intTypePromotion=1

Phúc lợi xã hội trong phát triển giáo dục ở Việt Nam

Chia sẻ: Huynh Thi Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
134
lượt xem
13
download

Phúc lợi xã hội trong phát triển giáo dục ở Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết "Phúc lợi xã hội trong phát triển giáo dục ở Việt Nam" tập trung tìm hiểu thực trạng phúc lợi xã hội trong giáo dục ở Việt Nam, ảnh hưởng của phức lợi xã hội tới sự phát triển giáo dục,... Với các bạn chuyên ngành Xã hội học thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phúc lợi xã hội trong phát triển giáo dục ở Việt Nam

X· héi häc thùc nghiÖm Xã hội học, số 1(109), 39<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Phóc lîi x· héi trong<br /> ph¸t triÓn Gi¸o dôc ë ViÖt Nam<br /> <br /> TrÞnh Hßa B×nh * F<br /> 0<br /> P<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> NguyÔn V¨n ChiÕn ** F<br /> 1<br /> P<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1. DÉn nhËp<br /> B×nh ®¼ng x· héi trong gi¸o dôc lµ mét vÊn ®Ò ®­îc quan t©m ®Æc biÖt lµ khi nÒn<br /> kinh tÕ cã nh÷ng biÕn ®æi lín. Sù ph©n hãa x· héi vµ bÊt b×nh ®¼ng trong nhiÒu lÜnh<br /> vùc cã xu h­íng gia t¨ng. Khi thu nhËp gi÷a c¸c nhãm x· héi chªnh lÖch sÏ ¶nh h­ëng<br /> ®Õn kh¶ n¨ng tiÕp cËn c¸c dÞch vô x· héi, trong ®ã cã gi¸o dôc. MÆt kh¸c, gi¸o dôc l¹i<br /> trë thµnh nh©n tè quan träng quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng ph¸t triÓn, thu nhËp vµ hßa nhËp<br /> cña mçi c¸ nh©n trong x· héi. Vai trß cña nhµ n­íc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lµ<br /> kh«ng thÓ phñ nhËn ®­îc. Nhµ n­íc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch x· héi, ph©n phèi l¹i<br /> thu nhËp th«ng qua ®¸nh thuÕ vµ cung cÊp c¸c dÞch vô c«ng céng nh»m gi¶m thiÕu sù<br /> bÊt b×nh ®¼ng vµ c¸ch biÖt x· héi.<br /> Theo quan ®iÓm cña c¸c tæ chøc ph¸t triÓn quèc tÕ th× t¨ng tr­ëng ch­a ph¶i lµ<br /> môc ®Ých cuèi cïng cña c¸c quèc gia mµ cÇn ph¶i g¾n c¸c môc tiªu t¨ng tr­ëng víi<br /> phóc lîi vµ c«ng b»ng x· héi. ViÖc ®­a ra chØ sè HDI (chØ sè ph¸t triÓn con ng­êi) bªn<br /> c¹nh chØ sè GDP (thu nhËp quèc néi) ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn cña mét quèc gia ë ®ã cã<br /> héi tô ®ñ c¸c yÕu tè vÒ kinh tÕ, gi¸o dôc, søc kháe.... vµ lµ nh÷ng ph­¬ng diÖn trong<br /> ph¸t triÓn x· héi bÒn v÷ng.<br /> Bµi viÕt nµy tËp trung t×m hiÓu thùc tr¹ng cña chÝnh s¸ch phóc lîi x· héi trong<br /> lÜnh vùc gi¸o dôc ë ViÖt Nam nh÷ng n¨m qua; ph©n tÝch ¶nh h­ëng cña phóc lîi x·<br /> héi ®Õn ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ ®Ò xuÊt nh÷ng gîi ý vÒ c¸c gi¶i ph¸p chÝnh s¸ch.<br /> 2. Thùc tr¹ng phóc lîi x· héi trong gi¸o dôc ë ViÖt Nam<br /> 2.1. Kh¸i niÖm phóc lîi x· héi<br /> Phóc lîi x· héi lµ mét kh¸i niÖm ®­îc sö dông ë ViÖt Nam ch­a l©u. Theo c¸c<br /> häc gi¶ quèc tÕ, phóc lîi x· héi lµ: (1) mét hÖ thèng quèc gia vÒ c¸c ch­¬ng tr×nh, lîi<br /> Ých vµ dÞch vô gióp ®ì mäi ng­êi ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu thiÕt yÕu nh»m duy tr× ph¸t<br /> triÓn x· héi, ®ã lµ nh÷ng nhu cÇu vÒ v¨n hãa, x· héi, kinh tÕ, gi¸o dôc vµ søc kháe; (2)<br /> h×nh thøc nhµ n­íc vÒ sù ph¸t triÓn phóc lîi chung cho c¶ céng ®ång hay c¶ x· héi 1. F<br /> 2<br /> P<br /> T<br /> 7 T<br /> 7<br /> P<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Mét x· héi hay quèc gia muèn duy tr× sù ph¸t triÓn cña m×nh cÇn ph¶i cã mét hÖ<br /> thèng an sinh x· héi thùc hiÖn c«ng t¸c cung cÊp c¸c phóc lîi x· héi ®Õn víi ng­êi d©n.<br /> Nguån gèc cña phóc lîi x· héi chÝnh lµ thuÕ cña c¸c c¸ nh©n, doanh nghiÖp ®­îc nhµ<br /> n­íc gi÷ vµ sö dông khi cã nhu cÇu cÇn thiÕt. VÝ dô, l­¬ng h­u, b¶o hiÓm y tÕ, trî cÊp<br /> <br /> *<br /> TiÕn sÜ, ViÖn X· héi häc, ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam.<br /> **<br /> ThS, ViÖn Khoa häc Gi¸o dôc ViÖt Nam, Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o.<br /> 1<br /> Social Work Dictionary, NASW Press, 4th Edition, New York.<br /> <br /> <br /> <br /> Bản quyền thuộc viện Xã hội học www.ios.org.vn<br /> 40 Phúc lợi xã hội trong phát triển giáo dục ở Việt Nam<br /> <br /> <br /> thÊt nghiÖp,... ®Òu lµ phóc lîi x· héi mµ ng­êi d©n nhËn ®­îc th«ng qua c¸c hÖ thèng<br /> an sinh x· héi. Nh­ vËy, phóc lîi x· héi còng ®­îc xem lµ mét kho¶n thu nhËp cña<br /> ng­êi d©n bªn c¹nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt, dÞch vô trùc tiÕp kh¸c.<br /> 2.2. HÖ thèng phóc lîi ë ViÖt Nam<br /> C¸c nghiªn cøu vÒ an sinh x· héi vµ phóc lîi x· héi ë ViÖt Nam ®­îc b¾t ®Çu vµo<br /> nh÷ng n¨m 80 cña thÕ kû 20. §Õn nay, c¸c nghiªn cøu vÒ phóc lîi x· héi ë ViÖt Nam<br /> xoay quanh 5 trôc c¬ b¶n sau 2: 3F<br /> P<br /> 7T 7T<br /> P<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> (1) X©y dùng ba khu vùc chÝnh cña hÖ thèng phóc lîi x· héi (bao gåm ­u ®·i x·<br /> héi, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ vµ cøu trî x· héi);<br /> (2) H×nh thµnh c¸c quan hÖ lao ®éng (LuËt Doanh nghiÖp, LuËt Lao ®éng...);<br /> (3) Phóc lîi cho c¸c nhãm x· héi yÕu thÕ (trÎ em, phô n÷, ng­êi cao tuæi, ng­êi<br /> tµn tËt, ng­êi nghÌo, ng­êi cã hoµn c¶nh khã kh¨n....);<br /> (4) Xãa ®ãi gi¶m nghÌo;<br /> (5) Khu«n khæ ho¹t ®éng cña c¸c chñ thÓ trong lÜnh vùc phóc lîi x· héi (Nhµ<br /> n­íc, ®oµn thÓ x· héi, tæ chøc chÝnh phñ, doanh nghiÖp, nhãm ho¹t ®éng...).<br /> Cã thÓ xem phóc lîi x· héi nh­ mét “chiÕc ®Öm” nh»m gi¶m nhÑ nh÷ng có sèc do<br /> biÕn ®èi x· héi x¶y ra ®èi víi c¸c nhãm x· héi cã “søc ®Ò kh¸ng” h¹n chÕ. Phóc lîi x·<br /> héi chñ yÕu ®­îc ph©n phèi ngoµi thu nhËp theo lao ®éng. Trong lÜnh vùc gi¸o dôc,<br /> phóc lîi x· héi bao gåm nh÷ng kho¶n chi phÝ nh­ häc bæng, chi phÝ häc tËp kh«ng mÊt<br /> tiÒn, hÖ thèng nhµ trÎ, mÉu gi¸o, trî cÊp gi¸o dôc... nh»m gi¶m bít khã kh¨n, n©ng cao<br /> kh¶ n¨ng vµ c¬ héi tiÕp cËn gi¸o dôc cña ng­êi d©n. Tïy theo møc ®é ph¸t triÓn cña<br /> kinh tÕ - x· héi, quü phóc lîi x· héi th­êng cã ba nhãm c¬ b¶n: quü tËp trung cña nhµ<br /> n­íc qu¶n lý; quü phóc lîi cña c¸c doanh nghiÖp, ®¬n vÞ s¶n xuÊt vµ quü phóc lîi tËp<br /> thÓ cña c¸c c¬ quan, hîp t¸c x·, tËp ®oµn. C¸c quü phóc lîi ho¹t ®éng d­íi hai h×nh<br /> thøc: tr¶ b»ng tiÒn nh­ tiÒn l­¬ng, tiÒn trî cÊp, häc bæng... vµ c¸c h×nh thøc ­u ®·i<br /> th«ng qua c¸c dÞch vô kh«ng mÊt tiÒn nh»m tháa m·n nh÷ng nhu cÇu bøc thiÕt kh«ng<br /> ph¶i tr¶ tiÒn.<br /> Chñ ®Ò cña bµi viÕt nµy bao hµm trôc thø (3), (4) vµ mét phÇn cña trôc (1). Nãi vÒ<br /> phóc lîi x· héi lµ nãi ®Õn mét bé phËn thu nhËp quèc d©n cña x· héi ®­îc sö dông<br /> nh»m tháa m·n nhu cÇu vËt chÊt vµ tinh thÇn cña c¸c thµnh viªn trong x· héi.<br /> 2.3. Phóc lîi x· héi trong gi¸o dôc ë ViÖt Nam<br /> Nh­ ®· ®Ò cËp bªn trªn, phóc lîi x· héi trong gi¸o dôc ®­îc thÓ hiÖn qua nhiÒu<br /> h×nh thøc kh¸c nhau: b»ng tiÒn hoÆc hiÖn vËt hoÆc qua c¸c dÞch vô kh«ng ph¶i tr¶<br /> tiÒn. Th«ng qua phóc lîi x· héi, nhµ n­íc nh»m n©ng ®ì vµ gióp c¸c nhãm x· héi khã<br /> kh¨n/yÕu thÕ cã ®iÒu kiÖn vµ c¬ héi tiÕp cËn víi gi¸o dôc. Phóc lîi x· héi trong gi¸o<br /> dôc cã vai trß thóc ®Èy gi¸o dôc ph¸t triÓn, ®Æc biÖt lµ gi¸o dôc c¬ b¶n ®èi víi trÎ em.<br /> Tæng chi cho gi¸o dôc gÇn 4,8 tØ USD vµo n¨m 2006, trong ®ã 3,45 tØ USD lµ tõ ng©n<br /> <br /> 2<br /> Bïi ThÕ C­êng. Nghiªn cøu chÝnh s¸ch x· héi: Nh×n l¹i mét chÆng ®­êng. T¹p chÝ X· héi häc sè 4, 2005.<br /> <br /> <br /> <br /> Bản quyền thuộc viện Xã hội học www.ios.org.vn<br /> Trịnh Hòa Bình & Nguyễn Văn Chiến 41<br /> <br /> <br /> s¸ch nhµ n­íc (con sè chÝnh thøc) vµ 1,3 tØ USD do nh©n d©n ®ãng gãp thªm, dùa theo<br /> ­íc ®o¸n lµ 21 triÖu häc sinh b×nh qu©n ®ãng 63\USD hay 1 triÖu ®ång mét n¨m (sinh<br /> viªn ®¹i häc 150USD/n¨m, mÉu gi¸o 100USD/n¨m, phæ th«ng 50USD/n¨m). D­íi ®©y lµ<br /> nh÷ng sè liÖu n¨m 1998 vµ 2002 vÒ chi phÝ trung b×nh cho häc sinh ë c¸c cÊp häc theo<br /> gi¸ hiÖn hµnh. So víi thêi ®iÓm nµy th× ng©n s¸ch hiÖn nay chi cho gi¸o dôc theo ®Çu<br /> häc sinh ®· t¨ng m¹nh.<br /> B¶ng 1: Chi phÝ trªn ®Çu häc sinh (ngh×n ®ång)<br /> <br /> <br /> CÊp häc 1998 2002<br /> Gi¸ hiÖn hµnh Gi¸ hiÖn hµnh Gi¸ n¨m 1998<br /> TiÓu häc 408 721 620<br /> Trung häc c¬ së 465 609 524<br /> Trung häc phæ th«ng 739 876 753<br /> CÊp häc 1998 2002<br /> Gi¸ hiện hµnh Gi¸ hiện hµnh Gi¸ năm 1998<br /> TiÓu häc 408 721 620<br /> Trung häc c¬ së 465 609 524<br /> Trung häc phæ th«ng 739 876 753<br /> <br /> Nguån: Bé Tµi ChÝnh<br /> <br /> ë bËc ®¹i häc, chi phÝ cho mét sinh viªn cßn cao h¬n rÊt nhiÒu, trong ®ã kho¶n<br /> ng©n s¸ch nhµ n­íc tham gia vµo qu¸ tr×nh ®¹o t¹o chiÕm ®a sè. Cµng ë c¸c vïng khã<br /> kh¨n, ng©n s¸ch nhµ n­íc cµng cã vai trß lín trong viÖc duy tr× vµ ph¸t triÓn sè sinh<br /> viªn ®¹i häc nhËp häc. §iÒu nµy còng cã nghÜa lµ rÊt nhiÒu ®èi t­îng ®­îc h­ëng c¸c<br /> chÝnh s¸ch phóc lîi x· héi tõ phÝa nhµ n­íc trong tiÕp cËn gi¸o dôc ë bËc cao.<br /> B¶ng 2: Chi phÝ ®µo t¹o trªn ®Çu sinh viªn ë c¸c c¬ së ®µo t¹o ®¹i häc<br /> (TriÖu ®ång)<br /> <br /> C¬ së ®µo t¹o Ng©n s¸ch nhµ n­íc Sinh viªn trang tr¶i Tæng<br /> <br /> §¹i häc quèc gia 7.60 2.36 9.96<br /> §¹i häc thuéc Bé, ngµnh 2.25 1.96 4.21<br /> §¹i häc vïng 3.22 1.85 5.07<br /> §¹i häc tØnh 4.31 0.85 5.16<br /> <br /> Nguån: Kh¶o s¸t ®µo t¹o vµ tµi chÝnh c¸c tr­êng ®¹i häc n¨m 2000. Bé GD-§T<br /> <br /> VÒ chi ng©n s¸ch nhµ n­íc cho gi¸o dôc, tû lÖ nµy ®· lªn tíi 6% GDP n¨m 2006.<br /> Kh«ng kÓ d©n ®ãng thªm, Nhµ n­íc ta ®· chi cho gi¸o dôc víi mét tØ lÖ cã thÓ so s¸nh<br /> víi tØ lÖ trung b×nh cña c¸c n­íc ph¸t triÓn cao trªn thÕ giíi. Chi phÝ ng©n s¸ch cho<br /> gi¸o dôc cña ta l¹i t¨ng rÊt nhanh, n¨m 2007 b»ng h¬n bèn lÇn n¨m 2001, v× mçi n¨m<br /> b×nh qu©n t¨ng 27%. Bªn c¹nh ®ã lµ nguån trî cÊp x· héi, trong ®ã cã mét sè l­îng<br /> t­¬ng ®èi lín häc sinh ®­îc h­ëng tõ nguån nµy.<br /> B¶ng 3: Chi ng©n s¸ch nhµ n­íc cho gi¸o dôc hµng n¨m<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Bản quyền thuộc viện Xã hội học www.ios.org.vn<br /> 42 Phúc lợi xã hội trong phát triển giáo dục ở Việt Nam<br /> <br /> <br /> N¨m Chi gi¸o dôc Chi trî cÊp x· héi<br /> 2000 2.2 2.4<br /> 2001 2.5 2.8<br /> 2002 2.6 2.5<br /> 2003 2.8 2.7<br /> 2004 2.9 2.4<br /> 2005 3.5 2.8<br /> <br /> <br /> Nguån: B¸o c¸o Ph¸t triÓn ViÖt Nam 2007: H­íng ®Õn tÇm cao míi<br /> <br /> Bªn c¹nh c¸c nguån chi trùc tiÕp cho gi¸o dôc tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc, ng­êi d©n<br /> cßn ®­îc h­ëng c¸c kho¶n ­u ®·i, phóc lîi x· héi th«ng qua c¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu<br /> quèc gia vÒ gi¸o dôc. §©y lµ mét trong nh÷ng nguån quan träng gióp cho gi¸o dôc ë<br /> c¸c vïng khã kh¨n ph¸t triÓn. Cã thÓ nãi r»ng, trong giai ®o¹n võa qua, nhµ n­íc ®·<br /> ®Çu t­ mét khèi l­îng lín th«ng qua c¸c ho¹t ®éng cô thÓ (xem b¶ng) mµ ng­êi h­ëng<br /> lîi trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp lµ ng­êi d©n.<br /> B¶ng 4: Chi tiªu cña c¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia sö dông<br /> ng©n s¸ch nhµ n­íc ph©n theo vïng (1997 - 2004) (%)<br /> <br /> Ph©n Xãa mï, T¨ng c­êng Bèi d­ìng T¨ng SGK, ®æi §µo t¹o<br /> theo phæ cËp GD miÒn GV, t¨ng c­êng míi c¸n bé tin<br /> vïng THCS nói c­êng CSVC CSVC ch­¬ng häc, ®­a tin<br /> tr­êng s­ tr­êng tr×nh häc vµo<br /> ph¹m phæ th«ng nhµ tr­êng<br /> C¶ n­íc 100 6.5 18.5 21.7 24.9 26.0 2.2<br /> Vïng I 14.8 11.8 7.4 18.2 17.1 15.8 15.4<br /> Vïng II 21.7 21.3 22.2 18.0 21.7 24.7 19.2<br /> Vïng III 7.1 8.9 7.7 6.1 6,7 7.6 6.1<br /> Vïng IV 15.0 9.8 12.4 12.2 15.3 20.5 12.7<br /> Vïng V 8.7 7.2 9.4 9.3 9.4 7.2 8.9<br /> Vïng VI 7.3 9.7 9.2 6.3 5.9 7.4 8.7<br /> Vïng VII 8.7 10.8 8.7 11.7 10.2 3.9 1.3<br /> Vïng VIII 16.8 20.5 22.9 18.2 13.9 12.8 18.7<br /> <br /> Ghi chó: Vïng I: §ång b»ng S«ng Hång; Vïng II: §«ng B¾c; Vïng III: T©y B¾c;<br /> Vïng IV: B¾c Trung Bé; Vïng V: Duyªn h¶i Nam Trung Bé; Vïng VI: T©y Nguyªn;<br /> Vïng VII: §«ng Nam Bé; Vïng VIII: §ång b»ng s«ng Cöu Long<br /> Nguån: ViÖt Nam: qu¶n lý chi tiªu c«ng ®Ó t¨ng tr­ëng vµ gi¶m nghÌo. B¸o c¸o cña<br /> ChÝnh phñ ViÖt Nam vµ Ng©n hµng ThÕ giíi víi sù hç trî cña c¸c nhµ tµi trî, th¸ng<br /> 4/2004. TËp 2: c¸c vÊn ®Ò chuyªn ngµnh.<br /> Trong khu«n khæ c¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu, hé nghÌo thuéc c¸c vïng môc tiªu ®­îc<br /> miÔn häc phÝ mét phÇn hoÆc toµn bé. N¨m 2002, cã 1.5% häc sinh tõ 6 - 14 tuæi ®­îc gi¶m<br /> häc phÝ vµ 15.2% ®­îc miÔn häc phÝ. §iÒu ®¸ng quan t©m ë ®©y lµ, nh÷ng gia ®×nh nghÌo<br /> ®­îc h­ëng chÝnh s¸ch nµy chiÕm ®Õn 26.37%, nhãm cËn nghÌo 19.97%.<br /> B¶ng 5: MiÔn gi¶m häc phÝ ph©n theo nhãm thu nhËp (%)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Bản quyền thuộc viện Xã hội học www.ios.org.vn<br /> Trịnh Hòa Bình & Nguyễn Văn Chiến 43<br /> <br /> <br /> NghÌo nhÊt CËn nghÌo Trung b×nh CËn giµu Giµu nhÊt C¶ n­íc<br /> N¨m 1998<br /> Gi¶m mét phÇn 8.9 10.7 13.4 9.9 8.6 10.4<br /> MiÔn toµn bé 11.6 6.5 3.6 3.6 0.9 5.8<br /> Tæng 20.5 17.2 17<br /> T<br /> 5 13.6<br /> T<br /> 5 9.5<br /> T<br /> 5 16.2<br /> T<br /> 5<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> N¨m 2002<br /> T<br /> 5<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Gi¶m mét phÇn 2.21 1.77 1.42 1.34 0.89 1.52<br /> T<br /> 5<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> MiÔn toµn bé 24.16 18.2 15.02 11.81 7.39 15.2<br /> T<br /> 5<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tæng<br /> T<br /> 5 26.37 19.97 16.44 13.15 8.28 16.72<br /> <br /> Nguån: §iÒu tra thu nhËp hé gia ®×nh 1998, 2002<br /> Tõ n¨m 2001 - 2002, nhµ n­íc ®· ®Çu t­ 120 tû ®ång ng©n s¸ch ®Ó hç trî gi¸o<br /> dôc. Dù tÝnh kho¶ng 3 triÖu trÎ em nghÌo ®· ®­îc h­ëng mét h×nh thøc hç trî nµo ®ã,<br /> 5.5% hé gia ®×nh ®­îc miÔn hoÆc gi¶m häc phÝ vµ gÇn 20% hé nghÌo ®­îc h­ëng tõ<br /> ch­¬ng tr×nh. D­íi ®©y lµ b¶ng sè liÖu thÓ hiÖn møc ®é bao phñ vµ ng©n s¸ch cho c¸c<br /> n¨m tõ 1999 - 2002 3. 4F<br /> P<br /> 7T 7T<br /> P<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> B¶ng 6: Trî cÊp gi¸o dôc vµ häc bæng tõ c¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu<br /> <br /> 1999-2000 2001 2002<br /> Sè tØnh tham gia 38 50 39<br /> Häc phÝ<br /> Sè häc sinh h­ëng lîi (ngh×n ng­êi) 2660 2004* 851<br /> Ng©n s¸ch (tû ®ång) 95 39 42<br /> S¸ch vµ dông cô häc tËp<br /> Sè häc sinh h­ëng lîi (ngh×n ng­êi) 1640 1650 720<br /> Ng©n s¸ch (tû ®ång) 37.8 6.7 3.1<br /> PhÝ duy tu, b¶o d­ìng<br /> Sè häc sinh h­ëng lîi (ngh×n ng­êi) 1880 600 342<br /> Ng©n s¸ch (tû ®ång) 47.5 20 8.3<br /> Häc bæng<br /> Sè häc sinh h­ëng lîi (ngh×n ng­êi) -- 20 12.5<br /> Ng©n s¸ch (tû ®ång) -- 5 3.1<br /> <br /> * Bao gåm 730.000 häc sinh nghÌo ®­îc miÔn häc phÝ<br /> ** Bao gåm 1.35 triÖu trÎ em nghÌo ®­îc tÆng s¸ch miÔn phÝ<br /> Nguån: UNDP, 2004<br /> Qua nh÷ng sè liÖu vµ ph©n tÝch trªn cã thÓ thÊy r»ng, nh÷ng hç trî tõ phÝa nhµ<br /> n­íc vÒ gi¸o dôc ®èi víi ng­êi d©n trong nh÷ng n¨m qua lµ kh«ng nhá th«ng qua ®Çu t­<br /> trùc tiÕp vµ c¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu kh¸c nhau kh¸ ®a d¹ng. Nh÷ng ho¹t ®éng nµy Ýt<br /> nhiÒu ®· gióp cho mét tû lÖ lín trÎ em ®­îc ®Õn tr­êng vµ tiÕp cËn víi gi¸o dôc c¬ b¶n.<br /> MÆc dï viÖc ®¸nh gi¸ tÝnh hiÖu qu¶ cña phóc lîi x· héi ®èi víi chÊt l­îng gi¸o dôc cho ®Õn<br /> nay ch­a cã mét th«ng tin chÝnh thèng ®­îc kiÓm ®Þnh, song vÒ mÆt ®Þnh tÝnh mµ nãi th×<br /> <br /> 3<br /> RÊt tiÕc, cho ®Õn nay, c¸c sè liÖu míi h¬n t¸c gi¶ ch­a tiÕp cËn ®­îc.<br /> <br /> <br /> <br /> Bản quyền thuộc viện Xã hội học www.ios.org.vn<br /> 44 Phúc lợi xã hội trong phát triển giáo dục ở Việt Nam<br /> <br /> <br /> ng­êi d©n ®· ®­îc h­ëng nhiÒu ­u ®·i th«ng qua phóc lîi x· héi trong gi¸o dôc ®Ó n©ng<br /> cao tr×nh ®é gi¸o dôc cña m×nh. PhÇn tiÕp theo cña bµi viÕt sÏ ®i s©u vÒ vai trß cña phóc<br /> lîi x· héi ®èi víi sù ph¸t triÓn gi¸o dôc ë n­íc ta trong thêi gian qua.<br /> 3. ¶nh h­ëng cña phóc lîi x· héi tíi sù ph¸t triÓn gi¸o dôc<br /> Sù nghiÖp gi¸o dôc lµ cña toµn §¶ng, toµn d©n. Bªn c¹nh sù tham gia cña ng­êi<br /> d©n, Nhµ n­íc còng ®· hç trî vµ nç lùc gióp gi¸o dôc ph¸t triÓn th«ng qua hÖ thèng<br /> chÝnh s¸ch vµ phóc lîi x· héi. ChÝnh ®iÒu nµy ®· gióp cho gi¸o dôc c¬ b¶n cña ViÖt Nam<br /> trong nh÷ng n¨m qua nhanh chãng ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu ®Ò ra, trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn<br /> c¸c môc tiªu Thiªn niªn kû vÒ gi¸o dôc. VÒ c¬ b¶n, chóng ta ®· xãa mï ch÷ cho ng­êi<br /> d©n vµ ®¹t phæ cËp tiÓu häc.<br /> B¶ng 7: Tû lÖ ng­êi d©n biÕt ch÷ c¶ n­íc vµ theo vïng<br /> <br /> Vïng Tæng sè Thµnh thÞ N«ng th«n<br /> Toµn quèc 94.4 97.2 93.3<br /> §ång b»ng S«ng Hång 97.2 98.8 96.7<br /> §«ng B¾c 92.8 98.3 91.4<br /> T©y B¾c 84.1 97.5 81.8<br /> B¾c Trung Bé 95.5 97.7 95.2<br /> Duyªn H¶i Nam Trung Bé 94.9 97.1 93.9<br /> T©y Nguyªn 90.3 96.7 87.6<br /> §«ng Nam Bé 96.0 97.2 94.5<br /> §ång b»ng s«ng Cöu Long 92.7 94.8 92.1<br /> <br /> Nguån: §iÒu tra biÕn ®éng d©n sè vµ kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh, 2006<br /> Cã ®­îc thµnh c«ng kÓ trªn kh«ng thÓ phñ nhËn ®­îc nh÷ng hç trî cña nhµ n­íc<br /> th«ng qua c¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn gi¸o dôc, c¸c ch­¬ng tr×nh xãa ®ãi gi¶m nghÌo,<br /> ph¸t triÓn x· héi.<br /> B¶ng 8: TiÕp cËn lîi Ých tõ phóc lîi x· héi trong gi¸o dôc<br /> <br /> % nh÷ng ng­êi thô % ng­êi nghÌo Ph©n bè thu h­ëng theo<br /> h­ëng lµ ®­îc thô h­ëng ngò vÞ ph©n<br /> % gia Kh«ng NghÌo NghÌo Trong Trong NghÌo NghÌo Trung Giµu Giµu<br /> ®×nh nghÌo thµnh nh÷ng nh÷ng nhÊt b×nh nhÊt<br /> cã lµ thÞ ng­êi ng­êi<br /> nghÌo nghÌo<br /> thµnh thÞ<br /> GiÊy chøng 3.8 27.4 72.6 36.9 9.5 12.8 58.5 24.7 9.1 6.5 1.1<br /> nhËn hé<br /> nghÌo<br /> ThÎ b¶o 4.0 28.6 71.4 42.0 9.9 15.5 57.8 20.8 13.6 4.6 1.3<br /> hiÓm y tÕ<br /> <br /> TiÕp cËn 2.2 25.1 74.9 37.9 5.8 7.1 60.2 20.4 13.7 4.4 1.3<br /> vèn tÝn<br /> dông ­u ®·i<br /> <br /> MiÔn gi¶m 5.5 30.2 69.8 39.8 13.2 20.0 56.9 23.3 11.6 6.5 1.9<br /> häc phÝ<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Bản quyền thuộc viện Xã hội học www.ios.org.vn<br /> Trịnh Hòa Bình & Nguyễn Văn Chiến 45<br /> <br /> <br /> Sèng trong 14.8 44.8 55.2 30.1 28.2 41.0 43.5 22.6 15.1 13.6 5.3<br /> x· cña<br /> Ch­¬ng<br /> tr×nh 135<br /> <br /> Nguån: B¸o c¸o vÒ b×nh ®¼ng cña ViÖt Nam: §¸nh gi¸ vµ nh÷ng lùa chän chÝnh s¸ch,<br /> 8/2005.<br /> <br /> Nh×n vµo b¶ng sè liÖu trªn cã thÓ thÊy r»ng, miÔn gi¶m häc phÝ lµ phóc lîi x· héi<br /> nh×n thÊy râ rµng nhÊt mµ ng­êi d©n cã thÓ h­ëng lîi. Tuy nhiªn, c¸c Ch­¬ng tr×nh<br /> 135 hay ®­îc lµ gia ®×nh hé nghÌo, tiÕp cËn víi tÝn dông ­u ®·i ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ<br /> ®Òu cã t¸c ®éng ®Õn gi¸o dôc. Nh÷ng häc sinh gia ®×nh nghÌo ®­îc miÔn gi¶m häc phÝ,<br /> ®­îc cung cÊp s¸ch gi¸o khoa, b¶o hiÓm y tÕ miÔn phÝ.<br /> Khi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam chuyÓn ®æi theo ®Þnh h­íng thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý<br /> cña nhµ n­íc vµ ®Æc biÖt sù kiÖn gÇn ®©y ViÖt N¶m ra nhËp WTO sÏ cã nh÷ng t¸c<br /> ®éng lín ®Õn ®êi sèng cña ng­êi d©n, nhÊt lµ nh÷ng ng­êi vèn ®· gÆp khã kh¨n vÒ<br /> kinh tÕ. Tuy nhiªn, nhê hÖ thèng phóc lîi x· héi, ng­êi d©n ®· phÇn nµo “chèng ®ì”<br /> ®­îc víi nh÷ng t¸c ®éng rÊt m¹nh mÏ vµ ®Çy rñi ro cña x· héi.<br /> Theo nghiªn cøu cña nhãm c¸c nhµ khoa häc thuéc Trung t©m Ph©n tÝch chÝnh<br /> s¸ch x· héi, §¹i häc Bath, Anh, vÒ chÝnh s¸ch an sinh x· héi cña ViÖt Nam, tû lÖ<br /> nghÌo cã thÓ t¨ng 4,6% nÕu kh«ng cã kho¶n trî cÊp an sinh x· héi. §©y lµ con sè t¸c<br /> ®éng cô thÓ nhÊt ®­îc tuyªn bè trong nghiªn cøu víi ®é ch¾c ch¾n vµ tin cËy cao.<br /> Còng theo nghiªn cøu nµy, xÐt vÒ tû lÖ ®­îc h­ëng an sinh x· héi ë nhãm 20%<br /> d©n sè giµu nhÊt trong x· héi ViÖt Nam cao gÊp 6 lÇn nhãm ng­êi nghÌo. Vµ nhãm<br /> liÒn kÒ nhãm giµu gÊp 4 lÇn nhãm ng­êi nghÌo. Møc h­ëng an sinh x· héi cña nhãm<br /> ng­êi cã thu nhËp cao rÊt lín trong khi ng­êi cã thu nhËp thÊp, ë n«ng th«n, miÒn nói<br /> chiÕm tû lÖ rÊt h¹n chÕ. Trong c¸c kho¶n thu nhËp tõ an sinh x· héi ë ViÖt Nam n¨m<br /> 2004, b¶o hiÓm x· héi - l­¬ng h­u chiÕm 61,8%, trî cÊp y tÕ 22,6%, chi phÝ phóc lîi<br /> 9,2%, trî cÊp gi¸o dôc 4,8% vµ b¶o hiÓm x· héi cho ng­êi ®ang lµm viÖc lµ 1,6%. Mét<br /> nghiªn cøu cña Ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn Liªn hîp quèc t¹i ViÖt Nam ®· ®­a ra mét sè<br /> liÖu ®¸ng chó ý, ®ã lµ tû lÖ nhËn trî gióp gi¸o dôc cña nhãm giµu nhÊt vµ nghÌo nhÊt<br /> t­¬ng øng lµ 35% vµ 15% 4. §iÒu nµy cã nghÜa lµ b¶n th©n phóc lîi x· héi còng ®· chøa<br /> 5F<br /> P<br /> 7T 7T<br /> P<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ®ùng bÊt b×nh ®¼ng vÒ ®èi t­îng h­ëng lîi.<br /> B¶ng 9: Ph¹m vi lîi Ých cã ®­îc tõ chi cho gi¸o dôc (%)<br /> <br /> NghÌo CËn Trung b×nh CËn giµu Giµu nhÊt Tæng<br /> nhÊt nghÌo<br /> TiÓu häc 1998 26 25 21 16 12 100<br /> 2002 31 23 18 15 13 100<br /> THCS 1998 13 19 23 24 21 100<br /> <br /> <br /> <br /> 4<br /> An sinh x· héi ë ViÖt Nam lòy tiÕn nh­ thÕ nµo? B¸o c¸o cña Ch­¬ng tr×nh Ph¸t triÓn Liªn hîp quèc t¹i<br /> ViÖt Nam, 2005.<br /> <br /> <br /> <br /> Bản quyền thuộc viện Xã hội học www.ios.org.vn<br /> 46 Phúc lợi xã hội trong phát triển giáo dục ở Việt Nam<br /> <br /> <br /> 2002 20 23 23 20 14 100<br /> THPT 1998 4 11 17 30 38 100<br /> 2002 9 16 22 28 26 100<br /> <br /> Nguån: ViÖt Nam: qu¶n lý chi tiªu c«ng ®Ó t¨ng tr­ëng vµ gi¶m nghÌo. B¸o c¸o cña<br /> ChÝnh phñ ViÖt Nam vµ Ng©n hµng ThÕ giíi víi sù hç trî cña c¸c nhµ tµi trî, th¸ng<br /> 4/2004. TËp 2: c¸c vÊn ®Ò chuyªn ngµnh.<br /> DÔ dµng cã thÓ nhËn thÊy lîi Ých tõ chi tiªu cña nhµ n­íc cho gi¸o dôc cã mèi quan<br /> hÖ gi÷a vÊn ®Ò nghÌo ®ãi víi cÊp häc. ë cÊp häc d­íi (gi¸o dôc c¬ b¶n) th× hç trî cña<br /> nhµ n­íc ®èi víi c¸c nhãm nghÌo cao h¬n c¸c nhãm kh¸c. Tuy nhiªn, ë c¸c bËc häc cao<br /> h¬n th× nhãm nghÌo cã xu h­íng nhËn ®­îc phóc lîi x· héi thÊp h¬n c¸c nhãm kh¸ gi¶<br /> vµ giµu cã.<br /> C¸c nghiªn cøu vÒ kinh tÕ häc gi¸o dôc ®· chØ ra r»ng, suÊt sinh lîi cña mét n¨m ®i<br /> häc ®èi víi gi¸o dôc c¬ b¶n sÏ t»ng kho¶ng gÇn 11% thu nhËp 5. Sè n¨m ®i häc trung F<br /> 6<br /> P<br /> T<br /> 7 T<br /> 7<br /> P<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> b×nh cña ViÖt Nam ®· t¨ng ®¸ng kÓ tõ n¨m 2002 trung b×nh 7.3 n¨m, nh­ng ®Õn 2006<br /> con sè nµy lµ 9.6 n¨m. HÖ thèng gi¸o dôc phæ th«ng cña n­íc ta thùc hiÖn häc 12 n¨m<br /> ®¹i trµ cho c¶ n­íc kÓ tõ n¨m 1976. Tuy nhiªn, so víi kÕt qu¶ ®iÒu tra kÓ trªn mÆc dï<br /> ®· cã nhiÒu cè g¾ng vµ tiÕn b«, song cßn thÊp so víi c¸c quèc gia ph¸t triÓn ë Ch©u ¸<br /> nh­ NhËt B¶n lµ 13,7, Singapore 11.1, Hµn Quèc 12.1 n¨m... 1 F<br /> 7<br /> P<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> B¶ng 10: Sè n¨m ®i häc b×nh qu©n cña ng­êi d©n (%)<br /> <br /> Tæng sè Thµnh thÞ N«ng th«n<br /> Nam N÷ Nam N÷<br /> Tæng sè 9.6 11.2 11.5 9.0 8.7<br /> §ång b»ng s«ng Hång 11.1 13.0 13.1 10.6 10.2<br /> §«ng B¾c 9.4 12.5 12.6 8.9 8.6<br /> T©y B¾c 8.1 11.7 12.0 8.0 7.0<br /> B¾c Trung Bé 10.0 12.3 12.7 9.7 9.4<br /> Duyªn h¶i Nam Trung Bé 10.0 11.4 11.8 9.3 9.1<br /> T©y Nguyªn 8.6 10.3 10.9 7.8 7.6<br /> §«ng Nam Bé 10.1 10.9 11.2 8.7 8.8<br /> §ång b»ng s«ng Cöu Long 7.8 9.2 9.3 7.6 7.3<br /> <br /> <br /> Nguån: §iÒu tra biÕn ®éng d©n sè vµ KHHGD, 2006<br /> C¸c chØ sè thay ®æi hµng n¨m vÒ sè n¨m ®i häc, sè häc sinh ®­îc tiÕp cËn víi gi¸o<br /> dôc, tû lÖ nghÌo ®ãi gi¶m dÇn, c¸c môc tiªu vÒ gi¸o dôc ®­îc thùc hiÖn trong c¸c b¸o<br /> c¸o quèc gia vµ quèc tÕ lµ nh÷ng minh chøng râ nhÊt vÒ hiÖu qu¶ cña c¸c chÝnh s¸ch<br /> gi¸o dôc ë ViÖt Nam, trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn hiÖu qu¶ cña hÖ thèng an sinh x· héi vµ<br /> phóc lîi x· héi trong gi¸o dôc. Trë l¹i víi nÒn t¶ng lý thuyÕt vÒ vai trß cña phóc lîi x·<br /> héi trong viÖc duy tr× vµ ph¸t triÓn x· héi cã thÓ thÊy r»ng, gi¸o dôc lµ mét trong lÜnh<br /> <br /> <br /> 5<br /> SuÊt sinh lîi lµ tû xuÊt tÝnh to¸n gi÷a gi¸ trÞ bá ra vµ thu nhËp mang l¹i. ë ®©y ®­îc tÝnh to¸n gi÷a thu<br /> nhËp cña ng­êi d©n mang l¹i nÕu nh­ t¨ng thªm 1 n¨m häc.<br /> 1<br /> Sè liÖu cña UNESCO, 2002.<br /> <br /> <br /> <br /> Bản quyền thuộc viện Xã hội học www.ios.org.vn<br /> Trịnh Hòa Bình & Nguyễn Văn Chiến 47<br /> <br /> <br /> vùc ®­îc §¶ng vµ Nhµ n­íc ­u tiªn hµng ®Çu. C¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn gi¸o dôc<br /> ®­îc thùc thi nh»m gióp cho c¸c nhãm x· héi thiÖt thßi/khã kh¨n cã thÓ tiÕp cËn víi<br /> gi¸o dôc c¬ b¶n vµ gi¸o dôc bËc cao. §©y lµ mét trong nh÷ng có huých quan träng gióp<br /> cho kÕ ho¹ch xãa ®ãi gi¶m nghÌo vµ héi nhËp cña ViÖt Nam thµnh c«ng.<br /> 4. KÕt luËn<br /> Nh÷ng nghiªn cøu chÝnh s¸ch, ®¸nh gi¸ t¸c ®éng cña chÝnh s¸ch gi¸o dôc, trong<br /> ®ã cã chÝnh s¸ch phóc lîi x· héi vÒ gi¸o dôc cÇn thiÕt ®­îc quan t©m h¬n n÷a trong<br /> thêi gian tíi ®Ó cã thÓ kÕt luËn vÒ tÝnh hiÖu qu¶ ®èi víi chÊt l­îng gi¸o dôc vµ hiÖu<br /> qu¶ kinh tÕ x· héi cña ®Çu t­. MÆc dï bµi viÕt dùa trªn c¸c nguån sè liÖu ®­îc c«ng bè<br /> trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cña ViÖt Nam vµ c¸c tæ chøc quèc tÕ, song còng phÇn nµo cã<br /> thÓ ®­a ra mét sè nhËn ®Þnh vÒ mét khu vùc “Ýt ®­îc nh¾c ®Õn” song l¹i cã “tÇm quan<br /> träng ®Æc biÖt” trong viÖc “n©ng ®ì” c¸c nhãm x· héi yÕu thÕ tiÕp cËn víi gi¸o dôc, ®ã<br /> lµ phóc lîi x· héi trong gi¸o dôc.<br /> Thø nhÊt, phóc lîi x· héi trong gi¸o dôc ®­îc §¶ng vµ ChÝnh phñ ViÖt Nam<br /> trong nh÷ng n¨m qua rÊt quan t©m vµ thùc hiÖn t­¬ng ®èi hiÖu qu¶ gióp cho ng­êi<br /> d©n ®­îc häc tËp vµ n©ng cao kiÕn thøc. §iÒu nµy rÊt phï hîp víi truyÒn thèng vµ v¨n<br /> hãa “l¸ lµnh ®ïm l¸ r¸ch” cña ng­êi ViÖt Nam.<br /> Thø hai, hiÖu qu¶ cña phóc lîi x· héi trong gi¸o dôc ®· kÐo gÇn kho¶ng c¸ch<br /> chªnh lÖch gi÷a thµnh thÞ - n«ng th«n, gi÷a c¸c nhãm x· héi thu nhËp cao vµ nghÌo<br /> ®ãi trong tiÕp cËn gi¸o dôc c¬ b¶n2. 8F<br /> P P<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Thø ba, phóc lîi x· héi trong gi¸o dôc ®­îc thùc hiÖn t­¬ng ®èi ®a d¹ng tõ<br /> nguån chi trùc tiÕp ng©n s¸ch nhµ n­íc cho gi¸o dôc, th«ng qua ch­¬ng tr×nh môc<br /> tiªu, c¸c dù ¸n ph¸t triÓn gi¸o dôc... th«ng qua c¸c kªnh nh­ häc phÝ, häc bæng, cung<br /> cÊp miÔn phÝ ®å dïng häc t©p, s¸ch gi¸o khoa vµ x©y dùng tr­êng líp ®­îc thùc hiÖn ë<br /> c¸c cÊp häc kh¸c nhau.<br /> Thø t­, mÆc dï ng­êi d©n ®· tiÕp cËn víi phóc lîi x· héi trong gi¸o dôc, song c¸c<br /> ®¸nh gi¸ ban ®Çu cho thÊy sù chªnh lÖch vµ h­ëng lîi gi÷a c¸c nhãm cã sù c¸ch biÖt.<br /> Nhãm cã ®iÒu kiÖn vÒ kinh tÕ cã xu h­íng ®­îc h­ëng lîi nhiÒu h¬n nhãm nghÌo ë c¸c<br /> bËc häc cao h¬n. §iÒu nµy còng ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng tiÕp cËn gi¸o dôc bËc cao vµ<br /> g©y ra nh÷ng c¸ch biÖt x· héi vÒ kü n¨ng vµ tr×nh ®é lao ®éng.<br /> Trªn c¬ së c¸c kÕt luËn vµ ph©n tÝch, mét sè gîi ý vÒ chÝnh s¸ch phóc lîi x· héi<br /> mµ bµi viÕt nªu ra cô thÓ sau:<br /> Mét lµ, ho¹t ®éng ®Çu t­ ng©n s¸ch th«ng qua c¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu cÇn<br /> xem xÐt khÝa c¹nh kinh tÕ cña ng­êi d©n, tr¸nh khuynh h­íng “thiªn vÞ” c¸c nhãm x·<br /> héi cã ®iÒu kiÖn.<br /> Hai lµ, c¬ chÕ gi¸m s¸t, minh b¹ch trong viÖc triÓn khai c¸c chÝnh s¸ch vµ ph©n<br /> phèi phóc lîi x· héi cÇn ®­îc coi träng ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶ vµ ®em l¹i niÒm tin cho<br /> ng­êi d©n.<br /> <br /> 2<br /> B¸o c¸o Ph¸t triÓn ViÖt Nam 2007: H­íng ®Õn tÇm cao míi.<br /> <br /> <br /> <br /> Bản quyền thuộc viện Xã hội học www.ios.org.vn<br /> 48 Phúc lợi xã hội trong phát triển giáo dục ở Việt Nam<br /> <br /> <br /> Ba lµ, tiÕp tôc duy tr× vµ ph¸t huy, kªu gäi c¸c nguån hç trî tõ bªn ngoµi, c¸c tæ<br /> chøc tÝn dông quèc tÕ cho gi¸o dôc. MÆc dï rÊt khã cã thÓ ®o ®Õm ®­îc hiÖu qu¶ kinh<br /> tÕ, song ®Çu t­ cho ph¸t triÓn con ng­êi, nguån nh©n lùc vÉn ®­îc xem lµ cã hiÖu qu¶<br /> vµ l©u dµi.<br /> Tµi liÖu tham kh¶o<br /> <br /> 1. Bïi ThÕ C­êng. Nghiªn cøu phóc lîi x· héi: Nh×n l¹i mét chÆng ®­êng. T¹p chÝ X·<br /> héi häc sè 4, 2005.<br /> 2. TrÞnh Duy Lu©n. Gãp phÇn x©y dùng hÖ thèng an sinh x· héi tæng thÓ ë n­íc ta<br /> hiÖn nay. T¹p chÝ X· héi häc sè 1, 2006.<br /> 3. An sinh x· héi ë ViÖt Nam lòy tiÕn ®Õn møc nµo? Tµi liÖu cña Ch­¬ng tr×nh Ph¸t<br /> triÓn Liªn hîp quèc t¹i ViÖt Nam, 2006.<br /> 4. B¸o c¸o kÕt qu¶ ban ®Çu “§iÒu tra biÕn ®éng d©n sè vµ kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh” cña<br /> Tæng côc Thèng kª, 2006.<br /> 5. ViÖt Nam qu¶n lý chi tiªu c«ng ®Ó t¨ng tr­êng vµ gi¶m nghÌo. B¸o c¸o chung cña<br /> ChÝnh phñ ViÖt Nam vµ Ng©n hµng ThÕ giíi víi sù hç trî cña nhãm c¸c nhµ tµi<br /> trî cïng môc ®Ých. Nxb Tµi ChÝnh, 2005.<br /> 6. Social Work Dictionary, NASW Press, 4th Edition, New York.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Bản quyền thuộc viện Xã hội học www.ios.org.vn<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2