ SUẤT ĐẦU TƯ 2
  3. III. CHỦ ĐẦU TƯ − VỐN NGÂN SÁCH: NGƯỜI QĐĐT CHỈ ĐỊNH - NN QUẢN LÝ TỒN BỘ − VỐN TÍN DỤNG: NGƯỜI VAY - NN QUẢN LÝ VỀ CHỦ TRƯƠNG VÀ QUY MÔ − VỐN KHÁC: CHỦ SỞ HỮU VỐN HAY NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT − VỐN HỖN HỢP: CÁC THÀNH VIÊN QUYẾT ĐỊNH − DA THÀNH PHẦN: NẾU VẬN HÀNH ĐỘC LẬP THÌ QL NHƯ DA ĐỘC LẬP IV. CÁC BƯỚC TK − 1 BƯỚC (TKBVTC à BC KT – KT) − 2 BƯỚC (TKCS à TKBVTC à DAĐT) − 3 BƯỚC (TKCS à TKKT à TKBVTC à DAĐT LÀ A HAY B PHỨC TẠP) V. THẨM ĐỊNH DAĐT (THUYẾT MINH VÀ TKCS) V.1. THẨM ĐỊNH DAĐT − HĐTĐNN: DAQH THÔNG QUA HAY TT YÊU CẦU − UBNDTP: DA VỐN NS − NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN QĐĐT: DA VỐN KHÁC − AN – QP: QUY ĐỊNH RIÊNG V.2. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH DAĐT − SỰ PHÙ HỢP ĐỐI VỚI QH (CÁC LOẠI) − THẨM ĐỊNH CÁC NỘI DUNG CỦA DAĐT − SỰ PHÙ HỢP ĐV BCĐT ĐÃ DUYỆT NẾU PHẢI LẬP BCĐT V.3. THẨM QUYỀN QĐĐT − THỦ TƯỚNG (QH THÔNG QUA, CHO PHÉP ĐT) − VỐN NS: BỘ TRƯỞNG, CT UBND TP (A, B, C) – CÓ THỂ ỦY QUYỀN CT UBND Q, H, P, X (THÔNG QUA HĐND CÙNG CẤP) − VỐN KHÁC: CĐT QUYẾT ĐỊNH VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM 3
  4. V.4. VẤN ĐỀ TKCS − CẤP THẨM ĐỊNH: * 4 BỘ CÓ CHUYÊN NGÀNH XD (A) * 4 SỞ CÓ CHUYÊN NGÀNH XD (B, C) * B, C QUA NHIỀU ĐỊA PHƯƠNG: BỘ THẨM ĐỊNH − NỘI DUNG THẨM ĐỊNH:  SỰ PHÙ HỢP Đ/V QH; QUY MÔ; CÔNG NGHỆ; CÔNG SUẤT; CẤP CÔNG TRÌNH CÁC SỐ LIỆU TRONG TK, QC, TC, CHỈ TIÊU KT – KT  SỰ PHÙ HỢP Đ/V PHƯƠNG ÁN KT ĐÃ THI (NẾU CÓ)  SỰ PHÙ HỢP CỦA CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ  NĂNG LỰC THỰC HIỆN CỦA ĐƠN VỊ VÀ CÁ NHÂN VI. ĐIỀU CHỈNH DAĐT − XUẤT HIỆN YẾU TỐ BKK DO THIÊN TAI, CHIẾN TRANH − BIẾN ĐỘNG BẤT THƯỜNG CỦA GIÁ, TỶ GIÁ HAY CÓ CHÍNH SÁCH MỚI − XUẤT HIỆN YẾU TỐ MỚI, CÓ HIỆU QUẢ CAO HƠN − QH PHẢI THAY ĐỔI CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DA − NẾU KHÔNG ĐỔI TMĐT, QUY MÔ, MỤC TIÊU, TKCS: CĐT QUYẾT ĐỊNH − NẾU CÓ: TRÌNH LẠI NGƯỜI CÓ TQQĐĐT- THẨM ĐỊNH LẠI 4
