intTypePromotion=1

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I MÔN HỌC: HÓA HỌC 10 TRƯỜNG THPT KRÔNG NÔ Mã đề 209

Chia sẻ: Do Van Dao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
63
lượt xem
8
download

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I MÔN HỌC: HÓA HỌC 10 TRƯỜNG THPT KRÔNG NÔ Mã đề 209

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1: Nguyên tố Mg có 3 đồng vị: 24 12Mg , 25 12Mg , 26 12Mg . Nguyên tố oxi có 3 đồng vị: 16 8O , 17 8O , 18 8O . Số loại phân tử magie oxit (MgO) có thể tạo thành là: A. 3. B. 9. C. 12. D. 6. Câu 2: Cho 17,20 gam hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 dư thấy có 10,08 lít (ở điều kiện tiêu chuẩn) khí H2 bay ra. Khối lượng muối sunfat tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam? A. 60,40 gam. B. 45,50 gam. C. 55,5 gam. D. 50,12 gam. Câu 3: Hai nguyên tố X...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I MÔN HỌC: HÓA HỌC 10 TRƯỜNG THPT KRÔNG NÔ Mã đề 209

  1. ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I SỞ GD&ĐT ĐĂK NÔNG NĂM HỌC 2012 - 2013 TRƯỜNG THPT KRÔNG NÔ MÔN HỌC: HÓA HỌC 10 ---------------- Thời gian làm bài: 60 phút; (Đề thi có 04 trang) Mã đề 209 Họ, tên học sinh:..................................................................... Lớp: ............................. (Lưu ý: Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học) Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137. I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (30 câu, từ câu 1 đến câu 30) 24 25 26 16 17 18 Câu 1: Nguyên tố Mg có 3 đồng vị: 12 Mg , 12 Mg , 12 Mg . Nguyên tố oxi có 3 đồng vị: 8 O , 8 O , 8 O . Số loại phân tử magie oxit (MgO) có thể tạo thành là: A. 3. B. 9. C. 12. D. 6. Câu 2: Cho 17,20 gam hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng với dung dịch H 2SO4 dư thấy có 10,08 lít (ở điều kiện tiêu chuẩn) khí H2 bay ra. Khối lượng muối sunfat tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam? A. 60,40 gam. B. 45,50 gam. C. 55,5 gam. D. 50,12 gam. Câu 3: Hai nguyên tố X và Y đứng kế tiếp nhau trong cùng một chu kỳ của bảng tuần hoàn có tổng số số proton là 39. Hai nguyên tố X và Y là: A. Na và K. B. Mg và Al. C. K và Ca. D. Na và Mg. Câu 4: Trong số các nguyên tử sau, chọn nguyên tử có số nơtron nhỏ nhất. 239 243 239 235 A. 94 U . B. 95 U . C. 93 U . D. 92 U . Câu 5: Dãy sắp xếp theo chiều tăng dần tính axit: A. H3PO4; H2SiO3; H2SO4. B. H2SiO3; H2SO4; H3PO4. C. H2SO4; H3PO4; H2SiO3. D. H2SiO3; H3PO4; H2SO4. Câu 6: Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố có tính phi kim mạnh nhất là: A. O (oxi). B. F (flo). C. Na (natri). D. Cl (clo). Câu 7: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron trên phân lớp p là 11. S ố hi ệu nguyên t ử nguyên t ố X là? A. 17. B. 10. C. 15. D. 16. Câu 8: Tổng số electron trong ion Cl là: − A. 18. B. 36. C. 35. D. 17. Câu 9: Tính chất nào sau đây không biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân? A. Số electron ở lớp ngoài cùng. B. Tính kim loại và tính phi kim. C. Hóa trị cao nhất với oxi. D. Nguyên tử khối. Câu 10: Nguyên tử của một nguyên tố hóa học nào có cấu hình electron: 1s22s22p63s1. A. Na( Z= 11). B. K( Z= 19). C. Mg( Z= 12). D. Ca( Z= 20). Câu 11: Chọn phát biểu đúng: Trong cùng một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử A. Tính kim loại giảm dần. B. Bán kính nguyên tử tăng dần. C. Tính phi kim giảm dần. D. Độ âm điện giảm dần. Câu 12: Phản ứng hóa học nào sau đây luôn là phản ứng oxi hóa – khử? A. Phản ứng thế. B. Phản ứng kết hợp. C. Phản ứng phân hủy. D. Phản ứng trao đổi. − + Câu 13: Số oxi hóa của nitơ trong NO 3 , NH 4 , N2 và NO2 lần lượt là: A. +4; -4; 0; +4. B. +5; -3; 0; +2. C. +5; -4; 0; +4. D. +5; -3; 0; +4. Câu 14: Cho phản ứng sau: Cu + HNO3 Cu(NO3)2 + NO + H2O Thể tích khí NO (ở điều kiện tiêu chuẩn) sinh ra từ 9,6 gam Cu là (biết HNO3 lấy dư)? A. 2,24 lít. B. 3,36 lít. C. 4,48 lít. D. 8,96 lít. Trang 1/4 - Mã đề thi 209
  2. Câu 15: Cation M+ có cấu hình electron 1s22s22p6. Vậy M là nguyên tố: A. Ở chu kỳ 3, nhóm IIIA. B. Ở chu kỳ 2, nhóm IIIA. C. Ở chu kỳ 3, nhóm IA. D. Ở chu kỳ 2, nhóm IIA. Câu 16: Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở m ức năng l ượng cao nh ất là 3p. Nguyên t ử c ủa nguyên tố Y cũng có electron ở mức năng lượng 3p và có m ột electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên t ử X và Y có số electron hơn kém nhau là 2. Nguyên tố X, Y lần lượt là: A. khí hiếm và kim loại. B. kim loại và kim loại. C. phi kim và kim loại. D. kim loại và khí hiếm. Câu 17: Nguyên tố X tạo hợp chất khí với hiđro có công thức RH3. Trong oxit cao nhất của R, nguyên tố oxi chiếm 74,07% khối lượng. Nguyên tố R là: A. Cacbon. B. Nitơ. C. Lưu huỳnh. D. Photpho. Câu 18: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron 1s 2s 2p 3s 3p 4s , nguyên tử của nguyên tố 2 2 6 2 6 1 Y có cấu hình electron 1s22s22p5. Liên kết hóa học giữa nguyên tử X và nguyên tử Y thuộc loại liên kết: A. kim loại. B. cộng hóa trị. C. Ion. D. cho nhận. Câu 19: Cho phản ứng sau: Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu. Vai trò của Fe trong phản ứng trên là: A. Chất oxi hóa. B. Vừa là chất khử vừa là chất oxi hóa C. chất bị khử. D. Chất khử. Câu 20: Cho biết nguyên tố A ở ô thứ 17, chu kì 3, nhóm VIIA. Cấu hình electron của A là: A. 1s22s22p63s23p5. B. 1s22s22p63s23p8. C. 1s22s22p63s23p6. D. 1s22s22p63s23p4. Câu 21: Nguyên tử R tạo được cation R+. Cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của R+ (ở trạng thái cơ bản) là 2p6. Tổng số hạt mang điện trong nguyên tử R là: A. 23. B. 22. C. 10. D. 11. Câu 22: Cho biết cấu hình electron của X và Y lần lượt là : 1s 2s 2p và 1s 2s22p63s23p5. Nhận xét nào 2 2 6 2 sau đây là đúng? A. X là khí hiếm, Y là phi kim. B. X là phi kim, Y là kim loại. C. X là 1 phi kim còn Y là 1 kim loại. D. X và Y đều là các phi kim. Câu 23: Xét các phản ứng sau: V2 O5 , t o (1) 2SO2 + O2 2SO3; (2) SO2 + NaOH NaHSO3; (3) H2S + Cl2 S + 2HCl; (4) Na2CO3 + H2SO4 Na2SO4 + H2O + CO2; to (5) 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O; (6) Cu + 2AgNO3 Cu(NO3)2 + 2Ag; Các phản ứng oxi hóa khử là: A. 1; 3; 5; 6. B. 1; 3; 6. C. 1; 3; 5. D. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 0 Câu 24: Phương trình phản ứng: C + HNO 3 đặc t CO2 + NO2 + H2O, có các hệ số cân bằng lần lượt là: A. 1; 1; 4; 4; 2. B. 1; 3; 1; 2; 3. C. 1; 2; 1; 2; 1. D. 1; 4; 1; 4; 2. Câu 25: Nguyên tố nào sau đây có tính chất hoá học tương tự clo? A. natri. B. oxi. C. flo. D. magie. Câu 26: Nguyên tử khối trung bình của đồng kim loại là 63,546. Đ ồng t ồn tại trong t ự nhiên v ới hai 65 63 65 đồng vị là: 29 Cu và 29 Cu . Thành phần % của đồng 29 Cu theo số nguyên tử là: A. 23,70%. B. 26,30%. C. 27,30%. D. 26,7%. Câu 27: Nguyên tử khối trung bình của brom là M Br = 79,91. Biết brom có 2 đồng vị: 79 Br chiếm 54,5% số nguyên tử. Số khối của đồng vị còn lại là: A. 79. B. 80. C. 81. D. 82. Câu 28: Cho các phát biểu sau về các nguyên tố nhóm A, hãy chọn phát biểu sai ? A. Electron cuối cùng phân bố trên phân lớp s hoặc p. B. Electron cuối cùng phân bố trên phân lớp d hoặc f. Trang 2/4 - Mã đề thi 209
  3. C. Electron hóa trị bằng electron ngoài cùng. D. Số thứ tự nhóm nhóm A bằng số electron ngoài cùng. Câu 29: Sự chuyển động của electron trong nguyên tử có tính chất A. theo những quỹ đạo xác định nhưng quỹ đạo có hình dạng bất kì. B. không theo quỹ đạo xác định. C. theo những quỹ đạo tròn. D. theo những quỹ đạo hình bầu dục. Câu 30: Dãy nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần tính phi kim ? A. F, Cl, Br. B. P, Cl, S. C. P, S, Cl. D. Cl, F, Br. II. PHẦN RIÊNG (10 câu) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần riêng (phần A hoặc phần B) A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 31 đến câu 40) Câu 31: Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52 và có s ố kh ối là 35. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là: A. 15 B. 17 C. 18 D. 23. Câu 32: Cation M có cấu hình electron 1s 2s 2p . Vậy M là nguyên tố: 3+ 2 2 6 A. Ở chu kỳ 3, nhóm IA. B. Ở chu kỳ 2, nhóm IIA. C. Ở chu kỳ 2, nhóm IIIA. D. Ở chu kỳ 3, nhóm IIIA. Câu 33: Cho phản ứng sau: aNH3 + bO2 cNO + dH2O, (a, b, c và d là các hệ số tối giản). Tổng (a + c) là A. 5. B. 9. C. 4. D. 8. Câu 34: Tính kim loại của các nguyên tố trong dãy Mg – Na – K – Rb. A. Vừa giảm vừa tăng. B. Không thay đổi. C. Tăng dần. D. giảm dần. Câu 35: Số mol electron cần có để oxi hóa 1,5 mol Fe thành Fe là : 3+ A. 0,5 mol. B. 4,5 mol. C. 3 mol. D. 1,5 mol. Câu 36: Nguyên tố có Z = 24 thuộc loại nguyên tố: A. f. B. p. C. d. D. s. Câu 37: Trong các kí hiệu sau đây của phân lớp, kí hiệu nào sai ? A. 1p. B. 4f. C. 2s. D. 3d. Câu 38: Dãy các chất được sắp xếp theo chiều liên kết có tính chất ion tăng dần? A. NaCl; KCl; RbCl; CsCl; LiCl. B. LiCl; NaCl; KCl; RbCl; CsCl. C. CsCl; RbCl; KCl; NaCl; LiCl. D. KCl; RbCl; CsCl; NaCl; LiCl. 35 Câu 39: Cho kí hiệu của một nguyên tố 17 X . Các phát biểu nào sau đây về X là đúng? A. X có 17 proton và 35 nơtron. B. X có 18 proton và 17 nơtron. C. X có 17 proton và 17 nơtron. D. X có 17 proton và 18 nơtron. Câu 40: Cho 4,6 gam một kim nhóm IA tác dụng hết với nước thu đ ược 2,24 lít ( ở đi ều ki ện tiêu chuẩn) H2 thoát ra. Kim loại đó là: A. Na. B. K. C. Ca. D. Li. B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) Câu 41: Khối lượng 23 Na là 38,1634.10-27kg và theo định nghĩa 1u = 1,6605.10-27 kg, khối lượng 23 Na tính theo đơn vị u bằng: A. 38,1634. B. 22,9831.10-27. C. 23. D. 22,9831. Câu 42: Số oxi hóa của lưu huỳnh (S) trong hợp chất Fe2(SO4)3 là A. +6. B. +5. C. +3. D. -2. Câu 43: Xét phản ứng : Al + HNO3 Al(NO3)3 + N2 + H2O − − Tỉ lệ mol giữa NO3 bị khử và NO3 tạo muối là? A. 6 : 1. B. 1 : 6. C. 5 : 1. D. 1 : 5. Câu 44: Trong hạt nhân của các nguyên tử (trừ hiđro) các hạt cấu tạo nên hạt nhân nguyên tử gồm: A. Proton, nơtron và electron. B. Proton và nơtron. C. Proton. D. Nơtron. Trang 3/4 - Mã đề thi 209
  4. Câu 45: Đổ dung dịch chứa 0,2 mol HBr vào 80 gam dung dịch NaOH 10%. Nhúng gi ấy quỳ vào dung dịch thu được giấy quỳ sẽ: A. Không đổi màu. B. Chuyển sang màu xanh. C. Chuyển sang màu đỏ. D. Chuyển sang màu hồng. Câu 46: Dung dịch axit HCl đặc nhất ở 20 C có nồng độ: o A. 35%. B. 27%. C. 37%. D. 47%. Câu 47: Dãy axit nào sau đây được xếp theo chiều tăng dần tính axit A. HF < HCl < HBr < HI. B. HF < HBr < HCl < HI. C. HF < HI < HBr < HCl. D. HCl < HBr < HI < HF. Câu 48: Cho các phát biểu sau: 1) Nhóm B gồm cả các nguyên tố thuộc chu kì nhỏ và chu kì lớn. 2) Bảng tuần hoàn gồm 4 chu kì và 8 nhóm. 3) Nhóm A chỉ gồm các nguyên tố thuộc chu kì lớn. 4) Các nguyên tố có cùng số lớp electron thì được xếp thành một hàng. 5) Số thứ tự ô nguyên tố bằng số nơtron. 6) Độ âm điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng hút electron c ủa nguyên t ử đó khi hình thành liên kết hóa học. Số phát biểu đúng: A. 5. B. 3. C. 4. D. 2. Câu 49: Fe (Z =26). Cấu hình electron của ion Fe là: 2+ A. 1s22s22p63s23p63d44s2. B. 1s22s22p63s23p63d6. C. 1s22s22p63s23p63d54s1. D. 1s22s22p63s23p63d64s2. Câu 50: Đốt cháy 5,6 gam Fe trong khí clo dư. Khối lượng muối thu được sau phản ứng là? A. 16,25 gam B. 16,20 gam C. 16,75 gam D. 17,00 gam ----------------------------------------------- ----------- HẾT ---------- Trang 4/4 - Mã đề thi 209
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2