Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm lịch sử Trường Đại học Vinh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

Chia sẻ: Tony Tony | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
5
lượt xem
1
download

Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm lịch sử Trường Đại học Vinh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết này tập trung làm rõ một số biện pháp nhằm phát triển năng lực dạy học cho sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử ở Trường Đại học Vinh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm lịch sử Trường Đại học Vinh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

N. T. Hà / Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm lịch sử Trường Đại học Vinh...<br /> <br /> PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC<br /> CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM LỊCH SỬ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH<br /> ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG<br /> Nguyễn Thị Hà<br /> Khoa Lịch sử, Trường Đại học Vinh<br /> Ngày nhận bài 25/10/2017, ngày nhận đăng 25/12/2017<br /> Tóm tắt: Năng lực dạy học là một thành phần của năng lực sư phạm và là năng<br /> lực quan trọng nhất của giáo dục nghề nghiệp. Theo phương pháp tiếp cận năng lực,<br /> năng lực dạy học của giáo viên trở thành chuẩn đầu ra, thành tiêu chí để xây dựng và<br /> đánh giá các năng lực dạy học trong đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Vì thế,<br /> việc phát triển năng lực dạy học cho sinh viên trong các trường sư phạm phải được chú<br /> trọng, phải đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo cho phù hợp với yêu cầu đổi<br /> mới giáo dục, đổi mới phương pháp giảng dạy ở bậc phổ thông. Bài viết này tập trung<br /> làm rõ một số biện pháp nhằm phát triển năng lực dạy học cho sinh viên ngành Sư<br /> phạm Lịch sử ở Trường Đại học Vinh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.<br /> <br /> I. Đặt vấn đề<br /> Xây dựng và phát triển đội ngũ giáo<br /> viên đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo về số<br /> lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi<br /> mới giáo dục phổ thông là nhiệm vụ cấp<br /> thiết của các trường sư phạm. Để thực<br /> hiện mục đích đào tạo đó, giáo viên lịch<br /> sử đòi hỏi nhiều năng lực khác nhau như:<br /> năng lực tự học, năng lực dạy học và năng<br /> lực nghiên cứu khoa học, trong đó năng<br /> lực dạy học là đặc trưng cơ bản nhất của<br /> việc đào tạo nghề dạy học. Năng lực dạy<br /> học được phát triển trong suốt cả cuộc đời<br /> hoạt động nghề nghiệp của giáo viên,<br /> trong đó giai đoạn đào tạo ban đầu ở<br /> trường sư phạm giữ vai trò nền tảng. Vì<br /> vậy, việc phát triển năng lực nghề nghiệp<br /> cho sinh viên nói chung, sinh viên Sư<br /> phạm Lịch sử nói riêng, đáp ứng yêu cầu<br /> đổi mới giáo dục phổ thông là hết sức cần<br /> thiết.<br /> II. Nội dung nghiên cứu<br /> 1. Năng lực dạy học Lịch sử<br /> Theo Từ điển Tiếng Việt, “Năng lực<br /> là khả năng, điều kiện chủ quan hoặc tự<br /> Email: nguyenthihadhv@gmail.com<br /> <br /> 44<br /> <br /> nhiên sẵn có để thực hiện một hoạt động<br /> nào đó” [8; tr. 660]. Theo Phạm Minh<br /> Hạc “Năng lực là tổ hợp phức tạp những<br /> thuộc tính tâm lí của mỗi người phù hợp<br /> với những các yêu cầu của một hoạt động<br /> nhất định, đảm bảo cho hoạt động đó diễn<br /> ra có kết quả” [3; tr. 334].<br /> Như vậy, năng lực của con người là<br /> khả năng thực hiện được các hoạt động<br /> trong nghề theo tiêu chuẩn đặt ra đối với<br /> từng nhiệm vụ và công việc đó. Năng lực<br /> thực hiện bao gồm: Các kĩ năng thực<br /> hành, giao tiếp, giải quyết vấn đề và các<br /> kĩ năng trí tuệ; thể hiện đạo đức nghề<br /> nghiệp; khả năng thích ứng để thay đổi;<br /> khả năng áp dụng kiến thức của mình vào<br /> thực hiện công việc; khả năng làm việc<br /> cùng với người khác trong tổ, nhóm.<br /> Năng lực của con người có thể có được<br /> nhờ sự bền bỉ, kiên trì học tập, rèn luyện,<br /> trải nghiệm.<br /> Dạy học là hoạt động được thực hiện<br /> theo một chiến lược, chương trình đã<br /> được thiết kế, tác động đến người học<br /> nhằm hướng tới mục tiêu hình thành và<br /> phát triển phẩm chất, năng lực của người<br /> học. Giáo viên xây dựng, thiết kế hoạt<br /> <br /> Trường Đại học Vinh<br /> <br /> động dạy học một cách đầy đủ và cụ thể,<br /> khoa học, logic bao nhiêu thì công việc<br /> dạy học càng hiệu quả bấy nhiêu. Từ đó<br /> có thể hiểu năng lực người giáo viên là<br /> khả năng thực hiện các hoạt động dạy học<br /> với chất lượng cao. Đối với giáo viên,<br /> năng lực dạy học cũng được nâng lên qua<br /> học tập, rèn luyện và trải nghiệm, trước<br /> hết được hình thành và phát triển ở quá<br /> trình đào tạo trong trường sư phạm. Học<br /> nghề ở trường sư phạm là học để trở<br /> thành người giáo viên có năng lực cao<br /> trong nghề dạy học, góp phần đào tạo thế<br /> hệ trẻ theo mục tiêu đã đề ra. Ngày nay,<br /> do yêu cầu đổi mới trong giáo dục, năng<br /> lực dạy học phải được tích lũy một cách<br /> toàn diện và đầy đủ. Năng lực ấy bao gồm<br /> nhiều mặt, nhiều khía cạnh, đa dạng và<br /> phong phú. Mục tiêu của các trường sư<br /> phạm là đào tạo một đội ngũ giáo viên có<br /> phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ khoa<br /> học, nghiệp vụ sư phạm và khả năng<br /> nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu của<br /> việc dạy học ở trường phổ thông.<br /> Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8<br /> khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện<br /> giáo dục và đào tạo nêu rõ: “Tiếp tục đổi<br /> mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học<br /> theo hướng hiện đại; phát huy tính tích<br /> cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến<br /> thức, kỹ năng của người học; khắc phục<br /> lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ<br /> máy móc. Tập trung dạy cách học, cách<br /> nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để<br /> người học tự cập nhật và đổi mới tri thức,<br /> kỹ năng, phát triển năng lực. Chuyển từ<br /> học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình<br /> thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt<br /> động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa<br /> học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ<br /> thông tin và truyền thông trong dạy và<br /> học” [1]. Như vậy, phát triển năng lực<br /> dạy học cho sinh viên sư phạm nói chung,<br /> sinh viên Sư phạm Lịch sử nói riêng là<br /> phải theo hướng “coi trọng phát triển<br /> <br /> Tạp chí khoa học, Tập 46, Số 3B (2017), tr. 44-50<br /> <br /> phẩm chất, năng lực của người học”, là<br /> rèn luyện theo chuẩn nghề nghiệp giáo<br /> viên phổ thông “tạo cơ sở để người học tự<br /> cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng,<br /> phát triển năng lực”.<br /> Trong quá trình dạy học tiếp cận năng<br /> lực, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và<br /> toàn diện giáo dục, bên cạnh những năng<br /> lực chung mà bất kỳ sinh viên sư phạm<br /> nào cũng cần có, trong dạy học lịch sử<br /> cần phát triển những năng lực mang tính<br /> đặc trưng của bộ môn. Việc phát triển<br /> những năng lực dạy học Lịch sử sẽ làm rõ<br /> đặc trưng môn học Lịch sử, phân biệt<br /> môn Lịch sử với các môn học khác. Căn<br /> cứ vào đặc trưng của mình, “Mục tiêu bộ<br /> môn Lịch sử ở trường Trung học phổ<br /> thông là cung cấp kiến thức cơ bản, có hệ<br /> thống về lịch sử phát triển hợp quy luật<br /> của dân tộc và xã hội loài người. Trên cơ<br /> sở đó, giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân<br /> tộc, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa<br /> xã hội, rèn luyện năng lực tư duy và thực<br /> hành” [5; tr. 90].<br /> Nhiệm vụ giáo dưỡng, giáo dục, phát<br /> triển bộ môn Lịch sử đòi hỏi việc rèn<br /> luyện, phát triển năng lực dạy học bộ<br /> môn, trước hết là cách thức diễn đạt nói<br /> và viết, sử dụng nhuần nhuyễn ngôn ngữ<br /> diễn đạt theo các trường hợp cụ thể như<br /> tường thuật, miêu tả, giải thích. Bên cạnh<br /> đó, việc phát triển năng lực dạy học bộ<br /> môn Lịch sử cung cấp cho sinh viên<br /> những hiểu biết về thiết kế (vẽ) và sử<br /> dụng các loại đồ dùng trực quan (bản đồ<br /> lịch sử, tranh ảnh, biểu đồ, đồ thị, sơ đồ,<br /> niên biểu). Các kỹ năng sử dụng sách giáo<br /> khoa lịch sử, sử dụng các phương tiện kĩ<br /> thuật hiện đại cũng cần được trau dồi, rèn<br /> luyện. Việc xác định những năng lực dạy<br /> học để hình thành và phát triển cho sinh<br /> viên Sư phạm Lịch sử là hết sức cần thiết,<br /> không chỉ thể hiện được đặc trưng của<br /> môn lịch sử và đặc trưng của giáo viên<br /> dạy lịch sử, mà còn giáo dục tinh thần<br /> <br /> 45<br /> <br /> N. T. Hà / Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm lịch sử Trường Đại học Vinh...<br /> <br /> trách nhiệm lòng say mê lao động nghề<br /> nghiệp.<br /> 2. Một số biện pháp phát triển năng<br /> lực dạy học cho sinh viên Sư phạm Lịch<br /> sử Trường Đại học Vinh đáp ứng yêu<br /> cầu đổi mới giáo dục phổ thông<br /> 2.1. Phát triển năng lực dạy học cho<br /> sinh viên trong giờ chính khóa<br /> Bồi dưỡng, phát triển nghề dạy học<br /> cho sinh viên là một quá trình liên tục,<br /> giúp cho sinh viên có những kỹ năng kỹ<br /> xảo là khâu nối giữa lý thuyết và thực<br /> hành một cách khoa học. Thực tế nhiều<br /> năm qua đã chứng minh rằng, nếu trong<br /> thời gian đào tạo, sinh viên sư phạm được<br /> tăng cường, chú trọng rèn nghề một cách<br /> bài bản, khoa học thì họ sẽ có năng lực<br /> nghề nghiệp vững vàng khi ra trường.<br /> Để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục<br /> phổ thông, trong những năm gần đây,<br /> Trường Đại học Vinh đã giao cho Phòng<br /> Đào tạo phối hợp với các khoa đào tạo,<br /> trong đó có Khoa Lịch sử tăng cường đổi<br /> mới nội dung, phương pháp và cách thức<br /> tiến hành công tác này. Trước hết, cần<br /> khẳng định rằng, tất cả các môn học trong<br /> chương trình đào tạo ngành Sư phạm Lịch<br /> sử của Trường Đại học Vinh đều có tác<br /> dụng hình thành, phát triển cho sinh viên<br /> những kỹ năng nghề nghiệp cần thiết. Bên<br /> cạnh đó, Nhà trường cũng đặc biệt chú<br /> trọng các môn học có liên quan trực tiếp<br /> đến hoạt động rèn nghề. Các môn học này<br /> được bố trí khá nhiều tiết về thực hành,<br /> trải nghiệm thực tế có tác dụng rất lớn<br /> trong việc rèn luyện các kỹ năng nghề<br /> nghiệp cho sinh viên. Theo “Khung<br /> Chương trình đào tạo đại học chính quy<br /> theo hệ thống tín chỉ ngành Sư phạm Lịch<br /> sử (Ban hành theo Quyết định số<br /> 3357/QĐ-ĐHV ngày 15/9/2015 của Hiệu<br /> trưởng Trường Đại học Vinh”, số tín chỉ<br /> cho các môn học liên quan trực tiếp đến<br /> nội dung rèn nghề cho sinh viên chiếm<br /> 46<br /> <br /> 32/132 tín chỉ sinh viên phải hoàn thành<br /> để ra trường [7; tr. 66].<br /> Theo đó, các học phần chú trọng rèn<br /> luyện nghiệp vụ sư phạm được rải đều từ<br /> năm học thứ nhất cho đến năm học thứ 4,<br /> để sinh viên được rèn nghề dạy học một<br /> cách liên tục, bài bản, như các kỹ năng:<br /> lập hồ sơ dạy học, thiết kế bài giảng, thực<br /> hiện các bài học lịch sử, phương pháp<br /> giảng dạy lịch sử, thiết kế và sử dụng đồ<br /> dùng trực quan, xử lý tình huống sư<br /> phạm.v.v.<br /> Vai trò của giảng viên trong quá trình<br /> hình thành, phát triển năng lực dạy học<br /> cho sinh viên là đặc biệt quan trọng. Công<br /> việc đầu tiên mà giảng viên chú trọng là<br /> lồng ghép phát triển năng lực nghề nghiệp<br /> cho sinh viên khi dạy các môn học trong<br /> chương trình, đặc biệt là các môn học liên<br /> quan trực tiếp đến hoạt động rèn nghề,<br /> xem đây là nhiệm vụ bắt buộc của toàn bộ<br /> giảng viên. Chẳng hạn, khi giảng dạy<br /> môn Đại cương phương pháp dạy học<br /> lịch sử ở trường phổ thông, giảng viên<br /> vừa giúp sinh viên nắm vững lý luận, vừa<br /> giúp sinh viên được rèn luyện những kỹ<br /> năng cơ bản như diễn đạt, viết bảng, cách<br /> thức tổ chức lớp học. Trong môn Hệ<br /> thống các phương pháp dạy học lịch sử ở<br /> trường phổ thông, sinh viên được rèn<br /> luyện cách thức sử dụng các phương pháp<br /> dạy học trong một bài cụ thể: như trình<br /> bày miệng; thiết kế và sử dụng đồ dùng<br /> trực quan; sử dụng sách giáo khoa;<br /> phương pháp đàm thoại; phương pháp sử<br /> dụng các tài liệu học tập, các tài liệu tham<br /> khảo; vận dụng dạy học nêu vấn đề trong<br /> dạy học lịch sử.... Tương tự như vậy, sinh<br /> viên thực hành một cách toàn diện cách<br /> thức tổ chức một tiết lên lớp khi học<br /> môn Các hình thức tổ chức dạy học lịch<br /> sử ở trường phổ thông. Sinh viên được<br /> rèn luyện kỹ năng xác định kiến thức cơ<br /> bản trong sách giáo khoa Lịch sử khi học<br /> môn Chương trình và sách giáo khoa lịch<br /> <br /> Trường Đại học Vinh<br /> <br /> sử ở trường phổ thông. Môn học Thực<br /> hành phương pháp dạy học lịch sử được<br /> bố trí ở học kỳ 7, đây là môn học mà sinh<br /> viên cần phải vận dụng tất các kiến thức,<br /> kỹ năng để thực hiện một tiết lên lớp hoàn<br /> chỉnh. Lớp được chia thành nhiều nhóm<br /> nhỏ có giảng viên hướng dẫn, nhận xét,<br /> đánh giá. Kết thúc môn học, các nhóm cử<br /> đại diện tham dự buổi thao giảng - một<br /> hoạt động rất hào hứng, sôi nổi, lôi cuốn<br /> nhiều giảng viên và đông đảo sinh viên<br /> tham gia. Từ đó, đặt ra nhiệm vụ, yêu cầu<br /> quan trọng cho giảng viên là phải dựa vào<br /> mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học<br /> để xác định cách thức rèn luyện và phát<br /> triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên<br /> khi giảng dạy các môn học trong chương<br /> trình.<br /> 2.2. Phát triển năng lực dạy học cho<br /> sinh viên ngoài giờ chính khóa<br /> Quy trình phát triển năng lực dạy học<br /> cho sinh viên sư phạm trong các hoạt<br /> động ngoài giờ chính khóa với việc áp<br /> dụng phương pháp dạy học trải nghiệm<br /> đóng vai trò hết sức quan trọng.<br /> Ngày nay giáo dục trải nghiệm đang<br /> tiếp tục phát triển và hình thành mạng<br /> lưới rộng lớn những cá nhân, tổ chức<br /> giáo dục, trường học trên toàn thế giới<br /> ứng dụng. Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt<br /> Nam đã cho áp dụng phương pháp dạy<br /> học trải nghiệm đối với sinh viên đại học,<br /> cao đẳng. UNESCO cũng nhìn nhận giáo<br /> dục trải nghiệm như là một triển vọng<br /> tương lai tươi sáng cho giáo dục toàn cầu<br /> trong các thập kỷ tới. Theo Hiệp hội Giáo<br /> dục trải nghiệm quốc tế: “Giáo dục trải<br /> nghiệm là một phạm trù bao hàm nhiều<br /> phương pháp trong đó người dạy khuyến<br /> khích người học tham gia trải nghiệm<br /> thực tế, sau đó phản ánh, tổng kết lại để<br /> tăng cường hiểu biết, phát triển kỹ năng,<br /> định hình các giá trị sống và phát triển<br /> tiềm năng bản thân, tiến tới đóng góp tích<br /> <br /> Tạp chí khoa học, Tập 46, Số 3B (2017), tr. 44-50<br /> <br /> cực cho cộng đồng và xã hội”. Phương<br /> pháp học tập qua trải nghiệm được thừa<br /> nhận là phương pháp cốt lõi của giáo dục<br /> trải nghiệm. “Học tập qua trải nghiệm”<br /> xảy ra khi một người sau khi tham gia trải<br /> nghiệm nhìn lại và đánh giá, xác định cái<br /> gì là hữu ích hoặc quan trọng cần nhớ, và<br /> sử dụng những điều này để thực hiện các<br /> hoạt động khác trong tương lai.<br /> Chương trình đào tạo ngành Sư phạm<br /> Lịch sử ở Trường Đại học Vinh theo tiếp<br /> cận CDIO được thực hiện theo nguyên tắc<br /> đạt tiêu chí đào tạo tích hợp và đào tạo<br /> trải nghiệm. Trong đào tạo trải nghiệm,<br /> các kỹ năng cá nhân, giao tiếp, kỹ năng<br /> nghề nghiệp được tích hợp chặt chẽ vào<br /> các môn học theo trình tự giảng dạy các<br /> môn học, thể hiện qua việc đối chiếu với<br /> mục tiêu học tập. Chương trình đào tạo<br /> trải nghiệm nhằm rèn luyện các kiến thức,<br /> kỹ năng và phẩm chất đạo đức của người<br /> học thông qua thực hành và thực tế, trải<br /> qua những tình huống dạy học trong thực<br /> tế. Giảm sự nhàm chán, tăng hứng thú,<br /> tạo động lực để cho sinh viên phát huy<br /> khả năng tư duy, vận dụng kiến thức, bộc<br /> lộ kỹ năng, xử lý nhạy bén các tình huống<br /> sư phạm là sự cần thiết để nâng cao năng<br /> lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành Sư<br /> phạm Lịch sử đáp ứng chuẩn đầu ra. Cách<br /> thức hiệu quả nhất thu hút sinh viên là<br /> phương thức “Service learning” được đề<br /> xuất vào trong chương trình đào tạo.<br /> “Service learning” là một phương pháp<br /> vừa dạy vừa học, là hình thức phục vụ<br /> cộng đồng - kết hợp hoạt động cộng đồng<br /> với học thuật. “Service learning” đã có từ<br /> những năm 1960 ở Mỹ là một dạng đào<br /> tạo trải nghiệm giúp sinh viên nhìn nhận<br /> và hiểu mối quan hệ giữa kiến thức lý<br /> thuyết và công việc thực tế, là sự kết hợp<br /> hiệu quả giữa kiến thức lý thuyết với thực<br /> tế, giúp sinh viên áp dụng được những<br /> kiến thức lý thuyết được học trong trường<br /> <br /> 47<br /> <br /> N. T. Hà / Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm lịch sử Trường Đại học Vinh...<br /> <br /> đại học vận dụng vào thực tế dạy học ở<br /> trường phổ thông.<br /> Cụ thể, trong Chương trình đào tạo<br /> sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử ở<br /> Trường Đại học Vinh, vào học kỳ 5 (năm<br /> thứ ba), sinh viên được trải nghiệm thực<br /> tế ở trường phổ thông trong một tháng để<br /> hoàn thành môn học Kiến tập sư phạm.<br /> Mục đích, yêu cầu của môn học này là<br /> giúp sinh viên làm quen với công tác chủ<br /> nhiệm lớp, nắm bắt tình hình hoạt động<br /> của trường phổ thông, dự giờ, thăm lớp và<br /> các hoạt động giáo dục khác. Tuy thời<br /> gian không nhiều, nhưng đợt trải nghiệm<br /> thực hành, thực tế này đã để lại cho sinh<br /> viên những ấn tượng sâu sắc, những kỷ<br /> niệm khó quên, vì lần đầu tiên trong đời<br /> được các em học sinh phổ thông gọi mình<br /> là “thầy giáo”, “cô giáo”.<br /> Học kỳ 8 (năm thứ tư) gần như dành<br /> toàn bộ thời gian để sinh viên hoàn thành<br /> môn Thực tập sư phạm ở trường phổ<br /> thông. Nội dung chủ yếu của môn học này<br /> là rèn luyện kỹ năng giảng dạy trong thực<br /> tế tại các trường phổ thông ở các tỉnh<br /> Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Ninh<br /> Bình, Nam Định… Thực tập sư phạm<br /> được coi là công đoạn, là điều kiện quan<br /> trọng, cần thiết trong quá trình đào tạo<br /> người giáo viên với thời gian mà sinh<br /> viên được tiếp xúc trực tiếp với thế giới<br /> sinh động của hoạt động nghề nghiệp,<br /> giúp cho sinh viên có thể củng cố, nâng<br /> cao, mở rộng kiến thức, kỹ năng đã học ở<br /> trường đại học, cũng như cách thức làm<br /> việc độc lập, hình thành những khả năng<br /> rộng lớn trong việc sáng tạo giải quyết<br /> những nhiệm vụ của người giáo viên<br /> trong tương lai. Ở góc độ quản lý, thông<br /> qua hoạt động trải nghiệm ở trường phổ<br /> thông, Nhà trường có thể xác định được<br /> mức độ chuẩn bị về lý luận và thực hành,<br /> năng lực sư phạm cho người giáo viên<br /> trong tương lai.<br /> <br /> 48<br /> <br /> Để nâng cao hoạt động trải nghiệm<br /> thực tế cho sinh viên ở trường phổ thông,<br /> Trường Đại học Vinh đã tổ chức cho sinh<br /> viên tập giảng kỹ lưỡng, tổ chức tháng rèn<br /> luyện nghiệp vụ sư phạm và Hội thi<br /> nghiệp vụ sư phạm. Nhà trường đã tổ<br /> chức cho sinh viên học tập nội quy, quy<br /> định về thực tập, căn dặn sinh viên thực<br /> hiện tốt công tác dân vận, nếp sống văn<br /> hóa tại các địa phương nơi thực tập sư<br /> phạm. Nhà trường cũng đã mời đại diện<br /> các cơ sở thực tập sư phạm về tập huấn và<br /> trao đổi kinh nghiệm đi thực tập sư phạm.<br /> Nhà trường phối hợp với các sở giáo dục<br /> đào tạo, cử giảng viên bộ môn Phương<br /> pháp dạy học tiến hành kiểm tra, dự giờ<br /> và phối hợp với giáo viên hướng dẫn thực<br /> tập đánh giá rút kinh nghiệm cho sinh<br /> viên.<br /> Bên cạnh đó, hiện nay, Trường Đại<br /> học Vinh đã xây dựng các trường phổ<br /> thông trực thuộc chất lượng cao gồm:<br /> Trường Trung học phổ thông chuyên và<br /> Trường Thực hành Sư phạm (gồm các bậc<br /> học mầm non, tiểu học, trung học). Đây<br /> thực sự là những địa chỉ tốt để sinh viên<br /> có điều kiện tiếp xúc với học sinh phổ<br /> thông cũng như trải nghiệm dự giờ để học<br /> hỏi kinh nghiệm dạy học của giáo viên<br /> phổ thông.<br /> 2.3. Tăng cường tổ chức các hoạt<br /> động bổ trợ năng lực dạy học cho sinh<br /> viên<br /> Ngoài các môn học được quy định<br /> trong chương trình, hàng năm, Trường<br /> Đại học Vinh và các khoa đào tạo tổ chức<br /> các hội thi rèn luyện nghiệp vụ sư phạm<br /> vào tháng 11. Đây là cuộc thi đặc thù<br /> dành cho sinh viên thuộc các khoa có đào<br /> tạo sư phạm. Thông qua hội thi nghiệp vụ<br /> sư phạm giúp sinh viên rèn luyện ý thức<br /> nghề nghiệp, kỹ năng sư phạm và phẩm<br /> chất nhà giáo, nâng cao chất lượng giáo<br /> dục toàn diện; tạo cơ hội cho sinh viên thể<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản