Oxit bài 26

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
136
lượt xem
15
download

Oxit bài 26

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công thức của oxit MO gồm có kí hiệu của oxi O kèm theo chỉ số Y và ký hiệu của một nguyên tố khác M( có hóa trị a) kèm theo chỉ số x của nó theo đứng quy tắc về hóa trị ..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Oxit bài 26

 1. BAØI 26 : I. Ñònh nghóa II. Coâng thöùc III. Phaân loaïi IV. Caùch goïi teân V. Cuûng coá VI. Daën doø
 2. I. Ñònh nghóa Nhaän xeùtKỂ TÊN 3 CHẤTcaùcOXIT MÀn toáBIẾT? thaønh phaàn LÀ nguyeâ EM trong caùc hôïp chaáxit laø hôïp chaát cuûaFe2O3, P2O5 O t sau: CO2,CuO, hai nguyeân toá, trong ñoù coù moät nguyeân toá laø oxi. Goàm coù nguyeân toá oxi vaø nguyeân toá khaùc Vd: CO2, CuO, Fe2O3, P2O5
 3. II. Coâng thöùc MxOyhaéc laïi quy taéc hoùa trò N cuûa hôïp chaátrò cuûahai nguyeân toá? n:hoùa t goàm M x , y: chæ soá nguyeân töû Quy taéc hoùa trò: n.x = II.y Coâng thöùc cuûa oxit Mxa hôïpm coù goàm Coâng thöùc hoùa hoïc cuû Oy goà chaát hai nguyeân toá oxi O laäpm theo chæ soá?y vaø kí hieäu cuûa ñöôïc keø nhö theá naøo kí hieäu cuûa moät nguyeân toá khaùc M (coù hoùa trò n) keøm theo chæ soá x cuûa noù theo ñuùng quy taéc veà hoùa trò: n.x = II.y
 4. Thaûo luaän: Laäp coâng thöùc hoùa hoïc cuûa hôïp chaát goàm: a/ K(I) vaø O K2O b/ S(VI)vaø O SO3
 5. III. Phaân loaïi 1. Oxit axit: Thöôøng laø oxit cuûa phi kim vaø töông öùng vôùi moät axit Keå teân moät soá phi kim maø em bieát? Vd: SO3, CO2, P2O5 H2SO4 SO3 H2CO3 CO2 H3PO4 P2O5
 6. 2. Oxit bazô Laø oxit cuûa kim loaïi vaø töông öùng vôùi moät bazô Keå moät soá kim loïai maø em bieát? Vd: Na2O, CaO, CuO NaOH Na2O CaO Ca(OH)2 CuO Cu(OH)2
 7. IV. Caùch goïi teân Teân oxit: Teân nguyeân toá + oxit Vd: Na2O: Natri oxit Al2O3: Nhoâm oxit Đọc tên các oxit trên? * Neáu kim loaïi coù nhieàu hoùa trò: Teân oxit bazô: Teân kim loaïi(keøm hoùa trò) + oxit Fe2O3 : Saét(III) oxit Vd: FeO : Saét(II) oxit Đọc tên các oxit trên?
 8. * Neáu phi kim coù nhieàu hoùa trò: Teân oxit axit: Teân phi kim + oxit (Tieàn toá chæ soá nguyeân töû phi kim) (Tieàn toá chæ soá nguyeân töû oxi) Ghi chuù: Mono: 1 Ñi:2 Tri: 3 Tetra: 4 Penta: 5 Vd: CO2 :Cacbon ñi oxit (Khí cacboic) Cacbon oxit CO : SO2 : Löu huyønh ñi oxit (Khí sunfurô) SO3 : Löu huyønh tri oxit P2O5 : Ñi photpho penta oxit Đọc tên các oxit trên?
 9. V. Cuûng coá Oxit laø gì? Coù maáy loaïi oxit chính? 1.OXIT AXIT 2.OXIT BAZÔ Phaân loaïi vaø goïi teân caùc oxit sau: a. CaO : Canxi oxit (OXIT BAZÔ) b. N2O5 : Ñi nitô penta oxit (OXIT AXIT) c. K2O : Kali oxit (OXIT BAZÔ) d. P2O3 : Ñi nitô tri oxit (OXIT AXIT)
 10. Haõy chæ ra nhöõng coâng thöùc hoùa hoïc naøo sau ñaây vieát sai? a. FeO Ñ S b. NaO Ñ c. Ca(OH)2 d. Al2O S
 11. VI. Daën doø - Hoïc baøi - Xem tröôùc baøi 27 - Baøi taäp veà nhaø: 2, 4/ 91
Đồng bộ tài khoản