intTypePromotion=3

Pháp lệnh 14/2004/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
118
lượt xem
6
download

Pháp lệnh 14/2004/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Pháp lệnh 14/2004/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Pháp lệnh 14/2004/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Ph¸p lÖnh cña Uû ban thêng vô Quèc héi Sè 14/2004/PL­UBTVQH11  n g µ y   2 4   t h ¸ n g   3   n ¨ m   2 0 0 4   s ö a   ® æ i ,   b æ   s u n g   m é t   s è   ® i Ò u   c ñ a  Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa   ViÖt Nam n¨m 1992 ®∙ ®îc söa ®æi, bæ sung theo NghÞ quyÕt   sè  51/2001/QH10  ngµy  25  th¸ng  12  n¨m  2001  cña  Quèc   héi   kho¸ X, kú häp thø 10; C¨n cø vµo NghÞ quyÕt sè 17/2003/QH11 ngµy 04 th¸ng   11 n¨m 2003 cña Quèc héi kho¸ XI, kú häp thø 4 vÒ dù to¸n   ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 2004; Ph¸p lÖnh nµy söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Ph¸p   lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao ®∙ ®îc Uû  ban thêng vô Quèc héi th«ng qua ngµy 19 th¸ng 5 n¨m 2001. §iÒu  1. Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh thuÕ thu  nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao: 1. §iÒu 2 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 2 C¸c kho¶n thu nhËp thuéc diÖn chÞu thuÕ thu nhËp bao  gåm:  1. Thu nhËp thêng xuyªn díi c¸c h×nh thøc: tiÒn l¬ng,  tiÒn c«ng, c¸c kho¶n phô cÊp, tiÒn thëng; c¸c kho¶n thu  nhËp   tõ   dÞch   vô   khoa   häc,   kü   thuËt,   tiÒn   b¶n   quyÒn   sö  dông s¸ng chÕ, nh∙n hiÖu, dÞch vô tin häc, dÞch vô t vÊn,  ®µo t¹o, dÞch vô ®¹i lý; thu nhËp vÒ tiÒn nhuËn bót; hoa  hång m«i giíi; c¸c kho¶n thu nhËp ngoµi tiÒn l¬ng, tiÒn  c«ng do tham gia ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô  kh«ng thuéc ®èi tîng nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, trõ  c¸c kho¶n thu nhËp quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 cña Ph¸p lÖnh nµy; 2. Thu nhËp kh«ng thêng xuyªn díi c¸c h×nh thøc: a) ChuyÓn giao c«ng nghÖ, trõ trêng hîp biÕu, tÆng; b) Tróng thëng xæ sè.” 2. §iÒu 3 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 3 1. T¹m thêi cha thu thuÕ ®èi víi c¸c kho¶n thu nhËp  vÒ l∙i tiÒn göi ng©n hµng,  l∙i tiÒn göi tiÕt kiÖm,  l∙i  mua tÝn phiÕu, tr¸i phiÕu, kú phiÕu, cæ phiÕu.
  2. 2 2.   C¸c   kho¶n   thu   nhËp   kh«ng   chÞu   thuÕ   thu   nhËp   bao  gåm: a) Phô cÊp lu ®éng; phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm; phô  cÊp khu vùc; phô cÊp th©m niªn ®èi víi lùc lîng vò trang,  h¶i quan vµ c¬ yÕu; phô cÊp chøc vô, phô cÊp tr¸ch nhiÖm  ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc; phô cÊp ®Æc biÖt ®èi víi mét  sè ®¶o xa vµ vïng biªn giíi cã ®iÒu kiÖn sinh ho¹t ®Æc  biÖt khã kh¨n; phô cÊp thu hót; tiÒn c«ng t¸c phÝ; tiÒn  ¨n ®Þnh lîng, phô cÊp ®Æc thï cña mét sè ngµnh, nghÒ theo  chÕ ®é Nhµ níc quy ®Þnh; c¸c kho¶n phô cÊp kh¸c tõ ng©n  s¸ch nhµ níc; b)   TiÒn   thëng   vÒ   c¶i   tiÕn   kü   thuËt,   s¸ng   chÕ   ph¸t  minh,  c¸c  gi¶i   thëng  quèc   gia,   quèc   tÕ;   tiÒn  thëng   kÌm  theo   c¸c   danh   hiÖu   ®îc   Nhµ   níc   phong   tÆng;   tiÒn   thëng  hoÆc chÕ ®é ®∙i ngé kh¸c tõ ng©n s¸ch nhµ níc; c) TiÒn trî cÊp x∙ héi, båi thêng b¶o hiÓm, trî cÊp  th«i viÖc, trî cÊp mÊt viÖc lµm, trî cÊp ®iÒu ®éng vÒ c¬  së s¶n xuÊt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; d) Thu nhËp cña chñ hé kinh doanh c¸ thÓ thuéc diÖn  chÞu thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp; ®) TiÒn nép b¶o hiÓm x∙ héi, b¶o hiÓm y tÕ tõ tiÒn l­ ¬ng, tiÒn c«ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.” 3. §iÒu 9 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 9 Thu nhËp thêng xuyªn chÞu thuÕ lµ tæng sè tiÒn thu ®­ îc   cña   tõng   c¸   nh©n   b×nh   qu©n   th¸ng   trong   n¨m   trªn  5.000.000 ®ång ®èi víi c«ng d©n ViÖt Nam vµ c¸ nh©n kh¸c  ®Þnh c t¹i ViÖt Nam; trªn 8.000.000 ®ång ®èi víi ngêi níc  ngoµi c  tró t¹i ViÖt Nam vµ c«ng d©n ViÖt Nam lao ®éng,  c«ng   t¸c   ë   níc   ngoµi.   Riªng   ngêi   níc   ngoµi   ®îc   coi   lµ  kh«ng c tró t¹i ViÖt Nam, thu nhËp thêng xuyªn chÞu thuÕ  lµ tæng sè thu nhËp do lµm viÖc t¹i ViÖt Nam. Ngêi níc ngoµi ®îc coi lµ c  tró t¹i ViÖt Nam nÕu ë  t¹i ViÖt Nam tõ 183 ngµy trë lªn tÝnh cho 12 th¸ng kÓ tõ  khi ®Õn ViÖt Nam; ®îc coi lµ kh«ng c  tró nÕu ë t¹i ViÖt  Nam díi 183 ngµy.” 4. §iÒu 10 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 10 BiÓu thuÕ lòy tiÕn tõng phÇn ®èi víi thu nhËp thêng  xuyªn ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. §èi víi c«ng d©n ViÖt Nam vµ c¸ nh©n kh¸c ®Þnh c t¹i ViÖt Nam: 
  3. 3 §¬n vÞ tÝnh: 1000 ®ång BËc Thu nhËp b×nh qu©n th¸ng/ngêi ThuÕ suÊt (%) 1 §Õn 5.000 0 2 Trªn 5.000 ®Õn 15.000 10 3 Trªn 15.000 ®Õn 25.000 20 4 Trªn 25.000 ®Õn 40.000 30 5 Trªn 40.000  40 §èi  víi ca  sü, nghÖ  sü xiÕc,  móa,  cÇu thñ  bãng  ®¸,  vËn ®éng viªn chuyªn nghiÖp ®îc trõ 25% thu nhËp khi x¸c  ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ. 2. §èi víi ngêi níc ngoµi c tró t¹i ViÖt Nam vµ c«ng  d©n ViÖt Nam lao ®éng, c«ng t¸c ë níc ngoµi:  §¬n   vÞ   tÝnh:   1000  ®ång BËc Thu nhËp b×nh qu©n th¸ng/ngêi ThuÕ suÊt  (%) 1 §Õn 8.000 0 2 Trªn 8.000 ®Õn 20.000 10 3 Trªn 20.000 ®Õn 50.000 20 4 Trªn 50.000 ®Õn 80.000 30 5 Trªn 80.000 40 3. §èi víi ngêi níc ngoµi ®îc coi lµ kh«ng c tró t¹i  ViÖt Nam, ¸p dông thuÕ suÊt 25% tæng sè thu nhËp.” 5. §iÒu 11 ®îc söa ®æi nh sau: “§iÒu 11 Thu   nhËp   kh«ng   thêng   xuyªn   chÞu   thuÕ   theo   quy   ®Þnh  t¹i kho¶n 2 §iÒu 2 cña Ph¸p lÖnh nµy lµ sè thu nhËp cña  tõng c¸ nh©n trong tõng lÇn trªn 15.000.000 ®ång.” 6. §iÒu 12 ®îc söa ®æi nh sau:  “§iÒu 12 1. Thu nhËp vÒ chuyÓn giao c«ng nghÖ trªn 15.000.000  ®ång/lÇn ®îc tÝnh theo thuÕ suÊt 5% tæng sè thu nhËp. 2.   Thu   nhËp   vÒ   tróng   thëng   xæ   sè   trªn   15.000.000  ®ång/lÇn ®îc tÝnh theo thuÕ suÊt 10% tæng sè thu nhËp.” §iÒu  2. Ph¸p lÖnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01 th¸ng 7  n¨m 2004.
  4. 4 §iÒu  3. ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh Ph¸p  lÖnh nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản