Phân phối chương trình âm nhạc lớp 1

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

2
714
lượt xem
89
download

Phân phối chương trình âm nhạc lớp 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án âm nhạc lớp 1 - Phân phối chương trình âm nhạc lớp 1.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân phối chương trình âm nhạc lớp 1

  1. Sổ báo giảng Tuần Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 1 - Học hát - Ôn tập các - Học hát - Ôn tập 3 - Ôn tập 1 số bài: quê bài hát lớp 1 bài: Quốc ca bài hát và bài hát đã hương tươi - Nghe Quốc VN (l1) KH ghi nhạc học đẹp ca ở lớp 3 2 -Ôn tập bài - Học hát - Học hát - Học hát - Học hát hát : Quê bài: Thật là bài: Quốc ca bài: Em yêu bài: Reo hương tươi hay VN (l2) hòa bình vang bình đẹp minh 3 - Học hát - Ôn tập bài - Học hát - Ôn tập bài -Ôn tập bài bài: Mời bạn hát :Thật là bài: Bài ca đi hát : Em yêu hát : Reo vui múa ca hay học hòa bình, BT vang bình cao độ và tiết minh tấu - TĐN số 1 4 - Ôn tập bài - Học hát - Học hát - Học hát - Học hát hát: Mời bạn bài: Xòe hoa bài: bài ca đi bài: bạn ơi bài:Hãy giữ vui múa ca học lắng nghe cho em bầu - Trò chơi - Kể chuyện trời xanh theo bài AN đồng dao: Ngưu công đã về 5 - Ôn tập 2 - Ôn tập bài - Học hát - Ôn tập bài - Ôn tập bài bài: Quê hát: Xòe hoa bài: Đếm sao hát: Bạn ơi hát: Hãy giữ hương tươi lắng nghe cho em bầu đẹp, Mời - Giới thiệu trời xanh bạn vui múa hình nốt - TĐN số 2 ca trắng - BT tiết tấu 6 - Học hát - Học hát - Ôn tập bài - TĐN số 1 - Học hát bài: Tìm bạn bài: Múa vui hát: Đếm sao - Giới thiệu 1 bài: Con thân (l1) - Trò chơi vài nhạc cụ chim hay hót AN dân tộc 7 - Học hát - Ôn tập bài - Học bài - Ôn tập 2 - Ôn tập bài bài: Tìm bạn hát: Múa vui hát: Gà gáy bài hát: Em hát: Con thân (l2) yêu hòa chim hay hót bình, Bạn ơi - Ôn tập lắng nghe TĐN số 1,2 - TĐN số 1 (ôn tập) Sổ báo giảng Tuần Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 8 - Học hát - Ôn tập 3 - Ôn tập bài: - Học hát - Ôn tập 2 bài: Lý cây bài hát: Gà gáy bài: Trên bài hát: Reo xanh Thật là hay, ngựa ta phi vang bình Xòe hoa, nhanh minh, hãy Múa vui giữ cho em
  2. - Pb độ cao bầu trời thấp dài xanh ngắn - Nghe nhạc 9 - Ôn tập bài - Học hát - Ôn tập 3 - Ôn tập bài - Học hát hát: Lý cây bài: Chúc bài hát:Bài hát: Trên bài: Những xanh mừng sinh ca đi học, ngựa ta phi bông hoa - Tập nói nhật Đếm sao, Gà nhanh những bài thơ theo tiết gáy - TĐN số 2 ca tấu 10 - Ôn tập 2 - Ôn tập bài - Học hát - Học hát - Ôn tập bài bài: Tìm hát: Chúc bài: Lớp bài: Khăn hát: Những bạn thân, Lý mừng sinh chúng ta quàng thắm bông hoa cây xanh nhật đoàn kết mãi vai em những bài ca - Giới thiệu 1 số nhạc cụ nước ngoài 11 - Học hát - Học hát - Ôn tập bài: - Ôn tập - TĐN số 3 bài: Đàn gà bài: Cộc Lớp chúng bài:Khăn - Nghe nhạc con cách tùng ta đoàn kết quàng thắm cheng mãi quê em - TĐN số 3 12 - Ôn tập bài: - Ôn tập bài - Học bài - Học bài - Học hát Đàn gà con hát:Cộc hát: Con hát: Cò lã bài: Ước mơ cách tùng chim non chen 13 - Học hát - Học hát - Ôn tập bài - Ôn tập bài: - Ôn tập bài: bài: Sắp đến bài:Chiến sĩ hát: Con Cò lã Ước mơ tết rồi tí hon chim non - TĐN số 4 - TĐN số 4 14 - Ôn tập bài: - Ôn tập bài: - Học hát - Ôn tập 3 - Ôn tập 2 Sắp đến tết Chiến sĩ tí bài: Ngày bài hát: bài hát: rồi hon mùa vui TNTPN, Những bông - Tập đọc KVTMVE, hoa những thơ theo tiết Cò lã bài ca, Ước tấu - Nghe nhạc mơ - Nghe nhạc
  3. Sổ báo giảng Tuần Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 15 - Ôn 2 bài - Ôn tập 3 - Học hát - Học bài - Ôn TĐN số hát: Sắp đến bài hát: bài: Ngày hát: tự chọn 3,4 tết rồi, Đàn CMSN, mùa vui - Kể chuyện gà con CCTC, - Giới thiệu AN Chiến sĩ tí nhạc cụ dt hon - Nghe nhạc 16 - Nghe Quốc - Kể chuyện - Kể chuyện - Ôn tập - Học hát do ca AN AN: Cá heo địa phương - Kể chuyện - Nghe nhạc với AN chọn AN - Giới thiệu tên nốt nhạc qua trò chơi 17 - Tập BD - Tập BD các - Ôn tập 3 - Ôn tập - Ôn tập KT các bài hát bài hát đã bài hát: Lớp 2 bài: Reo đã học học chúng ta vang bình - Trò chơi - Trò chơi đoàn kết, minh, Hãy AN AN Con chim giữ cho em non, Ngày bầu trời mùa vui xanh - Ôn TĐN số 2 18 - Ôn tập KT - Ôn tập KT - KT HKI - KT HKI - Ôn tập và HKI HKI KT 2 bài: Những bông hoa những bài ca, Ước mơ - Ôn tập TĐN số 4 19 - Học hát: - Học hát - Học hát - Học hát - Học hát bầu trời bài: Trên bài: Em yêu bài: Chúc bài: Hát xanh con đường trường em mừng mừng đến trường - 1 số hình thức trình bày bài hát
  4. Sổ báo giảng Tuần Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 20 - Ôn tập bài: - Ôn tập bài - Học hát - Ôn tập bài - Ôn tập bài Bâù trời hát: Trên bài: Em yêu hát: Chúc hát: Hát xanh con đường trường em mừng mừng đến trường - Ôn tập tên - TĐN số 5 - TĐN số 5 nốt nhạc 21 - Học hát - Học hát - Học hát - Học hát - Học hát bài: Tập tầm bài: Hoa lá bài: Cùng bài: Bàn tay bài: Tre ngà vông mùa xuân múa hát mẹ bên lăng Bác dưới trăng 22 - Ôn tập bài: - Ôn tập bài: - Ôn tập bài: - Ôn tập bài: - Ôn tập bài Tập tầm Hoa lá mùa Cùng múa Bàn tay mẹ hát: Tre ngà vong xuân hát dưới - TĐN số 6 bên lăng Bác - Pb các trăng chuỗi âm - Giới thiệu thanh đi lên khuôn nhạc và khóa son 23 - Ôn tập 2 - Học hát - Giới thiệu - Học hát - Ôn tập 2 bài: Bầu trời bài: Chú 1 số hình nốt bài: Chim bài hát: Hát xanh, Tập chim nhỏ dễ nhạc sáo mừng, tầm vong thương TNBLB - Nghe nhạc - Ôn tập TĐN số 6 24 - Học hát - Ôn tập bài: - Ôn tập 2 - Ôn tập bài: - Học hát bài: Quả Chú chim bài hát: Em Chim sáo bài: Màu nhỏ dễ yêu trường - Ôn TĐN số xanh quê thương em, Cùng 5,6 hương múa hát dưới trăng - Tập nhận biết 1 số nốt nhạc trên khuôn nhạc
  5. Sổ báo giảng Tuần Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 25 - Học hát - Ôn tập 2 - Học hát: - Ôn tập 3 - Ôn tập bài bài: Quả (tt) bài: Trên Chị ong nâu bài hát: hát: Màu con đường và em bé Chúc mừng, xanh quê đến trường, Bàn tay mẹ, hương Hoa lá mùa Chim sáo xuân - Nghe nhạc - Kể chuyện AN: Tiếng đàn thạch sanh 26 - Hòa bình - Học hát - Ôn tập bài: - Học hát - Học hát cho bé bài: Chim Chị ong nâu bài: Chú voi bài: Em vẫn chích bông và em bé con ở bản nhớ trường Đôn xưa 27 - Học hát - Ôn tập bài - Học hát - Ôn tập bài: - Ôn tập bài: bài: Hòa hát: Chim Tiếng hát Chú voi con Em vẫn nhớ bình cho bé chích bông bạn bè mình ở bản Đôn trường xưa (tt) - TĐN số 7 - TĐN số 8 28 - Ôn tập 2 - Học hát - Ôn tập bài - Học hát - Ôn tập 2 bài: Quả, bài: Chú ếch hát: Tiếng bài: Thiếu bài hát: Màu Hòa bình con hát bạn bè nhi TG liên xanh quê cho bé mình hoan hương, Em - Nghe hát - Tập kẻ vẫn nhớ khuôn nhạc trường xưa và viết khóa - Kể chuyện son AN 29 - Học hát - Ôn tập bài - Tập viết - Ôn tập bài - Ôn tập bài: Đi tới hát: Chú ếch các nốt nhạc hát: Thiếu TĐN số 7,8 trường con trên khuôn nhi TG liên - Nghe nhạc nhạc hoan - TĐN số 8 30 - Ôn tập bài: - Học hát - Kể chuyện - Ôn tập bài: - Học hát Đi tới bài: Bắc kim AN Chàng Chú voi con bài: Dàn trường thang Ooc phê và ở bản Đôn, đồng ca mùa cây đàn lia Thiếu nhi hạ - Nghe nhạc TG liên hoan
  6. Sổ báo giảng Tuần Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 31 - Học hát - Ôn tập bài - Ôn tập 2 -Ôn tập 2 bài - Ôn tập bài bài: Đường hát: Bắc kim bài hát: Chị - TĐN số 7,8 hát: Đàn và chân thang ong nâu và đồng ca mùa - Tập hát lời em bé, Tiếng hạ mới hát bạn bè - Nghe nhạc mình - Ôn tập các nốt nhạc 32 - Ôn tập bài: - Ôn tập 2 - Ôn tập các - Học hát tự - Học hát do Đường và bài hát: nốt nhạc. chọn địa phương chân Chim chích - Trò chơi chọn bông, Chú âm nhạc ếch con - Nghe nhạc 33 - Ôn tập 2 - Ôn 1 số bài - Học hát bài - Ôn tập KT - Ôn tập và bài: Đi tới hát đã học do địa KT bài: Tre trường, - Học bài hát phương chọn ngà bên lăng Đường và tự chọn Bác, Màu chân xanh quê -Nghe nhạc hương - Ôn tập TĐN số 6 34 - Ôn tập Kt - Ôn tập KT - Kiễm tra - Ôn tập KT - Ôn tập KT HKII cuối năm cuối năm 2 bài: EVNTX, DĐCMH - Ôn tập TĐN số 8 35 - Ôn tập KT - Ôn tập KT - Kiễm tra - Kiễm tra - Tập biễu cuối năm cuối năm cuối năm HKII biễn các bài hát

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản