intTypePromotion=3

Phần 3 - BÀI 2: MẠCH SCHMITT BIẾN ĐỔI SIN THÀNH VUÔNG DÙNG TRANSISTOR

Chia sẻ: Ngọc Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
480
lượt xem
193
download

Phần 3 - BÀI 2: MẠCH SCHMITT BIẾN ĐỔI SIN THÀNH VUÔNG DÙNG TRANSISTOR

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo hướng dẫn cách sử dụng ISIS - Proteus, phần 3: Mô phỏng tương tự, bài số 2: Mạch Schmitt biến đổi sin thành vuông dùng Transistor. Phân tích: Mạch này gồm có các loại linh kiện: điện trở, tụ điện, tụ phân cực, transistor loại 2N3904, nguồn cung cấp một chiều, nguồn tín hiệu xoay chiều hình sin.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phần 3 - BÀI 2: MẠCH SCHMITT BIẾN ĐỔI SIN THÀNH VUÔNG DÙNG TRANSISTOR

  1. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Baøi 2: Maïch Schmitt bieán ñoåi sin thaønh vuoâng duøng Transistor I-Giôùi thieäu. Sô ñoà nguyeân lí: Phaân tích: maïch naøy goàm coù caùc loaïi linh kieän: ñieän trôû, tuï ñieän, tuï phaân cöïc,transistor loaïi 2N3904, nguoàn cung caáp moät chieàu, nguoàn tín hieäu xoay chieàu hình sin. II- Veõ vaø moâ phoûng Böôùc 1: khôûi ñoäng chöông trình ISIS baèng caùch choïn Start/ All Program/ Proteus 6 Professional/ ISIS Professional. SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 49 -
  2. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Sau ñoù cöûa soå chöông trình seõ xuaát hieän vôùi taát caû caùc coâng cuï hoã trôï thieát keá vaø chaïy moâ phoûng nhö hình beân: Component Böôùc 2: Choïn linh kieän. Ñeå laáy linh kieän, haõy nhaáp vaøo nuùt Component, roài choïn Pick Device Cöûa soå linh kieän thö vieän seõ xuaát hieän: SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 50 -
  3. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Ñeå laáy ñieän troû, vaøo thö vieän DEVICE, choïn RE Strong danh muïc linh kieän ( nhö hình sau ): Cuõng trong thö vieän DEVICE: Ñeå laáy tuï ñieän, choïn CAP. Ñeå laáy tuï phaân cöïc, choïn CAP-ELEC. Ñeå laáy nguoàn moät chieàu, choïn BATTERY. SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 51 -
  4. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Ñeå laáy transistor 2N3904, haõy vaøo thö vieän BIPOLAR ( hoaëc FAIRCHLD ), choïn 2N3904 nhö hình sau: Caùc linh kieän ñöôïc choïn seõ xuaát hieän trong vuøng linh kieän: Nhö vaäy ta ñaõ coù caùc linh kieän caàn thieát ñeå veõ maïch. Böôùc 3: Veõ maïch Ñeå ñöa linh kieän vaøo vuøng veõ maïch, haõy nhaáp chuoät traùi vaøo linh kieän, roài nhaáp chuoät traùi vaøo vò trí töông öùng trong vuøng veõ maïch: Ví duï choïn ñieän trôû roài nhaáp vaøo vuøng veõ maïch Chuù yù: trong quaù trình laáy linh kieän, ta coù theå söû duïng caùc coâng cuï: Ñoái xöùng doïc Quay phaûi Quay traùi Ñoái xöùng ngang SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 52 -
  5. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Ta cuõng coù theå di chuyeån linh kieän baèng caùch nhaáp chuoät phaûi ñeå choïn linh kieän ( linh kieän ñoåi maøu ) sau ñoù nhaáp chuoät traùi vaø keùo reâ ñeán vò trí caàn ñaët. Caên cöù vaøo sô ñoà nguyeân lí, ta choïn linh kieän vaø saép xeáp vaøo vuøng veõ maïch nhö hình sau: Ñeå noái daây caùc linh kieän, tröôùc heát ñaët con troû ôû chaân linh kieän thöù nhaát (xuaát hieän daáu cheùo ôû ñaàu con troû ) roài nhaáp chuoät traùi, sau ñoù ñöa con troû ñeán chaân linh kieän thöù hai (con troû cuõng xuaát hieân daáu cheùo), roài nhaáp chuoät traùi laø xong. Chuù yù: ISIS hoã trôï töï ñoäng ñi ñöôøng daây, khi noái chaân linh kieän vôùi moät daây khaùc thì taïi ñieåm noái seõ xuaát hieän moät chaám: Sau khi noái daây caùc linh kieän, ta coù sô ñoà maïch: SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 53 -
  6. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Ñeå ñaët teân vaø thay ñoåi giaù trò linh kieän, ta nhaáp chuoät phaûi vaøo linh kieän ñeå choïn sau ñoù nhaáp tieáp chuoät traùi ñeå môû hoäp thoaïi Edit Component cuûa linh kieän. Ví duï ñeå ñaët teân vaø thay ñoåi giaù trò ñieän trôû, môû hoäp thoaïi Edit component cuûa ñieân trôû: Nhaäp teân linh kieän vaøo oâ: Component Reference ( ví duï R2 ). Nhaäp giaù trò linh kieän vaøo oâ: Resistance ( ví duï 47k) Roài choïn: OK Töông töï ñoái vôùi caùc linh kieän khaùc. Ghi chuù: ñeå laáy nguoàn xoay chieàu hình SINE, haõy nhaáp vaøo nuùt Generator, roài choïn SINE nhö hình sau: Generator SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 54 -
  7. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Ñeå laáy ñieåm noái ñaát, haõy choïn nuùt Inter-sheet Terminal, roài choïn GROUND, nhö hình sau: Inter-sheet Terminal Sau khi hoaøn taát ñaët teân vaø nhaäp giaù trò linh kieän, ta coù sô ñoà nguyeân lí: Böôùc 4: Chaïy moâ phoûng Ñeå xem quaù chaïy moâ phoûng cuûa maïch naøy ta coù theå duøng dao ñoäng kí OSCILLOSCOPE. Baèng caùch: Choïn Virtual Instrument: SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 55 -
  8. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Roài choïn OSCILLOSCOPE trong vuøng linh kieän: Roài nhaáp traùi vaøo vuøng veõ maïch, dao ñoäng kí xuaát hieän, roài noái ñaàu A cuûa dao ñoäng kí vaøo cöïc C cuûa transistor Q1, ñaàu B cuûa dao ñoäng kí vaøo nguoàn xoay chieàu, nhö hình veõ: Ñeå tieán haønh chaïy moâ phoûng, nhaán nuùt PLAY: SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 56 -
  9. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Ta coù daïng soùng vaøo ñaàu B cuûa dao ñoäng kí (tin hieäu ngoõ vaøo ) laø soùng SINE: Keânh B Ta coù daïng soùng vaøo ñaàu A cuûa dao ñoäng kí ( tín hieäu ngoõ ra ) laø soùng vuoâng: Keânh A SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 57 -
  10. HÖÔÙNG DAÅN SÖÛ DUÏNG ISIS. Phaàn 3 : Moâ phoûng töông töï. Sau ñaây laø töông quan cuûa hai tín hieäu treân cuøng moät ñoà thò: Keânh A vaø B Keát luaän: Qua ví duï naøy, ta coù theå thaáy ñöôïc daïng soùng ngoõ ra vaø ngoõ vaøo cua maïch bieán ñoåi soùng SIN thaønh vuoâng. Qua ñoù coù theå kieåm tra hoaït ñoäng cuûa maïch tröôùc khi thi coâng, hoaëc thöû thay ñoåi caùc giaù trò linh kieän ñeå coù daïng soùng phuø hôïp. SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 58 -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản