Pháp lệnh 10/2003/PL-UBTVQH11

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
96
lượt xem
9
download

Pháp lệnh 10/2003/PL-UBTVQH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Pháp lệnh 10/2003/PL-UBTVQH11 về phòng, chống mại dâm do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Pháp lệnh 10/2003/PL-UBTVQH11

 1. U BAN THƯ NG V QU C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 10/2003/PL-UBTVQH11 Hà N i, ngày 17 tháng 3 năm 2003 PHÁP L NH C A U BAN THƯ NG V QU C H I S 10/2003/PL-UBTVQH11 NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2003 PHÒNG, CH NG M I DÂM góp ph n b o v truy n th ng văn hoá t t p c a dân t c, danh d , nhân ph m c a con ngư i, h nh phúc gia ình, gi gìn tr t t , an toàn xã h i, b o v s c kho nhân dân, xây d ng và phát tri n con ngư i Vi t Nam; Căn c vào Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10; Căn c vào Ngh quy t s 12/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 c a Qu c h i khóa XI, kỳ h p th 2 v Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Qu c h i nhi m kỳ khoá XI (2002-2007) và năm 2003; Pháp l nh này quy nh v phòng, ch ng m i dâm. Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Pháp l nh này quy nh nh ng bi n pháp phòng, ch ng m i dâm; trách nhi m c a cơ quan, t ch c, cá nhân và gia ình trong phòng, ch ng m i dâm. i u 2. i tư ng áp d ng Pháp l nh này ư c áp d ng i v i: 1. Cá nhân, cơ quan, t ch c Vi t Nam; 2. Cá nhân, t ch c nư c ngoài ho t ng trên lãnh th nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác thì áp d ng i u ư c qu c t ó. i u 3. Gi i thích t ng Trong Pháp l nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau:
 2. 1. Bán dâm là hành vi giao c u c a m t ngư i v i ngư i khác ư c tr ti n ho c l i ích v t ch t khác. 2. Mua dâm là hành vi c a ngư i dùng ti n ho c l i ích v t ch t khác tr cho ngư i bán dâm ư c giao c u. 3. M i dâm là hành vi mua dâm, bán dâm. 4. Ch a m i dâm là hành vi s d ng, thuê, cho thuê ho c mư n, cho mư n a i m, phương ti n th c hi n vi c mua dâm, bán dâm. 5. T ch c ho t ng m i dâm là hành vi b trí, s p x p th c hi n vi c mua dâm, bán dâm. 6. Cư ng b c bán dâm là hành vi dùng vũ l c, e do dùng vũ l c ho c dùng th o n bu c ngư i khác ph i th c hi n vi c bán dâm. 7. Môi gi i m i dâm là hành vi d d ho c d n d t c a ngư i làm trung gian các bên th c hi n vi c mua dâm, bán dâm. 8. B o kê m i dâm là hành vi l i d ng ch c v , quy n h n, uy tín ho c dùng vũ l c, e do dùng vũ l c b o v , duy trì ho t ng m i dâm. i u 4. Các hành vi b nghiêm c m Nghiêm c m các hành vi sau ây: 1. Mua dâm; 2. Bán dâm; 3. Ch a m i dâm; 4. T ch c ho t ng m i dâm; 5. Cư ng b c bán dâm; 6. Môi gi i m i dâm; 7. B o kê m i dâm; 8. L i d ng kinh doanh d ch v ho t ng m i dâm; 9. Các hành vi khác liên quan n ho t ng m i dâm theo quy nh c a pháp lu t. i u 5. Th c hi n pháp lu t v phòng, ch ng m i dâm Cơ quan, t ch c, cá nhân và gia ình có trách nhi m th c hi n các quy nh c a pháp lu t v phòng, ch ng m i dâm.
 3. M i hành vi m i dâm, liên quan n ho t ng m i dâm ph i ư c phát hi n và x lý k p th i, nghiêm minh theo quy nh c a pháp lu t. i u 6. Khuy n khích, t o i u ki n trong ho t ng phòng, ch ng m i dâm Nhà nư c khuy n khích, t o i u ki n cho cơ quan, t ch c, cá nhân trong nư c và t ch c, cá nhân nư c ngoài tham gia, h p tác trong ho t ng phòng, ch ng m i dâm. i u 7. Các bi n pháp phòng, ch ng m i dâm Nhà nư c th c hi n ng b các bi n pháp tuyên truy n, giáo d c, kinh t -xã h i, hành chính, hình s và các bi n pháp khác phòng, ch ng m i dâm; k t h p ch t ch các bi n pháp phòng, ch ng m i dâm v i phòng, ch ng ma tuý và phòng, ch ng lây nhi m HIV/AIDS. i u 8. Trách nhi m c a cá nhân, gia ình, cơ quan, t ch c trong phòng, ch ng m i dâm 1. M i cá nhân và gia ình có trách nhi m tham gia phòng, ch ng m i dâm. 2. Cơ quan, t ch c, ngư i có thNm quy n trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m xây d ng và t ch c th c hi n các bi n pháp phòng, ch ng m i dâm; ng viên, khuy n khích vi c phát hi n, t giác, u tranh v i t n n m i dâm và x lý k p th i, nghiêm minh các hành vi vi ph m pháp lu t v phòng, ch ng m i dâm. i u 9. Trách nhi m c a M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên c a M t tr n trong phòng, ch ng m i dâm M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên c a M t tr n trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m: 1. Ph i h p ch t ch v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n tuyên truy n, v n ng, giáo d c, ph bi n pháp lu t v phòng, ch ng m i dâm; 2. Giáo d c thành viên c a t ch c mình th c hi n pháp lu t v phòng, ch ng m i dâm; 3. Tham gia giám sát vi c th c hi n pháp lu t v phòng, ch ng m i dâm; 4. Tham gia giáo d c, d y ngh , t o vi c làm giúp ngư i bán dâm hoà nh p c ng ng. Chương 2: NH NG BI N PHÁP VÀ TRÁCH NHI M C A CƠ QUAN, T CH C, CÁ NHÂN VÀ GIA ÌNH TRONG PHÒNG, CH NG M I DÂM i u 10. Tuyên truy n, giáo d c phòng, ch ng m i dâm
 4. Tuyên truy n, giáo d c phòng, ch ng m i dâm là bi n pháp quan tr ng m i cơ quan, t ch c, cá nhân và gia ình ch p hành và tích c c tham gia ho t ng phòng, ch ng m i dâm. N i dung tuyên truy n, giáo d c phòng, ch ng m i dâm bao g m: tuyên truy n, giáo d c truy n th ng văn hoá, o c, l i s ng lành m nh; tác h i c a t n n m i dâm; các ch trương, chính sách, bi n pháp, nh ng mô hình, kinh nghi m và các quy nh c a pháp lu t v phòng, ch ng m i dâm. Vi c tuyên truy n, giáo d c phòng, ch ng m i dâm ph i k t h p v i tuyên truy n, giáo d c phòng, ch ng ma tuý và phòng, ch ng lây nhi m HIV/AIDS. i u 11. Trách nhi m c a các cơ quan thông tin, tuyên truy n trong phòng, ch ng m i dâm Các cơ quan thông tin, tuyên truy n có trách nhi m xây d ng n i dung, hình th c tuyên truy n thích h p và ph i h p v i cơ quan, t ch c, ơn v vũ trang nhân dân tuyên truy n nâng cao nh n th c cho cán b , công ch c, ngư i thu c l c lư ng vũ trang nhân dân và m i công dân v phòng, ch ng m i dâm. i u 12. Trách nhi m c a nhà trư ng và các cơ s giáo d c khác trong tuyên truy n, giáo d c phòng, ch ng m i dâm Nhà trư ng và các cơ s giáo d c khác có trách nhi m: 1. Tuyên truy n, giáo d c v phòng, ch ng m i dâm. N i dung tuyên truy n, giáo d c ph i phù h p v i t ng lo i hình trư ng h c, trình , l a tu i, gi i tính c a h c sinh, sinh viên, h c viên và phong t c, t p quán c a các dân t c; 2. Ph i h p v i gia ình, cơ quan, t ch c và U ban nhân dân a phương qu n lý ch t ch h c sinh, sinh viên, h c viên; t ch c các ho t ng vui chơi lành m nh phòng ng a, ngăn ch n hành vi vi ph m pháp lu t v phòng, ch ng m i dâm; ng viên, khuy n khích h c sinh, sinh viên, h c viên tích c c tham gia vào các ho t ng tuyên truy n, giáo d c phòng, ch ng m i dâm. i u 13. Trách nhi m c a gia ình trong phòng, ch ng m i dâm Gia ình có trách nhi m giáo d c các thành viên c a gia ình v l i s ng lành m nh, phát huy truy n th ng t t p, xây d ng gia ình văn hoá; ph i h p v i cơ quan, t ch c và U ban nhân dân a phương trong vi c giáo d c, qu n lý thành viên c a gia ình có hành vi vi ph m pháp lu t v phòng, ch ng m i dâm, t o i u ki n h hoà nh p c ng ng. i u 14. Bi n pháp kinh t - xã h i trong phòng, ch ng m i dâm 1. D y ngh , t o vi c làm có thu nh p, xóa ói gi m nghèo là nh ng bi n pháp kinh t - xã h i quan tr ng nh m ngăn ng a s phát sinh, phát tri n t n n m i dâm. 2. T ch c ch a b nh, giáo d c, d y ngh , t o vi c làm giúp ngư i bán dâm hoà nh p c ng ng.
 5. 3. Các cơ quan nhà nư c trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i H i liên hi p ph n Vi t Nam, H i liên hi p thanh niên Vi t Nam, H i nông dân Vi t Nam và các t ch c, oàn th liên quan th c hi n các bi n pháp quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này, chú tr ng i v i ngư i nghèo, ngư i chưa có vi c làm. 4. Nhà nư c có chính sách, bi n pháp khuy n khích và h tr các t ch c, cá nhân t ch c ch a b nh, giáo d c, d y ngh , t o vi c làm giúp ngư i bán dâm hòa nh p c ng ng. i u 15. Trách nhi m c a các cơ s kinh doanh d ch v 1. Khách s n, nhà ngh , nhà hàng, cơ s kinh doanh vũ trư ng, karaokê, xoa bóp, t m hơi và các cơ s kinh doanh d ch v d b l i d ng ho t ng m i dâm có trách nhi m: a) Ký h p ng lao ng b ng văn b n v i ngư i lao ng; ăng ký lao ng v i cơ quan qu n lý lao ng a phương; b) Không s d ng ngư i lao ng dư i 18 tu i làm nh ng công vi c nh hư ng x u n s phát tri n th l c, trí l c và nhân cách c a h ; c) Th c hi n khám s c kho nh kỳ cho ngư i lao ng theo quy nh c a pháp lu t; d) Cam k t ch p hành quy nh c a pháp lu t v phòng, ch ng m i dâm và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v t n n m i dâm x y ra t i cơ s . 2. Cơ s kinh doanh vũ trư ng, karaokê, xoa bóp, t m hơi và các cơ s kinh doanh d ch v d b l i d ng ho t ng m i dâm ch ư c ho t ng khi có tiêu chuNn, i u ki n theo quy nh c a Chính ph . 3. Ngư i lao ng làm vi c t i các cơ s quy nh t i kho n 1 i u này ph i ch p hành quy nh v qu n lý h khNu và ký cam k t không vi ph m pháp lu t v phòng, ch ng m i dâm. i u 16. Qu n lý ho t ng báo chí, xu t b n, d ch v văn hoá, thông tin trong phòng, ch ng m i dâm Cơ quan, t ch c, cá nhân không ư c s n xu t, lưu hành, v n chuy n, tàng tr , mua bán, xu t khNu, nh p khNu, ph bi n nh ng hình nh, v t phNm, s n phNm, thông tin có n i dung và hình th c i tr y, khiêu dâm, kích ng tình d c. i u 17. Qu n lý s n xu t, lưu hành, s d ng dư c ph m kích thích tình d c Cơ quan, t ch c, cá nhân s n xu t, lưu hành, v n chuy n, tàng tr , mua bán, xu t khNu, nh p khNu và s d ng dư c phNm kích thích tình d c ph i tuân theo quy nh c a pháp lu t. i u 18. Trách nhi m ki m tra, thanh tra
 6. 1. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n có trách nhi m ki m tra, thanh tra cơ quan, t ch c, cá nhân trong vi c th c hi n quy nh t i các i u 15, 16 và 17 c a Pháp l nh này. 2. Cơ quan, t ch c, cá nhân có trách nhi m ph i h p, t o i u ki n cơ quan nhà nư c có thNm quy n ti n hành ki m tra, thanh tra vi c phòng, ch ng m i dâm. 3. Cơ quan, t ch c, cá nhân là i tư ng b ki m tra, thanh tra ph i ch p hành nghiêm ch nh quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. i u 19. Trách nhi m c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n trong phòng, ch ng m i dâm U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n có trách nhi m: 1. T ch c th c hi n phòng, ch ng m i dâm t i a phương; l p h sơ, th ng kê, phân lo i i tư ng, cơ s kinh doanh d ch v có bi n pháp phòng ng a t n n m i dâm; 2. T ch c th c hi n vi c qu n lý, giáo d c t i xã, phư ng, th tr n i v i ngư i bán dâm và nh ng ngư i có hành vi liên quan n m i dâm theo quy nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính. i u 20. Trách nhi m c a cơ s ch a b nh i v i ngư i bán dâm Cơ s ch a b nh ư c thành l p theo Pháp l nh x lý vi ph m hành chính có trách nhi m: 1. T ch c h c t p, giáo d c o c, l i s ng; t ch c d y ngh , lao ng s n xu t và hư ng nghi p; ch a b nh, ph c h i s c kho và tôn tr ng danh d , nhân phNm, tính m ng, tài s n c a ngư i bán dâm ư c ưa vào cơ s ch a b nh; 2. Ph i h p v i các cơ quan, t ch c có liên quan trong vi c th c hi n quy nh t i kho n 1 i u này. i u 21. Phát hi n, t giác và u tranh trong phòng, ch ng m i dâm 1. Cơ quan, t ch c, cá nhân khi phát hi n các hành vi ư c quy nh t i i u 4 c a Pháp l nh này ph i thông báo ho c t giác k p th i v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n khi nh n ư c thông tin, t giác ph i k p th i xem xét, x lý và thông báo k t qu x lý cho cơ quan, t ch c, cá nhân ó khi có yêu c u. 2. Ngư i phát hi n, t giác, u tranh phòng, ch ng m i dâm ư c b o v và gi bí m t; trư ng h p b thi t h i tài s n thì ư c n bù; n u b thương tích, t n h i v s c kho ho c b thi t h i v tính m ng thì ư c hư ng ch , chính sách theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3:
 7. X LÝ VI PH M PHÁP LU T V PHÒNG, CH NG M I DÂM i u 22. X lý i v i ngư i mua dâm 1. Ngư i mua dâm tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x ph t hành chính b ng hình th c c nh cáo ho c ph t ti n. 2. Ngư i mua dâm ngư i chưa thành niên ho c bi t mình b nhi m HIV mà c ý lây truy n b nh cho ngư i khác thì b truy c u trách nhi m hình s . i u 23. X lý i v i ngư i bán dâm 1. Ngư i bán dâm, tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x ph t hành chính, b áp d ng bi n pháp giáo d c t i xã, phư ng, th tr n ho c ưa vào cơ s ch a b nh. Ngư i bán dâm là ngư i nư c ngoài thì tuỳ theo tính ch t m c vi ph m mà b x ph t hành chính b ng hình th c c nh cáo, ph t ti n, tr c xu t. 2. Ngư i bán dâm bi t mình b nhi m HIV mà c ý lây truy n b nh cho ngư i khác thì b truy c u trách nhi m hình s . i u 24. X lý i v i ngư i có hành vi liên quan n m i dâm 1. Ngư i b o kê m i dâm, góp v n s d ng vào m c ích ho t ng m i dâm thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s . 2. Ngư i môi gi i m i dâm, ch a m i dâm, cư ng b c bán dâm, t ch c m i dâm, mua bán ph n , tr em ph c v ho t ng m i dâm thì b truy c u trách nhi m hình s . i u 25. X lý i v i t ch c, cá nhân l i d ng kinh doanh d ch v ho t ng m i dâm 1. Cơ s kinh doanh d ch v l i d ng ho t ng kinh doanh d ch v ho t ng m i dâm thì b ph t ti n và tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b t ch thu tang v t, phương ti n có liên quan tr c ti p n ho t ng m i dâm, tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh . 2. Ngư i ng u cơ s kinh doanh d ch v do thi u tinh th n trách nhi m ho t ng m i dâm x y ra cơ s do mình qu n lý thì b x ph t hành chính; trư ng h p gây h u qu nghiêm tr ng thì b truy c u trách nhi m hình s . i u 26. X lý i v i t ch c, cá nhân ph bi n, tàng tr , lưu hành các s n ph m có n i dung và hình th c khiêu dâm 1. Cơ quan, t ch c, cá nhân ho t ng trong lĩnh v c văn hoá, d ch v văn hóa, bưu chính, vi n thông có hành vi ph bi n, tàng tr , lưu hành hình nh, v t phNm, s n phNm, thông tin có n i dung và hình th c i tru , khiêu dâm, kích ng tình d c thì b ph t ti n và tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b tư c quy n s d ng gi y
 8. phép, ch ng ch hành ngh ho c không ư c ti n hành các ho t ng ghi trong gi y phép, ch ng ch hành ngh . 2. Ngư i có hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s . i u 27. X lý i v i cán b , công ch c, ngư i thu c l c lư ng vũ trang nhân dân vi ph m pháp lu t v phòng, ch ng m i dâm 1. Ngư i có hành vi vi ph m quy nh t i các i u 22, 23, 24, 25 và 26 c a Pháp l nh này là cán b , công ch c ho c ngư i thu c l c lư ng vũ trang nhân dân thì ngoài vi c b x lý theo quy nh t i các i u này còn b thông báo cho ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v có thNm quy n qu n lý ngư i ó giáo d c và x lý k lu t. 2. Cán b , công ch c ho c ngư i thu c l c lư ng vũ trang nhân dân vi ph m pháp lu t v phòng, ch ng m i dâm thì trong th i gian b x lý k lu t không ư c c , ng c vào các cơ quan dân c , t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i; không ư c b nhi m ho c b nhi m l i, b nhi m vào các ch c v tương ương ho c cao hơn trong các cơ quan nhà nư c ho c trong l c lư ng vũ trang nhân dân. i u 28. X lý i v i ngư i có hành vi vi ph m pháp lu t khi th c hi n nhi m v u tranh phòng, ch ng m i dâm Ngư i có nhi m v tr c ti p u tranh phòng, ch ng m i dâm mà có hành vi b o kê m i dâm, dung túng, bao che ho c không x lý k p th i cho ho t ng m i dâm x y ra trên a bàn qu n lý thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t, chuy n làm công tác khác ho c b truy c u trách nhi m hình s ; trư ng h p gây thi t h i thì cơ quan nơi ngư i ó công tác ph i có trách nhi m b i thư ng và ngư i ã gây ra thi t h i có trách nhi m b i hoàn theo quy nh c a pháp lu t. i u 29. X lý i v i ngư i có hành vi bao che ho c không k p th i x lý k lu t ngư i vi ph m pháp lu t v phòng, ch ng m i dâm 1. Ngư i có ch c v , quy n h n có hành vi bao che ho c không k p th i x lý k lu t ngư i thu c quy n qu n lý c a mình có hành vi m i dâm, liên quan n ho t ng m i dâm thì b x lý k lu t. 2. Ngư i có ch c v , quy n h n có hành vi bao che cho ngư i thu c quy n qu n lý c a mình ã có hành vi vi ph m quy nh t i i u 28 c a Pháp l nh này thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s . Chương 4: QU N LÝ NHÀ NƯ C V CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG M I DÂM i u 30. N i dung qu n lý nhà nư c v công tác phòng, ch ng m i dâm Ban hành và t ch c th c hi n ch trương, chính sách, pháp lu t và k ho ch phòng, ch ng m i dâm.
 9. T ch c b máy qu n lý, ào t o, b i dư ng, nâng cao năng l c i ngũ cán b làm công tác phòng, ch ng m i dâm. T ch c và qu n lý các cơ s ch a b nh, d y ngh , t o vi c làm cho ngư i bán dâm. Th ng kê v phòng, ch ng m i dâm; huy ng, qu n lý và s d ng các ngu n l c cho phòng, ch ng m i dâm; nghiên c u và áp d ng khoa h c ph c v công tác phòng, ch ng m i dâm. T ch c u tranh phòng, ch ng t i ph m và các vi ph m pháp lu t khác liên quan n m i dâm. Tuyên truy n, giáo d c, ph bi n pháp lu t v phòng, ch ng m i dâm. H p tác qu c t v phòng, ch ng m i dâm. Ki m tra, thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý vi ph m pháp lu t v phòng, ch ng m i dâm. i u 31. Cơ quan qu n lý nhà nư c v công tác phòng, ch ng m i dâm 1. Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v công tác phòng, ch ng m i dâm. 2. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì cùng B Công an ph i h p v i các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph giúp Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v công tác phòng, ch ng m i dâm. 3. Các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m t ch c th c hi n và ph i h p v i các cơ quan h u quan trong công tác phòng, ch ng m i dâm. 4. U ban nhân dân các c p trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m th c hi n vi c qu n lý nhà nư c v công tác phòng, ch ng m i dâm a phương. i u 32. Trách nhi m c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i B Lao ng - Thương binh và Xã h i ph i h p v i các cơ quan, t ch c có liên quan xây d ng và t ch c th c hi n chính sách, k ho ch v phòng, ch ng m i dâm; th ng kê, ki m tra, thanh tra và gi i quy t khi u n i, t cáo v phòng, ch ng m i dâm; th c hi n h p tác qu c t v phòng, ch ng m i dâm theo s phân công c a Chính ph . i u 33. Trách nhi m c a B Công an B Công an có trách nhi m t ch c u tranh phòng, ch ng t i ph m v m i dâm, buôn bán ph n , tr em ph c v ho t ng m i dâm và các vi ph m pháp lu t có liên quan n m i dâm; ch o l p h sơ, ưa ngư i bán dâm vào cơ s ch a b nh và h tr cơ s ch a b nh gi gìn tr t t , an ninh; ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i, các b , ngành liên quan trong vi c ch o, hư ng d n, t ch c th c hi n vi c qu n lý, giáo d c ngư i bán dâm, ngư i có hành vi liên quan n m i dâm
 10. t i c ng ng, ki m tra, thanh tra và x lý các cơ s kinh doanh d ch v có vi ph m pháp lu t v phòng, ch ng m i dâm. i u 34. Trách nhi m c a B Văn hoá - Thông tin, B Y t , B Thương m i, B Giáo d c và ào t o, T ng c c Du l ch 1. B Văn hoá - Thông tin, B Y t , B Thương m i, T ng c c Du l ch trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ch o, hư ng d n, t ch c các ho t ng phòng, ch ng m i dâm thu c lĩnh v c, ngành; qu n lý các cơ s kinh doanh d ch v ; ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i và các b , ngành có liên quan t ch c ki m tra, thanh tra và x lý các cơ s kinh doanh d ch v thu c ngành qu n lý có vi ph m pháp lu t v phòng, ch ng m i dâm. 2. B Giáo d c và ào t o có trách nhi m ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i trong vi c ch o, xây d ng chương trình, n i dung giáo d c v phòng, ch ng m i dâm trong nhà trư ng và các cơ s giáo d c khác. i u 35. Trách nhi m c a U ban nhân dân các c p và Ch t ch U ban nhân dân các c p 1. U ban nhân dân các c p l p k ho ch phòng, ch ng m i dâm hàng năm trình H i ng nhân dân cùng c p quy t nh; b trí kinh phí và huy ng các ngu n l c cho công tác phòng, ch ng m i dâm; ch o, t ch c th c hi n công tác phòng, ch ng m i dâm; báo cáo k t qu th c hi n công tác này v i H i ng nhân dân cùng c p và U ban nhân dân c p trên tr c ti p. 2. Hàng năm, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương báo cáo Chính ph v công tác phòng, ch ng m i dâm t i a phương. 3. Ch t ch U ban nhân dân các c p ch u trách nhi m v công tác phòng, ch ng m i dâm t i a phương do mình qu n lý. i u 36. Ki m tra, thanh tra v phòng, ch ng m i dâm Các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các c p trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m t ch c ki m tra, thanh tra, phát hi n và x lý i v i các hành vi vi ph m pháp lu t v phòng, ch ng m i dâm. Trong trư ng h p c n thi t, U ban nhân dân các c p thành l p thanh tra liên ngành thanh tra và x lý vi ph m pháp lu t v phòng, ch ng m i dâm a phương. i u 37. Kinh phí cho công tác phòng, ch ng m i dâm Nhà nư c b trí kinh phí, có chính sách s d ng ngu n thu t vi c x lý các vi ph m pháp lu t v phòng, ch ng m i dâm và huy ng các ngu n l c khác cho công tác phòng, ch ng m i dâm. Chương 5: KHEN THƯ NG VÀ KHI U N I, T CÁO
 11. i u 38. Khen thư ng Cơ quan, t ch c, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, ch ng m i dâm thì ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 39. Khi u n i, t cáo và trách nhi m gi i quy t khi u n i, t cáo 1. Cơ quan, t ch c, cá nhân có quy n khi u n i i v i quy t nh x lý c a ngư i có thNm quy n trong vi c phòng, ch ng m i dâm khi có căn c cho r ng quy t nh ó là trái pháp lu t, xâm ph m quy n và l i ích h p pháp c a mình. 2. Công dân có quy n t cáo hành vi vi ph m pháp lu t v phòng, ch ng m i dâm. 3. Cơ quan, t ch c, ngư i có thNm quy n ch u trách nhi m gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy nh c a pháp lu t. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 40. Hi u l c thi hành Pháp l nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 7 năm 2003. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Pháp l nh này u b bãi b . i u 41. Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Pháp l nh này. Nguy n Văn An ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản