Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Ông già và biển cả

Chia sẻ: The Quang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:63

485
lượt xem
114
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lão đã già, một mình một thuyền câu cá trên dòng Nhiệt lưu và đã tám mươi tư ngày qua lão không bắt được lấy một móng cá nào. Bốn mươi ngày đầu thằng bé đi với lão.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ông già và biển cả

 1. ÖNG GIAÂ VAÂ BIÏÍN CAÃ 1 Laäo àaä giaâ, möåt mònh möåt thuyïìn cêu caá trïn doâng Nhiïåt lûu vaâ àaä taám mûúi tû ngaây qua laäo khöng bùæt àûúåc lêëy möåt möëng caá naâo. Böën mûúi ngaây àêìu thùçng beá ài vúái laäo. Nhûng sau böën mûúi ngaây khöng cêu àûúåc caá, cha meå thùçng beá baão noá rùçng röët cuöåc bêy giúâ öng laäo àaä hoaân toaân salao, caách diïîn àaåt tïå nhêët cuãa vêån ruãi, röìi buöåc noá ài theo thuyïìn khaác vaâ ngay trong tuêìn lïî àêìu tiïn chiïëc thuyïìn êëy àaä cêu àûúåc ba con caá lúán. Àiïìu àoá khiïën thùçng beá buöìn khi hùçng ngaây thêëy öng laäo trúã vïì vúái chiïëc thuyïìn khöng, noá luön xuöëng giuáp laäo mang khi thò cuöån dêy, caái lao moác sùn caá, khi thò caái saâo hay têëm buöìm quêën quanh cöåt. Têëm buöìm àûúåc vaá bùçng bao böåt, cuöån laåi tröng nhû möåt laá cúâ baåi trêån triïìn miïn. Öng laäo gêìy goâ, giú caã xûúng, gaáy hùçn sêu nhiïìu nïëp nhùn. Nhûäng vïåt naám vö haåi trïn laân da maá cuãa laäo do bõ ung thû búãi aánh mùåt trúâi phaãn höìi trïn mùåt biïín nhiïåt àúái. Nhûäng vïåt êëy keáo daâi xuöëng caã hai bïn maá, tay laäo hùçn nhûäng vïët seåo sêu búãi keáo nhûäng con caá lúán. Nhûng chùèng coá vïët naâo trong söë seåo êëy coân múái caã. Chuáng cuä kyä nhû mêëy vïåt xoái moân trïn sa maåc khöng caá. Moåi thûá trïn cú thïí laäo àïìu toaát lïn veã giaâ nua, trûâ àöi mùæt; chuáng coá cuâng maâu vúái nûúác biïín, vui veã vaâ khöng hïì thêët baåi. “Öng Santiago” thùçng beá noái khi hai ngûúâi leo lïn búâ núi con thuyïìn àûúåc keáo lïn. “Chaáu coá thïí laåi ài cuâng öng. Chuáng ta àaä coá ñt tiïìn röìi”. Öng laäo daåy thùçng beá cêu caá vaâ noá quyá laäo. “Àûâng”, laäo noái. “Chaáu àang ài vúái con thuyïìn may mùæn. Haäy úã laåi vúái hoå”. “Nhûng öng coân nhúá coá höìi suöët taám mûúi baãy ngaây ta khöng bùæt àûúåc caá nhûng sau àoá trong ba tuêìn lïî ngaây naâo ta cuäng vúá àûúåc caá lúán”. “Öng nhúá”, öng laäo noái. “öng biïët chaáu àaä khöng rúâi boã öng vò thiïëu loâng tin”. http://ebooks.vdcmedia.com
 2. E. Hemingway 2 “Taåi cha chaáu bùæt laâm nhû thïë. Chaáu coân nhoã, chaáu phaãi nghe lúâi cha”. “Öng hiïíu”, öng laäo noái. “Àêëy laâ chuyïån thûúâng”. “Cha chaáu chùèng tin àêu”. “Phaãi”, öng laäo noái. “Nhûng chuáng ta tin, àuáng khöng?” “Vêng”, thùçng beá àaáp. “Chaáu coá thïí múâi öng möåt laá bia úã khaách saån Terrace trûúác khi chuáng ta mang mêëy thûá naây vïì nhaâ chûá?” “Taåi sao laåi khöng?”, öng laäo noái. “Dên chaâi vúái nhau caã maâ”. Hoå ngöìi úã Terrace vaâ rêët nhiïìu ngûúâi àaánh caá trïu öng laäo nhûng laäo khöng giêån. Möåt söë khaác, nhûäng ngû dên lúán tuöíi hún, nhòn laäo vaâ caãm thêëy buöìn. Nhûng hoå khöng àïí löå ra maâ chó tûâ töën noái vïì doâng chaãy, àöå sêu buöng cêu, vïì thúâi tiïët töët, öín àõnh vaâ vïì nhûäng thûá hoå àaä nhòn thêëy. Mêëy tay àaánh caá thaânh cöng cuãa ngaây êëy àaä trúã vïì, xaã thõt con caá kiïëm cuãa hoå, sùæp àêìy lïn hai têëm vaán, möîi ngûúâi khiïng möåt àêìu ài xuyïn àïën nhaâ àïí caá, àúåi chiïëc xe taãi ûúáp laånh àûa àïën chúå Havana. Nhûäng ngûúâi bùæt àûúåc caá mêåp thò àûa chuáng àïën xûúãng caá mêåp phña bïn kia võnh; chuáng àûúåc moác treo lïn bùçng roâng roåc, gan bõ möí lêëy, vi bõ cùæt, da bõ löåt vaâ thõt thò àûúåc xeã thaânh suác àûa ûúáp muöëi. Khi gioá Àöng thöíi, muâi tanh nöìng tûâ xûúãng caá mêåp bïn kia caãng phaã àïën. Nhûng höm nay, muâi caá chó thoang thoaãng vò gioá thöíi chïëch sang hûúáng Bùæc röìi lùång hùèn; trïn Terrace trúâi toãa nùæng dïî chõu. “Öng Santiago”, thùçng beá goåi. “Û”, öng laäo àaáp. Laäo àang giûä caái laá vaâ höìi tûúãng vïì nhiïìu nùm trûúác. “Chaáu ài kiïëm giuáp öng mêëy con caá moâi cho ngaây mai nheá?” “Àûâng. Ài chúi boáng chaây ài. Öng vêîn coá thïí cheâo vaâ Rogelio seä quùng lûúái”.”Chaáu thñch ài. Nïëu chaáu khöng àûúåc cêu caá vúái öng thò chaáu muöën giuáp öng viïåc gò àoá”. “Chaáu àaä mua bia cho öng”, öng laäo noái. “Chaáu thûåc sûå laâ àaân öng röìi”. “Lêìn àêìu tiïn öng àûa chaáu ra khúi, chaáu lïn mêëy?” http://ebooks.vdcmedia.com
 3. ÖNG GIAÂ VAÂ BIÏÍN CAÃ 3 “Lïn nùm, vaâ suyát nûäa chaáu bõ chïët khi öng löi con caá quaá lúán lïn thuyïìn, noá gêìn nhû quêåt tan con thuyïìn ra nhiïìu maãnh. Chaáu coá coân nhúá khöng?” “Chaáu vêîn nhúá caái àuöi quêåt maånh; chöî ngöìi cheâo thuyïìn bõ gaäy vaâ tiïëng nïån cuãa caái chaây. Chaáu nhúá öng neám chaáu ra àùçng muäi thuyïìn, núi luâng nhuâng nhûäng súåi dêy ûúát röìi chaáu caãm thêëy toaân böå con thuyïìn chao àaão vaâ tiïëng öng quêåt con caá nghe nhû thïí àang àöën cêy, maáu noáng höíi bùæn caã lïn ngûúâi chaáu”. “Coá phaãi chaáu thûåc sûå nhúá chuyïån êëy hay laâ do öng kïí?” “Chaáu nhúá moåi thûá kïí tûâ caái lêìn àêìu tiïn öng chaáu ta ài cuâng nhau”. Öng laäo nhòn thùçng beá bùçng aánh mùæt chan chûáa tònh thûúng, tin cêåy, êëm aáp cuãa mònh. “Nïëu chaáu laâ con ta thò ta seä àûa chaáu ài cêìu may möåt phen”, laäo noái. “Nhûng chaáu laâ con cuãa cha meå chaáu vaâ chaáu àang ài trïn con thuyïìn may mùæn”. “Chaáu coá thïí ài kiïëm caá moâi chûá? Chaáu coân biïët núi chaáu coá thïí kiïëm àûúåc böën con möìi”. “Höm nay öng vêîn coân mêëy con. Öng àaä muöëi chuáng trong thuâng”. “Àïí chaáu ài kiïëm böën con tûúi”. “Möåt thöi”, öng laäo noái. Niïìm hy voång vaâ loâng tin cuãa öng laäo chûa bao giúâ nguöåi laånh. Coân bêy giúâ thò chuáng àang cuöån lïn nhû khi gioá àang nöíi. “Hai”, thùçng beá noái. “Hai”, öng laäo àöìng yá. “Chaáu khöng ùn cùæp àêëy chûá?” “Chaáu khöng”, thùçng beá àaáp. “Chaáu mua”. “Caãm ún chaáu”, öng laäo noái. Laäo quaá giaãn dõ àïí khöng tûå hoãi tñnh nhuán nhûúâng cuãa mònh coá tûå bao giúâ. Nhûng laäo biïët laäo àaä coá noá vaâ laäo biïët noá chùèng coá gò xêëu höí vaâ cuäng chùèng maãy may phûúng haåi àïën niïìm kiïu haänh thûåc sûå. “Vúái con nûúác naây, mai seä laâ möåt ngaây töët laânh”, laäo noái. http://ebooks.vdcmedia.com
 4. E. Hemingway 4 “Öng seä àïën àêu”, thùçng beá hoãi. “Ài thêåt xa, khi gioá trúã thò múái quay vïì. Öng muöën àïën àêëy trûúác khi trúâi saáng”. “Chaáu seä tòm caách àïí öng êëy ra cêu xa”, thùçng beá noái. “Röìi khi öng cêu àûúåc möåt con gò àêëy thêåt sûå lúán, chaáu seä coá thïí àïën giuáp”. “Öng êëy khöng thñch ra khúi xa àêu”. “Vêng”, thùçng beá noái. “Nhûng chaáu seä thêëy caái gò àoá, möåt con chim sùn möìi chùèng haån, maâ öng êëy khöng thïí thêëy röìi giuåc öng ta baám theo bêìy caá dorado”. “Mùæt öng êëy keám àïën thïë û?”. “Öng êëy gêìn nhû muâ”. “Laå thêåt”, öng laäo noái. “öng êëy chûa bao giúâ ài sùn ruâa. Àêëy laâ lyá do laâm mùæt keám thõ lûåc”. “Nhûng öng àaä nhiïìu nùm ài sùn ruâa têån Moaquito Coaat maâ mùæt öng vêîn coân töët”. “Ta laâ möåt laäo giaâ kyâ laå”. “Nhûng giúâ àêy öng coá coân àuã sûác àïí daânh cho con caá thêåt lúán khöng?” “Öng chùæc thïë. Vaã laåi coân coá nhiïìu meåo nûäa”. “Chuáng ta haäy mang duång cuå vïì nhaâ”, thùçng beá noái. “Röìi chaáu coá thïí mang lûúái-quùng ài bùæt caá moâi”. Hoå thaáo vêåt duång khoãi thuyïìn. Öng laäo vaác cöåt buöìm, thùçng beá mang thuâng göî àûång dêy, nhûäng súåi dêy cêu maâu nêu àûúåc bïån thêåt chùæc, caái moác, ngoån lao vúái caán cuãa noá. Thuâng àûång möìi àïí úã àuöi thuyïìn, bïn caånh caái chaây àûúåc duâng àïí quêåt nhûäng con caá lúán khi bõ keáo lïn khoang. Chùèng ai ùn tröåm àöì àaåc cuãa öng laäo, nhûng töët hún thò cûá àûa caánh buöìm, cuöån dêy nùång vaâo nhaâ búãi sûúng coá thïí laâm chuáng hoãng vaâ dêîu cho laäo coá hoaân toaân tin chùæc laâ chùèng coá ngûúâi àõa phûúng naâo ùn cùæp cuãa laäo thò laäo vêîn nghô caái moác vaâ ngoån lao hùèn coá sûác caám döî khi àïí trïn thuyïìn. Hoå cuâng ài böå trïn con àûúâng àïën lïìu öng laäo röìi bûúác vaâo qua caánh cûãa àïí ngoã. Öng laäo http://ebooks.vdcmedia.com
 5. ÖNG GIAÂ VAÂ BIÏÍN CAÃ 5 dûång cöåt buöìm vúái laá buöìm quêën quanh vaâo vaách, thùçng beá àùåt caái thuâng göî vaâ mêëy thûá khaác bïn caånh. Cöåt buöìm cao gêìn bùçng chiïìu cao cuãa cùn lïìu möåt buöìng. Vaách lïìu àûúåc gheáp bùçng thên loaâi coå xuâ xò coá tïn goåi laâ guano; trong lïìu coá möåt caái giûúâng, möåt caái baân, möåt caái ghïë vaâ möåt caái bïëp trïn nïìn àêët àïí nêëu bùçng than cuãi. Trïn bûác tûúâng maâu nêu cuãa nhûäng thên coå guano àêåp giêåp vúái mêëy chiïëc laá cûáng queo cuãa chuáng chöìng lïn nhau, laâ hai bûác aãnh maâu cuãa Àûác Chuáa Jesus vaâ Àûác Meå Àöìng Trinh xûá Cobre. Àêëy laâ di vêåt cuãa vúå laäo. Coá daåo bûác aãnh tö maâu cuãa vúå laäo cuäng àûúåc treo trïn tûúâng nhûng röìi laäo àaä thaáo xuöëng búãi noá khiïën laäo caâng cö àún hún khi nhòn thêëy, laäo àïí noá trïn giaá trong goác dûúái chiïëc sú mi saåch cuãa laäo. “Öng coá gò ùn khöng?”, thùçng beá hoãi. “Möåt niïu cúm gaåo vaâng vúái caá. Chaáu coá muöën ùn khöng?”. “Thûa khöng. Chaáu seä ùn úã nhaâ. Öng coá cêìn chaáu nhoám lûãa khöng?”. “Khöng. Àïí laát nûäa öng nhoám. Hoùåc coá leä öng seä ùn cúm nguöåi”. “Chaáu coá thïí mang caái lûúái-quùng ài chûá?”. “Dô nhiïn”. Khöng coá caái lûúái-quùng naâo caã, thùçng beá nhúá roä caái luác hoå baán noá. Nhûng ngaây naâo hai öng chaáu cuäng vúâ tûúãng tûúång nhû thïë. Vaâ thùçng beá cuäng biïët chùèng coá niïu cúm gaåo vaâng vaâ caá naâo caã. “Taám mûúi lùm laâ con söë may mùæn”, öng laäo noái. “Chaáu coá thñch öng mang vïì con caá nùång gêìn nûãa têën khöng?”. “Chaáu seä lêëy caái lûúái-quùng ài bùæt caá moâi. Öng ngöìi sûúãi nùæng trïn ngûúäng cûãa chûá?”. “ÛÂ. Öng coá túâ baáo höm qua vaâ seä àoåc vïì trêån boáng chaây”. Thùçng beá khöng chùæc liïåu caái túâ baáo höm qua êëy coá phaãi laâ saãn phêím cuãa trñ tûúãng tûúång nûäa khöng. Nhûng öng laäo àaä löi túâ baáo tûâ dûúái giûúâng ra. “Perico cho öng úã bodega”, laäo giaãi thñch. “Chaáu seä quay laåi khi kiïëm àûúåc vaâi con caá moâi. Chaáu seä ûúáp àaá mêëy con cuãa öng cuâng cuãa chaáu röìi saáng mai chuáng ta chia http://ebooks.vdcmedia.com
 6. E. Hemingway 6 nhau. Khi chaáu quay laåi, öng nhúá kïí cho chaáu nghe chuyïån àöåi boáng àêëy”. “Àöåi Yankee khöng thïí thua”. “Nhûng chaáu súå àöåi Da Àoã Cleveland”. “Haäy tin vaâo àöåi Yankee, chaáu aâ. Haäy tin tûúãng úã Di Maggio vô àaåi”. “Chaáu súå caã àöåi Höí Detroit lêîn àöåi Da Àoã Cleveland”. “Haäy coi chûâng khöng kheáo chaáu laåi súå caã àöåi Àoã Cincinnati vaâ àöåi White Sox cuãa Chicago”. “Öng àoåc ài röìi kïí cho chaáu luác chaáu quay laåi”. “Chaáu coá nghô chuáng ta nïn mua túâ veá söë coá söë cuöëi laâ taám mûúi lùm khöng? Mai laâ ngaây thûá taám mûúi lùm”. “Chuáng ta coá thïí mua”, thùçng beá noái. “Nhûng thïë coân con söë cûåc kyâ kyã luåc cuãa öng laâ taám mûúi baãy”. “Khöng thïí xaãy ra lêìn thûá hai àêu. Chaáu coá chùæc laâ chaáu coá thïí tòm àûúåc túâ veá söë taám mûúi lùm êëy chûá?” “Chaáu coá thïí mua möåt chiïëc”. “Möåt chiïëc. Hai àö la rûúäi àêëy. Ai coá thïí cho chuáng ta vay moán tiïìn êëy?” “Dïî thöi maâ. Chaáu luön coá khaã nùng vay hai àö rûúäi”. “Öng nghô coá leä öng cuäng coá khaã nùng àoá. Nhûng öng cöë khöng vay mûúån. Thoaåt tiïn thò vay mûúån. Röìi sau àoá laâ ùn maây”. “Haäy giûä êëm öng aå”, thùçng beá noái. “Chuáng ta àaä qua thaáng chñn”. “Thaáng naây laâ muâa caá lúán”, öng laäo noái. “Vaâo thaáng nùm thò ai cuäng coá thïí trúã thaânh ngûúâi àaánh caá”. “Bêy giúâ chaáu ài kiïëm caá moâi àêy”, thùçng beá noái. Khi thùçng beá trúã laåi öng laäo àaä nguã trïn ghïë, mùåt trúâi àaä lùån. Thùçng beá mang caái mïìn lñnh cuä trong giûúâng ra traãi lïn phña sau ghïë, àùæp qua vai öng laäo. Àöi vai thêåt kyâ laå, vêîn chùæc nõch dêîu àaä rêët giaâ, caã caái cöí vêîn coân khoãe, nhûäng nïëp nhùn múâ ài khi öng laäo nguã guåc àêìu vïì phña trûúác. Chiïëc sú mi cuãa öng àûúåc vaá nhiïìu lêìn http://ebooks.vdcmedia.com
 7. ÖNG GIAÂ VAÂ BIÏÍN CAÃ 7 àïën nöîi tröng noá cuäng hïåt nhû têëm buöìm; mùåt trúâi laâm mêëy miïëng vaá êëy phai nhaåt theo nhiïìu maâu khaác nhau. Dêîu sao thò caái àêìu öng laäo cuäng àaä rêët giaâ vaâ khi àöi mùæt nhùæm laåi thò khuön mùåt laäo khöng coân sinh khñ. Túâ baáo nùçm vùæt qua àêìu göëi laäo, àöå nùång cuãa caánh tay giûä noá úã laåi àoá trong laân gioá nheå buöíi töëi. Laäo ài chên trêìn. Thùçng beá àïí laäo úã àoá vaâ khi noá quay laåi öng laäo vêîn coân nguã. “Öng úi, dêåy ài”, thùçng beá goåi vaâ àùåt tay lïn àêìu göëi laäo. Öng laäo múã mùæt, ngú ngaác möåt luác röìi múái tónh hùèn. Röìi laäo móm cûúâi. “Chaáu coá caái gò àêëy”, laäo hoãi. “Àöì ùn töëi”, thùçng beá noái. “Chuáng ta seä ùn töëi”. “Öng khöng àoái lùæm àêu”. “Thò cûá ùn vêåy. Öng khöng thïí khöng ùn maâ bùæt caá àûúåc”. “Vêîn cûá cêu àûúåc”, öng laäo noái luác àûáng dêåy cêìm túâ baáo gêëp laåi. Röìi laäo chuêín bõ xïëp mïìn. “Öng cûá quêën mïìn quanh ngûúâi”, thùçng beá noái. “Trong luác chaáu coân söëng thò öng khöng phaãi nhõn àoái maâ ài cêu caá”. “Vêåy thò haäy söëng cho thêåt lêu vaâ quan têm àïën baãn thên mònh”, öng laäo noái. “Ta ùn gò vêåy?”. “Àêåu àen, cúm, chuöëi chiïn vaâ ñt thõt hêìm”. Thùçng beá àûång mêëy moán êëy trong chiïëc cùåp löìng hai ngùn, mang vïì tûâ Terrace. Hai böå dao nôa, thòa àûúåc quêën bùçng giêëy ùn àuát trong tuái noá. “Ai cho chaáu mêëy moán naây?” “Baác Martin. Chuã quaán”. “Öng phaãi caãm ún baác êëy”. “Chaáu àaä caãm ún röìi”, thùçng beá noái. “Öng khöng phaãi caãm ún baác êëy nûäa”. “Öng seä biïëu baác êëy miïëng thõt buång cuãa con caá lúán”, öng laäo noái. “Baác êëy àaä nhiïìu lêìn cho chuáng ta nhû thïë naây phaãi khöng?” “Chaáu nghô thïë”. “Vêåy thò öng phaãi biïëu baác êëy caái gò quñ hún miïëng thõt buång. Baác êëy rêët tûã tïë vúái chuáng ta”. “Baác êëy gûãi biïëu hai chai bia”. http://ebooks.vdcmedia.com
 8. E. Hemingway 8 “Öng thñch bia lon nhêët”. “Chaáu biïët. Nhûng àêy laâ bia Hatuey àoáng chai, chaáu seä mang traã chai”. “Chaáu chu àaáo quaá”, öng laäo noái. “Ta ùn chûá?” “Thò chaáu àaä múâi öng maäi,” thùçng beá dõu daâng noái. “Chaáu chûa muöën múã cùåp löìng trûúác khi öng àaä sùén saâng”. “Öng seä sùén saâng ngay”, öng laäo noái. “Öng chó rûãa sú qua möåt tñ”. Öng rûãa úã àêu nhó, thùçng beá nghô. Nguöìn nûúác cuãa laâng caách àêy hai con àûúâng. Mònh phaãi lêëy nûúác vïì cho öng, thùçng beá nghô, xaâ phoâng vaâ caã khùn tùæm tûúm têët nûäa. Sao mònh laåi vö têm àïën thïë? Mònh phaãi kiïëm cho öng chiïëc sú mi khaác, möåt chiïëc jacket mùåc muâa àöng, àöi giaây vaâ möåt caái mïìn nûäa. “Moán thõt hêìm cuãa chaáu tuyïåt lùæm”, öng laäo noái. “Kïí cho chaáu nghe vïì trêån boáng ài”, thùçng beá giuåc laäo. “Nhû öng àaä noái, trong Liïn àoaân Myä, àêëy laâ àöåi Yankee”, öng laäo haånh phuác noái. “Höm nay hoå thua röìi”, thùçng beá noái vúái laäo. “Àiïìu àoá chùèng hïì gò. Di Maggio vô àaåi vêîn cûá laâ Di Maggio”. “Hoå coá nhûäng cêìu thuã khaác trong àöåi”. “Roä röìi. Nhûng anh ta thò khaác hùèn. Trong liïn àoaân khaác, nïëu giûäa Brooklaán vaâ Philadelphia thò chùæc öng choån Brooklaán. Öng coân nhúá àïën caã Dick Sisler vaâ nhûäng cuá vuåt boáng lûâng danh trïn sên àêëu trûúác àêy nûäa”. “Khöng coá ai saánh bùçng àêu. Trong àúâi chaáu múái chó thêëy anh êëy laâ ngûúâi vuåt boáng ài xa nhêët”. “Chaáu coá coân nhúá thuúã anh êëy thûúâng àïën Terrace khöng? öng muöën múâi anh êëy ài cêu cuâng nhûng laåi quaá nhuát nhaát àïí àûa ra lúâi àïì nghõ. Khi öng baão chaáu múâi anh êëy thò chaáu laåi cuäng nhaát gan”. “Chaáu biïët. Àêëy laâ möåt löîi lêìm tai haåi. Chùæc anh êëy seä ài cuâng chuáng ta. Röìi chuáng ta seä giûä kyã niïåm êëy trong suöët caã cuöåc àúâi”. “Öng cuäng muöën àûa Di Maggio vô àaåi ài cêu”, öng laäo noái. http://ebooks.vdcmedia.com
 9. ÖNG GIAÂ VAÂ BIÏÍN CAÃ 9 “Ngûúâi ta baão cha anh êëy laâ ngû dên. Coá leä anh êëy cuäng ngheâo nhû ta vaâ seä thöng caãm”. “Cha cuãa Siaåler lûâng danh thò chùèng ngheâo tñ naâo, öng ta, luác vaâo àöå tuöíi cuãa chaáu, àaä chúi cho Liïn àoaân Big”. “Khi bùçng tuöíi chaáu, öng àaä àûáng trûúác caánh buöìm, trïn con taâu àûúåc trang bõ chu àaáo àïën chêu Phi vaâ öng àaä nhòn thêëy sû tûã trïn búâ biïín vaâo luác chiïìu töëi”. “Chaáu biïët. Öng àaä kïí cho chaáu nghe röìi”. “Ta nïn noái chuyïån vïì chêu Phi hay vïì boáng chaây?” “Chaáu nghô laâ boáng chaây”, thùçng beá àaáp. “Kïí cho chaáu nghe vïì danh thuã John J. McGraw”. Noá noái Jota thay vò chó phaát êm chûä J. “Thónh thoaãng vaâo nhûäng ngaây xa xûa êëy, anh ta thûúâng àïën Terrace. Nhûng khi àaä rûúåu vaâo thò anh ta noáng naãy, noái nùng nhaát gûâng vaâ khoá àùm àùm. Àêìu oác anh ta döìn hïët caã vaâo ngûåa vaâ boáng chaây. Luác naâo anh ta cuäng giûä danh saách ngûåa trong tuái aáo röìi cûá xûúáng tïn qua àiïån thoaåi”. “Öng ta laâ tay quaãn lyá ra troâ”, thùçng beá noái. “Cha chaáu nghô öng ta laâ ngûúâi vô àaåi nhêët”. “Búãi vò luác naâo anh ta cuäng àïën àêy”, öng laäo noái. “Nïëu hùçng nùm Durocher cûá àïën àêy thò chùæc cha chaáu seä nghô anh ta laâ tay quaãn lyá cûâ khöi nhêët”. “Thêåt ra ai laâ öng bêìu vô àaåi nhêët, Luque hay Mike Gonzalez?” “Öng nghô hai ngûúâi ngang nhau”. “Coân ngûúâi àaánh caá taâi ba nhêët laâ öng”. “Khöng. Öng biïët nhiïìu ngûúâi gioãi hún”. “Que va”, thùçng beá thöët lïn. “Coá nhiïìu ngûúâi àaánh caá gioãi vaâ vaâi ngûúâi vô àaåi. Nhûng öng laâ ngûúâi duy nhêët”. “Caám ún. Chaáu laâm öng haånh phuác. Öng hy voång seä khöng coá con caá naâo cuâng vô àaåi nhû thïë àïí chûáng minh rùçng öng chaáu ta sai”. http://ebooks.vdcmedia.com
 10. E. Hemingway 10 “Seä chùèng coá con caá naâo nhû thïë nïëu öng vêîn coân khoãe nhû öng noái”. “Coá leä öng khöng àûúåc khoãe nhû öng nghô àêu”, öng laäo noái. “Nhûng öng biïët nhiïìu meåo vaâ coá caách xûã lyá”. “Giúâ thò öng nïn nguã ài àïí saáng mai khoãe khoùæn. Chaáu mang mêëy thûá traã Terrace”. “Vêåy thò taåm biïåt. Saáng mai öng seä àïën àaánh thûác chaáu”. “Öng laâ caái àöìng höì cuãa chaáu”, thùçng beá noái. “Tuöíi taác laâ àöìng höì cuãa öng”, öng laäo noái. “Taåi sao ngûúâi giaâ laåi thûác giêëc quaá súám? Phaãi chùng laâ muöën coá möåt ngaây daâi hún?” “Chaáu khöng biïët”, thùçng beá noái. “Nhûäng gò chaáu biïët laâ ngûúâi treã thò nguã dêåy muöån vaâ khoá”. “Öng nhúá”, öng laäo noái. “Öng seä àaánh thûác chaáu àuáng giúâ”. “Chaáu khöng thñch öng ta àaánh thûác chaáu. Viïåc àoá nhû thïí chaáu laâ keã bïì dûúái”. “Öng hiïíu”. “Chuác öng nguã ngon”. Thùçng beá ài ra. Hoå ùn moâ, khöng coá àeân trïn baân; öng laäo cúãi quêìn daâi, ài nguã trong boáng töëi. Laäo quêën chiïëc quêìn quanh túâ baáo laâm göëi. Laäo cuöån ngûúâi trong chùn, nùçm lïn nhûäng túâ baáo cuä traãi trïn giaát giûúâng. Laäo nguã ngay vaâ mú vïì chêu Phi, khi laäo haäy coân laâ möåt chuá nhoác, vúái nhûäng búâ biïín caát vaâng, caát trùæng traãi daâi, trùæng àïën nöîi laâm mùæt àau nhûác, nhûäng muäi àêët cao nhö ra biïín, nhûäng ngoån nuái xaám àöì söå. Bêy giúâ hùçng àïm laäo vïì laåi búâ biïín êëy vaâ trong mú laäo nghe tiïëng soáng gêìm, laäo thêëy àoaân thuyïìn cuãa ngûúâi baãn àõa àang trûúân qua nhûäng con soáng. Khi nguã, laäo ngûãi thêëy muâi nhûåa àûúâng, muâi göî söìi laát boong taâu; röìi laäo ngûãi thêëy hûúng võ chêu Phi theo laân gioá àêët phaã túái vaâo buöíi saáng. Thöng thûúâng khi ngûãi thêëy laân gioá nöåi àõa, laäo thûác dêåy, mùåc àöì, àïën àaánh thûác thùçng beá. Nhûng àïm nay, gioá nöåi àõa àïën rêët súám vaâ trong mú laäo biïët haäy coân quaá súám nïn laäo tiïëp tuåc mú àïí thêëy nhûäng moãm trùæng xoáa cuãa nhûäng hoân àaão nhö trïn biïín, laát sau laäo mú vïì nhûäng haãi caãng khaác, nhûäng vuäng taâu àêåu khaác cuãa quêìn àaão Canaraá. Laäo khöng coân mú vïì baäo, khöng coân mú vïì àaân baâ, vïì nhûäng sûå kiïån troång àaåi, nhûäng con caá lúán, nhûäng trêån àaánh, nhûäng cuöåc àêëu sûác hay vúå laäo. Bêy giúâ laäo chó mú vïì caác http://ebooks.vdcmedia.com
 11. ÖNG GIAÂ VAÂ BIÏÍN CAÃ 11 vuâng àêët, vïì nhûäng con sû tûã trïn búâ biïín. Chuáng nö àuâa nhû nhûäng chuá meâo con trong hoaâng hön; laäo yïu chuáng nhû yïu thùçng beá. Laäo khöng bao giúâ mú vïì thùçng beá. Laäo chúåt thûác giêëc, nhòn aánh trùng bïn ngoaâi caánh cûãa àïí ngoã röìi giuä quêìn mùåc vaâo. Laäo tiïíu bïn lïìu röìi ài lïn àûúâng àaánh thûác thùçng beá. Laäo ruâng mònh trong bêìu khöng khñ laånh ban mai. Nhûng laäo biïët laäo seä coân run maäi cho àïën luác tay cheâo laâm laäo êëm lïn. Caánh cûãa ngöi nhaâ thùçng beá söëng khöng khoáa, laäo múã röìi kheä àûa àöi chên trêìn bûúác vaâo. Thùçng beá nguã trïn chiïëc giûúâng nhoã úã phoâng àêìu tiïn; vaâ öng laäo, trong aánh trùng sùæp lùån, coá thïí nhòn roä noá. Laäo nheå nhaâng nùæm lêëy möåt baân chên, giûä cho àïën khi thùçng beá thûác giêëc, quay laåi nhòn laäo. Öng laäo gêåt àêìu, thùçng beá lêëy chiïëc quêìn daâi vùæt trïn ghïë caånh giûúâng, mùåc vaâo khi coân ngöìi trïn giûúâng. Öng laäo ra cûãa, thùçng beá ài theo. Noá àang ngaái nguã, laäo quaâng tay qua vai noá vaâ noái, “Öng xin löîi”. “Queva”, thùçng beá noái. “Àêëy laâ viïåc maâ möåt ngûúâi àaân öng phaãi laâm”. Hoå xuöëng àûúâng àïën lïìu öng laäo vaâ suöët doåc àûúâng, trong boáng töëi, nhiïìu ngûúâi ài chên trêìn, vaác buöìm ra thuyïìn. Khi hai ngûúâi àïën lïìu öng laäo, thùçng beá xaách caái xö àûång cuöån dêy, cêy lao, cêy saâo moác; coân öng laäo vaác cöåt buöìm vúái laá buöìm àaä quêën laåi. “Öng coá muöën uöëng caâ phï khöng?”, thùçng beá hoãi. “Chuáng ta àïí duång cuå xuöëng thuyïìn röìi ài uöëng”. Hoå uöëng caâ phï trong höåp àûång sûäa àùåc taåi àiïím phuåc vuå nhûäng ngûúâi àaánh caá vaâo saáng súám. “Öng nguã coá ngon khöng?”, thùçng beá hoãi. Giúâ thò noá dêìn tónh taáo hún nhû thïí giêëc nguã hùéng cûá baám riïët lêëy noá. “Rêët ngon, Manolin aâ”, öng laäo àaáp. “Höm nay öng caãm thêëy tûå tin”. “Chaáu cuäng thïë”, thùçng beá noái. “Bêy giúâ chaáu phaãi ài lêëy caá moâi cuãa öng chaáu ta vaâ söë möìi tûúi cuãa öng. Tûå öng êëy mang duång cuå. Öng êëy chùèng hïì muöën bêët kyâ ai mang bêët cûá thûá gò”. “Chuáng ta thò khaác”, öng laäo noái. “Öng àïí chaáu mang àöì nghïì kïí tûâ luác chaáu lïn nùm”. http://ebooks.vdcmedia.com
 12. E. Hemingway 12 “Chaáu biïët àiïìu àoá”, thùçng beá noái. “Chaáu seä vïì ngay. Öng cûá uöëng thïm tñ nûäa. Chuáng ta coá thïí uöëng chõu úã àêy”. Noá ài chên khöng trïn lúáp san hö àïën nhaâ ûúáp laånh núi möìi àûúåc giûä úã àêëy. Öng laäo chêåm raäi uöëng caâ phï. Àêëy laâ têët caã thûåc phêím laäo coá cho möåt ngaây vaâ laäo biïët laäo nïn uöëng. Àaä tûâ lêu, ùn uöëng àöëi vúái laäo trúã nïn chaán ngùæt vaâ laäo khöng bao giúâ mang theo bûäa trûa. Laäo coá möåt chai nûúác àùçng muäi thuyïìn vaâ àêëy laâ têët caã laäo cêìn trong möåt ngaây. Luác naây thùçng beá àaä quay laåi, mêëy con caá moâi vaâ hai miïëng möìi cêu àûúåc boåc trong túâ baáo, hai ngûúâi men theo löëi moân àïën thuyïìn, chên giêîm lïn lúáp caát pha soãi, nêng con thuyïìn àêíy xuöëng nûúác. “Chuác öng may mùæn”. “Chuác chaáu may mùæn”, öng laäo noái. Laäo tra quai cheâo vaâo coåc, nghiïng ngûúâi túái trûúác khua maånh maái cheâo xuöëng nûúác; trong boáng töëi, laäo cheâo ra khoãi bïën. Coá nhiïìu chiïëc thuyïìn tûâ caác baäi khaác ra khúi; öng laäo nghe tiïëng maái cheâo khua nûúác mùåc duâ laäo khöng thïí nhòn thêëy hoå búãi bêy giúâ mùåt trùng àaä khuêët sau rùång àöìi. Thónh thoaãng, coá tiïëng ai àoá noái trïn thuyïìn. Nhûng hêìu hïët caác thuyïìn àïìu im lùång trûâ tiïëng maái cheâo khua nûúác. Hoå toãa röång sau khi ra khoãi cûãa biïín; möîi ngûúâi ài àïën phêìn àaåi dûúng núi hoå hy voång tòm thêëy caá. Öng laäo biïët mònh seä ài thêåt xa, àïí laåi muâi àêët sau lûng, cheâo vaâo vuâng hûúng tinh khöi cuãa àaåi dûúng ban mai. Laäo thêëy aánh lên quang cuãa àaám rong vuâng Nhiïåt lûu trong nûúác khi laäo cheâo qua vuâng biïín maâ ngû dên goåi laâ vuâng Giïëng lúán, búãi vò àöå sêu úã àêëy bêët thònh lònh tuåt xuöëng àïën baãy trùm saãi nûúác; hoå haâng nhaâ caá àïìu döìn têët taåi àoá do xoYy nûúác döåi thùèng vaâo búâ vaách döëc cuãa àaáy àaåi dûúng. úã àêëy têåp trung töm, caá moâi vaâ thónh thoaãng haâng àaân caá mûåc, söëng trong nhûäng höë sêu nhêët ngoi lïn gêìn mùåt nûúác vaâo ban àïm àïí laâm möìi cho nhûäng con caá lang thang. Trong boáng töëi, öng laäo coá thïí caãm nhêån bònh minh àang àïën vaâ luác cheâo, laäo nghe thêëy nhûäng êm thanh run rêíy khi àaân caá chuöìn rúâi mùåt nûúác vaâ caã tiïëng lao xao phaát ra tûâ böå caánh cûáng khi chuáng lao xao trong boáng töëi. Laäo rêët quyá loaâi caá chuöìn búãi chuáng laâ baån gêìn guäi cuãa laäo trïn àaåi dûúng. Laäo thûúng cho luä chim, àùåc biïåt laâ loaâi nhaån àen nhoã, moãng manh cûá bay vaâ tòm kiïëm maäi nhûng hêìu nhû chùèng tòm thêëy gò; laäo nghô loaâi chim söëng khöí hún ta trûâ mêëy caái giöëng chim keã cûúáp vaâ nhûäng loaâi to xaác, kïình caâng. http://ebooks.vdcmedia.com
 13. ÖNG GIAÂ VAÂ BIÏÍN CAÃ 13 Taåi sao taåo hoáa laåi sinh ra caái giöëng chim quaá xinh xeão moãng manh nhû loaâi nhaån biïín naây trong khi àaåi dûúng laåi coá thïí quaá û nghiïåt ngaä? Àaåi dûúng tûã tïë vaâ rêët àeåp. Nhûng noá coá thïí rêët àöåc aác vaâ traáo trúã bêët thònh lònh; coân loaâi chim kia thò phaãi bay, nhao xuöëng sùn möìi; vaâ tiïëng kïu thaãng thöët, kheä khaâng cuãa chuáng laåi quaá yïëu úát giûäa truâng khúi. Laäo luön nghô vïì biïín nhû lamar, àêëy laâ caách ngûúâi ta goåi biïín bùçng tiïëng Têy Ban Nha khi hoå yïu biïín. Thónh thoaãng nhûäng ngûúâi yïu biïín cuäng buöng lúâi nguyïìn ruãa biïín nhûng hoå luön noái nhû thïí biïín laâ phuå nûä. Vaâi tay àaánh caá treã, sûã duång phao nhûåa laâm phao cêu vaâ ài thuyïìn maáy, sùæm àûúåc khi gan caá mêåp àûúåc giaá, goåi biïín laâ el mar, tûác giöëng àûåc. Chuáng noái vïì biïín nhû möåt àöëi thuã, möåt àõa àiïím hay thêåm chñ laâ möåt keã thuâ. Nhûng öng laäo thò luön nghô vïì biïín nhû vïì möåt phuå nûä, nhû caái gò àoá coá thïí ban phaát hay chöëi giûä ún huïå, vaâ nïëu biïín laâm àiïìu aác àöåc hay taân baåo thò búãi leä luác êëy biïín khöng thïí naâo kòm giûä nöíi. Mùåt trùng toãa chiïëu trïn biïín nhû thïí toãa chiïëu trïn cú thïí cuãa ngûúâi àaân baâ, laäo nghô. Laäo buöng cheâo nhõp nhaâng, khöng phaãi mêët nhiïìu sûác búãi laäo laâm chuã töëc àöå cuãa mònh vaâ búãi àaåi dûúng bònh lùång trûâ àöi chöî coá doâng xoYy. Laäo àang àïí doâng chaãy àúä ài möåt phêìn ba cöng viïåc vaâ khi trúâi vûâa hûãng saáng laäo thêëy mònh àaä ài xa hún quaäng àûúâng laäo nghô vaâo thúâi àiïím êëy. Mònh àaä cêu úã vuâng Giïëng lúán suöët caã tuêìn nay maâ chùèng bùæt àûúåc möëng naâo hïët, laäo nghô. Höm nay mònh seä ra têån núi caác àaân caá bonito vaâ albacore kiïëm ùn vaâ coá thïí con caá lúán seä quanh quêín àêu àêëy. Trûúác khi trúâi saáng roä, laäo buöng möìi vaâ thaã thuyïìn tröi theo doâng chaãy. Möåt con möìi úã àöå sêu böën mûúi saãi. Möìi thûá hai sêu túái baãy mûúi lùm saãi; möìi thûá ba vaâ thûá tû chòm sêu huát trong laân nûúác xanh àïën àöå sêu möåt trùm vaâ möåt trùm hai mûúi lùm saãi. Möîi con möìi àûúåc moác ngûúåc àêìu xuöëng, lûúäi cêu giêëu trong thên Tiïëng Têy Ban Nha chó möåt loaâi sûáa. caá, buöåc chùåt, khêu kyä vaâ nhûäng phêìn thoâi ra cuãa lûúäi cêu, àoaån cong vaâ muäi nhoån, thò àûúåc che bùçng nhûäng con caá moâi tûúi roái. Chuáng bõ moác xuyïn qua hai mùæt taåo thaânh nûãa voâng hoa trïn cuöëng theáp. Khöng coân phêìn naâo cuãa lûúäi cêu àïí con caá lúán coá thïí nhêån ra ngoaåi trûâ hûúng võ thúm lûâng quyïën ruä. Thùçng beá cho öng laäo hai con caá thu nhoã tûúi, thuöåc loaâi albacore; laäo moác chuáng vaâo hai lûúäi cêu sêu nhêët, chuáng nùång nhû thïí mêëy hoân chò; coân úã hai lûúäi kia, laäo moác möåt con nuåc soâng lúán, maâu xanh vaâ möåt con ngûâ baåc àaä àûúåc sûã duång höm trûúác; nhûng chuáng vêîn coân töët vaâ xêu caá moâi thúm phûác giuáp chuáng toãa http://ebooks.vdcmedia.com
 14. E. Hemingway 14 hûúng hêëp dêîn. Möîi dêy cêu, lúán bùçng cêy buát chò cúä lúán, àûúåc buöåc vaâo möåt caái phao bùçng que göî maâu xanh luåc àïí bêët kyâ möåt cuá keáo, möåt cuá àúáp naâo vaâo miïëng möìi cuäng khiïën phao göî chòm xuöëng; möîi dêy cêu coân coá hai cuöån dêy daâi böën mûúi saãi dûå phoâng sùén saâng nöëi vúái caác cuöån khaác àïí khi cêìn thiïët, con caá coá thïí coá hún ba trùm saãi dêy. Bêy giúâ laäo quan saát muäi cuãa ba chiïëc phao göî bïn maån thuyïìn, cheâo nheå àïí giûä cho mêëy súåi dêy thùèng àûáng àïën àöå sêu cêìn thiïët cuãa chuáng. Trúâi àaä saáng hùèn vaâ chùèng mêëy nûäa mùåt trúâi seä moåc lïn. Mùåt trúâi nhö lïn mùåt biïín, öng laäo coá thïí nhòn thêëy nhûäng thuyïìn khaác, chòm thêëp trong nûúác, daân röång qua doâng chaãy, phña gêìn búâ. Khi mùåt trúâi rûåc rúä hún, aánh nùæng chiïëu xuöëng mùåt nûúác vaâ laát sau, luác noá cao hùèn lïn, mùåt biïín phùèng lùång phaãn chiïëu aánh nùæng döåi vaâo mùæt laäo laâm àau nhûác; laäo cheâo maâ khöng nhòn vaâo noá nûäa. Laäo nhòn xuöëng nûúác, theo doäi mêëy súåi dêy àûúåc thaã thùèng àûáng xuöëng vuâng àen cuãa àaåi dûúng. Laäo giûä chuáng thùèng hún bêët kyâ möåt ai khaác, àïí úã möîi àöå sêu trong vuâng nûúác àen kia seä coá möåt con möìi àúåi àuáng ngay úã àêëy, núi laäo muöën daânh cho bêët cûá con caá naâo búi qua. Caác tay cêu khaác thò àïí chuáng tröi theo doâng chaãy vaâ àöi khi chuáng chó úã àöå sêu saáu mûúi thay vò möåt trùm saãi nhû hoå m u öë n . Nhûng, laäo nghô, mònh giûä chuáng chñnh xaác. Duy chó mònh khöng coân may mùæn nûäa thöi. Nhûng biïët àêu àûúåc? Coá thïí höm nay. Möîi ngaây laâ möåt ngaây múái. Gùåp may thò töët hún. Nhûng mònh ûa sûå chñnh xaác. Àïí khi vêån may àïën thò mònh àaä sùén saâng. Bêy giúâ mùåt trúâi àaä moåc cao àûúåc hai tiïëng àöìng höì, noá khöng laâm mùæt laäo àau nhiïìu khi nhòn vïì hûúáng Àöng nûäa. Giúâ àêy, trong têìm mùæt, chó coân laåi ba boáng thuyïìn, maån luán sêu xuöëng nûúác vaâ úã maäi tñt phña trong búâ. Suöët caã àúâi, bònh minh laâm buöët mùæt ta, laäo nghô. Nhûng chuáng vêîn coân tinh anh. Vaâo luác chiïìu töëi, ta coá thïí nhòn thùèng vaâo noá maâ khöng bõ nhûäng àöëm àen trong mùæt. Buöíi chiïìu, aánh nùæng maånh hún. Nhûng buöíi saáng noá laâm ta nhûác nhöëi. Ngay khi àoá laäo thêëy möåt con haãi bùçng tung àöi caánh àen daâi lûúån trïn bêìu trúâi trïn àêìu laäo. Noá saâ xuöëng nhanh, nghiïng caánh chao ngûúâi röìi bay voâng trúã laåi. “Noá toám àûúåc con gò röìi”, öng laäo noái lúán. “Noá khöng chó nhòn àêu”. Laäo cheâo chêåm raäi, àïìu àùån tiïën vïì phña con chim àang lûúån voâng. Laäo khöng vöåi, laäo cêìn giûä cho nhûäng súåi dêy thùèng àûáng xuöëng. Nhûng laäo húi nhanh hún doâng nûúác möåt chuát trong chûâng http://ebooks.vdcmedia.com
 15. ÖNG GIAÂ VAÂ BIÏÍN CAÃ 15 mûåc laäo vêîn cêu àuáng, nïëu laäo khöng cöë baám theo con chim thò laäo seä khöng cheâo nhanh hún caách laäo thûúâng cêu. Con chim bay cao hún, laåi lûúån voâng, àöi caánh bêët àöång. Röìi thònh lònh noá lao xuöëng, laäo thêëy àaân caá chuöìn tung mònh lïn khoãi mùåt nûúác, tuyïåt voång bay trïn mùåt biïín. “Dorado”, öng laäo noái lúán. “Caá dorado lúán”. Laäo dûâng cheâo, löi ra súåi dêy cêu nhoã àùçng muäi thuyïìn. Dêy cêu naây coá àaáy theáp vaâ lûúäi cêu cúä trung bònh, laäo moác möìi bùçng möåt con moâi. Laäo buöng cêu qua maån thuyïìn röìi buöåc noá vaâo caái khoen àùçng sau laái. Laäo tiïëp tuåc moác möìi lûúäi cêu khaác röìi vêîn àïí noá cuöån nhû thïë trong boáng maát muäi thuyïìn. Laäo quay laåi cheâo vaâ tröng chûâng con chim coá saãi caánh àen röång bêy giúâ àang saâ thêëp xuöëng kiïëm möìi trïn mùåt nûúác. Khi laäo quan saát, con chim laåi nhaâo xuöëng, nghiïng caánh liïång röìi àêåp loaån xaå, bêët lûåc khi baám theo àaân caá chuöìn. Öng laäo coá thïí nhòn thêëy mùåt nûúác kheä cuöån lïn chöî àaân caá dorado lúán nhao ngûúâi àuöíi theo bêìy caá chuöìn àang lêín tröën. Àaám caá dorado àang cùæt xuyïn vuâng nûúác bïn dûúái àûúâng bay cuãa àaân caá, lao hïët töëc lûåc àúåi àaân caá rúi xuöëng. Àaân caá dorado lúán, laäo nghô. Chuáng daân röång ra, luä caá chuöìn coá ñt cú höåi tröën thoaát. Con chim cuäng khöng coá cú höåi. Àaân caá chuöìn quaá lúán so vúái noá, vaã laåi chuáng lao ài rêët nhanh. Laäo nhòn theo àaân caá chuöìn cûá phoáng lïn lùån xuöëng vaâ nhûäng cuá chao mònh vö ñch cuãa con chim. Àaân caá êëy àaä rúâi xa ta, laäo nghô. Chuáng di chuyïín nhanh quaá vaâ xa quaá. Nhûng chùæc chùæn ta seä toám àûúåc möåt chuá ài laåc vaâ coá leä con caá lúán cuãa ta hùèn quanh quêín bïn chuáng. Con caá lúán cuãa ta hùèn àang úã àêu àoá. Bêy giúâ nhûäng àaám mêy trïn àêët liïìn àuân lïn tûåa nhûäng quaã nuái vaâ búâ biïín chó coân laâ möåt vïåt xanh daâi vúái rùång àöìi xanh thêîm àùçng sau noá. Giúâ àêy, mùåt nûúác xanh thêîm, thêîm àïën nöîi nhû ngaã sang maâu tñm. Khi nhòn xuöëng, laäo thêëy nhûäng vïåt rïu àoã trong laân nûúác töëi sêîm vaâ bêy giúâ mùåt trúâi lêëp laánh nhûäng tia saáng kyâ laå. Laäo doäi theo mêëy súåi dêy cêu àïí thêëy chuáng chaåy thùèng xuöëng nguát khoãi têìm mùæt trong àaáy nûúác vaâ laäo haånh phuác khi thêëy nhiïìu rïu biïín, búãi àêëy laâ dêëu hiïåu coá caá. aánh saáng kyâ laå cuãa mùåt trúâi chiïëu vaâo laân nûúác cho thêëy giúâ àêy mùåt trúâi Prev Page 19 Next àaä lïn cao hún, coá nghôa thúâi tiïët thuêån; caã hònh thuâ cuãa nhûäng àaám mêy trïn àêët liïìn kia cuäng baáo hiïåu àiïìu àoá. Nhûng giúâ thò con chim àaä gêìn nhû khuêët khoãi têìm mùæt, trïn mùåt nûúác chùèng coân gò nûäa, ngoaåi trûâ nhûäng vïåt rong Sargasaåo vaâng ïåch, baåc maâu dûúái nùæng trúâi vaâ caái cú thïí nung nuác, http://ebooks.vdcmedia.com
 16. E. Hemingway 16 àoã tña, nhaäo nhúát, sùåc súä àuã maâu cuãa möåt con sûáa àang lïình bïình bïn maån thuyïìn. Noá nghiïng mònh röìi trúã ngûúâi laåi ngay ngùæn. Noá haáo hûác tröi ài tûåa caái bong boáng xaâ phoâng, keáo theo nhûäng súåi tua daâi gêìn möåt meát maâu àoã tña chïët choác ngêìm trong nûúác. “Agua mala”, laäo noái. “Àöì àiïëm”. Tûâ núi kheä àûa maái cheâo, laäo nhòn xuöëng nûúác vaâ thêëy nhûäng con caá nhoã coá cuâng maâu vúái àaám súåi tua àang búi giûäa chuáng vaâ caã dûúái caái boáng nhoã maâ con sûáa kia taåo ra khi tröi ài. Luä caá êëy coá khaã nùng àïì khaáng vúái noåc àöåc sûáa. Nhûng con ngûúâi thò khöng vaâ coá daåo mêëy súåi tua êëy vûúáng vaâo dêy cêu, baám úã àoá, àoã tña, nhúân nhúåt röìi trong luác xoay xúã vúái con caá öng laäo àaä chaåm phaãi laâm caã caánh tay lêîn baân tay nhûác nhöëi nhû thïí khi chaåm phaãi möåt dêy trûúâng xuên àöåc hay loaâi söìi àöåc. Chó khaác laâ chêët àöåc tûâ sûáa agua mala khuïëch taán nhanh hún, tûåa nhaát roi quêët vuåt xuöëng. Caái giöëng sûáa lêëp laánh nguä sùæc tröng thêåt àeåp. Nhûng chuáng laâ loaâi man traá nhêët àaåi dûúng, öng laäo thñch nhòn nhûäng con ruâa biïín lúán xúi thõt chuáng. Loaâi ruâa nhòn thêëy, tiïëp cêån chuáng trûåc diïån, röìi nhùæm nghiïìn mùæt àïí che chùæn toaân thên àoaån xöng túái cheán saåch caã múá tua lêîn ngûúâi ngúåm cuãa chuáng. Öng laäo ûa nhòn loaâi ruâa cheán thõt chuáng vaâ laäo thñch giêîm naát khi chuáng bõ baäo àaánh giaåt vaâo búâ àïí nghe tiïëng löëp böëp khi bõ giêîm lïn vaâ nhûäng maãnh sûáa lûåt sûåt naát ra dûúái baân chên. Laäo yïu giöëng ruâa xanh, lûng khoâm, duyïn daáng, nhanh nheån vaâ giaá trõ lúán cuãa chuáng; laäo coá tònh caãm suöìng saä theo kiïíu beâ baån vúái caái giöëng to àêìu, nùång nïì, àêìn àêìn, da vaâng phña trong mai, giao cêëu theo kiïíu kyâ quùåc vaâ höì húãi cheán thõt sûáa vúái àöi mùæt nhùæm tõt êëy. Laäo chùèng coân laå gò vïì giöëng ruâa êëy nûäa búãi àaä nhiïìu nùm laâm nghïì sùn ruâa. Laäo xoát thûúng cho caã hoå haâng nhaâ chuáng, thêåm chñ caã vúái loaâi lûng höåp khöíng löì, daâi bùçng chiïëc thuyïìn vaâ cên nùång caã têën. Hêìu hïët moåi ngûúâi àïìu aác àöåc vúái ruâa búãi traái tim ruâa vêîn àêåp trong nhiïìu giúâ sau khi àaä bõ xeã thõt phanh thêy. Nhûng laäo nghô, traái tim ta cuäng nhû vêåy, kïí caã àöi chên vaâ àöi tay cuäng giöëng cuãa chuáng. Laäo ùn nhûäng quaã trûáng ruâa trùæng àïí tùng thïm sûác lûåc. Laäo ùn suöët caã thaáng nùm àïí àïën thaáng chñn, thaáng mûúâi khoãe lïn àúåi con caá lúán thêåt sûå. Hùçng ngaây laäo cuäng uöëng möåt laá dêìu gan caá mêåp úã caái thuâng lúán trong cùn lïìu núi nhiïìu ngû dên cêët duång cuå. Chöî dêìu êëy daânh cho bêët cûá ngû dên naâo muöën. Àa phêìn trong söë hoå gheát muâi võ cuãa noá. Nhûng àiïìu àoá thò chùèng coá tïå hún viïåc phaãi thûác dêåy vaâo àuáng caái giúâ àïí ra khúi, http://ebooks.vdcmedia.com
 17. ÖNG GIAÂ VAÂ BIÏÍN CAÃ 17 hún nûäa noá chöëng caãm laånh, cuám vaâ rêët töët cho caã thõ lûåc. Bêy giúâ öng laäo nhòn lïn vaâ thêëy con chim laåi lûúån voâng. “Noá tòm thêëy caá”, laäo noái lúán. Khöng coá con caá chuöìn naâo tung mònh lïn mùåt biïín vaâ cuäng chùèng coá con caá möìi naâo lûúån lúâ. Nhûng khi öng laäo quan saát, möåt con caá thu nhoã phoáng lïn, vùån mònh, lao àêìu xuöëng nûúác. Con caá lêëp laánh trong aánh nùæng, sau khi noá rúi xuöëng thò lêìn lûúåt nhiïìu con khaác nhaãy lïn, chuáng tuáa ra khùæp moåi hûúáng, quêîy tung nûúác, phoáng nhûäng bûúác daâi àuöíi theo con möìi. Chuáng quêy troân con möìi vaâ xêu xeá. Nïëu chuáng khöng búi nhanh quaá thò mònh seä àuöíi kõp, öng laäo nghô vaâ nhòn àaân caá quêîy tung boåt nûúác trùæng xoáa, con chim bêy giúâ buöng mònh saâ xuöëng àaân caá möìi do hoaãng súå nïn àaä tröìi hùèn lïn mùåt nûúác. “Con chim àûúåc viïåc thêåt”, öng laäo noái. Chó khi êëy súåi dêy úã àuöi thuyïìn giêåt giêåt dûúái chên, núi laäo buöåc húâ; laäo buöng tay cheâo vaâ caãm thêëy àöå nùång cuãa möåt chuá caá thu nhoã àang giêåt giêåt khi laäo nùæm chùåt súåi dêy, tûâ tûâ keáo vaâo. Sûác giaäy giuåa tùng lïn khi laäo keáo àïën gêìn vaâ coá thïí nhòn thêëy söëng lûng xanh thêîm cuãa con caá trong laân nûúác vaâ caã maâu vaâng bïn sûúân noá trûúác khi laäo keáo böíng noá lïn àûa qua maån vaâo thuyïìn. Con caá nùçm úã phña àuöi thuyïìn, trong aánh nùæng, truâi truäi nhû möåt viïn àaån; àöi mùæt to àúâ àêîn cuãa noá löìi ra khi caái àuöi goån gheä cûá quêåt, naãy liïn höìi trïn vaán thuyïìn tòm löëi thoaát. Àöång loâng trùæc êín, öng laäo nïån vaâo àêìu noá röìi àaá caái thên haäy coân run rêíy vaâo dûúái têëm vaán sau laái. “Caá thu”, laäo noái lúán. “Noá seä laâ con möìi tuyïåt haão. Gêìn nùm ki lö chûá chùèng chúi”. Laäo khöng nhúá lêìn àêìu tiïn laäo noái to möåt mònh nhû thïë laâ tûå bao giúâ. Ngaây xûa khi luãi thuãi möåt mònh, laäo thûúâng haát; thónh thoaãng laäo haát vaâo ban àïm cö àún trong phiïn trûåc laái trïn nhûäng chiïëc thuyïìn buöìm àaánh caá hay thuyïìn sùn ruâa. Coá leä laäo bùæt àêìu noái lúán khi chó coá möåt mònh, khi thùçng beá ra ài. Nhûng laäo khöng nhúá. Ngaây laäo vaâ thùçng beá coân cêu cuâng nhau, hai öng chaáu chó noái khi thêåt cêìn thiïët. Hoå noái vaâo ban àïm hay nhûäng khi trúâi àöí gioá mûa. Nhûäng ngûúâi ài biïín kiïng noái chuyïån nhaãm; öng laäo luön thûåc hiïån vaâ tön troång àiïìu àoá. Nhûng giúâ thò laäo àaä noái roä lúán yá nghô cuãa mònh hùçng bao nhiïu lêìn búãi chùèng coân ai coá thïí nghe thêëy àïí bûåc mònh. http://ebooks.vdcmedia.com
 18. E. Hemingway 18 “Nïëu ngûúâi khaác nghe mònh noái lúán thò chùæc hoå nghô mònh àiïn mêët”, laäo noái lúán. “Nhûng vò khöng àiïn nïn mònh chùèng quan têm. Caánh nhaâ giaâu coá radio àïí bêìu baån trïn thuyïìn vaâ ngay caã trïn sên boáng nûäa”. Giúâ thò khöng phaãi laâ luác nghô vïì boáng biïëc, laäo nghô. Giúâ laâ luác chó nghô vïì möåt àiïìu duy nhêët. Ta sinh ra àïí laâm gò? Chùæc laâ coá möåt con lúán quêín quanh àaân caá êëy, laäo nghô. Mònh chó toám àûúåc möåt tïn ài laåc trong àaân caá thu àang kiïëm möìi. Nhûng chuáng di chuyïín rêët nhanh vaâ àaä ài quaá xa. Moåi vêåt xuêët hiïån trïn mùåt biïín höm nay sao laåi cûá vuân vuåt chuöìn vïì hûúáng Àöng Bùæc. Coá phaãi laâ taåi giúâ khùæc trong ngaây? Hay àêëy laâ dêëu hiïåu cuãa thúâi tiïët maâ mònh khöng biïët? Bêy giúâ laäo khöng coân nhòn thêëy viïìn xanh cuãa búâ maâ chó coân thêëy àónh cuãa mêëy ngoån àöìi trùæng xoáa nhû thïí phuã àêìy tuyïët, caã nhûäng àaám mêy tûåa nhû ngoån nuái tuyïët àuân cao bïn trïn chuáng. Biïín àen ngoâm, aánh nùæng taåo thaânh nhûäng hònh lùng truå trong nûúác. Nhûäng cuåm rong bïí daây àùåc bêy giúâ àaä bõ nhoâa ài búãi mùåt trúâi lïn cao vaâ aánh saáng chó coân laâ nhûäng khöëi lùng truå àöì söå trong laân nûúác thêîm; núi mêëy súåi dêy cêu cuãa laäo chòm sêu xuöëng àaáy, laäo thêëy, sêu hún caã ngaân rûúäi meát. Àaân caá thu, dên chaâi goåi têët caã hoå haâng nhaâ caá naây nhû thïë vaâ chó phên biïåt tïn chuáng khi mang ài baán hoùåc àöíi caá möìi, laåi lùån sêu xuöëng nûúác. Bêy giúâ mùåt trúâi noáng boãng, öng laäo caãm thêëy caái noáng roåi trïn gaáy vaâ möì höi tûáa xuöëng lûng khi laäo cheâo. Laäo nghô mònh coá thïí àïí thuyïìn tröi vaâ chúåp mùæt möåt chöëc trong luác quêën möåt àêìu dêy cêu vaâo ngoán chên àïí noá àaánh thûác mònh dêåy. Nhûng höm nay àaä taám mûúi lùm ngaây vaâ mònh vêîn àuã sûác àïí cêu suöët caã ngaây. Àuáng luác êëy, quan saát mêëy súåi dêy, laäo thêëy möåt trong mêëy caái phao xanh chòm nhanh xuöëng. “Naâo”, laäo noái. “Naâo”, vaâ thu maái cheâo, traánh àïí va vaâo maån thuyïìn. Laäo vûún tay phaãi kheä cêìm súåi dêy bùçng ngoán troã vaâ ngoán caái. Laäo khöng caãm thêëy sûác keáo hay àöå nùång naâo vaâ laäo cûá thêån troång giûä súåi dêy nhû thïë. Laát sau, sûå tiïëp xuác laåi xuêët hiïån. Lêìn naây laâ möåt cuá keáo thùm doâ, khöng dûát khoaát vaâ cuäng chùèng maånh meä tñ naâo; laäo biïët ngay àêëy laâ con gò. Caách xa möåt trùm saãi nûúác, con caá kiïëm àang ùn àaám caá moâi che àêìu muäi vaâ thên lûúäi cêu núi phêìn lûúäi cêu thoâi ra khoãi àêìu cuãa con caá thu möìi nhoã. Öng laäo giûä húâ súåi dêy, tay traái nheå nhaâng thaáo noá khoãi phao göî. Luác naây laäo coá thïí àïí noá dïî daâng lûúát qua mêëy ngoán tay àïí con caá khöng caãm thêëy chuát vûúáng vñu gò nûäa. Vaâo thaáng naây, xa búâ àïën thïë, hùèn noá http://ebooks.vdcmedia.com
 19. ÖNG GIAÂ VAÂ BIÏÍN CAÃ 19 laâ con caá khöíng löì, laäo nghô. Àúáp möìi ài, caá. Àúáp möìi ài. Xin haäy àúáp möìi ài. Chuáng múái tûúi ngon laâm sao trong laân nûúác laånh, töëi om núi maây úã caách gêìn hai trùm meát. Haäy lûúån möåt voâng trong laân nûúác töëi vaâ quay laåi àúáp möìi ài. Laäo caãm thêëy möåt cuá giêåt nheå röìi möåt nhaát keáo maånh hún khi caái àêìu cuãa con caá moâi hùèn laâ khoá rûát ra khoãi lûúäi cêu. Laát sau hoaân toaân im ùæng. “Tiïëp tuåc ài”, öng laäo noái lúán. “Haäy quay laåi. Thûã ngûãi xem. Chuáng khöng hêëp dêîn sao? Ùn ngay ài, caã con caá thu nûäa. Cûáng, maát laånh vaâ hêëp dêîn. Àûâng xêëu höí caá aâ. Ùn chuáng ài”. Laäo cêìm súåi dêy giûäa ngoán caái vaâ ngoán troã chúâ àúåi, theo doäi noá vaâ mêëy dêy cêu khaác trong cuâng luác, phoâng trûúâng húåp con caá búi lïn hay lùån sêu xuöëng. Thoaáng chöëc, dêy cêu êëy laåi bõ keáo nheå. “Noá sùæp àúáp möìi”, öng laäo noái lúán. “Xin Chuáa haäy giuáp noá àúáp möìi”. Nhûng con caá khöng àúáp. Noá boã ài, öng laäo caãm thêëy chöëng chïënh. “Noá khöng thïí ài”, laäo noái. “Chuáa biïët laâ noá khöng thïí ài. Noá àang lûúån voâng. Coá leä trûúác àêy noá àaä bõ dñnh cêu nïn noá nhúá àöi àiïìu vïì chuyïån êëy”. Luác êëy laäo caãm thêëy súåi dêy kheä giêåt, laäo húán húã. “Noá chó lûúån möåt voâng thöi maâ”, laäo noái. “Noá seä cùæn cêu”. Laäo sung sûúáng caãm nhêån caái giêåt kheä vaâ röìi laäo thêëy caái gò àoá nùång chõch, cùng, khöng thïí naâo tûúãng tûúång nöíi. Àêëy laâ àöå nùång cuãa con caá vaâ laäo àïí súåi dêy tuöìn xuöëng, xuöëng, xuöëng maäi hïët cuöån dêy àêìu tiïn trong söë hai cuöån dêy dûå trûä. Khi súåi dêy tuöåt xuöëng, lûúát nheå qua mêëy ngoán tay, laäo vêîn caãm thêëy àöå cûåc nùång mùåc duâ aáp lûåc cuãa ngoán caái vaâ ngoán troã cuãa laäo hêìu nhû chó laâ con söë khöng. “Möåt con caá ra troâ”, laäo noái. “Bêy giúâ lûúäi cêu àaä àûúåc ngêåm trong miïång vaâ noá àang löi ài”. Laát nûäa noá seä lûúån laåi vaâ nuöët, laäo nghô. Laäo khöng noái ra àiïìu êëy búãi laäo biïët nïëu ngûúâi ta noái ra àiïìu töët laânh thò noá seä khöng xaãy ra. Laäo biïët àêëy laâ con caá khöíng löì vaâ laäo hònh dung noá búi trong vuâng nûúác töëi, miïång cùæp ngang con caá thu. Vaâo luác àoá, laäo caãm thêëy noá ngûâng di chuyïín nhûng sûác nùång vêîn cûá trôu http://ebooks.vdcmedia.com
 20. E. Hemingway 20 xuöëng. Röìi sûác nùång gia tùng, laäo núái thïm dêy. Laäo duâng ngoán caái vaâ ngoán troã cöë nñu súåi dêy laåi möåt luác nhûng sûác nùång vêîn khöng ngûâng tùng lïn, löi tuöåt súåi dêy xuöëng. “Noá àaä àúáp möìi”, laäo noái. “Giúâ thò ta seä àïí cho noá nuöët hùèn”. Vêîn àïí súåi dêy tuöìn qua mêëy ngoán tay, laäo duâng tay traái nöëi àêìu súåi dêy vaâo caã hai cuöån dêy dûå trûä kia. Luác naây laäo àaä sùén saâng. Laäo àaä coá ba cuöån dêy dûå trûä vúái töíng chiïìu daâi laâ möåt trùm hai mûúi saãi cuâng vúái cuöån laäo àang sûã duång. “Nuöët thïm tñ nûäa ài”, laäo noái. “Nuöët ngay ài”. Nuöët laâm sao àïí muäi lûúäi cêu àêm vaâo tim vaâ giïët chïët maây, laäo nghô. Haäy ngoan ngoaän tröìi lïn àïí tao cùæm phêåp muäi lao naây. Öín thöi. Maây sùén saâng chûa? Àaánh cheán nhû thïë laâ àaä àuã röìi chûá? “Naâo!”, laäo noái lúán vaâ duâng caã hai tay keáo maånh àûúåc chûâng möåt meát dêy röìi laåi keáo, keáo nûäa, tay noå tiïëp tay kia, döìn hïët sûác maånh cuãa caánh tay vaâ cuãa caã cú thïí lïn súåi dêy. Nhûng chùèng àûúåc gò, con caá vêîn chêåm raäi búi ài vaâ öng laäo thò chùèng thïí nhuác nhñch nöíi noá dêîu chó möåt phên. Dêy cêu cuãa laäo rêët bïìn, àûúåc bïån àïí cêu caá lúán; laäo keáo cùng súåi dêy qua lûng cho àïën luác nhûäng gioåt nûúác lùn ra khoãi noá. Thoaáng chöëc, súåi dêy bùæt àêìu phaát ra nhûäng êm thanh trêìm trêìm trong laân nûúác vaâ laäo vêîn giûä chùåt, tò lïn chöî ngöìi cheâo thuyïìn, ûúän ngûúâi ra sau vaâ keáo. Con thuyïìn bùæt àêìu tûâ tûâ tiïën vïì hûúáng Têy Bùæc. Con caá vêîn möåt mûåc búi ài vaâ hoå di chuyïín chêìm chêåm trïn mùåt biïín phùèng lùång. Nhûäng caái möìi khaác vêîn coân úã dûúái nûúác nhûng laäo chùèng biïët xoay xúã ra sao nûäa. “Giaá maâ ta coá thùçng beá”, öng laäo noái lúán. “Ta àang bõ con caá keáo ài vaâ ta laâ caái coåc keáo thuyïìn. Ta coá thïí buöåc súåi dêy laåi. Nhûng nhû thïë con caá seä bûát àûát. Mònh phaãi giûä súåi dêy cho àïën luác sûác taân lûåc kiïåt vaâ núái thïm dêy khi noá cêìn. Àöåi ún Chuáa, noá cûá búi ngang chûá khöng lùån xuöëng”. “Mònh seä laâm gò nïëu noá quyïët àõnh lùån xuöëng, mònh khöng biïët. Mònh seä laâm gò nïëu noá lùån xuöëng vaâ chïët, mònh cuäng khöng biïët. Nhûng mònh seä laâm caái gò àoá. Coá nhiïìu thûá mònh coá thïí laâm”. Laäo tò súåi dêy vaâo lûng vaâ nhòn àöå nghiïng cuãa noá trïn mùåt nûúác, con thuyïìn cûá lûäng thûäng tröi vïì hûúáng Têy Bùæc. Thïë naây seä giïët noá, laäo nghô. Noá khöng thïí cûá keáo maäi thïë naây. Nhûng böën giúâ sau, con caá vêîn bònh thaãn búi ra khúi, keáo theo chiïëc thuyïìn vaâ caã öng laäo àang giûä chùåt súåi dêy vùæt qua lûng. http://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2