  5. VII. VỀ THẨM ĐỊNH TK – TDT – DT: − CĐT TỰ TỔ CHỨC THỰC HIỆN. KHÔNG CÓ NĂNG LỰC THÌ NHỜ TƯ VẤN THẨM TRA, CHO CÁC BƯỚC TK SAU KHI DA ĐƯỢC DUYỆT − NỘI DUNG THẨM ĐỊNH: ĐIỀU 16 – NĐ16 * THIẾT KẾ: SỰ PHÙ HỢP BƯỚC TK TRƯỚC SỰ TUÂN THỦ QC – TC SỰ AN TỒN CỦA CÔNG TRÌNH (LÃNG PHÍ ?!) SỰ HỢP LÝ DÂY CHUYỀN THIẾT BỊ, CÔNG NGHỆ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, PCCC, NỔ * TDT – DT SỰ PHÙ HỢP VỀ KHỐI LƯỢNG VỚI TK SỰ ĐÚNG ĐẮN CỦA ĐỊNH MỨC, ĐƠN GIÁ, CÁC CHI PHÍ KHÁC * NGUYÊN TẮC: TMĐT >TDT > (ΣDT) GIÁ TRỊ THANH TỐN < GIÁ GÓI THẦU VIII. VẤN ĐỀ NĂNG LỰC TỔ CHỨC TƯ VẤN • VIII.1. VẤN ĐỀ PHÂN HẠNG (I, II) – XEM TÓM TẮT • VIII.1. VẤN ĐỀ NĂNG LỰC (NĐ16) • VIII.3. VẤN ĐỀ CCHN (QĐ 12, 15) 5
  6. IX. NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BẤT CẬP, TỒN TẠI KHI LẬP DAĐT, THẨM ĐỊNH − KHÔNG KHẢ THI, KHÔNG DUYỆT, KHÔNG ĐƯỢC THANH TỐN − SUẤT ĐẦU TƯ CÒN THẤP, CHƯA CHUẨN − KHÔNG TÍNH CHI PHÍ LẬP DA THEO GIÁ TRỊ BTGPMB − THIẾT KẾ SƠ BỘ (CÓ THỂ ĐƯỢC TRÁNH KHI CÓ TKCS) − CHƯA CÓ CHẾ TÀI LẪN QUY ĐỊNH CCHN ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ VÀ CÁ NHÂN TƯ VẤN − TƯ VẤN THIẾU TẦM NHÌN, KHÔNG CHUYÊN, ÔM VIỆC − “HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH” HOẠT ĐỘNG YẾU; CHƯA RÕ TRÁCH NHIỆM − QH CHƯA PHỦ KÍN, QH VÙNG CHƯA CÓ − GIÁ THIẾT BỊ, CÔNG NGHỆ CHƯA THỰC SỰ CẠNH TRANH, CHƯA CÓ CÁCH KIỂM TRA GIÁ BIỂU HIỆN X. NHỮNG VẤN ĐỀ BẤT CẬP, TỒN TẠI KHI THẨM ĐỊNH TK – TDT – DT: − CHƯA LẬP DỰ TỐN, THEO THÔNG LỆ KHU VỰC VÀ THẾ GIỚ VÀ CÁCH LẬP TDT – DT HIỆN KHÔNG CHÍNH XÁC − CHƯA CÓ DN RIÊNG VỀ QS − BÁO GIÁ VẬT LIỆU CÒN ẨN TÀNG CHIẾT KHẤU CAO, CẢ VẬT LIỆU CƠ BẢN, LẪN THIẾT BỊ − ĐƠN VỊ THIẾT KẾ QUÁ AN TỒN, HAY THIẾT KẾ “BÁN DẤU” TRONG KHI CƠ CHẾ CHẾ TÀI TRANH LUẬN TRONG THẨM ĐỊNH CHƯA CÓ − NĂNG LỰC CỦA TƯ VẤN THẨM TRA CHƯA ĐƯỢC QUY ĐỊNH − TIÊU CHUẨN TK CHƯA CÓ ĐẦY ĐỦ − THIẾU NHIỀU ĐỊNH MỨC CHO VL MỚI, CN MỚI − LƯU Ý: ĐÃ CHO PHÉP CĐT QUYẾT ĐỊNH VIỆC CHỈ ĐỊNH NHÀ SX VẬT LIỆU, VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ XD CÔNG TRÌNH TRONG QUÁ TRÌNH TK 6
  7. XI. NHỮNG VÍ DỤ VỀ “THẤT THỐT – LÃNH PHÍ” TRONG ĐT – XD VÀ TK – TDT – DT XI.1. ĐT – XD − 34 NHÀ MÁY ĐƯỜNG (ĐẦU TƯ SAI ĐỊA ĐIỂM, QUY MÔ, CÔNG NGHỆ) − HỆ THỐNG NHÀ MÁY XI MĂNG LÒ ĐỨNG ĐẦU TƯ SAI ĐỊA ĐIỂM, QUY MÔ, CÔNG NGHỆ) − ĐƯỜNG ĐÔNG TÂY – HẦM THỦ THIÊM (QH CHẬM) − CHỢ ĐẦU MỐI TAM BÌNH, BÌNH ĐIỀN − HÀNG LOẠT CHỢ 2 TẦNG (VĂN THÁNH, GÒ VẤP …) − ĐẦU TƯ “KHÉP KÍN”, “LÀM TRÁI” − QUY ĐỊNH THỜI GIAN THỰC HIỆN QUÁ “GẮT”, KHÔNG KHẢ THI XI.2 TK – TDT – DT: − BỆ TƯỢNG ĐBP; HỒNG QUỐC VIỆT; SAIGON COOP (Q7), TRƯỜNG TÂN PHONG (Q7), TRƯỜNG BC – CKN; HUYỆN ỦY VÀ UBND NHÀ BÈ; MẪU GIÁO VƯỜN HỒNG (Q2); BẾN XE MIỀN ĐÔNG (BÌNH THẠNH); TRƯỜNG NGUYỄN THỊ ĐỊNH (Q8); BỆNH VIỆN THỊ XÃ LONG XUYÊN, BỆNH VIỆN VĨNH LONG: VẤN ĐỀ NỀN ĐẤT CHƯA ĐỦ CỐ KẾT − NHÀ THI ĐẤU PHÚ THỌ (Q11) − SIÊU THỊ SÀI GÒN (Q10) − HĐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ (LÔ C – C/C PHẠM VIẾT CHÁNH) − NẠO VÉT (KHỐI LƯỢNG) − BỆNH VIỆN CẦN THƠ − C/C THANH TÂN 7
  8. XII. VẤN ĐỀ VỀ TỔNG THẦU XII.1 DAĐT BÌNH THƯỜNG: − TỔNG THẦU THIẾT KẾ − TỔNG THẦU THI CÔNG − TỔNG THẦU TK – THI CÔNG − TỔNG THẦU EPC: KHUYẾN KHÍCH − TỔNG THẦU CKTT (TURN KEY) − CÁC LƯU Ý: GIÁM SÁT VẪN LÀ CỦA CĐT CHỌN. CĐT VẪN ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ TRÊN XII.2 DAĐT HÌNH THỨC KHÁC: DN SẼ LÀ CĐT, ĐƯỢC CẤP GPĐT − BOT: KINH DOANH CÓ THU PHÍ, CÓ THỜI HẠN, SAU ĐÓ CHUYỂN GIAO − BTO: KHÔNG KINH DOANH − BOO: KINH DOANH CÓ THU PHÍ, SAU ĐÓ KHAI THÁC LUÔN  CƠ QUAN NHÀ NƯỚC KÝ HĐ: LÀ BỘ TRƯỞNG, CT UBND TP, Q, H  DANH MỤC KÊU GỌI ĐẦU TƯ: 6 THÁNG/ LẦN  BCĐT ĐÃ ĐƯỢC DUYỆT  CÓ THỂ ĐẤU THẦU CHỌN CĐT XII.3 ODA − TUỲ THUỘC CHÍNH SÁCH CỦA QG VIỆN TRỢ, CHO VAY ƯU ĐÃI − VẤN ĐỀ VỐN ĐỐI ỨNG: PHẢI ĐẢM BẢO − CÓ NHIỀU QUY ĐỊNH VỀ TĐ, PHÊ DUYỆT, THANH TỐN 8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản