Phụ lục Mẫu số: 09C/PL-TNCN

Chia sẻ: Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
368
lượt xem
31
download

Phụ lục Mẫu số: 09C/PL-TNCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

PHỤ LỤC GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phụ lục Mẫu số: 09C/PL-TNCN

  1. Mẫu số: 09C/PL-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số Phụ lục 84/2008/TT_BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 09/KK–TNCN ) [01] Họ và tên cá nhân có thu nhập:................………………………………………… [02] Mã số thuế: - [03] Họ và tên vợ (chồng) nếu có: ……………………….………………………………... [04] Mã số thuế: - [05] Số CMND vợ (chồng)…………………[06] Số hộ chiếu vợ (chồng)……..………… Đơn vị tiền: đồng Việt Nam Quan Số tháng được Thu nhập Ngày Số CMND/ STT Họ và tên Mã số thuế hệ với tính giảm trừ được giảm sinh hộ chiếu ĐTNT trong năm trừ [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] 1 2 3 4 … Tổng cộng [14] [15] Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./. ………, ngày … tháng …năm …… CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP (Ký và ghi rõ họ tên) 22
Đồng bộ tài khoản