Pháp luật trong quản lý đầu tư và quản lý chất lượng công trình xây dựng

Chia sẻ: Fcxcz Czczc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:71

0
102
lượt xem
34
download

Pháp luật trong quản lý đầu tư và quản lý chất lượng công trình xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'pháp luật trong quản lý đầu tư và quản lý chất lượng công trình xây dựng', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Pháp luật trong quản lý đầu tư và quản lý chất lượng công trình xây dựng

 1. ÑAÏI HOÏC MÔÛ BAÙN COÂNG TP.HCM KHOÙA BOÀI DÖÔÕNG TÖ VAÁN QLDA CHUYEÂN ÑEÀ PHAÙP LUAÄT TRONG QUAÛN LYÙ ÑAÀU TÖ & QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG COÂNG TRÌNH XAÂY DÖÏNG (LUAÄT XAÂY DÖÏNG - LUAÄT ÑAÁT ÑAI - LUAÄT ÑAÁU THAÀU - LUAÄT PCCC - LUAÄT ÑAÀU TÖ – LUAÄT NHAØ ÔÛ - LUAÄT DOANH NGHIEÄP - LUAÄT KINH DOANH BÑS - LUAÄT SÔÛ HÖÕU TRÍ TUEÄ) www.chinhphu.vn www.moc.gov.vn www.mpi.gov.vn www.tcxdvn.xaydung.gov.vn Th. S Tran Trung Hau www.hochiminhcity.gov.vn www.contructiondpt.hochiminhcity.gov.vn 2007 1
 2. PHAÀN I VEÀ TOÀN TAÏI NHÖÕNG SÖÏ KHAÙC BIEÄT GIÖÕA CAÙC BOÄ LUAÄT HIEÄN HAØNH 1. SÖÏ KHAÙC BIEÄT GIÖÕA LUAÄT XAÂY DÖÏNG VAØ LUAÄT ÑAÀU TÖ: 1.1 PHAÂN LOAÏI CAÙC DÖÏ AÙN: °LUAÄT XAÂY DÖÏNG: CAÙC DÖÏ AÙN CHIA RA THAØNH NHOÙM A-B, C THEO GIAÙ TRÒ CUÛA TOÅNG MÖÙC ÑAÀU TÖ, HAY CHIA THEO CAÁP COÂNG TRÌNH ÑEÅ PHAÂN HAÏNG, TRÌNH THAÅM ÑÒNH VAØ XAÙC ÑÒNH CAÙC BÖÔÙC THIEÁT KEÁ (1, 2 HAY 3 BÖÔÙC). °LUAÄT ÑAÀU TÖ: KHOÂNG CHIA THEO NOÄI DUNG TREÂN, LAÏI CHIA THEO QUI MOÂ DÖÔÙI 15 TYÛ, ÑEÁN 300 TYÛ, 300 TYÛ TRÔÛ LEÂN, ÑEÅ THAÅM TRA HAY ÑAÊNG KYÙ VAØ CAÁP GCN KHAÙC NHAU. °GIAÁY CHÖÙNG NHAÄN ÑAÀU TÖ SEÕ THAY THEÁ GIAÁY PHEÙP ÑAÀU TÖ. 1.2 TRÌNH TÖÏ THÖÏC HIEÄN NHÖÕNG DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ TRONG VAØ NGOAØI NÖÔÙC: °LUAÄT XAÂY DÖÏNG: QUY ÑÒNH TRÌNH TÖÏ ÑÖÔÏC AÙP DUÏNG GIOÁNG NHAU CHO MOÏI NGUOÀN VOÁN (HIEÅU LAØ KEÅ CAÛ VOÁN LIEÂN DOANH, ÑAÀU TÖ NÖÔÙC NGOAØI). HIEÄN NAY, VOÁN NGOAØI NS, KHI COÙ THIEÁT KEÁ ÑÖÔÏC THAÅM ÑÒNH, VAÃN PHAÛI XIN GIAÁY PHEÙP XAÂY DÖÏNG. °LUAÄT ÑAÀU TÖ: ÑOÁI VÔÙI ÑAÀU TÖ NÖÔÙC NGOAØI, KHOÂNG CAÀN THAÅM ÑÒNH THIEÁT KEÁ CÔ SÔÛ; LAÏI THAÅM ÑÒNH THIEÁT KEÁ KYÕ THUAÄT. DO VAÄY DAÃN ÑEÁN 3 CAÙCH HAØNH XÖÛ KHAÙC NHAU CUÛA VIEÄC THAÅM ÑÒNH THIEÁT KEÁ (CAÁP GIAÁY PHEÙP XAÂY DÖÏNG, THAÅM ÑÒNH THIEÁT KEÁ CÔ SÔÛ, THAÅM ÑÒNH THIEÁT KEÁ KYÕ THUAÄT) CHO TÖØNG LOAÏI HÌNH DÖÏ AÙN, QUY MOÂ DÖÏ AÙN. 1.3 CCHN LAØ “GIAÁY PHEÙP CON” NEÂN QLDA, TVÑT, LAÄP DA KHOÂNG CAÀN CCHN ! 2
 3. 2. KHAÙC BIEÄT GIÖÕA LUAÄT XAÂY DÖÏNG VAØ LUAÄT ÑAÁU THAÀU: 2.1 QUY TRÌNH DTXD: ° THEO LXD, NGUOÀN VOÁN COÙ TYÛ LEÄ CAO SEÕ CHI PHOÁI QUI TRÌNH ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG. °LUAÄT ÑAÁU THAÀU: NGUOÀN VOÁN NGAÂN SAÙCH 30% TRÔÛ LEÂN THÌ PHAÛI ÑT, NN QUAÛN LYÙ. 2.2 CHOÁNG KHEÙP KÍN: ° THEO ÑIEÀU 11 – LUAÄT ÑAÁU THAÀU, NHAØ THAÀU TÖ VAÁN LAÄP BAÙO CAÙO NGHIEÂN CÖÙU KHAÛ THI KHOÂNG ÑÖÔÏC THAM GIA ÑAÁU THAÀU CUNG CAÁP DÒCH VUÏ TÖ VAÁN LAÄP THIEÁT KEÁ KYÕ THUAÄT CUÛA DÖÏ AÙN; NHAØ THAÀU TÖ VAÁN ÑAÕ THAM GIA THIEÁT KEÁ KYÕ THUAÄT CUÛA DÖÏ AÙN KHOÂNG ÑÖÔÏC THAM GIA ÑAÁU THAÀU CAÙC BÖÔÙC TIEÁP THEO.(?!) °NHÖ VAÄY, LAØ TRAÙI VÔÙI LUAÄT XAÂY DÖÏNG VAØ LUAÄT SÔÛ HÖÕU TRÍ TUEÄ, QUYEÁN TAÙC GIAÛ. (RIEÂNG VAÁN ÑEÀ NAØY LUAÄT ÑAÁU THAÀU COÙ GHI LOÄ TRÌNH 3 NAÊM ÑEÅ THÖÏC HIEÄN, DO CHÍNH PHUÛ QUY ÑÒNH CHI TIEÁT). ° LUAÄT XAÂY DÖÏNG QUY ÑÒNH LAØ THI TUYEÅN KIEÁN TRUÙC (HAY THI THIEÁT KEÁ), PHAÛI TIEÁN HAØNH TÖØ BÖÔÙC THIEÁT KEÁ CÔ SÔÛ VÌ NHAØ THAÀU TRUÙNG THAÀU (TRUÙNG THI TUYEÅN), NEÁU ÑUÛ NAÊNG LÖÏC, SEÕ ÑÖÔÏC GIAO THÖÏC HIEÄN CAÙC BÖÔÙC THIEÁT KEÁ TIEÁP THEO, CAÙC BÖÔÙC THIEÁT KEÁ TIEÁP THEO PHAÛI TUAÂN THUÛ THIEÁT KEÁ CÔ SÔÛ (ÑAÕ ÑÖÔÏC THAÅM ÑÒNH), KHOÂNG THAY ÑOÅI. (NGOAÏI TRÖØ ÑAÕ QUY ÑÒNH KHOÂNG COÙ QUYEÀN TAÙC GIAÛ KHI CHOÏN TAÙC PHAÅM QUA DÖÏ THI) QUY ÑÒNH CUÛA LXD LAØ PHUØ HÔÏP VAØ CAÀN TUAÂN THEO. (NÑ 111/NÑ-CP HÖÔÙNG DAÃN LÑTHAÀU, TIEÁP TUÏC CHÖA NEÂU ROÕ NOÄI DUNG NAØY). 2.3. LUAÄT ÑAÁU THAÀU CHÆ NEÂU 1 HÌNH THÖÙC TOÅNG THAÀU EPC (ÑIEÀU 4), TRONG KHI LUAÄT XAÂY DÖÏNG COÙ 5 HÌNH THÖÙC TOÅNG THAÀU KHAÙC NHAU (THIEÁT KEÁ, THIEÁT KEÁ THI COÂNG, THI COÂNG, EPC, CHÌA KHOAÙ TRAO TAY). NHIEÀU NOÄI DUNG EPC, CKTT CHÖA ÑÖÔÏC HÖÔÙNG DAÃN ROÕ RAØNG (NÑ 111 ÑAÕ SÖÛA, NEÂU LAÏI CAÛ 5 HÌNH THÖÙC ÑAÁU THAÀU). 3
 4. 2.4 VEÀ HÌNH THÖÙC HÔÏP ÑOÀNG, LUAÄT ÑAÁU THAÀU NEÂU 4 HÌNH THÖÙC (ÑIEÀU 48), (HÔÏP LYÙ HÔN). TRONG KHI LUAÄT XAÂY DÖÏNG CHÆ NEÂU 3 HÌNH THÖÙC. TUY NHIEÂN, BOÄ TAØI CHÍNH VAÃN CHÖA COÙ BAÁT KYØ HÖÔÙNG DAÃN THANH TOAÙN NAØO THEO CAÙC LUAÄT NAØY. 2.5 VEÀ QUYEÁT TOAÙN VAØ THANH LYÙ HÔÏP ÑOÀNG: LUAÄT XAÂY DÖÏNG CHO PHEÙP KHOÂNG QUAÙ 12 THAÙNG, LUAÄT ÑAÁU THAÀU CHÆ CHO PHEÙP TOÁI ÑA KHOÂNG QUAÙ 90 NGAØY (ÑIEÀU 59, KHOAÛN 3). 3. SÖÏ KHAÙC BIEÄT GIÖÕA LUAÄT XAÂY DÖÏNG VAØ LUAÄT NHAØ ÔÛ: - THÔØI GIAN BAÛO HAØNH COÂNG TRÌNH NHAØ ÔÛ XAÕ HOÄI CUÛA LUAÄT NHAØ ÔÛ (LAØ 60 THAÙNG, 40 THAÙNG,20 THAÙNG, TUYØ SOÁ TAÀNG) KEÙO DAØI HÔN LUAÄT XAÂY DÖÏNG ( ≥ 24 THAÙNG ÑOÁI VÔÙI COÂNG TRÌNH CAÁP ÑAËC BIEÄT, ≥ 12 THAÙNG ÑOÁI VÔÙI COÂNG TRÌNH COØN LAÏI). - KHOÂNG HOÁI TOÁ. 4. SÖÏ KHAÙC BIEÄT GIÖÕA LUAÄT ÑAÁT ÑAI VAØ LUAÄT NHAØ ÔÛ: GIAÁY HOÀNG (CUÕ, MÔÙI) VAØ GIAÁY ÑOÛ MOÃI HOÄ ÑOÂ THÒ COÙ 1 GIAÁY CHÖÙNG NHAÄN, NHÖNG KHOÂNG CHÆ COÙ 1 LOAÏI GIAÁY, MAØ 3 LOAÏI GIAÁY VAÁN ÑEÀ LAØ VAI TROØ ÑANG P/CÖÏC TRONG QLNN GIÖÕA CAÙC BOÄ, LIEÂN QUAN NHAØ – ÑAÁT; SÖÏ TOÀN TAÏI ÑOÀNG THÔØI CUÛA PHOØNG QLÑT VAØ PHOØNG TNMT ÔÛ CAÙC QUAÄN HUYEÄN – CAÀN ? 5. SÖÏ KHAÙC BIEÄT GIÖÕA LDN VAØ LXD: LAÕNH ÑAÏO CTY TV PHAÛI COÙ “ÑUÛ CAÙC LOAÏI” CCHN KHI ÑKKD ! (ÑANG SÖÛA ÑOÅI). 4
 5. PHAÀN II CAÙC VAÊN BAÛN PHAÙP QUY ÑAÕ BAN HAØNH, LIEÂN QUAN ÑEÁN HOAÏT ÑOÄNG ÑT-XD ° LUAÄT PCCC (2001) ° LUAÄT DN (HIEÄU LÖÏC TÖØ 1/1/2000) ° LUAÄT BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG – HIEÄU LÖÏC TÖØ 1/1/2006.  LUAÄT XAÂY DÖÏNG(123 ÑIEÀU, 9 CHÖÔNG, MAÕ SOÁ 11/20003/QH11) (HIEÄU LÖÏC TÖØ 1/7/2004)  LUAÄT ÑAÁT ÑAI (HIEÄU LÖÏC 7/2004)  LUAÄT ÑAÁU THAÀU (HIEÄU LÖÏC 4/2006)  LUAÄT ÑAÀU TÖ (HIEÄU LÖÏC 7/2006) – LUAÄT NHAØ ÔÛ (HIEÄU LÖÏC 1/2006) ° LUAÄT SÔÛ HÖÕU TRÍ TUEÄ (HIEÄU LÖÏC 01/7/2006) ° LUAÄT THÖÏC HAØNH TIEÁT KIEÄM, CHOÁNG LAÕNG PHÍ (HIEÄU LÖÏC 1/6/2006) ° LUAÄT TIEÂU CHUAÅN, QUY CHUAÅN (01/1/2007)  LUAÄT KINH DOANH BAÁT ÑOÄNG SAÛN (HIEÄU LÖÏC 1/1/2007)  NÑ 35/2003/NÑ-CP NGAØY 4/4/2003 CUÛA CP VEÀ CHI TIEÁT THI HAØNH LUAÄT PCCC  NÑ 126/2004-NÑ-CP NGAØY 26/5/2004 CUÛA CP VEÀ XÖÛ LYÙ VI PHAÏM HAØNH CHÍNH TRONG HOAÏT ÑOÄNG XAÂY DÖÏNG, QUAÛN LYÙ COÂNG TRÌNH HAÏ TAÀNG ÑOÂ THÒ VAØ SÖÛ DUÏNG NHAØ ° NÑ 64/NÑ-CP NGAØY 14/9/2004 CUÛA CP VEÀ KEÂ BIEÂN, ÑAÁU GIAÙ QSDÑ ÑEÅ THI HAØNH AÙN. ° NÑ 179/2004/NÑ-CP NGAØY 21/10/2004 VEÀ QLNN CL SAÛN PHAÅM, HAØNG HOÙA ° NÑ 180/2004/NÑ-CP NGAØY 28/10/2004 CUÛA CP VEÀ THAØNH LAÄP MÔÙI, TOÅ CHÖÙC LAÏI VAØ GIAÛI THEÅ CAÙC CTY NN  NÑ 181/NÑ-CP/2004 NGAØY 29/10/2004 CUÛA CP VEÀ THI HAØNH LÑÑ ° NÑ 182/2004/NÑ-CP NGAØY 29/10/2004 CUÛA CP XÖÛ PHAÏT VI PHAÏM HC TRONG ÑAÁT ÑAI ° NÑ 187/2004/NÑ-CP NGAØY 10/11/2004 CUÛA CP CHUYEÅN DNNN THAØNH CTY CPHAÀN  NÑ 188/2004/NÑ-CP NGAØY 10/11/2004 CUÛA CP VEÀ BAN HAØNH BAÛNG GIAÙ ÑAÁT 5
 6.  NÑ 197/2004/NÑ-CP - 3/12/2004 CUÛA CP VEÀ BT, HT, TÑC KHI TH ÑAÁT  NÑ 198/2004/NÑ-CP - 3/12/2004 CUÛA CP VEÀ THU TIEÀN SÖÛ DUÏNG ÑAÁT  NÑ 209/2004/NÑ-CP - 16/12/2004 CUÛA CP VEÀ QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG COÂNG TRÌNH XAÂY DÖÏNG (HIEÄU LÖÏC 5/1/2005) ° NÑ 05/2005/NÑ-CP - 15/1/2005 CUÛA CP VEÀ ÑAÁU GIAÙ TAØI SAÛN  NÑ 08/2005/NÑ-CP - 24/1/2005 VEÀ QH XD (HIEÄU LÖÏC 15/2/2005)  NÑ 16/2005/NÑ-CP - 7/2/2005 VEÀ QUAÛN LYÙ ÑTXD (HIEÄU LÖÏC 5/3/2005) ° NÑ 26/2005/NÑ-CP - 2/3/2005 CUÛA TTCP VEÀ HÑÑGTS TRONG TOÁ TUÏNG HS ° NÑ 41/2005/NÑ-CP - 25/3/2005 QUY ÑÒNH CHI TIEÁT THI HAØNH LTT  NÑ 46/2005/NÑ-CP - 6/4/2005 CUÛA CP VEÀ THANH TRA XD ° NÑ 71/2005/NÑ-CP - 6/6/2005 CUÛA TTCP VEÀ QUAÛN LYÙ ÑTXD CT ÑAËC THUØ ° NÑ 80/2005/NÑ-CP - 22/6/2005 CUÛA TTCP VEÀ QTRÌNH GIAO, BAÙN, KHOAÙN, THUEÂ, DNNN  NÑ 95/2005/NÑ-CP - 15/7/2005 CUÛA CP VEÀ CAÁP GIAÁY GCNQSHNÔ VAØ CTXD. ° NÑ 99/2005/NÑ-CP - 28/7/2005 VEÀ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA BAN THANH TRA ND.  NÑ 101/2005/NÑ-CP - 3/8/2005 CUÛA TTCP VEÀ THAÅM ÑÒNH GIAÙ. ° NÑ 108/2005/NÑ-CP NGAØY 19/8/2005 CUÛA TTCP SÖÛA ÑOÅI NÑ 51/CP NGAØY 10/5/1997 VEÀ ÑAÊNG KYÙ VAØ QUAÛN LYÙ HOÄ KHAÅU ° NÑ 145/2005/NÑ-CP NGAØY 16/11/2005 CUÛA TTCP VEÀ PHOÁI HÔÏP GIÖÕA CAÙC CÔ QUAN HCNN TRONG XAÂY DÖÏNG, KIEÅM TRA THÖÏC HIEÄN CHÍNH SAÙCH, CHIEÁN LÖÔÏC, QH, KH.  NÑ 02/2006/NÑ-CP - 5/1/2006 CUÛA TTCP VEÀ QUY CHEÁ KHU ÑOÂ THÒ MÔÙI ° NÑ 13/2006/NÑ-CP - 24/1/2006 CUÛA TTCP VEÀ XAÙC ÑÒNH GIAÙ TRÒ QSDÑ ÑÖAI VAØO TAØI SAÛN CUÛA NHÖÕNG TOÅ CHÖÙC ÑÖÔÏC NN GIAO ÑAÁT, KHOÂNG THU TSDÑ.  NÑ 17/2006/NÑ-CP - 25/1/2006 CUÛA TTCP VEÀ SÖÛA ÑOÅI NÑ 181/2005/NÑ-CP 6
 7. ° NÑ 24/2006/NÑ-CP CUÛA TTCP VEÀ SÖÛA ÑOÅI NGHÒ ÑÒNH 57/2002/NÑ-CP - 3/6/2002, QUY ÑÒNH CHI TIEÁT THI HAØNH PHAÙP LEÄNH PHÍ, LEÄ PHÍ. ° NÑ 43/2006/NÑ-CP NGAØY 25/4/2006 CUÛA TTCP VEÀ QUYEÀN TÖÏ CHUÛ, TÖÏ CHÒU TRAÙCH NHIEÄM CUÛA CAÙC ÑÔN VÒ SÖÏ NGHIEÄP COÂNG LAÄP ° NÑ 65/2006/NÑ-CP - 23/6/06 CUÛA TTCP VEÀ TOÅ CHÖÙC, HÑ CUÛA THANH TRA TN-MT  NÑ 68/2006/NÑ-CP - 18/7/2006 CUÛA TTCP QUY ÑÒNH CHI TIEÁT HÖÔÙNG DAÃN LUAÄT THÖÏC HAØNH TIEÁT KIEÄM, CHOÁNG LAÕNG PHÍ. ° NÑ 71/2006/NÑ-CP - 25/7/2006 CUÛA CP VEÀ QLYÙ CAÛNG BIEÅN VAØ LUOÀNG HHAÛI ° NÑ 72/2006/NÑ-CP - 25/7/2006 CUÛA TTCP VEÀ LUAÄT THÖÔNG MAÏI VAØ VAÊN PHOØNG ÑAÏI DIEÄN NÖÔÙC NGOAØI TAÏI VIEÄT NAM. ° NÑ 78/2006/NÑ-CP - 05/8/2006 CUÛA TTCP VEÀ ÑT TRÖÏC TIEÁP RA NÖÔÙC NGOAØI. ° NÑ 80/2006/NÑ-CP - 09/8/2001 CUÛA TTCP THI HAØNH LUAÄT BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG. ° NÑ 81/2006/NÑ-CP - 09/8/2006 CUÛA TTCP VEÀ XÖÛ PHAÏT HC TRONG BVMT.  NÑ 84/2006/NÑ-CP - 18/8/2006 CUÛA TTCP QUY ÑÒNH BOÀI THÖÔØNG TRIEÅN KHAI XÖÛ PHAÏT HAØNH CHÍNH TRONG THÖÏC HAØNH TIEÁT KIEÄM, CHOÁNG LAÕNG PHÍ.  NÑ 88/2006/NÑ-CP – 29/8/2006 CUÛA TTCP VEÀ ÑKKD.  NÑ 90/2006/NÑ-CP - 14/9/2006 CUÛA TTCP THI HAØNH LUAÄT NHAØ ÔÛ. ° NÑ 91/2006/NÑ-CP - 06/9/2006 CUÛA TTCP QUY ÑÒNH THI HAØNH MOÄT SOÁ ÑIEÀU CUÛA LUAÄT BAN HAØNH VAÊN BAÛN QUY PHAÏM PHAÙP LUAÄT CUÛA HÑND - UBND. ° NÑ 92/2006/ND-CP - 07/9/2006 CUÛA TTCP VEÀ LAÄP, DUYEÄT, QLQH TOÅNG THEÅ PT KT-XH ° NÑ 99/2006/NÑ-CP – 15/9/2006 CUÛA TTCP VEÀ KIEÅM TRA THÖÏC HIEÄN CL, QH, KH ° NÑ 95/2006/NÑ-CP NGAØY 15/9/2006 CUÛA TTCP VEÀ CHUYEÅN ÑOÅI COÂNG TY NHAØ NÖÔÙC THAØNH COÂNG TY TNHH 1 THAØNH VIEÂN. 7
 8.  NÑ 100/2006/NÑ-CP NGAØY 21/9/2006 CUÛA TTCP QÑÒNH CHI TIEÁT HÖÔÙNG DAÃN 1 SOÁ ÑIEÀU CUÛA LDS, LUAÄT SÔÛ HÖÕU TRÍ TUEÄ VAØ QUYEÀN TAÙC GIAÛ ° NÑ 101/2006/NÑ-CP NGAØY 21/9/2006 CUÛA TTCP HÖÔÙNG DAÃN ÑAÊNG KYÙ LAÏI, CHUYEÅN ÑOÅI VAØ ÑAÊNG KYÙ ÑOÅI GCN ÑAÀU TÖ NÖÔÙC NGOAØI ° NÑ 103/2006/NÑ-CP NGAØY 22/9/2006 CUÛA TTCP VEÀ 1 SOÁ ÑIEÀU LUAÄT SHTT VEÀ SÔÛ HÖÕU CN ° NÑ 105/2006/NÑ-CP NGAØY 22/9/2006 CUÛA TTCP THI HAØNH LUAÄT SHTT VAØ QLNN VEÀ SHTT ° NÑ 106/2006/NÑ-CP NGAØY 22/9/2006 CUÛA TTCP VEÀ XÖÛ PHAÏT VI PHAÏM HCHAÙNH TRONG SÔÛ HÖÕU CN  NÑ 107/2006/NÑ-CP NGAØY 22/9/2006 CUÛA TTCP XÖÛ LYÙ TRAÙCH NHIEÄM NGÖÔØI ÑÖÙNG ÑAÀU CÔ QUAN KHI XAÛY RA THAM NHUÕNG  NÑ 108/2006/NÑ-CP NGAØY 23/9/2006 CUÛA TTCP HÖÔÙNG DAÃN LUAÄT ÑAÀU TÖ  NÑ 111/2006/NÑ-CP NGAØY 29/9/2006 CUÛA TTCP HÖÔÙNG DAÃN LÑT VAØ LÖÏA CHOÏN NTHAÀU  NÑ 112/2006/NÑ-CP NGAØY 29/9/2006 CUÛA TTCP SÖÕA ÑOÅI, BOÅ SUNG NÑ 16/2005  NÑ 118/2006/NÑ-CP NGAØY 10/10/2006 CUÛA TTCP VEÀ XÖÛ LYÙ TRAÙCH NHIEÄM VAÄT CHAÁT ÑOÁI VÔÙI CB-CC ° NÑ 120/NÑ-CP NGAØY 20/10/2006 CUÛA TTCP HÖÔÙNG DAÃN THI HAØNH LUAÄT PCTN. ° NÑ 121/2006/NÑ-CP NGAØY 23/10/2006 CUÛA TTCP, BOÅ SUNG, SÖÕA ÑOÃI MOÄT PHAÀN NÑ 116/2006/NÑ-CP VEÀ TUYEÅN DUÏNG CB-CC ° NÑ 130/2006/NÑ-CP – 08/11/2006 CUÛA CP VEÀ BAÛO HIEÅM CHAÙY NOÅ BAÉT BUOÄC. ° NÑ 131/2006/NÑ-CP – 09/11/2006 CUÛA TTCP VEÀ QUY CHEÁ QLYÙ VAØ SÖÛ DUÏNG NGUOÀN HOÃ TRÔÏ ODA. ° NÑ 136/2006/NÑ-CP – 14/11/2006 CUÛA TTCP HÖÔÙNG DAÃN T/HAØNH, SÖÛA ÑOÅI, BOÅ SUNG LUAÄT KHIEÁU NAÏI – TOÁ CAÙO. 8
 9. ° NÑ 137/2006/NÑ-CP NGAØY 14/11/2006 CUÛA TTCP PHAÂN CAÁP QLNN ÑOÁI VÔÙI TAØI SAÛN TAÏI CAÙC CÔ QUAN HC, COÂNG LAÄP, ÑAÕ XAÙC LAÄP SHNN. ° NÑ 140/2006/NÑ-CP NGAØY 22/11/2006 CUÛA TTCP VEÀ QUY ÑÒNH BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG TRONG CAÙC KHAÂU LAÄP, T/ÑÒNH, PHEÂ DUYEÄT VAØ TOÅ CHÖÙC T/HIEÄN CL, QH-KH, CT, DAPT  NÑ 29/2007/NÑ-CP NGAØY 27/2/2007 CUÛA TTCP VEÀ QLYÙ KIEÁN TRUÙC ÑOÂ THÒ. ° NÑ 41/2007/NÑ-CP NGAØY 22/3/2007 CUÛA TTCP VEÀ QLYÙ COÂNG TRÌNH NGAÀM ÑOÂ THÒ. ° NÑ 47/2007/NÑ-CP NGAØY 27/3/2007 CUÛA TTCP QUY ÑÒNH CHI TIEÁT TIEÁN HAØNH LUAÄT , CHOÁNG THAM NHUÕNG VAØ VAI TROØ, TRAÙCH NHIEÄM CUÛA XAÕ HOÄI.  NÑ 53/2007/NÑ-CP NGAØY 04/4/2007 CUÛA TTCP QUY ÑÒNH XÖÛ PHAÏT VI PHAÏM HAØNH CHAÙNH TRONG LÓNH VÖÏC KH - ÑT.  CHÆ THÒ 21/2005/CT-TTG NGAØY 15/6/2005 CUÛA TT VEÀ THÖÏC HIEÄN NQ CUÛA QH VEÀ COÂNG TAÙC ÑT, XD CB SÖÛ DUÏNG VNN VAØ CHOÁNG LAÕNG PHÍ, THAÁT THOAÙT TRONG ÑTXD. ° CHÆ THÒ 02/2006/CT-TTG NGAØY 23/1/2006 CUÛA TTCP VEÀ TAÊNG CÖÔØNG CHÆ ÑAÏO VAØ THÖÏC HIEÄN COÙ HIEÄU QUAÛ COÂNG TAÙC PCCC. ° CHÆ THÒ 06/CT-BCN NGAØY 28/3/2006 CUÛA BCN VEÀ TAÊNG CÖÔØNG COÂNG TAÙC QLÑTXD. ° CHÆ THÒ 14/2006/CT-TTG NGAØY 10/4/2006 CUÛA TTCP QUY ÑÒNH CHI TIEÁT MOÄT SOÁ ÑIEÀU CUÛA LUAÄT BAN HAØNH VAÊN BAÛN QUY PHAÏM PHAÙP LUAÄT. 9
 10. ° CHÆ THÒ 32/2006/CT-TTG NGAØY 7/9/2006 CUÛA TTCP VEÀ BIEÄN PHAÙP CHAÁN CHÆNH KYÛ LUAÄT, KYÛ CÖÔNG HAØNH CHAÙNH CUÛA COÂNG CHÖÙC.  CHÆ THÒ 34/2006/CT-TTG NGAØY 26/9/2006 CUÛA TTCP VEÀ THI HAØNH LUAÄT NHAØ ÔÛ  CHÆ THÒ 04/2005/CT-BXD NGAØY 8/6/2005 CUÛA BOÄ TRÖÔÛNG BXD VEÀ TAÊNG CÖÔØNG KIEÅM TRA CL CAÙC CT ÑT BAÈNG VOÁN NS. ° CHÆ THÒ 06/2006/CT-BXD NGAØY 27/4/2006 CUÛA BXD VAÄN ÑOÄNG “ÑAÛM BAÛO NAÂNG CAO CHAÁT LÖÔÏNG COÂNG TRÌNH, SAÛN PHAÅM XAÂY DÖÏNG TÖØ 2006-2010”. ° CHÆ THÒ 09/2006/CT-BXD NGAØY 2/6/2006 CUÛA BXD VEÀ TAÊNG CÖÔØNG ÑAØO TAÏO CBCC NXD  CHÆ THÒ 12/2006/CT-BXD NGAØY 11/9/2006 CUÛA BXD VEÀ TAÊNG CÖÔØNG CL COÂNG TAÙC KSAÙT  CHÆ THÒ 13/2006/CT-BXD NGAØY 10/11/2006 CUÛA BXD VEÀ TAÊNG CÖÔØNG QLCL NHAØ DAÂN RIEÂNG LEÛ.  CHÆ THÒ 02/2007/CT-BXD NGAØY 7/2/2007 CUÛA BXD ÑAÅY MAÏNH COÂNG TAÙC CAÁP GPXD; TAÊNG CÖÔØNG QUAÛN LYÙ TRAÄT TÖÏ XD. ° QÑ 27/2005/QÑ-TTg NGAØY 31/1/2005 CUÛA TTCP VEÀ DMUÏC BÍ MAÄT NN TOÁI MAÄT NGAØNH XD.  QÑ 39/QÑ-TTG CUÛA TTCP NGAØY 28/2/2005 VEÀ THÖÏC HIEÄN ÑIEÀU 121 CUÛA LXD ° QÑ 74/QÑ-TTG NGAØY 6/4/2005 CUÛA TTCP VEÀ SÖÛ DUÏNG TIEÀN CHUYEÅN QUYEÀN SÖÛ DUÏNG ÑAÁT, TIEÀN BAÙN NHAØ XÖÔÛNG KHI DOANH NGHIEÄP PHAÛI DI DÔØI THEO QUY HOAÏCH.  QÑ 80/QÑ-TTG NGAØY 18/4/2005 CUÛA TT VEÀ BH QC GIAÙM SAÙT ÑT CUÛA COÄNG ÑOÀNG. ° QÑ 202/2005/QÑ-TTG NGAØY 9/8/2005 CUÛA TTCP VEÀ CHEÁ ÑOÄ PHUÏ CAÁP ÑOÁI VÔÙI TT VIEÂN. ° QÑ 216/QÑ-TTG NGAØY 31/8/2005 CUÛA TTCP VEÀ QC ÑAÁU GIAÙ QSDÑ ÑEÅ GIAO ÑAÁT. 10
 11. ° QÑ 22/2006/QÑ-TTg NGAØY 24/1/2006 CUÛA TTCP VEÀ XÖÛ LYÙ VÖÔÙNG MAÉC CUÛA CAÙ NHAÂN, DOANH NGHIEÄP TRONG THUÛ TUÏC HAØNH CHÍNH. ° QÑ 25/2006/QÑ-TTG NGAØY 26/1/2006 CUÛA TTCP VEÀ CHÖÔNG TRÌNH HOAÏT ÑOÄNG THÖÏC HAØNH TIEÁT KIEÄM, CHOÁNG LAÕNG PHÍ.  QÑ 68/2006/QÑ-TTG NGAØY 22/3/2006 CUÛA TTCP VEÀ THAØNH LAÄP HOÄI ÑOÀNG NGHIEÄM THU NHAØ NÖÔÙC CAÙC CTXD. ° QÑ 71/2006/QÑ-TTG NGAØY 3/4/2006 CUÛA TTCP VEÀ DMUÏC BÍ MAÄT NN CUÛA KTNN. ° QÑ 79/2006/QÑ-TTG NGAØY 14/4/2006 CUÛA TTCP PHEÂ DUYEÄT COÂNG TRÌNH QUOÁC GIA SÖÛ DUÏNG NAÊNG LÖÔÏNG TIEÁT KIEÄM VAØ HIEÄU QUAÛ. ° QÑ 80/QÑ-TTG NGAØY 14/4/2006 CUÛA TTCP VEÀ CT TIEÁT KIEÄM ÑIEÄN 2006 - 2010. ° QÑ 81/2006/QÑ-TTG - 14/4/2006 CUÛA TTCP VEÀ CHIEÁN LÖÔÏC QG VEÀ TNN ÑEÁN 2020. ° QÑ 94/QÑ-TTG - 27/4/2006 CUÛA TTCP VEÀ KEÁ HOAÏCH CCHC NHAØ NÖÔÙC 2006 - 2010. ° QÑ 96/QÑ-TTG NGAØY 04/5/2006 CUÛA TTCP VEÀ QL THÖÏC HIEÄN RAØ PHAÙ BOM MÌN. ° QÑ 144/2006/QÑ-TTG NGAØY 20/6/2006 CUÛA TTCP AÙP DUÏNG HOAÏT ÑOÄNG QLCL THEO ISO 9001-2000 VAØO HOAÏT ÑOÄNG CUÛA CAÙC CÔ QUAN QLHCNN. ° QÑ 150/2006/QÑ-TTG NGAØY 23/6/2006 CUÛA TTCP BAN HAØNH CHÖÔNG TRÌNH HOAÏT ÑOÄNG CUÛA CP THÖÏC HIEÄN CLQG VEÀ VAY VAØ TRAÛ NÔÏ ÑEÁN 2010 ° QÑ 202/2006/QÑ-TTg NGAØY 31/8/2006 CUÛA TTCP VEÀ QC QLTSNN TAÏI ÑÔN VÒ SNCL ° QÑ 236/2006/QÑ-TTg NGAØY 23/10/2006 CUÛA TTCP PHEÂ DUYEÄT KEÁ HOAÏCH PHAÙT TRIEÅN DN VÖØA – NHOÛ ÑEÁN 2010. 11
 12. ° QÑ 1237/QÑ-TTg NGAØY 18/9/2006 CUÛA TTCP THAØNH LAÄP VIEÄN CLCS VEÀ TNMT ° QÑ 1267/QÑ-TTg NGAØY 24/9/2006 CUÛA TTCP THAØNH LAÄP TOÅ COÂNG TAÙC THI HAØNH LÑT – LDN ° QÑ 213/2006/QÑ-TTg NGAØY 25/9/2006 CUÛA TTCP BAN HAØNH QUY CHEÁ QUAÛN LYÙ COÂNG SÔÛ  QÑ 226/2006/QÑ-TTg NGAØY 10/10/2006 CUÛA TTCP VEÀ TOÅ CHÖÙC ÑOÄNG THOÅ, KHÔÛI COÂNG, HOAØN THAØNH COÂNG TRÌNH  QÑ 229/2006/QÑ-TTg NGAØY 12/10/2006 CUÛA TTCP VEÀ QH COÂNG SÔÛ HCNN CAÙC CAÁP ° QÑ 256/QÑ-TTg NGAØY 9/11/2006 CUÛA TTCP VEÀ ÑAÁU THAÀU, GIAO KEÁ HOAÏCH TAØI LIEÄU SAÛN XUAÁT, CUNG ÖÙNG SAÛN PHAÅM, DÒCH VUÏ COÂNG ÍCH. ° QÑ 277/2006/QÑ-TTg NGAØY 11/12/2006 CUÛA TTCP VEÀ PHEÂ DUYEÄT CHÖÔNG TRÌNH MUÏC TIEÂU QUOÁC GIA NÖÔÙC SAÏCH VAØ VSMT NOÂNG THOÂN 2006-2010.  QÑ 260/2006/QÑ-TTg NGAØY 14/11/2006 CUÛA TTCP SÖÛA ÑOÅI QÑ 147/1999 VEÀ TIEÂU CHUAÅN, ÑÒNH MÖÙC TRUÏ SÔÛ CQNN. ° QÑ 264/2006/QÑ-TTg NGAØY 16/11/2006 CUÛA TTCP VEÀ QC BAÙO ÑOÄNG ÑAÁT, SOÙNG THAÀN. ° QÑ 992/2006/QÑ-TTg NGAØY 20/10/2006 CUÛA TTCP VEÀ THAØNH LAÄP TT HOÅ TRÔÏ KIEÁN TRUÙC VAØ PHAÙT TRIEÅN HAÏ TAÀNG CHÍNH PHUÛ ÑIEÄN TÖÛ ° QÑ 1009/2006/QÑ-TTg - 28/7/2006 CUÛA TTCP VEÀ PHAÂN COÂNG THUÛ TÖÔÙNG VAØ PTT  QÑ 09/2007/QÑ-TTg – 19/1/2007 CUÛA TTCP SAÉP XEÁP LAÏI NHAØ ÑAÁT SHNN ° QÑ 11/2007/QÑ-TTg – 22/1/2007 CUÛA TTCP VEÀ QH PHAÙT TRIEÅN GTVT TP.HCM ÑEÁN 2020.  QÑ 13/2007/QÑ-TTg – 24/1/2007 CUÛA TTCP LAÄP VP BCÑTU CHOÁNG THAM NHUÕNG  QÑ 49/2007/QÑ-TTg – 11/4/2007 CUÛA TTCP VEÀ CHÆ ÑÒNH THAÀU TÖ VAÁN TRONG XD.  QÑ 51/2007/QÑ-TTg – 12/4/2007 CUÛA TTCP VEÀ DUYEÄT C/TRÌNH P/TRIEÅN CNPMVN ÑEÁN 2010. ° QÑ 14/2005/QÑ-BYT - 24/3/2006 CUÛA BYT VEÀ QL DA ÑTXD CAÙC CT Y TEÁ VOÁN NS. 12
 13. ° BAÙO CAÙO 01/BC-BCÑCCCH - 27/4/2006 CUÛA BAN CHÆ ÑAÏO CAÛI CAÙCH HAØNH CHÍNH CUÛA CP TOÅNG KEÁT THÖÏC HIEÄN GIAI ÑOAÏN 2001-2005 VAØ CT GIAI ÑOAÏN II 2006-2010. ° TT 05/2004/TT-BXD - 15/9/2004 CUÛA BXD HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HIEÄN QUY CHEÁ QUAÛN LYÙ NHAØ THAÀU XAÂY DÖÏNG NÖÔÙC NGOAØI.  TT 01/2005/TT-BXD - 21/1/2005 CUÛA BOÄ XD, THÖÏC HIEÄN NÑ 126 (2004)  TT 02/2005/TT-BXD - 25/2/2005 HÖÔÙNG DAÃN HÔÏP ÑOÀNG TRONG HOAÏT ÑOÄNG XD. ° TT 03/2005/TT-BXD - 28/2/2005 HÖÔÙNG DAÃN ÑIEÀU CHÆNH DÖÏ TOAÙN CTXDCB.  TT 04/2005/TT-BXD - 1/4/2005 VEÀ LAÄP VAØ QUAÛN LYÙ CHI PHÍ DA ÑTXD.  TT 05/2005/TT-BXD - 2/4/2005 VEÀ THI TUYEÅN THIEÁT KEÁ KIEÁN TRUÙC CT XD. ° TT 06/2005/TT-BXD - 10/4/2005 HÖÔÙNG DAÃN PHÖÔNG PHAÙP XD GIAÙ DÖÏ TOAÙN CA MAÙY VAØ THIEÁT BÒ THI COÂNG. ° TT 07/2005/TT-BXD - 10/4/2005 HÖÔÙNG DAÃN PHÖÔNG PHAÙP QUY ÑOÅI CHI PHÍ DÖÏ AÙN ÑTXD TAÏI THÔØI ÑIEÅM ÑÖA VAØO SÖÛ DUÏNG.  TT LIEÂN TÒCH 10/2005/TTLT-BXD-BNV - 22/6/2005 CUÛA LIEÂN BOÄ NOÄI VUÏ – XAÂY DÖÏNG VEÀ HOAÏT ÑOÄNG VAØ TOÅ CHÖÙC CUÛA THANH TRA XD.  TT 11/TT-BXD - 14/7/2005 CUÛA BXD HÖÔÙNG DAÃN KIEÅM TRA VEÀ SPHCLCTXD.  TT 12/2005/TT-BXD NGAØY 15/7/2005 CUÛA BXD VEÀ QLCL, NAÊNG LÖÏC HÑ XD. ° TT 13/2005/TT-BXD NGAØY 5/8/2005 CUÛA BXD THÖÏC HIEÄN NÑ 05/2005/NÑ-CP  TT 15/2005/TT-BXD NGAØY 19/8/2005 CUÛA BXD VEÀ HD LAÄP, TÑ, DUYEÄT QUY HOAÏCH XD.  TT 16/2005/TT-BXD NGAØY 13/10/2005 CUÛA BXD ÑIEÀU CHÆNH DT TRONG XD CB. 13
 14. ° TT 17/2005/TT-BXD NGAØY 1/11/2005 CUÛA BXD VEÀ HÖÔÙNG DAÃN PHÖÔNG PHAÙP LAÄP VAØ QUAÛN LYÙ GIAÙ DÖÏ TOAÙN DÒCH VUÏ COÂNG ÍCH ÑOÂ THÒ. ° TT 18/2005/TTLB/XD-TTCP NGAØY 4/11/2005 CUÛA LIEÂN BXD VAØ VAØ THANH TRA CP VEÀ HÖÔÙNG DAÃN MOÄT SOÁ NOÄI DUNG THANH TRA XD. ° TT 20/2005/TT-BXD NGAØY 16/12/2005 CUÛA BXD VEÀ QL CAÂY XANH ÑOÂ THÒ  TT 02/2006/TT-BXD NGAØY 17/5/2006 CUÛA BXD HÖÔÙNG DAÃN LÖU TRÖÕ HOÀ SÔ THIEÁT KEÁ, HOAØN COÂNG COÂNG TRÌNH. ° TT 03/2006/TT-BXD NGAØY 22/5/2006 CUÛA BXD SÖÕA ÑOÅI MOÄT SOÁ NOÄI DUNG CUÛA TT 02/2005, TT 04/2005 VAØ TT 06/2005.  TT 04/2006/TT-BXD NGAØY 18/8/2006 CUÛA BXD HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HIEÄN QUY CHEÁ KÑTM THEO NÑ 02/2006.  TT 05/2006/TT-BXD NGAØY 01/11/2006 CUÛA BXD HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HIEÄN 1 SOÁ NOÄI DUNG CUÛA NÑ 90/2006 VEÀ LUAÄT NHAØ ÔÛ.  TT 06/2006/TT-BXD NGAØY 10/11/2006 CUÛA BXD HÖÔÙNG DAÃN KHAÛO SAÙT ÑÒA KYÕ THUAÄT PHUÏC VUÏ CHOÏN ÑÒA ÑIEÅM VAØ THIEÁT KEÁ XDCT  TT 07/2006/TT-BXD NGAØY 10/11/2006 CUÛA BXD HÖÔÙNG DAÃN ÑIEÀU CHÆNH DÖÏ TOAÙN  TT 08/2006/TT-BXD NGAØY 24/11/2006 VEÀ QUY CHEÁ BAÛO TRÌ COÂNG TRÌNH.  TT 01/2007/TT-BXD NGAØY 31/1/2007 CUÛA BXD VEÀ QUY CHEÁ QL COÂNG SÔÛ CQHCNN  TT 02/2007/TT-BXD NGAØY 14/2/2007 CUÛA BXD THAY THEÁ TT 08/2005 VAØ TT 09/2005.  TT 36/2005/TT-BNV NGAØY 6/4/2005 CUÛA BNV XEÁP HAÏNG CAÙC BQL KHU KT, ÑTM ° TT 03/2005/TT-BTP NGAØY 4/5/2005 CUÛA BOÄ TÖ PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HIEÄN NÑ 05/2005/NÑ-CP VEÀ ÑAÁU GIAÙ TAØI SAÛN. 14
 15.  TT 114/2004/TT-BTC NGAØY 26/11/2004 CUÛA BTC VEÀ THÖÏC HIEÄN NÑ 188/2004/NÑ-CP NGAØY 26/11/2004 VEÀ PHÖÔNG PHAÙP XAÙC ÑÒNH GIAÙ ÑAÁT VAØ KHUNG GIAÙ ÑAÁT.  TT 117/2004/TT-BTC NGAØY 07/12/2004 CUÛA BTC VEÀ THÖÏC HIEÄN NÑ 198/2004/NÑ-CP NGAØY 3/12/2004 VEÀ THU TIEÀN SÖÛ DUÏNG ÑAÁT.  TT 34/2005/TT-BTC NGAØY 12/5/2005 CUÛA BTC VEÀ GIAÙ KHÔÛI ÑIEÅM KHI BAÙN ÑAÁU GIAÙ. ° TT 45/2006/TT-BTC NGAØY 25/3/2006 CUÛA BTC SÖÛA ÑOÅI, BOÅ SUNG THOÂNG TÖ 63/2002/TT-BTC NGAØY 24/7/2002 VEÀ QUY ÑÒNH PHÍ, LEÄ PHÍ. ° TT 46/2005/TT-BTC NGAØY 3/6/2005 CUÛA BTC XD DÖÏ TOAÙN NSNN 2006 VAØ ÑEÁN 2010.  TT 116/2005/TT-BTC NGAØY 19/12/2005 BTC HÖÔÙNG DAÃN VIEÄC QUAÛN LYÙ VAØ XÖÛ LYÙ TAØI SAÛN CUÛA NHÖÕNG DÖÏ AÙN SÖÛ DUÏNG VOÁN NGAÂN SAÙCH, KHI DÖÏ AÙN KEÁT THUÙC ° TT 60/2006/TT-BTC NGAØY 28/6/2006 CUÛA BTC HÖÔÙNG DAÃN TIEÂU CHUAÅN, ÑIEÀU KIEÄN THAØNH LAÄP VAØ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA DN KIEÅM TOAÙN.  TT 69/2006/TT-BTC NGAØY 02/8/2006 CUÛA BTC SÖÛA ÑOÅI THOÂNG TÖ 116/2004/TT-BTC NGAØY 07/12/2004 VEÀ BOÀI THÖÔØNG HOÃ TRÔÏ VAØ TÑC. ° TT 70/2006/TT-BTC NGAØY02/8/2006 CUÛA BTC HÖÔÙNG DAÃN SÖÛA ÑOÅI, BOÅ SUNG TT 117/2004/TT-BTC NGAØY 07/12/2004 THÖÏC HIEÄN NÑ 198/2004/NÑ-CP VEÀ THU TSDÑ. ° TT 71/2006/TT-BTC NGAØY 09/8/2006 CUÛA BTC HÖÔÙNG DAÃN NGHÒ ÑÒNH 43/2006/NÑ-CP NGAØY 25/4/2006 QUY ÑÒNH QUYEÀN TÖÏ CHUÛ CUÛA CAÙC ÑÔN VÒ SÖÏ NGHIEÄP COÂNG LAÄP.  TT 76/2006/TT-BTC NGAØY 22/8/2006 CUÛA BTC THÖÏC HIEÄN NGHÒ ÑÒNH 68/2006/NÑ-CP NGAØY 18/7/2006 VEÀ TIEÁN HAØNH LUAÄT THI HAØNH TIEÁT KIEÄM, CHOÁNG LAÕNG PHÍ. ° TT 53/2005/TT-BTC NGAØY 23/6/2005 CUÛA BTC VEÀ HÖÔÙNG DAÃN LAÄP, THAÅM ÑÒNH, BAÙO CAÙO QUYEÁT TOAÙN VOÁN ÑAÀU TÖ TÖØ NGAÂN SAÙCH NN THEO NIEÂN ÑOÄ HAØNG NAÊM. 15
 16.  TT 17/2006/TT-BTC NGAØY 13/3/2006 CUÛA BTC VEÀ THAÅM ÑÒNH GIAÙ. ° TT 23/2006/TT-BTC NGAØY 24/3/2006 CUÛA BTC VEÀ XAÙC ÑÒNH TSDA, COÙ GOÁC NS, THEO LÑÑ. ° TT 29/2006/TT-BTC NGAØY 04/4/2006 CUÛA BTC THÖÏC HIEÄN NÑ13/2006 XAÙC ÑÒNH QSDÑ, TÍNH VAØO GIAÙ TRÒ TAØI SAÛN ÑÖÔÏC NHAØ NÖÔÙC GIAO ÑAÁT, KHOÂNG THU TSDÑ. ° TT 36/2006/TT-BTC NGAØY 28/4/2006 CUÛA BTC ÑIEÀU KIEÄN VAØ TTUÏC CAÁP PHEÙP ÑAÊNG KYÙ TV VEÀ GIAÙ ÑAÁT. ° TT 45/2006/TT-BTC NGAØY 25/5/2006 CUÛA BTC HÖÔÙNG DAÃN VEÀ PHÍ VAØ LEÄ PHÍ, SÖÕA ÑOÅI BOÅ SUNG TT 63/2002/TT-BTC NGAØY 24/7/2002 ° TT 55/2006/TT-BTC NGAØY 22/6/2006 CUÛA BTC THÖÏC HIEÄN MOÄT SOÁ ÑEÀU NGHÒ ÑÒNH 26/2005 CUÛA CP VEÀ HÑÑGTS TRONG TOÁ TUÏNG HÌNH SÖÏ  TT 60/2006/TT-BTC NGAØY 28/6/2006 CUÛA BTC VEÂ TC, ÑIEÀU KIEÄN LAÄP DN KIEÅM TOAÙN ° TT 81/2006/TT-BTC NGAØY 6/9/2006 CUÛA BTC HÖÔÙNG DAÃN CHEÁ ÑOÄ KIEÅM SOAÙT CHI ÑOÁI VÔÙI CAÙC ÑVSN COÂNG LAÄP, QUYEÀN TÖÏ CHUÛ TRONG NHIEÄM VUÏ, TC, BIEÂN CHEÁ, TCHAÙNH. ° TT 95/2006/TT-BTC NGAØY 12/10/2006 CUÛA BTC SÖÕA ÑOÅI BOÅ SUNG TT 126/2004, CHUYEÅN COÂNG TY NHAØ NÖÔÙC THAØNH COÂNG TY COÅ PHAÀN ° TT 97/2006/TT-BTC NGAØY 16/10/2006 CUÛA BTC HÖÔÙNG DAÃN PHÍ, LEÄ PHÍ THUOÄC UBNDTP.  TT 98/2006/TT-BTC NGAØY 20/10/2006 CUÛA BTC VEÀ BOÀI THÖÔØNG, KYÛ LUAÄT CB-CC VI PHAÏM PHAÙP LUAÄT VEÀ T/KIEÄM, CHOÁNG LAÕNG PHÍ. ° TT 99/2006/TT-BTC NGAØY 20/10/2006 CUÛA BTC HD DÖÏ TOAÙN KINH PHÍ ÑAÛM BAÛO CCHCNN ° TT 101/2006/TT-BTC NGAØY 31/10/2006 CUÛA BTC XÖÛ PHAÏT HC TRONG TIEÁN HAØNH TK, CHOÁNG LAÕNG PHÍ. 16
 17. ° TT 13/2007/TT-BTC NGAØY 06/3/2007 CUÛA BTC SÖÕA ÑOÅI, BOÅ SUNG TT 34/2005/TT-BTC NGAØY 12/5/2005 HD, ÑÒNH GIAÙ KHÔÛI ÑIEÅM VAØ CHUYEÅN GIAO TAØI SAÛN ÑEÅ BAÙN ÑAÁU GIAÙ ° TT 24/2007/TT-BTC NGAØY 16/3/2007 CUÛA BTC VEÀ QC TAØI CHAÙNH COÂNG TY TNHH 1 TV. ° TT 33/2007/TT-BTC NGAØY 06/4/2007 VEÀ KIEÅM TOAÙN, QUYEÁT TOAÙN. ° TT 03/2006/TT-BKHÑT NGAØY 19/10/2006 CUÛA BKHÑT HD ÑKKD THEO NÑ 188/2006. ° TT 03/2007/TT-BKHÑT NGAØY 15/3/2007 CUÛA BKHÑT QUY ÑÒNH HDAÃN THÖÏC HIEÄN CAÙC DA ° TT 18/2006/TT-BNN NGAØY 20/3/2006 CUÛA BOÄ NNPTNT VEÀ HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HIEÄN QLDA ÑTXD COÂNG TRÌNH DO BOÄ NNPTNT QUAÛN LYÙ BAÈNG VOÁN NGAÂN SAÙCH. ° TT 03/2006/TTLT-BTP-BTMMT NGAØY 13/6/2006 CUÛA LB TÖ PHAÙP – TMMT VEÀ SÖÛA ÑOÅI, BOÅ SUNG TTLT 05/2005/TTLT/BTP-TMMT VEÀ ÑAÊNG KYÙ, THEÁ CHAÁP, BAÛO LAÕNH BAÈNG QSDÑ. ° TT 08/2006/TT-BTNMT NGAØY 8/9/2006 CUÛA BTNMT HÖÔÙNG DAÃN ÑAÙNH GIAÙ MT CHIEÁN LÖÔÏC, ÑTM VAØ CAM KEÁT BVMT. ° TT 03/2006/TT-BKH NGAØY 19/10/2006 CUÛA BKHÑT VEÀ HOÀ SÔ, TRÌNH TÖÏ, THUÛ TUÏC ÑKKD ° TT LIEÂN TÒCH 15/2005/TTLT-BTC-BTNMT HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KINH PHÍ SÖÏ NGHIEÄP THÖÏC HIEÄN NHIEÄM VUÏ BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG. ° TT LIEÂN TÒCH SOÁ 04/2006/BKHÑT-UBTUMTTQ-TC NGAØY 04/12/2006 VEÀ GSAÙT ÑTÖ CUÛA COÄNG ÑOÀNG ° TT 01/2007/TT-BKHÑT NGAØY 07/2/2007 CUÛA BKHÑT, THÖÏC HIEÄN NÑ 92/2006/NÑ-CP. ° TTLT 06/2007/BVHTT-BYT-BNN-BXD NGAØY 28/2/2007 VEÀ HÖÔÙNG DAÃN THUÛ TUÏC CAÁP GP 1 CÖÛA LIEÂN THOÂNG. 17
 18.  QÑ 11/2006/QÑ-BXD NGAØY 22/4/2006 CUÛA BXD VEÀ UÛY QUYEÀN TRONG QLÑT ÑOÁI VÔÙI NHÖÕNG ÑÔN VÒ TRÖÏC THUOÄC BOÄ. ° QÑ 05/2005/QÑ-BXD NGAØY 24/1/2005 BXD VEÀ ÑÒNH MÖÙC DÖÏ TOAÙN XDCB (BOÅ SUNG).  QÑ 06/2005/QÑ-BXD NGAØY 3/1/2005 BXD VEÀ ÑÒNH MÖÙC LAÄP QUY HOAÏCH XD.  QÑ 09/2005/QÑ-BXD NGAØY 7/4/2005 BXD VEÀ QUY CHEÁ AÙP DUÏNG TIEÂU CHUAÅN XD NÖÔÙC NGOAØI TRONG HOAÏT ÑOÄNG XD ÔÛ VIEÄT NAM.  QÑ 10/2005/QÑ-BXD NGAØY 15/4/2005 BXD VEÀ ÑM CHI PHÍ QLDA ÑTXD COÂNG TRÌNH  QÑ 11/2005/QÑ-BXD NGAØY 15/4/2005 BXD VEÀ CHI PHÍ LAÄP DA VAØ THIEÁT KEÁ XD  QÑ 12/2005/QÑ-BXD NGAØY 18/4/2005 VEÀ QUY CHEÁ CAÁP CCHN GIAÙM SAÙT THI COÂNG.  QÑ 15/2005/QÑ-BXD NGAØY 25/4/2005 BXD VEÀ CAÁP CCHN KTS – KYÕ SÖ TRONG HÑXD. ° QÑ 19/2005/QÑ-BXD NGAØY 29/6/2005 BXD VEÀ BAN HAØNH QUY CHEÁ QUAÛN LYÙ, LAÄP VAØ SÖÛ DUÏNG TAØI LIEÄU BÍ MAÄT NHAØ NÖÔÙC ° QÑ 24/2005/QÑ-BXD NGAØY 21/7/2005 BXD VEÀ ÑÒNH MÖÙC DT XD CTRÌNH – PHAÀN XD. ° QÑ 25/2005/QÑ-BXD NGAØY 8/8/2005 CUÛA BOÄ TRÖÔÛNG BOÄ XAÂY DÖÏNG VEÀ CHÖÙC NAÊNG, NHIEÄM VUÏ VAØ QUYEÀN HAÏN CUÛA TOÅ CHÖÙC THANH TRA BOÄ XD. ° QÑ 28/2005/QÑ-BXD NGAØY 10/8/2005 CUÛA BXD VEÀ ÑÒNH MÖÙC KHAÛO SAÙT TRONG XD.  QÑ 36/2005/QÑ-BXD NGAØY 24/10/2005 CUÛA BXD BAN HAØNH TIEÂU CHUAÅN THANH TRA VIEÂN CUÛA THANH TRA XD.  QÑ 163/QÑ-BXD NGAØY 25/1/2006 CUÛA BXD BAN HAØNH CHÖÔNG TRÌNH THÖÏC HIEÄN LUAÄT PHOØNG CHOÁNG THAM NHUÕNG.  QÑ 05/2006/QÑ-BXD NGAØY 8/3/2006 CUÛA BXD VEÀ QC ÑAÙNH SOÁ VAØ GAÉN BIEÅN SOÁ NHAØ. 18
 19.  QÑ 730/QÑ-BXD NGAØY 3/5/2006 CUÛA BXD VEÀ COÂNG TRÌNH PHOÅ BIEÁN PHAÙP LUAÄT 2006  QÑ 15/2006/QÑ-BXD NGAØY 02/6/2006 CUÛA BXD VEÀ BAÛO TRÌ COÂNG SÔÛ CAÙC CQHCNN.  QÑ 16/2006/QÑ-BXD NGAØY 5/6/2006 CUÛA BXD VEÀ TK ÑIEÅN HÌNH MAÃU CAÙC CSNN.  QÑ 17/2006/QÑ-BXD NGAØY 7/6/2006 CUÛA BXD VEÀ QUY ÑÒNH TAÏM THÔØI ÑIEÀU KIEÄN TOÁI THIEÅU CUÛA NHAØ ÔÛ CHO COÂNG NHAÂN THUEÂ.  QÑ 22/2006/QÑ-BXD NGAØY 8/8/2006 CUÛA BXD VEÀ SÖÛ DUÏNG MAÏNG TIN HOÏC  QÑ 23/2006/QÑ-BXD NGAØY 18/8/2006 CUÛA BXD BAN HAØNH QC CUÛA CÔ QUAN BXD.  QÑ 24/2006/QÑ-BXD NGAØY 21/8/2006 CUÛA BXD VEÀ QC QL NGUOÀN ODA CUÛA BXD.  QÑ 25/2006/QÑ-BXD NGAØY 25/9/2006 CUÛA BXD BAN HAØNH ÑÒNH MÖÙC DÖÏ TOAÙN TN VAÄT LIEÄU, CAÁU KIEÄN VAØ KEÁT CAÁU XD.  QÑ 29/2006/QD-BXD NGAØY 14/9/2006 CUÛA BXD VEÀ GIAÛI QUYEÁT HOÀ SÔ CAÁP GCNCLSHNO VAØ QSHCTXD.  QÑ 30/2006/QÑ-BXD NGAØY 14/9/2006 CUÛA BXD VEÀ COÂNG KHAI TTHC VAØ TPCC TRONG THAÅM ÑÒNH VAØ PHEÂ DUYEÄT QHOAÏCH  QÑ 31/2006/QÑ-BXD NGAØY 14/9/2006 CUÛA BXD VEÀ COÂNG KHAI TTHC VAØ TPCC TRONG CAÁP PHEÙP XD, CCHN, GIAÁY PHEÙP THAÀU  QÑ 33/2006/QÑ-BXD NGAØY 5/10/2006 CUÛA BXD VEÀ COÂNG KHAI TTHC VAØ TPCC TRONG TÑTKCS ° QÑ 34/2006/QÑ-BXD NGAØY 10/10/2006 CUÛA BXD VEÀ THI ÑUA KTHÖÔÛNG NGAØNH XD ° QÑ 35/2006/QÑ-BXD – 22/11/2006 CUÛA BXD VEÀ BOÅ SUNG 1 SOÁ NOÄI DUNG CHO QÑ 09/2005/QÑ-BXD – 07/4/2006 19
 20. ° QÑ 1338/2006/QÑ-BXD NGAØY 27/9/2006 CUÛA BXD HÖÔÙNG DAÃN KYÕ THUAÄT PHOØNG NGÖØA SÖÏ COÁ THI COÂNG HOÁ ÑAØO TRONG VUØNG ÑAÁT YEÁU.  QÑ 1547/2006/QÑ-BXD – 13/11/2006 CUÛA BXD VEÀ QCHEÁ ÑAÙNH GIAÙ, COÂNG NHAÄN CT, SAÛN PHAÅM XD ÑAÏT CL CAO 2006-2010. ° QÑ 909/2005/QÑ-BKH NGAØY 13/9/2005 CUÛA BKHÑT BAN HAØNH MAÃU HOÀ SÔ MÔØI THAÀU MUA SAÉM HAØNG HOÙA. ° QÑ 25/2005/QÑ-BGTVT NGAØY 13/5/2005 CUÛA BOÄ GIAO THOÂNG VAÄN TAÛI BAN HAØNH QUY ÑÒNH AÙP DUÏNG TIEÂU CHUAÅN TRONG XD CT GIAO THOÂNG.  QÑ 77/2005/QÑ-BTC NGAØY 1/11/2005 CUÛA BTC VEÀ BAN HAØNH 3 TIEÂU CHUAÅN THAÅM ÑÒNH GIAÙ VN (ÑÔÏT 2) ° QÑ 59/2006/QÑ-BTC NGAØY 25/10/2006 VEÀ MÖÙC THU CAÁP PHEÙP THAÊM DOØ TNN, KHOAN NÖÔÙC NGAÀM. ° QÑ 61/2006/QÑ-BTC NGAØY 02/11/2006 CUÛA BTC VEÀ CHÆ TIEÂU ÔÛ CAÙC DA-ODA. ° QÑ 31/2006/QÑ-BBCVT NGAØY 6/9/2006 CUÛA BBCVT BAN HAØNH QUY ÑÒNH VEÀ KIEÅM ÑÒNH COÂNG TRÌNH KYÕ THUAÄT CHUYEÂN NGAØNH VIEÃN THOÂNG ° QÑ 32/2006/QÑ-BBCVT NGAØY 6/9/2006 CUÛA BBCVT VEÀ DM CT VT BAÉT BUOÄC KIEÅM ÑÒNH ° QÑ 909/2005/QÑ-BKH NGAØY 13/9/2005 BKHÑT BAN HAØNH MAÃU HSMT MSHH. ° QÑ 1088/2006/QÑ-BKHÑT NGAØY 19/10/2006 CUÛA BKHÑT VEÀ MAÃU VAÊN BAÛN TIEÁP TUÏC ÑAÀU TÖ TAÏI VN  QÑ 25/2005/QÑ-BGTVT NGAØY 13/5/2005 CUÛA BGTVT BAN HAØNH QÑ AÙP DUÏNG TIEÂU CHUAÅN TRONG XD CT GIAO THOÂNG.  QÑ 08/2006/QÑ-DTNMT NGAØY 21/7/2006 CUÛA BTNMT, VEÀ GCNQSDÑ. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản