Phân tích tình hình mua hàng và dự trữ hàng hóa

Chia sẻ: Nguyen Hai Ninh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:16

0
737
lượt xem
247
download

Phân tích tình hình mua hàng và dự trữ hàng hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích và nguồn tài liệu phân tích: Nhận thức và đánh giá đúng đắn toàn diện khách quan tình hình thực hiện kế hoạch mua hàng. Tìm ra những tồn tại bất hợp lý trong quá trình thực hiện kế hoạch mua hàng và nguyên ảnh hưởng. Đề ra những chính sách, biện pháp cải tiến nhằm thực hiện tốt kế hoạch mua hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích tình hình mua hàng và dự trữ hàng hóa

 1. CHƯƠNG III: PHÂN TICH TINH HINH MUA ́ ̀ ̀ HÀNG VÀ DỰ TRỮ HÀNG HOÁ I. Muc đich và nguôn tai liêu phân tich ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ́ II. Phân tich tình hình mua hàng trong nước ́ III. Phân tich tình hình nhập khẩu ́ IV. Phân tích tình hình dự trữ hàng hoá
 2. I. Mục đích và nguồn tài liệu phân tích 1. Vị trí của mua hàng - Mua hàng là khâu quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. - Kết quả thực hiện công tác mua hàng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả bán ra và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
 3. 2. Mục đích và nguồn tài liệu phân tích • Mục đích - Nhận thức và đánh giá đúng đắn toàn diện khách quan tình hình thực hiện kế hoạch mua hàng - Tìm ra những tồn tại bất hợp lý trong quá trình thực hiện kế hoạch mua hàng và nguyên ảnh hưởng - Đề ra những chính sách, biện pháp cải tiến nhằm thực hiện tốt kế hoạch mua hàng
 4. 2. Mục đích và nguồn tài liệu phân tích • Nguồn tài liệu phân tích - Các chỉ tiêu kế hoạch mua hàng trong doanh nghiệp ­ C¸c sè liÖu kÕ to¸n thèng kª vÒ  hµng ho¸, nguyªn vËt liÖu … bao  gåm c¶ kÕ to¸n tæng hîp, kÕ to¸n  chi tiÕt, c¸c hîp ®ång mua hµng  vµ c¸c chøng tõ, ho¸ ®¬n ph¶n ¸nh  tình hình mua hµng. ­ C¸c sè liÖu th«ng tin kinh tÕ,  thÞ tr­êng cña những mÆt hµng mµ  Doanh nghiÖp tiÕn hµnh mua.
 5. 2. Phân tích tình hình mua hàng theo nhóm, hàng và những mặt hàng Nhóm Kế hoạch Thực hiện So sánh TH/KH hàng ST TT ST TT ST TL TT Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Tổng cộng
 6. 3. Phân tích tình hình mua hàng có liên hệ với bán ra Công thức: % HTKH mua Doanh số mua thực tế x 100 hàng có điều chỉnh theo bán = Doanh số mua x %HTKH kế hoạch bán ra Số chênh lệch có điều chỉnh = Doanh số doanh số x %HTKH Mua t.tế - mua KH bán
 7. 3. Phân tích tình hình mua hàng có liên hệ với bán ra Chỉ tiêu Mua vào % HT Mua KH Mua TH/ Mua TH/ Có đ/c KH KH cóđ/c KH TH Bán Nhóm A + + Nhóm B ­ + Nhóm C + ­ Nhóm D ­ ­
 8. Phân tích tình hình mua hàng theo nguồn hàng Các chỉ tiêu Năm Năm nay So sánh NN/NT trước ST TT ST TT ST TL TT I.Mua trong nước - Công ty A - Công ty B -Công ty C II. Mua nhập khẩu - Mỹ - Thái Lan
 9. Phân tích tình hình mua hàng theo nhu cầu sử dụng Các chỉ tiêu Kế Thực So sánh TH/KH hoạch hiện ST TT ST TT ST TL TT -Mua để xuấtkhẩu -Mua để bán nội địa Trong đó: -Nhu cầu thườngxuyên - Nhu cầu thời vụ - Nhu cầu sản xuất
 10. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh số mua Trị giá hàng mua= số lg x đgiá Mặt hàng N0 N1(P0) N1 Tgiảm Tgiảm Tgiảm chung do Q Do P ST TL ST TL ST TL Mặt hàng A Mặt hàng B Mặt hàng C
 11. Phân tích ảnh hưởng của các khâu lưu chuyển đến trị giá hàng mua
 12. Phân tích ảnh hưởng của số lượng nhân viên thu mua hàng và năng suất lao động bình quân Gía trị hàng mua = Số lượng nhân viên thu mua hàng x năng suất lao động bình quân N = T x W Gía trị hàng mua = Số lượng nhân viên thu mua hàng x số ngày thu mua x năng suất lao động bình quân N=TxSxW
 13. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh số mua Nhóm Mua vào Tgiả Các nhân tố ảnh hưởng hàng KH TH m D1 B H D2 Mua Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Tổng cộng
 14. Đặc điểm phân tích mua hàng nhập khẩu - Mua hàng nhập khẩu là một nghiệp vụ kinh doanh quốc tế - Mua hàng nhập khẩu nhằm mục đích để bán ra đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng, cho nhu cầu sản xuất, gia công hoặc tái sản xuất. - Phân tích tình hình mua hàng nhập khẩu cần phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm trong kinh doanh và quản lý hoạt động nhập khẩu để xác định nội dung và phương pháp phân tích thích hợp
 15. Phân tích hiệu quả hoạt động nhập khẩu - Tỷ suất ngoại tệ của hợp đồng nhập khẩu: R’nk = Tổng doanh thu (VNĐ)/ Tổng chi phí - Lãi một đơn vị ngoại tệ = R’nk – R1 - Tổng lãi của hợp đồng nhập khẩu = Lãi của một đơn vị ngoại tệ x Tổng chi phí của HĐNK - Tỷ suất lãi của hợp đồng nhập khẩu = (Tổng lãi của hợp đồng nhập khẩu/Tổng doanh thu của hợp đồng nhập khẩu)* 100
 16. Phân tích tình hình dự trữ hàng hoá và tốc độ lưu chuyển hàng hoá Hệ số vòng quay = Doanh thu theo giá vốn dự trữ hàng hoá Dự trữ hàng hoá BQ Dự trữ hàng hóa bình quân Số ngày lưu = chuyển hàng hoá Mức bán ra bình quân/ ngày Mức bán ra = Doanh thu theo giá vốn bình quân/ ngày 360 ngày

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản