intTypePromotion=3

Những vấn đề chung về bảo hộ lao động

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
74
lượt xem
19
download

Những vấn đề chung về bảo hộ lao động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảo hộ lao động là tổng hợp tất cả các hoạt động trên các mặt luật pháp, tổ chức, hành chính, kinh tế, xã hội, khoa học kỹ thuật... nhằm mục đích cải thiện điều kiện lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động, đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người lao động.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những vấn đề chung về bảo hộ lao động

 1. A.Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ b¶o hé lao ®éng I.Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n 1§iÒu kiÖn lao ®éng - §iÒu kiÖn lao ®éng lμ mét tËp hîp tæng thÓ c¸c yÕu tè tù nhiªn,kü thuËt,kinh tÕ x· héi ®−îc biÓu hiÖn th«ng qua c¸c c«ng cô vμ ph−¬ng tiÖn lao ®éng,qu¸ tr×nh c«ng nghÖ. - M«i tr−êng lao ®éng vμ sù s¾p xÕp ,bè trÝ ,t¸c ®éng qua l¹i cña chóng trong mèi quan hÖ víi con ng−êi - T¹o nªn mét ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh cho con ng−êi trong qu¸ tr×nh lao ®éng. - §¸nh gi¸: Ph©n tÝch ®iÒu kiÖn lao ®éng ph¶i tiÕn hμnh ®¸nh gi¸ ph©n tÝch ®ång thêi trong mèi quan hÖ t¸c ®éng qua l¹i cña tÊt c¶ c¸c yÕu tè trªn. 2.C¸c yÕu tè nguy hiÓm vµ cã h¹i -Trong mét ®iÒu kiÖn lao ®éng cô thÓ bao giê còng xuÊt hiÖn c¸c yÕu tè vËt chÊt cã ¶nh h−ëng xÊu nguy hiÓm.Cã nguy c¬ g©y tai n¹n hoÆc bÖnh nghÒ nghiÖp cho ng−êi lao ®éng. - Gäi ®ã lμ c¸c yÕu tè nguy hiÓm vμ cã h¹i cô thÓ lμ: B - C¸c yÕu tè vËt lý nh− nhiÖt ®é,®é Èm,tiÕng ån,rung ®éng,c¸c bøc x¹ cã h¹i,bôi. LI - C¸c yÕu tè ho¸ häc nh− c¸c chÊt ®éc,c¸c lo¹i h¬i,khÝ,bôi ®éc,c¸c chÊt phãng x¹. - C¸c yÕu tè sinh vËt,vi sinh vËt nh− c¸c lo¹i vi khuÈn,siªu vi khuÈn ,ký sinh trïng c«n trïng r¾n U - C¸c yÕu tè bÊt lîi vÒ t− thÕ lao ®éng,kh«ng tiÖn nghi do kh«ng gian chç lμm viÖc nhμ TT x−ëng chËt hÑp,mÊt vÖ sinh,c¸c yÕu tè t©m lý kh«ng thuËn lîi cho ng−êi lao ®éng. 3.Tai n¹n lao ®éng - Tai n¹n lao ®éng lμ tai n¹n x¶y ra trong qu¸ tr×nh lao ®éng N - Do t¸c ®éng ®ét ngét tõ bªn ngoμi lμ chÕt ng−êi hay tæn th−¬ng hoÆc ph¸ huû chøc n¨ng mét bé phËn nμo ®ã cña c¬ thÓ con ng−êi. - Khi bÞ nhiÔm ®éc ®ét ngét th× gäi lμ nhiÔm ®éc cÊp tÝnh,cã thÓ g©y chÕt ng−êi ngay tøc kh¸c hoÆc huû ho¹i chøc n¨ng nμo ®ã cña c¬ thÓ con ng−êi th× còng ®−îc gäi lμ tai n¹n lao ®éng 4.BÖnh nghÒ nghiÖp - BÖnh nghÒ nghiÖp lμ sù suy yÕu dÇn søc khoÎ cña con ng−êi lao ®éng g©y lªn bÖnh tËt do t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè cã h¹i ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh lao ®éng trªn c¬ thÓ con ng−êi II.Môc ®Ých,ý nghÜa,tÝnh chÊt cña c«ng t¸c b¶o héi lao ®éng 1.Môc ®Ých ý nghÜa cña c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng: - Lμ th«ng qua c¸c biÖn ph¸p vÒ khoa häc kü thuËt,tæ chøc kinh tÕ,x· héi ®Ó lo¹i trõ c¸c yÕu tè nguy hiÓm vμ cã h¹i,ph¸t sinh trong s¶n xuÊt - T¹o nªn mét ®iÒu kiÖn lao ®éng thuËn lîi ngμy cμng c¶i thiÖn tèt h¬n vμ ng¨n ngõa tai n¹n lao ®éng vμ bÖnh nghÒ nghiÖp cho ng−êi lao ®éng http://www.ebook.edu.vn -1- http://elib.ntt.edu.vn
 2. - Trùc tiÕp gãp phÇn b¶o vÖ vμ ph¸t triÓn lùc l−îng s¶n xuÊt,t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng trong qu¸ tr×nh lμm viÖc - MÆt kh¸c viÖc ch¨m lo søc khoÎ cho ng−êi lao ®éng,mang l¹i h¹nh phóc cho b¶n th©n vμ gia ®×nh hä trong mäi c«ng viÖc. - Môc ®Ých cuèi cïng cho ng−êi lao ®éng lμ: An toμn lμ b¹n – t¹i n¹n lμ thï B- §iÒu kiÖn vμ tr¸ch nhiÖm cña c«ng nh©n lμm cÇu I.C«ng nh©n lµm cÇu cÇn ph¶i ®¶m b¶o nh÷ng ®iÒu kiÖn sau ®©y: 1.Ph¶i ®ñ 18 tuæi trë lªn vμ cã giÊy kh¸m søc khoÎ ®¹t yªu cÇu do c¬ quan y tÕ chøng nhËn.Tr−êng hîp ph¶i sö dông thiÕu niªn(nh−ng kh«ng nhá h¬n 16 thuæi) ph¶i ®−îc phÐp c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn trùc tiÕp cña ®¬n vÞ vμ ®¶m b¶o chÕ ®é giê lμm viÖc,nghØ ng¬i,chÕ ®é ®Þnh kú kiÓm tra søc khoÎ theo quy ®Þnh hiÖn hμnh. C«ng nh©n lμm cÇu(gäi t¾t lμ thî cÇu) ph¶i ®−îc kiÓm tra søc khoÎ ®Þnh kú mét n¨m Ýt nhÊt mét lÇn. B - §−îc trang bÞ quÇn ¸o b¶o hé mò giÇy theo nghμnh nghÒ cña m×nh 2.Ph¶i cã giÊy chøng nhËn x¸c ®Þnh cÊp bËc thî phï hîp víi t×nh h×nh m¸y LI mãc,ph−¬ng tiÖn,c«ng cô s¶n xuÊt vμ ®¶m b¶o tr×nh ®é thôc luyÖn vÒ kü thuËt cña cÊp bËc c«ng viÖc m×nh ®¶m nhiÖm. U 3.GiÊy chøng nhËn cÊp bËc thî ph¶i do c¬ quan ®μo t¹o cã thÈm quyÒn cÊp(hoÆc uû nhiÖm cña c¬ quan nμy ®èi víi ®¬n vÞ x©y l¾p sö dông c«ng nh©n). TT 4.C«ng nh©n lμm cÇu ph¶i ®−îc h−ëng chÕ ®é gi¸o dôc ®Þnh lú hμng n¨m vÒ kü thuËt an toμn,vÖ sinh c«ng nghiÖp vμ nghiªm tóc thùc hiÖn chÕ ®é ®ã. 5.NÕu th−êng xuyªn lμm viÖc n¬i n−íc s©u tõ 1,2m trë lªn th× ng−êi thî cÇu ph¶i N ®¹t tiªu chuÈn b¬i l«i phæ th«ng(tõ 50 m trë lªn). II.Thî cÇu ph¶i ®¶m b¶o an toµn kü thuËt vµ an toµn lao ®éng: 1.Tu©n thñ kû luËt lao ®éng hiÖn hμnh vμ c¸c quy ®Þnh hiÖn hμnh kh¸c cã liªn quan ngoμi ph¹m vi,tËp quy tr×nh nμy(d−íi sù h−íng dÉn cña thñ tr−ëng ®¬n vÞ) 2.Tu©n theo sù chØ dÉn lμm viÖc an toμn cña ng−êi phô tr¸ch thi c«ng,c¸n bé kü thuËt an toμn,tæ tr−ëng s¶n xuÊt,trùc nhËt b¶o hé lao ®éng ,ng−êi chØ ®Þnh kÌm cÆp tay nghÒ. 3.§ång thêi nghiªm chØnh chÊp hμnh sù lμm viÖc theo hiÖu lÖnh(nÕu cã) ®· quy ®Þnh ®Ó tr¸nh tai n¹n. 4.Tr−íc khi lμm viÖc ph¶i: - KiÓm tra c¸c trang bÞ phßng bÞ lao ®éng nh− d©y an toμn,phao cøu sinh,d©y vμ c¸c trang bÞ phßng hé lao ®éng kh¸c. - KiÓm tra ®Þa h×nh c¸c vÞ trÝ xung quanh n¬i lμm viÖc. http://www.ebook.edu.vn -2- http://elib.ntt.edu.vn
 3. - B¸o c¸o víi ng−êi phô tr¸ch trùc tiÕp nh÷ng hiÖn t−îng kh«ng an toμn,cã nguy c¬ ph¸t sinh tai n¹n ®Ó kÞp thêi söa ch÷a. 5.Trong khi lμm viÖc ph¶i: - TËp trung t− t−ëng vμo c«ng viÖc ®−îc ph©n c«ng kh«ng n« ®ïa ch¹y nh¶y ®Ó ph¸t sinh tai n¹n. - Thõ¬ng trùc c¶nh gi¸c ®Ò phßng tai n¹n lao ®éng cho m×nh vμ ®ång ®éi. 6.Sau khi lμm viÖc: - Thu dän gän mÆt b»ng lμm viÖc,cÊt dông cô lμm viÖc vμ c¸c trang thiÕt bÞ an toμn. - Kª ch¾c ch¾n nh÷ng bé phËn c«ng tr×nh ,rμo ch¾n,b¸o nguy nh÷ng chæ cã thÓ ph¸t sinh tai n¹n lao ®éng,nÕu c«ng tr×nh cßn dë ch−a nghiÖm thu. - Tr−êng hîp giao ca cho ban kh¸c tiÕp tôc c«ng viÖc th× ph¶i lμm ®óng vμ ®Çy ®ñ c¸c c«ng viÖc cÇn thiÕt quy ®Þnh trong chÕ ®é giao ca. - NÕu lμ tæ tr−ëng s¶n xuÊt,ph¶i ghi ®Çy ®ñ nhËn xÐt cña m×nh vÒ tiÕn tr×nh c«ng viÖc,c¸c sù cè ph¸t sinh vμ sù kh¾c phôc trong ca lμm viÖc vμo sæ c«ng t¸c, sæ giao ca. III.Nh÷ng quy ®Þnh chung cña nghÒ cÇu. - B 1.TÊt c¶ mäi ng−êi khi lμm viÖc trªn cao ph¶i: Dμn gi¸o ph¶i cã hÖ sè an toμn k b»ng 3,gç,v¸n l¸t kh«ng ®Ó gËp ghÒnh. LI - Khi lªn cao tõ 3 mÐt trë lªn hoÆc thÊp h¬n nh−ng phÝa d−íi cã nhiÒu ch−íng ng¹i nguy hiÓm,ph¶i mang d©y an toμn.KiÓm tra d©y trø¬c khi dïng.Buéc d©y vμ nh÷ng U vËt kiÕn tróc cè ®Þnh,ch¾c ch¾n kh«ng cã c¹nh s¾t. - N¬i lμm viÖc qu¸ cao mμ phÝa d−íi cã nhiÒu ch−íng ng¹i vËt nguy hiÓm,th× ngoμi TT viÖc ph¶i mang d©y an toμn,phÝa d−íi cßn ph¶i c¨ng l−íi phßng hé. - Kh«ng ®Ó nh÷ng ng−êi m¾t kÐm,bÖnh tim,bÖnh thÇn kinh vμ phô n÷ lμm viÖc trªn cao,n¬i cheo leo nguy hiÓm. N - Ph¶i thËn träng kh«ng ngåi lªn lan can, kh«ng hót thuèc lμo,kh«ng mang giÇy ®Õ cøng vμ kh«ng ®ïa nghÞch. - Lªn,xuèng ph¶i cã cÇu thang v÷ng ch¾c hoÆc ®i theo ®−êng quy ®Þnh riªng. - Nh÷ng tr−êng hîp nguy hiÓm,cÊm tung nÐm dông cô,vËt liÖu lªn xuèng. - Ph¶i cã biÖn ph¸p vËn chuyÓn an toμn. - Ph¶i cã dông cô ®ùng vËt liÖu,®å nghÒ ®Ó tr¸nh r¬i 2.Lμm viÖc trªn s«ng n−íc ph¶i: - C¸c ph−¬ng tiÖn næi ph¶i ch¾c ch¾n,kh«ng chßng chμnh,kh«ng trë qu¸ träng t¶i,ph¶i cã ng−êi phô tr¸ch ®iÒu khiÓn,b¶o qu¶n,söa ch÷a. IV.C«ng t¸c kÝch kÐo(L¾p r¸p cÇu) 1.Khi kÝch kÐo ph¶i cã ng−êi chØ huy thèng nhÊt hoÆc cã c«ng nh©n lμnh nghÒ phô tr¸ch 2.Ph¶i hîp ®ång ®éng t¸c chÆt chÏ víi ®ång ®éi vμ kª chÌn b¶o hiÓm ch¾c ch¾n. http://www.ebook.edu.vn -3- http://elib.ntt.edu.vn
 4. 3.Trong khi lμm viÖc ph¶i th−êng xuyªn chó ý ®Õn sù æn ®Þnh hoÆc biÕn d¹ng cña c¸c gi¸ ch÷ I,ch÷ A,ch÷ M«n,c¸c lo¹i gi¸ ®ãng cäc,c¸c hè thÕ,cäc thÕ,c¸c lo¹i thiÕt bÞ thi c«ng,cÇn trôc,c¸c mèi nèi d©y c¸p vμ c¸c lo¹i t¶i träng theo trôc. 4.NÕu cÇn thiÕt ph¶i ngõng viÖc ®Ó kتm tra,cã biÖn ph¸p bæ cøu råi míi tiÕp tôc lμm viÖc. 5.Ph¶i sö dông c¸c m¸y thiÕt bÞ,c«ng cô thi c«ng cã liªn quan trong c«ng t¸c l¾p r¸p,lao cÇu 6.Nghiªm tóc tu©n thñ c¸c ®iÒu quy ®Þnh cã liªn quan trong ch−¬ng c«ng cô,thiÕt bÞ – cã liªn quan trong quy tr×nh nμy. V.Néi quy,quy ®Þnh,khi thùc hμnh t¹i x−ëng I. Néi quy vµ quy ®Þnh cña m«n häc. §¶m b¶o tuyÖt ®èi cho ng−êi vμ thiÕt bÞ trong qu¸ tr×nh thùc hμnh t¹i. Toμn thÓ häc sinh b¾t buéc ph¶i thùc hiÖn c¸c néi dung sau. 1.TuyÖt ®èi chÊp hμnh néi quy vμ quy chÕ khi häc m«n thùc hμnhs l¾p r¸p cÇu. B 2. §i häc ph¶i ®óng giê - NÕu v¾ng mÆt ph¶i cã lý do chÝnh ®¸ng. Ph¶i cö ng−êi lμm vÖ sinh phßng häc hoÆc khu vùc häc thùc hμnh tr−íc vμ sau buæi häc. LI 3. Kh«ng tù ý sö dông c¸c trang thiÕt bÞ trong phßng häc, mμ trang thiÕt bÞ ®ã m×nh kh«ng ®−îc häc. U 4. Kh«ng ®−îc phÐp sö dông ®iÖn tuú tiÖn khi ch−a ®−îc ph©n c«ng cña gi¸o viªn d¹y TT buæi häc. 5. Ph¶i chÊp hμnh nghiªm sù h−íng dÉn cña gi¸o viªn trùc tiÕp d¹y buæi häc, hoÆc mét sè nhiÖm vô kh¸c. N 6. Kh«ng tù ý sê mã, trÌo lªn c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ cña nhμ tr−êng khi kh«ng cã nhiÖm vô. 7. Kh«ng tù ý vμo x−ëng hμn ®iÖn, khi kh«ng cã nhiÖm vô hoÆc khi m×nh ch−a ®−îc häc. 8. Kh«ng tù ý ®ãng ng¾t cÇu dao ®iÖn, thiÕt bÞ nh− m¸y hμn, m¸y mμi, m¸y khoan, khi ch−a ®−îc häc. 9. Kh«ng ®i l¹i hoÆc ch¹y nhÈy n« ®ïa trong khi ®ang häc thùc hμnh. 10. Kh«ng ®¸ cÇu, ®¸ bãng trong líp khi nghØ gi¶i lao. 11. Sau khi häc xong: Tr−íc khi nghØ ph¶i t¾t ®iÖn, ®ãng cöa líp häc. NÕu ngoμi trêi th× ph¶i thu dän dông cô, vËt t− vËt liÖu ®−a vμo kho xÕp ®Æt theo yªu cÇu cña gi¸o viªn. 12. TÊt c¶ häc sinh khi xuèng häc m«n thùc hμnh l¾p r¸p cÇu, ®Òu ph¶i mÆc quÇn ¸o b¶o hé, ®éi mò cøng, ®i giÇy ®Õ mÒm ( giÇy v¶i, ba ta ). 13. CÊm häc sinh, kh«ng ®−îc uèng r−îu tr−íc khi vμo häc thùc hμnh l¾p r¸p cÇu. 14. Kh«ng tù ®em c¸c dông cô, thiÕt bÞ häc tËp cña bé m«n l¾p r¸p cÇu ra ngoμi khi ch−a cã sù ®ång ý cña gi¸o viªn. 15. TÊt c¶ häc sinh ph¶i tu©n thñ néi quy an toμn cña tõng thiÕt bÞ m¸y mãc mμ m×nh ®−îc häc. http://www.ebook.edu.vn -4- http://elib.ntt.edu.vn
 5. 16. Khi sö dông dÇu mì hoÆc c¸c chÊt dÔ g©y ch¸y næ, ph¶i ®¶m b¶o an toμn phßng chèng ch¸y næ theo quy ®Þnh cña nhμ n−íc. 17. Ng−êi l¹ mÆt kh«ng ®−îc sö dông c¸c thiÕt bÞ hoÆc dông cô mμ ng−êi häc trong líp ®ang häc. 18. Khi häc xong ph¶i vÖ sinh c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc vμ c¸c dông cô. Dän vÖ sinh c«ng nghiÖp ®Ó dông cô ®óng n¬i quy ®Þnh. 19. Trong khi ®ang luyÖn tËp häc sinh kh«ng tù ý bá ra ngoμi khi ch−a cã sù ®ång ý cña gi¸o viªn. 20. TÊt c¶ häc sinh häc t¹i. bé m«n l¾p r¸p cÇu, trong giê häc kh«ng ®−îc hót thuèc l¸, ®éi mò mÒm, nãi chuyÖn riªng hoÆc ®ïa nghÞch, nhÊt lμ khi ®ang häc thùc hμnh. II. Tæ chøc n¬i thùc hµnh vµ an toµn lao ®éng. 1. N¬i tæ chøc thùc hμnh ph¶i ®¶m an toμn vμ ®óng yªu cÇu cña bμi häc. 2. Dông cô vËt t− thiÕt bÞ, bμi häc ph¶i ®−îc chuyÓn ®Õn n¬i ®óng yªu cÇu ®¶m b¶o an toμn. 3. N¬i thùc tËp nÕu lμ bÕn b·i ph¶i ng¨n thμnh khu vùc riªng, ®Çy ®ñ ¸nh s¸ng vμ an toμn. B LI U C- An toμn sö dông c¸c c«ng cô m¸y treo trôc ®¬n gi¶n,m¸y c«ng cô ®¬n gi¶n TT Bμi 1. Nh÷ng nót d©y th«ng dông. N I. Nh÷ng ®iÒu cÇn chó ý khi buéc nót d©y th«ng dông. 1. D©y sö dông lμm nót buéc ph¶i chän theo tÝnh to¸n ®Ó ®¶m b¶o an toμn khi lμm viÖc 2. C¸c nót buéc ph¶i chÆt, cμng kÐo cμng xiÕt chÆt l¹i kh«ng bÞ tuét ra . 3. Buéc nót d©y ph¶i ®¬n gi¶n buéc vμo th¸o ra nhanh chãng, ®ì mÊt thêi gian cña ng−êi cïng lμm . 4. CÇn ph¶i xem vËt nÆng bao nhiªu mμ quÊn ®ñ sè vßng d©y chÞu lùc, sao cho Ýt sè vßng nhÊt mμ vÉn b¶o ®¶m an toμn. tr¸nh buéc ®Ì lªn nhau, gi÷a vßng d©y ph¶i cã gç ®Öm cho ®ì h¹i d©y, nhÊt lμ ®èi víi c¸p. 5.Tr−íc khi buéc ph¶i xem l¹i d©y, xem cã chç nμo bÞ xo¾n vÆn kh«ng, c¶ sîi d©y cã tèt kh«ng. buéc xong ph¶i kiÓm tra l¹i nót buéc xem cã ®óng quy c¸ch kh«ng c¸c gãc c¹nh ph¶i ®−îc ®Öm bao t¶i , gç hoÆc s¾t, http://www.ebook.edu.vn -5- http://elib.ntt.edu.vn
 6. Bμi 2. C«ng t¸c ®¸nh bóa. I. Kü thuËt an toµn. 1. C¸n bóa ph¶i b»ng gç dÎo ( gç g¨ng, æi, dÎ, såi ) Ph¶i xÎ däc thí, mÒm vμ ch¾c ch¾n. 2. Ng−êi ®¸nh bóa kh«ng ®−îc ®øng ®èi diÖn víi ng−êi cïng lμm. 3. Ng−êi ®¸nh bóa kh«ng ®−îc ®eo g¨ng tay. 4. Kh«ng ®−îc ®¸nh bóa vμo c¸c dông cô t«i qu¸ giμ, ph¶i cã k×m kÑp hoÆc kÑp tre nÕu lμ c¸c dông cô kh«ng cã c¸n. 5. Ng−êi ®¸nh bóa, tr−íc khi ®¸nh bóa ph¶i quan s¸t xung quanh, nÕu cÇn thiÕt ph¶i ng¨n thμnh khu vùc riªng. Bμi 3. Thao t¸c sö dông kÝch. I. Kü thuËt an toµn khi sö dông kÝch. B 1. Tr−íc khi sö dông ph¶i kiÓm tra xem kÝch cã tèt kh«ng. 2. X¸c ®Þnh vËt nÆng ®Ó chän kÝch. LI 3. HÖ thèng c©n b»ng cho kÝch ph¶i tèt. 4. HÖ thèng phßng hé ph¶i ®óng kü thuËt. U 5. TuyÖt ®èi kh«ng cho kÝch n»m nghiªng ( KÝch b¬m dÇu b»ng tay) TT 6. Ph¶i ®Æt kÝch vu«ng gãc víi vËt ( theo chiÒu bÊt æn ®Þnh cña vËt) 7. B¬m dÇu ph¶i quay ra h−íng kh«ng bÞ v−íng m¾c c¸c vËt xung quanh. 8. §é hÉng tõ ®¸y vËt ®Õn chång nÒ phßng hé kh«ng lín h¬n 5cm. N 1 - vËt nÆng. 2 3 4 Kü thuËt an toμn khi sö dông kÝch thñy lùc. 1- VËt nÆng; 2- BÖ ®ì vËt nÆng; 3 - Chång nÒ phßng hé; 4 - KÝch thñy lùc. http://www.ebook.edu.vn -6- http://elib.ntt.edu.vn
 7. 9. §é chªnh lÖch gi÷a hai ®Çu vËt kh«ng lín h¬n mét líp tμ vÑt cã chiÒu 14cm chiÒu 22 cm. 10. Dïng hai hay nhiÒu kÝch th× kÝch ph¶i cïng chñng lo¹i, n¨ng lùc n©ng nh− nhau kÝch ph¶i ®Æt theo h×nh ch÷ V ( dïng 1 kÝch ph¶i ®Æt gi÷a ®−êng träng t©m cña ®¸y vËt) 1 2 2 1 C¸ch ®Æt kÝch h×nh ch÷ nhËt. C¸ch ®Æt kÝch h×nh ch÷ V. 1- VËt nÆng; 2 - §Õ kÝch. 1- VËt nÆng; 2 - §Õ kÝch. 11. CÊm kh«ng dïng kÝch kh«ng râ lý lÞch ( kh«ng ®−îc kÝch cao qu¸ 2/ 3 chiÒu cao cña pÝt t«ng) 12. CÊm kh«ng dïng gç kh«ng ®ñ chÊt l−îng lμm kª ®Öm kÝch (nh− nhãm gç 7- 8 ) B 13. CÊm kh«ng cïng mét lóc n©ng h¹ c¶ hai ®Çu vËt cïng mét lóc. 14. Khi h¹ kÝch ph¶i h¹ tõ tõ. LI II. C«ng t¸c b¶o qu¶n kÝch. U 1. KÝch kh«ng dïng ph¶i ®−a vμo n¬i quy ®Þnh. TT 2. KÝch kh«ng dïng ph¶i h¹ pÝt t«ng trôc vÝt thanh gi»ng vμo trong vá kÝch tr¸nh bôi bÆm han rØ. 3. Kh«ng ®−îc qu¨ng quËt kÝch hoÆc ®Ó n»m nghiªng khi kh«ng sö dông. N Bμi 4. Thao t¸c sö dông mãc treo, pa l¨ng xÝch, móp. I .Kü thuËt an toµn, b¶o qu¶n. 1. Tr−íc khi sö dông ph¶i kiÓm tra cÈn thËn c¸c bé phËn nh− mãc treo, d©y xÝch , c¸c b¸nh r¨ng, trôc vÝt xem cã háng hãc g× kh«ng. TÊt c¶ ®Òu tèt th× míi ®−îc sö dông. 2. Khi sö dông pa l¨ng xÝch kÐo vËt th× ph¶i kÐo cho c©n, kÐo cho d©y xÝch c¨ng dÇn cho d©y nhím chÞu lùc råi dõng l¹i ®Ó kiÓm tra l¹i pa l¨ng xÝch vμ vËt nÕu kh«ng cã vÊn ®Ò g× th× míi ®−îc phÐp sö dông tiÕp. http://www.ebook.edu.vn -7- http://elib.ntt.edu.vn
 8. 3. VËt treo trôc kh«ng ®−îc qu¸ n¨ng lùc cho phÐp cña pa l¨ng xÝch. Khi kh«ng biÕt râ n¨ng lùc cña pal¨ng xÝch hoÆc kh«ng biÕt râ träng l−îng cña vËt treo hay lùc kÐo th× ta chØ cÇn 1 ng−¬× kÐo thö lμ ®−îc . 4. CÊm kh«ng ®−îc dïng 3 ng−êi cïng kÐo pal¨ng xÝch ®Ó tr¸nh x¶y ra tai n¹n. 5. Tr−íc khi treo vËt lªn cao ph¶i kÐo xÝch con tõ tõ. 6. TuyÖt ®èi cÊm ng−êi qua l¹i hoÆc ngåi lμm viÖc d−íi ®−êng di chuyÓn cña pal¨ng xÝch 7. Khi n©ng vËt ph¶i rÊt tõ tõ nÕu thÊy ®¶m b¶o míi ®−îc nhÊc vËt lªn cao. 8. §Ò phßng trôc bÞ quay, dao ®éng m¹nh sinh ra tuét d©y ®øt xÝch nguy hiÓm . 9. Ng−êi ®iÒu khiÓn pal¨ng xÝch ph¶i chó ý tËp trung t− t−ëng vμo c«ng viÖc. 10. Sö dông pa l¨ng xÝch ph¶i ®óng t¶i träng thiÕt kÕ cña pa l¨ng xÝch nghiªm cÊm treo trôc qu¸ t¶i ®Ò phßng h− háng hoÆc tuét xÝch. 11. Nh÷ng pal¨ng xÝch bÞ h− háng mμ ch−a söa ch÷a kÞp thêi th× ph¶i treo biÓn cÊm sö dông. 12. TuyÖt ®èi tu©n thñ c¸c ®iÒu qui ®Þnh cã liªn quan trong c¸c môc, nh− puli, móp, d©y xÝch ... II. Kü thuËt an toµn, b¶o qu¶n. 1. Khi sö dông puli vμ móp ph¶i kiÓm tra c¸c bé phËn: R·nh ; b¸nh xe ; trôc b¸nh xe ; B mãc treo xem tÊt c¶ cã tèt kh«ng nÕu tèt míi ®−îc sö dông. LI 2. Khi luån d©y xong cña bé móp ph¶i cho d©y ch¹y tõ tõ cho ®Õn khi d©y c¨ng c¶ hÖ thèng th× dõng l¹i kiÓm tra tÊt c¶ c¸c bé phËn xem cã tèt kh«ng, cã b¸nh xe nμo bÞ kÑt kh«ng nÕu cã th× ph¶i söa ch÷a tèt míi ®−îc lμn viÖc tiÕp. U 3.Träng t©m treo cña vËt ph¶i trïng víi träng t©m cña mãc treo, kh«ng ®Ó s¶y ra nghiªng TT lÖch vμ quay vÆn xo¾n d©y c¸p . 4.Puli vμ móp ph¶i cã c¸c bé phËn ch¾n c¸p, ta gäi ®ã lμ m¸ cña puli vμ móp. §Ó khi lμm viÖc kh«ng bÞ trËt ra ngoμi g©y mÊt an toμn trong khi lμm viÖc. N 5. Khi sö dông kh«ng dïng puli vμ móp bÞ vì b¸nh xe hoÆc bÞ kÑt b¸nh xe hoÆc ®· bÞ mßn 3 %. 19. Khi sö dông móp nhÊt lμ móp, cã nhiÒu ®−êng d©y dμi th× kh«ng ®−îc ®Ó cho hÖ thèng d©y bÞ xo¾n. Bμi 5. Thao t¸c kÐo tr−ît, kÐo l¨n. I. Kü thuËt an toµn khi kÐo tr−ît. 1. Tr−íc khi kÐo tr−ît ph¶i kiÓm tra toμn bé c¸c phÇn cña ®−êng tr−ît - trªn, d−íi vμ c¸c thiÕt bÞ kÐo tr−ît ®Òu tèt míi ®−îc sö dông. 2. KiÓm tra ®é chªnh lÖch gi÷a hai ®−êng tr−ît. 3. Khi kÝch h¹ vËt vμo ®−êng tr−ît ph¶i h¹ tõ tõ, h¹ cho c©n. 4. Ph¶i chó ý ®Õn sù æn ®Þnh cña vËt khi kÝch h¹ vμo ®−êng tr−ît. http://www.ebook.edu.vn -8- http://elib.ntt.edu.vn
 9. 5. Nghiªm cÊm kh«ng ®−îc ®Ó ®−êng tr−ît trªn lÖch ®−êng tr−ît d−íi. 6. MÆt ®−êng tr−ît trªn vμ ®−êng tr−ît d−íi ph¶i b«i mì. 7. Ph¶i bè trÝ hÖ thèng h·m phÝa sau cña vËt ®Þnh kÐo tr−ît 8. Khi tÊt c¶ ®Òu tèt míi ®−îc kÐo. 9. Mäi ng−êi tham gia kÐo tr−ît ph¶i chÞu sù chØ ®¹o cña ng−êi chØ huy. II. Kü thuËt an toµn. 1. H−íng ®i cña vËt hoμn toμn do con l¨n quyÕt ®Þnh. 2. Dïng bóa ®Ó ®iÒu chØnh con l¨n cho th¼ng gãc víi h−íng kÐo cña vËt. 3. ChiÒu mím con l¨n ph¶i th¼ng gãc víi chiÒu kÐo l¨n. 4. Khi mím hoÆc rót con l¨n ph¶i cÇm ë ®Çu con B LI a) C¸ch cÇm sai b) C¸ch cÇm ®óng U 5. Khi vμo ®−êng cong, ph¶i xÕp con l¨n theo h×nh qu¹t. Khi bÞ lÖch tim cÇn ®iÒu chØnh TT con l¨n ngay. N S¬ ®å l¸i con l¨n khi dÇm cÇu lÖch tim. 7. C¸c vÞ trÝ tiÕp con l¨n ph¶i ®Ó s½n mét vμi con l¨n cã ®−êng kÝnh nhá h¬n ®−êng kÝnh con l¨n ®ang dïng ®Ó mím cho dÔ. 8.Trong qu¸ tr×nh kÐo ph¶i chó ý ®Õn sù æn ®Þnh cña vËt, ph¶i c©n b»ng cña ®−êng l¨n, c¸c thiÕt bÞ kÐo vμ h·m ph¶i ph¶i ®¶m b¶o an toμn. http://www.ebook.edu.vn -9- http://elib.ntt.edu.vn
 10. Bμi 6. Thao t¸c sö dông d©y xÝch, c¸p. II. Kü thuËt an toµn 1. §èi víi nh÷ng xÝch lμ thμnh phÇn cña thiÕt bÞ sÏ theo c¸c tiªu chuÈn cña thiÕt bÞ ®ã. 2. Trong c«ng t¸c lao cÇu th−êng lo¹i xÝch khuyªn hμn ®Ó kho¸ c¸p, neo vμ ch»ng buéc. 3. Khi chän xÝch ph¶i ®¶m b¶o chÞu lùc ®−îc gÊp 3 lÇn t¶i träng chÞu lùc tèi ®a. 4. Kh«ng dïng xÝch cã c¸c khuyªn bÞ r¹n nøt vμ ®· mßn mÊt 10 % diÖn tÝch mÆt c¾t vßng khuyªn. 5. Ph¶i th−êng xuyªn kiÓm tra ®−êng kÝnh, b¸nh r¨ng vμ trôc cuèn xÝch nhá, nhÊt ph¶i b»ng 20 lÇn ®−êng kÝnh thÐp trßn lμm khuyªn xÝch, b»ng 30 lÇn ®−êng kÝnh thÐp trßn lμm khuyªn xÝch ( dïng trong c¸c m¸y tù ®éng ) II. Kü thuËt an toµn. 1. Ph¶i sö dông ®óng lo¹i vμ quy c¸ch cña c¸p. 2. Khi th¸o dì d©y c¸p ë cuén ra ph¶i lμm cÇn thËn, kh«ng cã hiÖn t−îng xo¾n c¸p theo chiÒu thuËn hay chiÒu nghÞch cña c¸p. 3. §Çu d©y c¸p ph¶i bã b»ng d©y thÐp nhá. B 4. Tr−íc khi cÊt c¸p vμo kho ®Òu ph¶i cä röa s¹ch sÏ vμ tra dÇu mì, kh«ng xÕp chång cuén nä lªn cuén kia. LI 5. §−êng kÝnh trôc gç cuèn c¸p Ýt nhÊt = 20 lÇn ®−êng kÝnh c¸p 6. Trªn trôc cuèn ph¶i ®ãng mét b¶ng gç ®Ó ghi ®−¬ng kÝnh, chiÒu dμi, t×nh h×nh chÊt U l−îng( sè sîi ®øt, rØ, xÊu hoÆc tèt ) TT 7. CÊm nÐm d©y c¸p ( tung lªn hay vøt xuèng) 8 .Trong khi sö dông c¸p nÕu thÊy mÆt ngoμi cña d©y c¸p cã giät dÇu ch¶y ra ph¶i ngõng l¹i ngay ®Ó kiÓm tra. N 9. Khi d©y c¸p ch¹y, còng nh− khi di chuyÓn d©y c¸p kh«ng ®−îc ®Ó ma s¸t víi vËt kh¸c ph¶i ®ì b»ng c¸c b¸nh xe, hoÆc gç. 10. D©y c¸p cuèn trªn trôc cuèn còng ph¶i tu©n thñ tõng vßng ph¶i s¸t nhau kh«ng cã khe hë. 11. Nèi ®Çu d©y c¸p víi mãc treo, ma nÝ kh«ng ®−îc dïng c¸ch buéc nót mμ ph¶i ®an hay dïng c¸c lo¹i nh− m¸ng c¸p hoÆc cãc c¸p. 12. Dïng th−íc pame kiÓm tra ®−êng kÝnh cña d©y c¸p c¸ch 50m ®o mét chç. - ChiÒu dμi cña c¸p. - Sè sîi ®øt vμ chç ®øt. - Møc ®é vÞ trÝ rØ, mßn háng. - T×nh h×nh biÕn d¹ng. - §èi víi c«ng viÖc quan träng cÇn dïng lùc lín b»ng 2 lÇn lùc dïng thùc tÕ ®Ó kÐo thö c¸p trong vßng 15 phót. II. C«ng t¸c an toµn vµ b¶o qu¶n. http://www.ebook.edu.vn - 10 - http://elib.ntt.edu.vn
 11. 1. TuyÖt ®èi kh«ng dïng cãc ®· bÞ háng. 2. Mçi lo¹i cãc chØ dïng cho mét lo¹i c¸p theo quy ®Þnh. 3. C¸p tõ Φ18 trë xuèng dïng 3 cãc r¨ng ngùa, c¸ptõ Φ18 > ®Õn Φ 28 dïng 4 cãc r¨ng ngùa, c¸p tõ Φ 28 ®Õn Φ 39 dïng 5 cãc r¨ng ngùa, c¸p tõ Φ 39 trë lªn dïng 6 cãc r¨ng ngùa. 4. Cãc kh«ng sö dông th× ph¶i lau chïi s¹ch sÏ tra dÇu mì, kh«ng ®Ó ngoμi m−a n¾ng. Bμi 7. Thao t¸c sö dông têi quay tay, têi m¸y. I. Kü thuËt an toµn khi sö sông têi tay, têi m¸y. 1. Tr−íc khi sö dông ph¶i kiÓm tra c¸c bé phËn cña têi. 2. TuyÖt ®èi kh«ng ®−îc treo trôc qu¸ lùc cho phÐp cña têi. 3. Khi sö dông têi tr¸nh th¸o l¾p nhiÒu lÇn. 4. ViÖc cè ®Þnh têi ph¶i theo cô thÓ tõng n¬i. 5. D©y c¸p vμo têi ph¶i tõ phÝa d−íi cña trôc trèng têi luån lªn. B 6. Sè vßng d©y cuèn vμo têi Ýt nhÊt ph¶i ®−îc 5 vßng.(nÕu lμ c¸p nhiÒu) 7. Nghiªm cÊm cho c¸p cuèn nhiÒu vßng nhiÒu líp trªn trôc trèng têi. LI 8. Khi sö dông têi ph¶i xem t¶i träng cña vËt ®Ó chän móp cho phï hîp. 9. Khi sö dông têi ph¶i ®−îc cè ®Þnh ch¾c ch¾n míi ®−îc sö dông. U TT Bμi 8. C«ng t¸c tÝn hiÖu. N II. Chó ý khi sö dông tÝn hiÖu. 1- Tr−íc khi tÝn hiÖu cÈu ho¨c c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc kh¸c th× gi÷a hai ng−êi tÝn hiÖu vμ ®iÒu khiÓn ph¶i cã sù tho¶ thuËn nhÊt trÝ c¸c cö chØ tÝn hiÖu . 2- Ng−êi tÝn hiÖu ph¶i chän vÞ trÝ thÝch hîp ®Ó quan s¸t hiÖn tr−êng, ®Ó ng−êi l¸i cÈu hoÆc c¸c lo¹i m¸y mãc kh¸c dÔ h×nh thÊy ng−êi tÝn hiÖu . 3- TuyÖt ®èi kh«ng ®−îc võa lμm võa tÝn hiÖu khi ®ang cÈu hμng. 4- TuyÖt ®èi kh«ng ®−îc ®i . 5- Ng−êi tÝn hiÖu cÈu hoÆc c¸c lo¹i m¸y mãc kh¸c ph¶i lμ ng−êi cã kinh nghiÖm vμ lμ thî bËc 4 trë lªn . 6- Ng−êi tÝn hiÖu kh«ng ®−îc dïng tay ®iÒu khiÓn vËt mμ ph¶i dïng d©y . 7- TuyÖt ®èi kh«ng cho ng−êi vμ c¸c lo¹i ph−¬ng tiÖn qua l¹i d−íi b¸n kÝnh ho¹t ®éng cña cÈu hoÆc c¸c lo¹i m¸y mãc ph¶i réng mμ kh«ng cã ch−íng ng¹i vËt . 8- Ng−êi tÝn hiÖu ph¶i tØnh t¸o, kh«ng dïng c¸c chÊt kÝch thÝch nh− r−îu bia… III. KÕt luËn . http://www.ebook.edu.vn - 11 - http://elib.ntt.edu.vn
 12. 1- TÝn hiÖu lμ mét c«ng t¸c kh«ng thÓ thiÕu ®−îc trong c¸c c«ng viÖc cã liªn quan ®Õn c¸c lo¹i ph−¬ng tiÖn m¸y mãc nh− cÇn cÈu , gi¸ bóa , dμn khoan… 2- TÝn hiÖu gióp cho ng−íi sö dông c¸c lo¹i m¸y mãc vμ ng−êi ®iÒu khiÓn cã chung mét ®éng t¸c trong khi lμm viÖc . 3- TuyÖt ®èi cÊm ng−êi ®iÒu khiÓn c¸c lo¹i m¸y mãc tù ý lμm viÖc mμ ch−a cã tÝn hiÖu cu¶ ng−êi tÝn hiÖu, hoÆc sö dông ph−¬ng tiÖn. 4- NÕu trong khi lμm viÖc cã sù thay ®æi kh«ng khíp theo nh− tÝn hiÖu th× ph¶i dõng l¹i vμ thèng nhÊt míi ®−îc lμm viÖc tiÕp. Bμi 9. Thao t¸c xÕp chång nÒ, l¾p ghÐp hè thÕ. I. Chó ý khi sö dông hè thÕ. - VÞ trÝ lμm hè thÕ ph¶i b»ng ph¼ng, cã r·nh tho¸t n−íc. - Gç ®Ó lμm hè thÕ ph¶i tèt, r¾n ch¾c. Khi buéc d©y neo ph¶i buéc chÆt. - Ch«n xong ph¶i kÐo thö, míi ®−îc ®−a vμo sö dông ë c¹nh hè thÕ ph¶i cã b¶ng ghi râ lý lÞch cña hè thÕ. 8. C«ng t¸c an toµn khi l¾p dùng cèt thÐp. B LI - Khi chuyÓn cèt thÐp lªn hoÆc ®−a xuèng kh«ng ®−îc qu¨ng cèt thÐp. - Khi ®Æt cèt thÐp cét, t−êng vμ c¸c cÊu kiÖn th¼ng ®øng kh¸c cao h¬n 3m, th× cø 2m ph¶i ®Æt mét ghÕ gi¸o cã chç ®øng réng Ýt nhÊt 1m U cã lan can b¶o vÖ cao o,8m, lμm viÖc trªn cao ph¶i ®eo d©y an toμn. - Khi buéc hoÆc hμn c¸c khung cét th¼ng ®øng kh«ng ®−îc trÌo lªn c¸c thanh thÐp mμ TT ph¶i ®øng trªn ghÕ gi¸o riªng. - NÕu ë chç ®Æt cèt thÐp cã d©y ®iÖn ®i qua th× ph¶i cã biÖn ph¸p ®Ò phßng bÞ ®iÖn giËt hoÆc hë m¹ch ch¹m vμo cèt thÐp. N - Kh«ng ®øng hoÆc ®i l¹i vμ ®Æt vËt nÆng trªn hÖ thèng cèt thÐp ®ang dùng hoÆc ®· dùng xong. - Khi khu©n v¸c vμ vËn chuyÓn cèt thÐp ph¶i mang g¨ng tay vμ ®Öm vai b»ng v¶i b¹t. Bμi 10. L¾p dùng cèt thÐp, v¸n khu«n. I. C«ng t¸c an toµn khi l¾p dùng v¸n khu«n. - Tai n¹n th−êng gÆp trong c«ng t¸c th¸o l¾p v¸n khu«n hay bÞ ng· tõ trªn cao xuèng, - Khi l¾p v¸n khu«n tÊm lín theo nhiÒu tÇng, ph¶i cè ®Þnh ch¸c ch¾n tÇng d−íi míi l¾p tiÕp tÇng tiÕp theo. - §Ó ®Ò phßng bÞ ng·, dông cô r¬i tõ trªn cao xuèng. Khi l¾p hoÆc th¸o v¸n khu«n ph¶i cã sμn lμm viÖc - Khi l¾p v¸n khu«n ,tÊm, cét,xμ dÇm ë chiÒu cao d−íi 5.5m cã thÓ dïng thang gi¸o di ®éng. http://www.ebook.edu.vn - 12 - http://elib.ntt.edu.vn
 13. - Cã nhiÒu kÕt cÊu nh− trô cÇu, èng khãi, th¸p cao.... - Khi sö dông v¸n khu«n tr−ît ph¶i ®−îc chÕ t¹o theo ®óng b¶n vÏ thi c«ng . - Kh«ng ®−îc chÊt vËt liÖu, thiÕt bÞ, thïng bªt«ng, c¸c dông cô kh¸c lªn v¸n khu«n. - Khi ®æ bª t«ng ph¶i cho v¸n khu«n chÞu lùc ®Òu, kh«ng chÞu lùc côc bé. - CÊm kh«ng ®−îc hμn cèt thÐp vμo v¸n khu«n kim lo¹i, hoÆc buéc cèt thÐp vμo v¸n khu«n. - CÊm c¸c ph−¬ng tiÖn næi neo ®Ëu vμo v¸n khu«n. II. Th¸o dì v¸n khu«n. - ViÖc th¸o dì v¸n khu«n bª t«ng chØ tiÕn hμnh khi cã lÖnh cña ng−êi phô tr¸ch thi c«ng. - §èi víi v¸n khu«n cña c¸c kÕt cÊu chÞu lùc chÝnh phøc t¹p nh− xμ, dÇm, vßm, khÈu ®é lín bª t«ng ph¶i ®ñ c−êng ®é míi ®−îc th¸o v¸n khu«n. - Khi th¸o dì v¸n khu«n c¸c cÊu kiÖn phøc t¹p ph¶i tu©n thñ quy ®Þnh, bé phËn nμo th¸o tr−íc, bé phËn nμo th¸o sau, ph¶i th¸o ®èi xøng. - Trong qu¸ tr×nh th¸o dì v¸n khu«n ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p ®Ò phßng r¬i v¸n khu«n tõ trªn cao xuèng. B - ë d−íi ®Êt v¸n khu«n ®−îc th¸o dì ra ph¶i ph©n lo¹i xÕp ®èng gän gμng, tr¸nh m−a LI n¾ng. U III. C«ng t¸c an toµn khi l¾p dùng cèt thÐp. - Khi chuyÓn cèt thÐp lªn hoÆc ®−a xuèng kh«ng ®−îc qu¨ng cèt thÐp. TT - Khi ®Æt cèt thÐp cét, t−êng vμ c¸c cÊu kiÖn th¼ng ®øng kh¸c cao h¬n 3m, th× cø 2m ph¶i ®Æt mét ghÕ gi¸o cã chç ®øng réng Ýt nhÊt 1m cã lan can b¶o vÖ cao o,8m, lμm viÖc trªn cao ph¶i ®eo d©y an toμn. N - Khi buéc hoÆc hμn c¸c khung cét th¼ng ®øng kh«ng ®−îc trÌo lªn c¸c thanh thÐp mμ ph¶i ®øng trªn ghÕ gi¸o riªng. - NÕu ë chç ®Æt cèt thÐp cã d©y ®iÖn ®i qua th× ph¶i cã biÖn ph¸p ®Ò phßng bÞ ®iÖn giËt hoÆc hë m¹ch ch¹m vμo cèt thÐp. - Kh«ng ®øng hoÆc ®i l¹i vμ ®Æt vËt nÆng trªn hÖ thèng cèt thÐp ®ang dùng hoÆc ®· dùng xong. - Khi khu©n v¸c vμ vËn chuyÓn cèt thÐp ph¶i mang g¨ng tay vμ ®Öm vai b»ng v¶i b¹t. Hµ Néi, ngµy ..........th¸ng 02 n¨m 2009 DuyÖt Ng−êi So¹n ®Ò c−¬ng NguyÔn §×nh Tµi http://www.ebook.edu.vn - 13 - http://elib.ntt.edu.vn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản