Ôn thi ĐH lý: Cơ học vật rắn 12 (Vấn đề 1)

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
148
lượt xem
30
download

Ôn thi ĐH lý: Cơ học vật rắn 12 (Vấn đề 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'ôn thi đh lý: cơ học vật rắn 12 (vấn đề 1)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn thi ĐH lý: Cơ học vật rắn 12 (Vấn đề 1)

  1. VAÁN ÑEÀ 1 : CHUYEÅN ÑOÄNG QUAY CUÛA VAÄT RAÉN QUANH 1 TRUÏC COÁ ÑÒNH Baøi 1 : Moät caùnh quaït daøi 20cm, quay vôùi toác ñoä goùc khoâng ñoåi ω = 94rad/s. Toác ñoä daøi cuûa 1 ñieåm ôû vaønh caùnh quaït baèng A. 37,6m/s B. 23,5m/s C. 18,8m/s D. 47m/s Baøi 2 : Hai hoïc sinh A vaø B ñöùng treân chieác ñi quay troøng, A ngoaøi rìa, B ôû caùch taâm 1 nöûa baùn kính. Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø ñuùng A. ωA = ωB, γA = γB B. ωA > ωB, γA > γB C. ωA < ωB, γA = 2γB D. ωA = ωB, γA > γB Baøi 3 : Moät chaát ñieåm ôû treân maët vaät raén caùch truïc quay 1 khoaûng R. Khi vaät raén quay ñeàu quanh truïc, ñieåm ñoù coù toác ñoä daøi laø v. Toác ñoä goùc cuûa vaät raén laø v v2 R A. ω = B. ω = C. ω = v.R D. ω = R R v Baøi 4 : Baùnh ñaø cuûa moät ñoäng cô töø luùc khôûi ñoäng ñeán luùc ñaït toác ñoä goùc 140 rad/s phaûi maát 2(s). Bieát ñoäng cô quay nhanh daà n ñeàu. Goùc quay cuûa baùnh ñaø trong thôøi gian treân laø A. 140 rad B. 70 rad C. 35 rad D. 35π(rad) Baøi 5 : Moät baùnh xe quay nhanh daàn ñeàu quanh truïc. Luùc t = 0 coù toác ñoä goùc 5 rad/s. Sau 5 (s) toác ñoä goùc cuûa noù taêng leân ñeán 7 rad/s. Gia toác goùc cuûa baùnh xe laø A. 0,2 rad/s2 B. 0,4 rad/s2 C. 2,4 rad/s2 D. 0,8 rad/s2 Baøi 6 : Roâto cuûa moät ñoäng cô quay ñeàu, cöù moãi phuùt quay ñöôïc 300 voøng, trong 20 (s) roâto quay ñöôïc 1 goùc baèng A. 31,4 rad/s B. 314 rad/s C. 18,84 rad/s D. 18840 rad/s Baøi 7 :Moät caùnh quaït cuûa maùt phaùt ñieän chaïy baèng söùc gioù coù ñöôøng kính 80m, quay vôùi toác ñoä 45voøng/phuùt. Toác ñoä cuûa 1 ñieåm naèm ôû vaøng caùnh quaït laø A. 18,84 m/s B. 188,4 m/s C. 113 m/s D. 11304m/s Baøi 8 : Taïi t = 0, moät baùnh xe ñaïp baét ñaàu quay quanh 1 truïc vôùi gia toác goùc khoâng ñoåi. Sau 5 (s) noù quay ñöôïc 1 goùc 25 rad/s. Toác ñoä goùc vaø gia toác goùc cuûa baùnh xe taïi thôøi ñieåm t = 5(s) laø A. 2 rad/s2; 5 rad/s B. 4 rad/s2; 20 rad/s C. 2 rad/s2; 10 rad/s D. 4 rad/s2; 10 rad/s Baøi 9 :Moät vaät raén quay ñeàu xung quanh 1 truïc. Moät ñieåm cuûa vaät caùch truïc quay 1 khoaûng R thì coù : A. toác ñoä goùc tæ leä vôùi R. B. toác ñoä goùc tæ leä nghòch vôùi R. C. toác ñoä daøi tæ leä vôùi R. D. toác ñoä daøi tæ leä nghòch vôùi R. Baøi 10 : Gia toác höôùng taâm cuûa 1 chaát ñieåm ( 1 haït) chuyeån ñoäng troøn khoâng ñeàu A. nhoû hôn gia toác tieáp tuyeán cuûa noù. B. baèng gia toác tieáp tuyeán cuûa noù. C. lôùn hôn gia toác tieáp tuyeán cuûa noù. D. coù theå lôùn hôn, baèng hoaëc nhoû hôn gia toác tieáp tuyeán cuûa noù Baøi 11 : Moät vaät quay quanh moät truïc vôùi gia toác goùc khoâng ñoåi. Sau thôøi gian keå töø luùc baét ñaàu quay, soá voøng quay ñöôïc tyû leä vôùi : A. t B. t2 C. t D. t3 Baøi 12 : Moät vaät raén ñang quay ñeàu quanh 1 truïc coá ñònh ñi qua vaät. Vaän toác daøi cuûa 1 ñieåm xaùc ñònh treân vaät caùch truïc quay khoaûng r ≠ 0 coù ñoä lôùn A. taêng daàn theo thôøi gian B. giaûm daàn theo thôøi gian C. khoâng thay ñoåi D. baèng khoâng Baøi 13 : Moät vaät raén ñang quay quanh 1 truïc coá ñònh xuyeân qua vaät. Caùc ñieåm treân vaät raén ( khoâng thuoäc truïc quay) (ÑH 2007) A. quay ñöôïc nhöõng goùc khoâng baèng nhau trong cuøng moät khoaûng thôøi gian. B. ôû cuøng moät thôøi ñieåm, coù cuøng vaän toác goùc. C. ôû cuøng moät thôøi ñieåm, coù cuøng vaän toác daøi. D. ôû cuøng moät thôøi ñieåm, khoâng cuøng gia toác goùc . Baøi 14 : Moät vaät raén ñang quay chaäm daàn ñeàu quanh 1 truïc coá ñònh xuyeân qua vaät thì (ÑH 2007) A. vaän toác goùc luoân coù giaù trò aâm . B. tích vaän toác goùc vaø gia toác goùc laø soá döông. C. gia toác goùc luoân coù giaù trò aâm D. tích vaän toác goùc vaø gia toác goùc laø soá aâm.
  2. Baøi 15 : Moät ngöôøi ñang ñöùng ôû meùp cuûa moät saøn hình troøn, naèm ngang. Saøn coù theå quay trong maët phaúng naèm ngang quanh 1 truïc coá ñònh, thaúng ñöùng, ñi qua taâm saøn. Boû qua caùc löïc caûn. Luùc ñaàu saøn vaø ngöôøi ñöùng yeân. Neáu ngöôøi aáy chaïy quanh meùp saøn theo 1 chieàu thì saøn (ÑH 2007) A. quay cuøng chieàu chuyeån ñoäng cuûa ngöôøi B. quay ngöôïc chieàu chuyeån ñoäng cuûa ngöôøi C. vaãn ñöùng yeân vì khoái löôïng saøn lôùn hôn khoái löôïng cuûa ngöôøi D. quay cuøng chuyeån ñoäng cuûa ngöôøi roài sau ñoù quay ngöôïc laïi. Baøi 16 : Phöông trình döôùi ñaây dieãn taû moái quan heä giöõa toác ñoä goùc ω vaø thôøi gian t trong chuyeån ñoäng quay nhanh daàn ñeàu cuûa moät vaät raén quanh moät truïc coá ñònh laø A. ω = 4 + 3t ( rad/s) B. ω = 4 - 2t ( rad/s) C. ω = -2t + 2t (rad/s) 2 D. ω = - 2 - 3t2 ( rad/s) Baøi 17 : Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø khoâng ñuùng ? A. Trong chuyeån ñoäng cuûa vaät raén quanh moät truïc coá ñònh thì moïi ñieåm cuûa vaät raén coù cuøng goùc quay B. Trong chuyeån ñoäng cuûa vaät raén quanh moät truïc coá ñònh thì moïi ñieåm cuûa vaät raén coù cuøng chieàu quay C. Trong chuyeån ñoäng cuûa vaät raén quanh moät truïc coá ñònh thì moïi ñieåm cuûa vaät raén ñeàu chuyeån ñoäng treân caùc quyõ ñaïo troøn. D. Trong chuyeån ñoäng cuûa vaät raén quanh moät truïc coá ñònh thì moïi ñieåm cuûa vaät raén ñeàu chuyeån ñoäng trong cuøng moät maët phaúng Baøi 18 : Choïn caâu ñuùng : trong chuyeån ñoäng quay coù vaän toác goùc ω vaø gia toác goùc β chuyeån ñoäng quay naøo sau ñaây laø nhanh daàn ? A. ω = 3 rad/s vaø β = 0 B. ω = 3 rad/s vaø β =- 0,5 rad/s2 C. ω = -3 rad/s vaø β = 0, 5 rad/s2 D. ω = -3 rad/s vaø β = - 0,5 rad/s2 Baøi 19 :Kim giôø cuûa moät chieác ñoàng hoà coù chieàu daøi baèng 3/4 chieàu daøi kim phuùt . Coi nhö caùc kim quay ñeàu. Tæ soá giöõa gia toác höôùng taâm cuûa ñaàu kim phuùt vaø ñaàu kim giôø laø A. 92 B. 108 C. 192 D. 204 Baøi 20 : Moät baùnh xe quay ñeàu xung quanh moät truïc coá ñònh vôùi taàn soá 3600 voøng/min. Toác ñoä goùc cuûa baùnh xe naøy laø : A. 120π rad/s B. 160π rad/s C. 180π rad/s D. 240π rad/s Baøi 21 : Moät baùnh xe quay nhanh daàn ñaàu töø traïng thaùi ñöùng yeân sau 2 s noù ñaït vaän toác goùc 10 rad/s. Goùc maø baùnh xe quay ñöôïc trong thôøi gian ñoù laø A. 2,5 rad B. 5 rad C. 10 rad D. 12,5 rad Baøi 22 : Moät baùnh xe coù ñöôøng kính 4m quay vôùi vaän toác goùc khoâng ñoåi 4 rad/s2, t0 = 0 laø luùc baùnh xe baét ñaàu quay. Taïi thôøi ñieåm t = 2s vaän toác goùc cuûa baùnh xe laø : A. 4 rad/s B. 8 rad/s C. 9,6 rad/s D. 16 rad/s Baøi 23 : Moät baùnh xe coù ñöôøng kính 4m quay vôùi gia toác goùc khoâng ñoåi 4 rad/s2. Gia toác tieáp tuyeán cuûa ñieåm P treân vaønh baùnh xe laø A. 4 m/s2 B. 8 m/s2 C. 12 m/s2 D. 16 m/s2 Baøi 24 :Moät baùnh xe ñang quay vôùi vaän toác goùc 36 rad/s thì bò haõm laïi vôùi moät gia toác goùc khoâng ñoåi coù ñoä lôùn 3 rad/s2. Thôøi gian töø luùc haõm ñeán luùc baùnh xe döøng haún laø A. 4 s B. 6 s C. 10 s D. 12 s Baøi 25 :Moät baùnh xe quay nhanh daàn ñeàu trong 4s vaän toác goùc taêng töø 120 voøng/phuùt leân 360 voøng/phuùt. Gia toác goùc cuûa baùnh xe laø A. 2π rad/s2 B. 3π rad/s2 C. 4π rad/s2 D. 5π rad/s2 Baøi 26 :Moät baùnh xe coù ñöôøng kính 50 cm quanh nhanh daà n ñeàu trong 4s vaän toác goùc taêng töø 120 voøng/phuùt leân 360 voøng/phuùt. Gia toác höôùng taâm cuûa ñieåm M ôû vaønh baùnh xe sau khi taêng toác ñöôïc 2s laø A. 157,8 m/s2 B. 162,7 m/s2 C. 183,6 m/s2 D. 196,5 m/s2 Baøi 27 :Moät baùnh xe quay nhanh daàn ñeàu trong 4s vaän toác goùc taêng töø 120 voøng/phuùt leân 360 voøng/phuùt . Vaän toác goùc cuûa ñieåm M ôû vaønh baùnh xe sau khi taêng toác ñöôïc 2 s laø A. 8π rad/s B. 10π rad/s C. 12π rad/s D. 14π rad/s
  3. VAÁN ÑEÀ 2: MOÂMEN LÖÏC – MOMEN QUAÙN TÍNH – PHÖÔNG TRÌNH ÑOÄNG LÖÏC HOÏC CUÛA VAÄT RAÉN QUAY QUANH MOÄT TRUÏC COÁ ÑÒNH : Baøi 1 : Moät moâmen löïc khoâng ñoåi taùc duïng vaøo moät vaät coù truïc quay coá ñònh. Trong nhöõng ñaïi löôïng döôùi ñaây, ñaïi löôïng naøo khoâng phaûi laø haèng soá ? A. Moâmen quaùn tính B. Gia toác goùc C. Khoái löôïng D. Toác ñoä goùc Baøi 2 : Hai chaát ñieåm coù khoái löôïng 1 kg vaø 2 kg, gaén ôû 2 ñaàu cuûa 1 thanh nheï coù chieàu daøi 1m. Moâmen quaùn tính cuûa heä ñoái vôùi truïc quay ñi qua trung ñieåm cuûa thanh vaø vuoâng goùc vôùi thanh coù giaù trò naøo sau ñaây ? A. 1,5 kg.m2 B. 0,75 kg.m2 C. 0,5 kg.m2 D. 1,75 kg.m2 Baøi 3 : Moâmen quaùn tính cuûa 1 vaät khoâng phuïc thuoäc vaøo yeáu toá naøo sau ñaây ? A. Khoái löôïng cuûa vaät B. Toác ñoä goùc cuûa vaät C. Kích thöôùc vaø hình daïng cuûa vaät D. Vò trí truïc quay cuûa vaät. Baøi 4 : Phaùt bieåu naøo sau ñaây khoâng ñuùng vôùi chuyeån ñoäng quay ñeàu cuûa vaät raén quanh moät truïc. A. Toác ñoä goùc laø moät haøm baäc nhaát vôùi thôøi gian. B. Gia toác goùc cuûa vaät baèng 0 C. Trong nhöõng khoaûng t.gian baèng nhau, vaät quay ñöôïc nhöõng goùc baèng nhau D. Phöông trình chuyeån ñoäng laø moät haøm baäc nhaát vôùi thôøi gian Baøi 5 : Moät caäu beù ñaåy moät chieác ñu quay coù ñöôøng kính 4m vôùi moät löïc 60N ñaët taïi vaønh cuûa chieác ñu quay theo phöông tieáp tuyeán moâmen löïc taùc duïng vaøo ñu quay laø : A. 30 N.m B. 15 N.m C. 20 N.m D. 120 N.m Baøi 6 : Moät ñóa troøn ñoàng chaát coù baùn kính R = 0,5m, khoái löôïng m = 1kg. Moâmen quaùn tính cuûa ñóa ñoái vôùi truïc vuoâng goùc vôùi maët ñóa taïi taâm O cuûa ñóa laø A. 0,250Kg.m2 B. 0,125Kg.m2 C. 0,100Kg.m2 D.0,200Kg.m2 Baøi 7 : Moät baùnh ñaø coù moâmen quaùn tính 30 Kg.m2 ñang quay vôùi toác ñoä 28 rad/s. Taùc duïng leân baùnh ñaø moâmen löïc khoâng ñoå i 150 N/m, baùnh ñaø seõ döøng laïi sau khi quay theâm ñöôïc goùc baèng A. 39,2 rad B. 78,4 rad C. 156,8 rad D. 21 rad Baøi 8 : Moät moâmen löïc khoâng ñoåi 60 N/m taùc duïng vaøo moät baùnh ñaø coù khoái löôïng 20 kg vaø moâmen quaùn tính 12Kg/m2. Thôøi gian caàn thieát ñeå baùnh ñaø ñaït tôùi 75 rad/s töø nghæ laø A. 15 (s) B. 25 (s) C. 30 (s)D. 180 (s) Baøi 9 : Moät moâmen löïc 30 N/m taùc duïng leân moät baùnh xe coù khoái löôïng 5,0 Kg vaø moâmen quaùn tính 2,0 Kg.m2. Neáu baùnh xe quay töø traïng thaùi nghæ thì sau 10 (s) noù quay ñöôïc A. 750 rad B. 1500 rad C. 3000 rad D. 6000 rad Baøi 10 : Phaùt bieåu naøo sai khi noùi veà moâmen quaùn tính cuûa moät vaät raén ñoái vôùi moät truïc quay xaùc ñònh ? (ÑH 2007) A. Moâmen quaùn tính cuûa moät vaät raén ñaëc tröng cho möùc quaùn tính cuûa vaät trong chuyeån ñoäng quay. B. Moâmen quaùn tính cuûa moät vaät raén luoân luoân döông. C. Moâmen quaùn tính cuûa moät vaät raén coù theå döông, coù theå aâm tuøy thuoäc vaøo chieàu quay cuûa vaät. D. Moâmen quaùn tính cuûa moät vaät raén phuï thuoäc vaøo vò trí truïc quay. Baøi 11 : Moät baùnh xe coù moâmen quaùn tính ñoái vôùi truïc quay (∆) coá ñònh laø 64 Kg/m2 ñang ñöùng yeân thì chòu taùc duïng cuûa moät moâmen löïc 30 N.m ñoái vôùi truïc quay (∆). Boû qua moïi löïc caûn. Sau bao laâu, keå töø khi baét ñaàu quay, baùnh xe ñaït tôùi vaän toác goùc coù ñoä lôùn 400 rad/s ? (ÑH 2007) A. 12 (s) B. 15 (s) C. 20 (s) D. 30 (s) Baøi 12 : Moät thanh ñoàng chaát OA, khoái löôïng M, chieàu daøi L. Coù theå quay quanh moät truïc O vaø vuoâng goùc vôùi Thanh. Ngöôøi ta gaén vaøo ñaàu A moät chaát ñieåm m = M thì moâmen quaùn tính cuûa heä ñoái vôùi truïc quay laø 2
  4. 1 1 5 2 A. I = ML2 B. I = ML2 C. I = ML D. I = ML2 2 3 6 Baøi 13 : Xeùt vaät raén quay quanh 1 truïc coá ñònh . Khi hôïp löïc taùc duïng vaøo vaät coù moâmen trieät tieâu thì vaät raén chuyeån ñoäng A. ñöùng yeân hoaëc quay ñeàu B. quay nhanh daàn ñeàu C. quay chaäm daàn ñeàu D. quay vôùi tính chaát khaùc. Baøi 14 : Moät vaän ñoäng vieân tröôït baêng ngheä thuaät thöïc hieän ñoäng taùc ñöùng quay quanh truïc cuûa thaân mình. Neáu vaän ñoäng vieân dang 2 tay ra thì A. moâmen quaùn tính cuûa v.ñoäng vieân vôùi truïc quay taêng vaø vaän toác goùc giaûm B. moâmen quaùn tính cuûa v.ñoäng vieân vôùi truïc quay giaûm vaø vaän toác goùc taêng C. moâmen quaùn tính cuûa v.ñoäng vieân vôùi truïc quay vaø vaän toác goùc taêng D. moâmen quaùn tính cuûa v.ñoäng vieân vôùi truïc quay vaø vaän toác goùc giaûm Baøi 15 : Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø khoâng ñuùng? A. Moâmen quaùn tính cuûa vaät raén ñoái vôùi moät truïc quay lôùn thì söùc ì cuûa vaät trong chuyeån ñoäng quay quanh truïc ñoù lôùn. B. Moâmen quaùn tính cuûa vaät raén phuï thuoäc vaøo vò trí truïc quay vaø söï phaân boá khoái löôïng ñoái vôùi truïc quay. C. Moâmen löïc taùc duïng vaøo vaät raén laøm thay ñoåi toác ñoä quay cuûa vaät. D. Moâmen löïc döông taùc duïng vaøo vaät raén laøm cho vaät quay nhanh daàn. Baøi 16 : Taùc duïng moät Moâmen löïc M = 0,32 Nm leân moät chaát ñieåm chuyeån ñoäng treân moät ñöôøng troøn laø chaát ñieåm chuyeån ñoäng vôùi gia toác goùc khoâng ñoåi β = 2,5 rad/s2. Moâmen quaùn tính cuûa chaát ñieåm ñoái vôùi truïc ñi qua taâm vaø vuoâng goùc vôùi ñöôøng troøn ñoù laø A. 0,128 kg.m2 B. 0,214kg.m2 C. 0,315 kg.m2 D.0,412 kg.m2 Baøi 17 : Taùc duïng moät Moâmen löïc M = 0,32 Nm leân moät chaát ñieåm chuyeån ñoäng treân moät ñöôøng troøn laøm chaát ñieåm chuyeån ñoäng vôùi gia toác goùc khoâng ñoåi β = 2,5 rad/s2. Baùn kính ñöôøng troøn laø 40 cm thì khoái löôïng cuûa chaát ñieåm laø : A. m = 1,5 kg B. m = 1,2 kg C. m = 0,8 kg D. m = 0,6 kg Baøi 18 : Moät ñóa moûng, phaúng, ñoàng chaát coù theå quay ñöôïc xung quanh moät truïc ñi qua taâm vaø vuoâng goùc vôùi maët phaúng ñóa. Taùc duïng vaøo ñóa moät moâmen löïc 960 Nm khoâng ñoåi, ñóa chuyeån ñoäng quay quanh truïc vôùi gia toác goùc 3 rad/s2. Moâmen quaùn tính cuûa ñóa ñoái vôùi truïc quay ñoù laø A. I = 160 kgm2 B. I = 180 kgm2 C. I = 240 kgm2 D. I = 320 kgm2 Baøi 19 : Moät ñóa moûng, phaúng, ñoàng chaát coù baùn kính 2m coù theå quay ñöôïc xung quanh moät truïc ñi qua taâm vaø vuoâng goùc vôùi maët phaúng ñóa. Taùc duïng vaøo ñóa moät moâmen löïc 960 Nm khoâng ñoåi, ñóa chuyeån ñoäng quay quanh truïc vôùi gia toác goùc 3 rad/s2. Khoái löôïng cuûa ñóa laø A. m = 960 kg B. m = 240 kg C. m = 160 kg D. m = 80 kg Baøi 20 : Moät roøng roïc coù baùn kính 10 cm, coù moâmen quaùn tính ñoái vôùi truïc laø I=10-2 kgm2. Ban ñaàu roøng roïc ñang ñöùng yeân, taùc duïng vaøo roøng roïc moät löïc khoâng ñoåi F=2N tieáp tuyeán vôùi vaønh ngoaøi cuûa noù. Gia toác goùc cuûa roøng roïc laø. A. 14 rad/s2 B. 20 rad/s2 C. 28 rad/s2 D. 35 rad/s2 VAÁN ÑEÀ 3: MOÂMEN ÑOÄNG LÖÔÏNG – ÑÒNH LUAÄT BAÛO TOAØN MOÂMEN ÑOÄNG LÖÔÏNG Baøi 1 : Moät vaät coù moâmen quaùn tính 0,72 kg.m2 quay ñeàu 10 voøng trong 1,8s. moâmen ñoäng löôïng cuûa vaät coù ñoä lôùn laø : A. 4 kgm2/s B. 8 kgm2/s C. 13 kgm2/s D. 25 kgm2/s Baøi 2 : Hai ñóa troøn coù moâmen quaùn tính I1 vaø I2 ñang quay ñoàng truïc vaø cuøng chieàu vôùi toác ñoä ω1 vaø ω2. Ma saùt ôû truïc quay nhoû khoâng ñaùng keå. Sau ñoù cho 2 ñóa dính vaøo nhau, heä quay vôùi toác ñoä goùc ω. Coù ñoä lôùn xaùc ñònh baèng coâng thöùc naøo sau ñaây? A. ω= I1 + I2 B. ω = I1ω1 + I 2 ω2 I1ω1 + I2ω2 I1 + I 2 C. ω = I1ω2 + I2ω1 D. ω= I1ω1 − I2 ω2 I1 + I2 I1 + I2
  5. Baøi 3 : Moät ngöôøi ñöùng treân moät chieác gheá ñang quay, hai tay caàn 2 quaû taï. Khi ngöôøi aáy dang tay theo phöông ngang, gheá vaø ngöôøi quay vôùi toác ñoäc goùc ω1. Ma saùt ôû truïc quay nhoû khoâng ñaùng keå. Sau ñoù ngöôøi aáy co tay laïi keùo 2 quaû taï vaøo gaàn saùt vai. Toác ñoä môùi cuûa heä “ngöôøi + gheá”. A. Taêng leân C. Luùc ñaàu taêng sau ñoù giaûm daàn baèng 0 B. Giaûm ñi D. Luùc ñaàu giaûm sau ñoù baèng 0 Baøi 4 : Moät ñóa troøn ñoàng chaát coù baùn kính R = 0,5m, khoái löôïng m = 1 Kg quay ñeàu vôùi vaän toác goùc ω = 6 rad/s quanh moät truïc thaúng ñöùng ñi qua taâm cuûa ñóa. Tính moâmen ñoäng löôïng cuûa ñóa ñoái vôùi truïc quay ñoù. A. 1,5 kgm2/s B. 0,125 kgm2/s C. 0,75 kgm2/s D.0,375 kgm2/s Baøi 5 : Moâmen ñoäng löôïng cuûa moät vaät raén : A. Luoân luoân khoâng ñoåi B. Thay ñoåi khi coù ngoaïi löïc taùc duïng C. Thay ñoåi khi coù moâmen ngoaïi löïc taùc duïng D. Thay ñoåi hay khoâng döôùi taùc duïng cuûa moâmen ngoaïi löïc thì coøn phuï thuoäc vaøo chieàu taùc duïng cuûa moâmen löïc. Baøi 6 : Moät vaän ñoäng vieân tröôït baêng ngheä thuaät coù theå taêng toác ñoä quay töø 0,5 voøng/s ñeán 3 voøng/s. Neáu moâmen quaùn tính luùc ñaàu laø 4,6 kg.m2 thì luùc sau laø : A. 0,77 Kg.m2 B. 1,54 Kg.m2 C. 0,70 Kg.m2 D.27,6 Kg.m2 Baøi 7 : Moät thanh OA ñoàng chaát, tieát dieän ñeàu, coù khoái löôïng 1 kg. Thanh coù theå quay quanh 1 truïc coá ñònh theo phöông ngang ñi qua ñaàu O vaø vuoâng goùc vôùi thanh. Ñaàu A cuûa thanh ñöôïc treo baèng sôïi daây coù khoái löôïng khoâng ñaùng keå. Boû qua ma saùt ôû truïc quay, laáy g = 10m/s2. Khi thanh ôû traïng thaùi caân baèng theo phöông ngang thì daây treo thaúng ñöùng, vaäy löïc caêng cuûa daây laø ( ÑH 2007) A. 20 N B. 10 N C. 5 N D. 1 N 2 Baøi 8 : Moät baùnh xe coù moâmen quaùn tính laø 0,4 Kg.m ñang quay ñeàu quanh 1 truïc. Neáu ñoäng naêng quay cuûa baùnh xe laø 80J thì moâmen ñoäng löôïng cuûa baùnh xe ñoái vôùi truïc ñang quay laø A. 40 Kgm2/s B. 80 Kgm2/s C. 10 Kgm2/s D. 8 Kgm2/s Baøi 9 :Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø ñuùng ? A. Khi moät vaät raén chuyeån ñoäng tònh tieán thaúng thì moâmen ñoäng löôïng cuûa noù ñoái vôùi moät truïc quay baát kyø khoâng ñoåi. B. Moâmen quaùn tính cuûa vaät ñoái vôùi moät truïc quay laø lôùn thì moâmen ñoäng löôïng cuûa noù ñoái vôùi truïc ño cuõng lôùn. C. Ñoái vôùi moät truïc quay nhaát ñònh neáu moâmen ñoäng löôïng cuûa vaät taêng 4 laàn thì moâmen quaùn tính cuûa noù cuõng taêng 4 laàn. D. Moâmen ñoäng löôïng cuûa moät vaät baèng khoâng hôïp löïc taùc duïng leân vaät baèng khoâng. Baøi 10 : Caùc ngoâi sao ñöôïc sinh ra töø nhöõng khoái khí lôùn quay chaäm vaø co daàn theå tích laïi do taùc duïng cuûa löïc haáp daãn. Vaän toác quay cuûa sao A. khoâng ñoåi B. taêng leân C. giaûm ñi D. baèng khoâng Baøi 11 : Moät thanh nheï daøi 1m quay ñeàu trong maët phaúng ngang xung quanh truïc thaúng ñöùng ñi qua trung ñieåm cuûa thanh. Hai ñaàu thanh coù hai chaát ñieåm coù khoái löôïng 2kg vaø 3 kg. Vaän toác cuûa moãi chaát ñieåm laø 5m/s. Moâmen ñoäng löôïng cuûa thanh laø : A. L = 7,5 kgm2/s B. L = 10,0 kgm2/s C. L = 12,5 kgm2/s D. L = 15,0 kgm2/s Baøi 12 : Moät ñóa maøi coù moâmen quaùn tính ñoái vôùi truïc quay cuûa noù laø 1,2 kgm2. Ñóa chòu moät moâmen löïc khoâng ñoåi 1,6 Nm. Moâmen ñoäng löôïng cuûa ñóa taïi thôøi ñieåm t = 33s laø A. 30,6 kgm2/s B. 52,8 kgm2/s C. 66,2 kgm2/s D. 2 70,4 kgm /s Baøi 13 : Coi Traùi Ñaát laø moät quaû caàu ñoàng tính coù khoái löôïng M = 6.1024 kg, baùn kính R=6400km. Moâmen ñoäng löôïng cuûa Traùi Ñaát trong söï quay quanh truïc cuûa noù laø A. 5,18.1030 kgm2/s B. 5,83.1031 kgm2/s
  6. C. 6,28.1032 kgm2/s D. 7,15.1033 kgm2/s Baøi 14 :Hai ñóa moûng naèm ngang coù cuøng truïc quay thaúng ñöùng ñi qua taâm cuûa chuùng. Ñóa 1 coù moâmen quaùn tính quaùn tính I1 ñang quay vôùi toác ñoä ω0, Ñóa 2 coù moâmen quaùn tính quaùn tính I2 ban ñaàu ñang ñöùng yeân. Thaû nheï ñóa 2 xuoáng ñóa 1 sau moät khoaûng thôøi gian ngaén hai ñóa cuøng quay vôùi toác ñoä goùc laø : A. ω = I1 ω0 B. ω = I 2 ω0 C. ω = I 2 ω0 D. ω = I1 ω 0 I2 I1 I1 + I 2 I2 + I2 Baøi 15 : Moät ñóa ñaëc coù baùn kính 0,25m, ñóa coù theå quay xung quanh truïc ñoái xöùng ñi qua taâm vaø vuoâng goùc vôùi maët phaúng ñóa. Ñaõ chòu taùc duïng cuûa moät moâmen löïc khoâng ñoåi M = 3 Nm. Sau 2s keå töø luùc ñóa baét ñaàu quay vaän toác goùc cuûa ñóa laø 24 rad/s. Moâmen quaùn tính cuûa ñóa laø : A. I = 3,60 kgm2 B. I = 0,25 kgm2 C. I = 7,50 kgm2 D. I = 1,85 kgm2 VAÁN ÑEÀ 4 : ÑOÄNG NAÊNG CUÛA VAÄT RAÉN QUAY XUNG QUANH 1 TRUÏC Baøi 1 : Ñeå taêng toác töø traïng thaùi ñöùng yeân, moät baùnh xe toán moät coâng 1000J. Bieát moâmen quaùn tính cuûa baùnh xe laø 0,2 Kg.m2. Boû qua caùc löïc caûn. Vaän toác goùc cuûa baùnh xe ñaït ñöôïc laø A. 100 rad/s B. 50 rad/s C. 200 rad/s D. 10 rad/s Baøi 2 : Neáu toång caùc vectô ngoaïi löïc taùc duïng leân moät vaät raén baèng 0 thì A. toång ñaïi soá caùc moâmen löïc ñoái vôùi truïc quay baát kyø cuõng baèng khoâng. B. moâmen ñoäng löôïng cuûa vaät ñoái vôùi moät truïc quay baát kyø baèng khoâng. C. moâmen ñoäng löôïng cuûa vaät ñoái vôùi moät truïc quay baát kyø khoâng ñoåi. D. vaän toác cuûa khoái taâm khoâng ñoåi caû veà höôùng vaø ñoä lôùn. Baøi 3 : Moät vaän ñoäng vieân nhaûy caàu xuoáng nöôùc. Boû qua söùc caûn khoâng khí, ñaïi löôïng naøo sau ñaây khoâng thay ñoåi khi ngöôøi ñoù ñang nhaøo loän treân khoâng? A. Theá naêng cuûa ngöôøi B. Ñoäng naêng quay cuûa ngöôøi quanh truïc ñi qua khoái taâm C. Moâmen ñoäng löôïng cuûa ngöôøi ñoái vôùi khoái taâm. D. Moâmen quaùn tính cuûa ngöôøi ñoái vôùi truïc quay ñi qua khoái taâm. Baøi 4 : Moät ñóa troøn coù moâmen quaùn tính I ñi quay quanh moät truïc coá ñònh vôùi vaän toác goùc ω0. Ma saùt ôû truïc quay nhoû khoâng ñaùng keå. Neáu toác ñoä goùc cuûa ñóa giaûm 2 laàn thì A. moâmen ñoäng löôïng taêng 4 laàn, ñoäng naêng quay taêng 2 laàn B. moâmen ñoäng löôïng giaûm 2 laàn, ñoäng naêng quay taêng 4 laàn C. moâmen ñoäng löôïng taêng 2 laàn, ñoäng naêng quay giaûm 2 laàn D. moâmen ñoäng löôïng giaûm 2 laàn, ñoäng naêng quay giaûm 4 laàn. Baøi 5 : Hai ñóa troøn coù cuøng moâmen quaùn tính ñoái vôùi cuøng truïc quay ñi qua taâm cuûa caùc ñóa. Luùc ñaàu ñóa 2 ( ôû phía treân) ñang ñöùng yeân, ñóa 1 quay vôùi toác ñoä goùc ω0 . Sau ñoù cho 2 ñóa dính vaøo nhau, heä quay vôùi vaän toác goùc ω. Ñoäng naêng cuûa heä hai ñóa so vôùi luùc ñaàu A. Taêng 3 laàn B. Giaûm 4 laàn C. Taêng 9 laàn D. Giaûm 2 laàn 2 Baøi 6 : Moät baùnh ñaø coù moâmen quaùn tính 2,5 kg.m quay vôùi toác ñoä goùc 8900 rad/s . Ñoäng naêng quay cuûa baùnh ñaø baèng A. 9,1. 108 J B. 11125 J C. 9,9. 107 J D. 22250 J Baøi 7 : Hai baùnh xe A vaø B coù cuøng ñoäng naêng quay, toác ñoä goùc ωA = 3ωB. Tyû soá moâmen quaùn tính IB ñ.vôùi truïc quay ñi qua IA taâm cuûa A vaø B coù giaù trò naøo sau ñaây? A. 3 B. 9 C. 6 D. 1 Baøi 8 : Moät ñóa troøn ñoàng chaát coù baùn kính R = 0,5m. Khoái löôïng m = 1 kg quay ñeàu vôùi toác ñoä goùc ω = 6 rad/s quanh moät truïc thaúng ñöùng ñi qua taâm cuûa ñóa. Ñoäng naêng cuûa ñóa ñoái vôùi truïc quay ñoù laø :
  7. A. 1,125 J B. 0,125 J C. 2,25 J D. 0,5 J Baøi 9 : Coâng ñeå taêng toác moät caùnh quaït töø traïng thaùi nghæ ñeán khi coù toác ñoä goùc 200 rad/s laø 3000J. Moâmen quaùn tính cuûa caùnh quaït laø A. 3 kg.m2 B. 0,075 kg.m2 C. 0,3 kg.m2 D. 0,15 kg.m2 Baøi 10 : Moät moâmen löïc 30 N/m taùc duïng leân moät baùnh xe coù m=5,0 Kg vaø moâmen quaùn tính 2,0 Kg.m2. Neáu baùnh xe quay töø nghæ thì sau 10s noù coù ñoäng naêng laø : A. 9 KJ B. 23 KJ C. 45 KJ D. 56 KJ Baøi 11 : Moät vaät raén coù moâmen quaùn tính ñoái vôùi truïc quay ∆ coá ñònh xuyeân qua vaät laø 5.10-3 Kg.m2. Vaät quay ñeàu quanh truï c quay ∆ vôùi vaän toác goùc 600 voøng/phuùt. Laáy π2=10. Ñoäng naêng quay cuûa vaät laø ( ÑH 2007) A. 10 J B. 20 J C. 0,5 J D. 2,5 J Baøi 12 : Moät caùnh quaït coù moâmen quaùn tính ñoái vôùi truïc quay coá ñònh laø 0,2 Kg.m2 ñang quay ñeàu xung quanh truïc vôùi ñoä lôùn vaän toác goùc ω = 100 rad/s. Ñoäng naêng cuûa caùnh quaït quay xung quanh truïc laø A. 1000 J B. 2000 J C. 20 J D. 10 J Baøi 13 : Moät baùnh xe coù moâmen quaùn tính ñoái vôùi truïc quay coá ñònh laø 12 kgm2 quay ñeàu vôùi toác ñoä 30 voøng/phuùt. Ñoäng naêng cuûa baùnh xe laø . A. Eñ = 360,0 J B. Eñ = 236,8 J C. Eñ = 180,0 J D.59,20 rad/s2 Baøi 14 : Moät moâmen löïc coù ñoä lôùn 30 Nm taùc duïng vaøo moät baùnh xe coù moâmen quaùn tính ñoái vôùi truïc baùnh xe laø 2 kgm2. Neáu baùnh xe quay nhanh daàn ñeàu töø traïng thaùi nghæ thì gia toác goùc cuûa baùnh xe laø . A. β = 15 rad/s2 B. β = 18 rad/s2 C. β = 20 rad/s2 D. β = 23 rad/s2 Baøi 15 : Moät moâmen löïc coù ñoä lôùn 30 Nm taùc duïng vaøo moät baùnh xe coù moâmen quaùn tính ñoái vôùi truïc baùnh xe laø 2 kgm2. Neáu baùnh xe quay nhanh daàn ñeàu töø traïng thaùi nghæ thì vaän toác goùc maø baùnh xe ñaït ñöôïc sau 10 s laø: A. ω = 120 rad/s B. ω = 150 rad/s C. β = 175 rad/s D. β = 180 rad/s
Đồng bộ tài khoản