intTypePromotion=1

Ôn tập môn thuế

Chia sẻ: Tranthi Kimuyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
446
lượt xem
188
download

Ôn tập môn thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Ôn tập môn thuế

  1. Bài 1: Cty TNHH Thiên Trang, n p thu theo phương pháp kh u tr thu Trong tháng 03/2010 có các s li u như sau: I. Thông tin chung: 1. Thu GTGT còn ñư c kh u tr kỳ trư c chuy n sang: 2 .000.000 ñ 2. S n xu t kinh doanh 2 m t hàng: Theo lu t thu quy ñ nh M t hàng X ch u thu GTGT v i thu su t 5%, m t hàng Y ch u thu GTGT v i thu su t 10% 3. Doanh nghi p có ñ y ñ hóa ñơn ch ng t theo quy ñ nh II. Tình hình bán hàng (Căn c vào hóa ñơn GTGT) 1) Hóa ñơn th nh t: Doanh s bán chưa thu m t hàng X 200.000.000 ñ, thu GTGT 10.000.000 ñ 2) Hóa ñơn th hai: Doanh s bán chưa thu m t hàng X 50.000.000 ñ, thu GTGT 5.000.000 ñ 3) Hóa ñơn th ba: Doanh s bán chưa thu m t hàng Y 400.000.000 ñ, thu GTGT 40.000.000 ñ 4) Hóa ñơn th tư: Doanh s bán chưa thu m t hàng Y 80.000.000 ñ, thu GTGT 4.000.000 ñ 5) Hóa ñơn th năm: Bán cho doanh nghi p ch xu t m t hàng Y, doanh s bán chưa thu 100.000.000 ñ III. Tình mua hàng 1) Hóa ñơn GTGT, doanh s bán ñã có thu GTGT là 330.000.000 ñ, thu su t thu GTGT 10%, thanh toán b ng chuy n kho n 2) Hóa ñơn GTGT, s lư ng 1 t , doanh s bán chưa thu 18.000.000ñ, thu su t thu GTGT 10%, thanh toán b ng ti n m t 3) Hóa ñơn bán hàng thông thư ng, doanh s bán ñã có thu GTGT là 165.000.000 ñ, thu su t thu GTGT là 10% 4) Biên lai n p thu nh p kh u, thu GTGT ghi trên biên lai là 25.000.000 ñ, n p b ng ti n m t 5) Hóa ñơn GTGT, s lư ng 1 t , doanh s bán ñã bao g m thu GTGT 24.150.000ñ, thu su t thu GTGT 5%, thanh toán b ng ti n m t 6) Hóa ñơn GTGT, s lư ng 1 t , doanh s bán chưa thu 30.000.000ñ, thu su t thu GTGT 10%, thanh toán: 30% b ng chuy n kho n, 20% b ng ti n m t, 10% theo hình th c bù tr công n phù h p v i h p ñ ng mua hàng, 40% theo hình th c bù tr công n không phù h p v i h p ñ ng mua hàng 7) Nh p kh u m t lô hàng, thu GTGT lô hàng là 30.000.000 ñ, doanh nghi p ñư c ân h n thu 30 ngày, nên chưa n p thu GTGT Yêu c u: Căn c vào lu t thu GTGT tính thu GTGT ph i n p trong tháng 03/2010 Bài 2: Trong năm tính thu 2009, Cty CP An Pha có các s li u v thu như sau: I. Doanh thu bán hàng 1) Doanh thu bán trong nư c 900.000.000 ñ 2) Doanh thu xu t kh u 700.000. 000 ñ II. Chi phí s n xu t kinh doanh trong kỳ 1) ð nh m c s n xu t s n ph m nguyên v t li u chính là 0,8kg/SP, trong năm doanh nghi p xu t kho 32.000 kg ñ s n xu t s n ph m, ñơn giá 18.000ñ/kg 2) ð nh m c s n xu t s n ph m nguyên v t li u ph là 1,2kg/SP, trong năm doanh nghi p xu t kho 23.000 kg ñ s n xu t s n ph m, ñơn giá 5.000ñ/kg
  2. 3) Kh u hao TSCð trong năm g m: a) B ph n qu n lý phân xư ng: 200.000.000 ñ, trong ñó TSCð trích kh u hao vư t khung B Tài Chính 25.000.000 ñ b) B ph n qu n lý doanh nghi p: 160.000.000 ñ, trong ñó TSCð thuê tài chính 60.000.000 ñ, TSCð thuê ho t ñ ng 20.000.000 ñ c) B ph n qu n lý bán hàng: 80.000.000 ñ, trong ñó TSCð ñã h t h n kh u hao 10.000.000 ñ 4) Ti n lương và các kho n trích theo lương trong năm g m: a) B ph n qu n lý phân xư ng: 180.000.000 ñ, trong ñó ti n lương công nhân s n xu t t ý b vi c 30.000.000 ñ b) B ph n qu n lý doanh nghi p: 60.000.000 ñ, trong ñó các kho n trích theo lương vư t m c quy ñ nh là 10.000.000 ñ b) B ph n qu n lý bán hàng: 120.000.000 ñ, trong ñó ti n thư ng l 30/4 là 20.000.000 ñ 5) Chi phí khác cho s n xu t là 100.000.000 ñ, cho b ph n qu n lý là 70.000.000 ñ 6) Chi ph t vi ph m giao thông 2.000.000 ñ, vi ph m h p ñ ng kinh t 10.000.000 ñ III. Tài li u khác 1) Thu nh p khác 50.000.000 ñ 2) Thu nh p mi n thu 30.000.000 ñ 3) Lãi năm 2008 chuy n sang là 50.000.000 ñ IV. Thông tin b sung - Doanh nghi p không có t n kho ñ u kỳ, không có t n kho cu i kỳ - Trong năm doanh nghi p s n xu t ñư c 24.000 s n ph m - Thu su t thu TNDN 25% Bài 3: Cty TNHH M t Thành Viên Kim Th y, n p thu theo phương pháp kh u tr thu Trong tháng 04/2010 có các s li u như sau: I. Thông tin chung: 1. Thu GTGT còn ñư c kh u tr kỳ trư c chuy n sang: 2 .000.000 ñ 2. S n xu t kinh doanh 2 m t hàng: Theo lu t thu GTGT quy ñ nh M t hàng X ch u thu GTGT v i thu su t 5%, m t hàng Y ch u thu GTGT v i thu su t 10% 3. Doanh nghi p có ñ y ñ hóa ñơn, ch ng t theo quy ñ nh, hàng xu t kh u ñ ñi u ki n áp d ng thu su t 0% II. Tình hình bán hàng (Căn c vào hóa ñơn GTGT) 1. M t hàng X 1.1) Hóa ñơn th nh t: Doanh s bán ñã có thu GTGT 440.000.000 ñ, doanh nghi p l p hóa ñơn GTGT ghi thu su t 10% 1.2) Hóa ñơn th hai: Doanh s bán chưa thu GTGT là 60.000.000 ñ, doanh nghi p l p hóa ñơn GTGT ghi thu su t 5% 1.3) Hóa ñơn th ba: Xu t kh u tr c ti p tr giá CIF lô hàng là 300.000.000 ñ, Chi phí b o hi m và v n t i qu c t là 10.000.000 ñ, doanh nghi p l p hóa ñơn theo thu su t quy ñ nh t i lu t thu GTGT 2. M t hàng Y 2.1) Hóa ñơn th tư: Doanh s bán ñã có thu GTGT là 185.000.000 ñ, doanh nghi p l p hóa ñơn GTGT ghi thu su t 10%
  3. 2.2) Hóa ñơn th năm: Doanh s bán ñã có thu GTGT là 60.000.000.000 ñ, doanh nghi p l p hóa ñơn GTGT ghi thu su t 5% 2.3) Hóa ñơn th sáu: Bán cho doanh nghi p ch xu t m t hàng Y, doanh s bán chưa thu 80.000.000 ñ, doanh nghi p l p hóa ñơn theo thu su t quy ñ nh t i lu t thu GTGT III. Tình mua hàng 1) Hóa ñơn GTGT, doanh s bán ñã có thu GTGT là 198.000.000 ñ, thu su t thu GTGT 10%, thanh toán b ng chuy n kho n 2) Hóa ñơn GTGT, s lư ng 1 t , doanh s bán chưa thu 18.000.000ñ, thu su t thu GTGT 10%, thanh toán b ng ti n m t 3) Hóa ñơn bán hàng thông thư ng, doanh s bán ñã có thu GTGT là 132.000.000 ñ, thu su t thu GTGT là 10%, thanh toán b ng chuy n kho n 4) Biên lai n p thu nh p kh u, thu GTGT ghi trên biên lai là18.000.000 ñ, n p b ng ti n m t, hàng nh p kh u còn t n kho 5) Hóa ñơn GTGT, s lư ng 1 t , doanh s bán chưa bao g m thu GTGT 18.600.000ñ, thu su t thu GTGT 10%, thanh toán b ng ti n m t 6) Hóa ñơn GTGT, s lư ng 1 t , doanh s bán chưa thu 70.000.000ñ, thu su t thu GTGT 10%, hình th c thanh toán: 30% b ng chuy n kho n, 20% b ng ti n m t, 10% theo hình th c bù tr công n phù h p v i h p ñ ng mua hàng, 40% theo hình th c bù tr công n không phù h p v i h p ñ ng mua hàng 7) Nh p kh u m t lô hàng, thu GTGT lô hàng là 40.000.000 ñ, lô hàng thu c lo i n p thu ngay, Doanh nghi p ñư c ngân hàng b o lãnh s thu ph i n p trong vòng 30 ngày Yêu c u: Căn c vào lu t thu GTGT tính thu GTGT ph i n p trong tháng 04/2010 Bài 4: Cty CP An Phát có tr s chính t i TP. HCM và chi nhánh không có h ch toán k toán t i Ti n Giang. Trong kỳ tính thu có s li u như sau: Thu GTGT kỳ trư c còn ñư c kh u tr chuy n sang: 30 trñ Bán ra trong kỳ: ðVT: 1.000.000 ñ Công ty M Chi Nhánh N i dung Doanh s Thu GTGT Doanh s Thu GTGT Thu GTGT 2.500 250 400 40 10% Thu su t 5% 1.200 60 100 5 C ng 310 45 Thu GTGT mua vào: Công ty Doanh s chưa thu : 1.800.000.000 ñ Thu GTGT: 150.000.000 ñ Chi Nhánh Doanh s chưa thu : 500.000.0000 ñ Thu GTGT: 40.000.000 ñ Xác ñ nh thu GTGT ph i n p cho Cty CP An Phát t i Tp. HCM và Ti n Giang
  4. Bài 5: Trong năm tính thu 2009, DNTN Thi n Chí có các s li u v thu như sau: I. Doanh thu bán hàng 1) Doanh thu bán trong nư c 1.400.000.000 ñ 2) Doanh thu xu t kh u 200.000.000 ñ II. Chi phí s n xu t kinh doanh trong kỳ 1) ð nh m c s n xu t s n ph m nguyên v t li u chính là 1.2 kg/SP, trong năm doanh nghi p th c t xu t kho 14.000 kg ñ s n xu t s n ph m, ñơn giá 22.000ñ/kg 2) ð nh m c s n xu t s n ph m nguyên v t li u ph là 1,5 kg/SP, trong năm doanh nghi p th c t xu t kho 9.500 kg ñ s n xu t s n ph m, ñơn giá 10.000ñ/kg 3) Kh u hao TSCð trong năm g m: 3.1) B ph n qu n lý phân xư ng: 195.000.000 ñ, trong ñó có m t dây chuy n s n xu t doanh nghi p mua hàng trôi n i không có hóa ñơn ch ng t ñã trích trích kh u hao 15.000.000 ñ 3.2) B ph n qu n lý doanh nghi p: 170.000.000 ñ, trong ñó TSCð thuê tài chính 50.000.000 ñ, TSCð thuê ho t ñ ng 30.000.000 ñ 3.3) B ph n qu n lý bán hàng: 90.000.000 ñ, trong ñó TSCð ñã h t h n kh u hao 20.000.000 ñ 4) Ti n lương và các kho n trích theo lương trong năm g m: 4.1) B ph n qu n lý phân xư ng: 180.000.000 ñ, trong ñó ti n lương công nhân s n xu t t ý b vi c 30.000.000 ñ 4.2) B ph n qu n lý doanh nghi p: 60.000.000 ñ, trong ñó lương giám ñ c doanh nghi p 10.000.000 ñ 4.3) B ph n qu n lý bán hàng: 110.000.000 ñ, trong ñó trích BHXH, BHYT, BHTN vư t m c quy ñ nh là 10.000.000 ñ 5) Chi phí khác 5.1) Chi phí khác cho s n xu t là 60.000.000 ñ, cho b ph n qu n lý là 120.000.000 ñ. Các chi phí này có hóa ñơn ch ng t ñ y ñ 5.2) Chi ph t vi ph m m t hóa ñơn, ch ng t 5.000.000 ñ, vi ph m h p ñ ng kinh t 18.000.000 ñ III. Tài li u khác 1) Lãi ti n g i ngân hàng 58.000.000 ñ, thu ph t vi ph m h p ñ ng kinh t 10.000.000 ñ 2) Thu nh p mi n thu 40.000.000 ñ 3) Lãi năm 2008 chuy n sang là 25.000.000 ñ IV. Thông tin b sung - Doanh nghi p không có t n kho ñ u kỳ, không có t n kho cu i kỳ - Trong năm doanh nghi p s n xu t ñư c 15.000 s n ph m - Thu su t thu TNDN 25% Yêu c u: Tính thu TNDN ph i n p trong năm cho doanh nghi p

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản