Phiếu hẹn

Chia sẻ: Vo Kiem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
140
lượt xem
15
download

Phiếu hẹn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ........ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Số:........./PH-CC..... Tp. Hồ Chí Minh, ngày..........tháng.......năm......... PHIẾU HẸN1 Phòng Công chứng số : ..................có nhận của : Ông (Bà) : .............................................................................................. Ngày, tháng, năm sinh : .......................................................................... Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số :........... .do ..................................... cấp ngày…………..tháng ............................... năm..................................... Địa chỉ thường trú/tạm trú : ..................................................................... Hồ sơ yêu cầu công chứng về việc : ............................................................

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phiếu hẹn

  1. Sở Tư pháp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Thành phố Hồ Chí Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Minh Tp. Hồ Chí Minh, PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ........ ngày..........tháng.......năm......... Số:........./PH-CC..... PHIẾU HẸN1 Phòng Công chứng số : ..................có nhận của : Ông (Bà) : .............................................................................................. Ngày, tháng, năm sinh : .......................................................................... Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số :........... .do ..................................... cấp ngày…………..tháng ............................... năm..................................... Địa chỉ thường trú/tạm trú : ..................................................................... Hồ sơ yêu cầu công chứng về việc : ......................................................... ............................................................................................................. Hẹn Ông (Bà) vui lòng có mặt tại Phòng Công chứng số..............thành phố Hồ Chí Minh gặp Ông /Bà ................................................................................ Vào lúc : giờ :… ngày :…….tháng : …….năm :……… để nhận kết quả yêu cầu công chứng hoặc để được hướng dẫn bổ sung. Người ghi phiếu (Ký và ghi rõ họ và tên) 1 Mẫu này đưỵc ban hành kèm theo Quyết định s 58/2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố
Đồng bộ tài khoản