Phương pháp 8: Các dạng quy đổi

Chia sẻ: TRÚC LÂM | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
71
lượt xem
15
download

Phương pháp 8: Các dạng quy đổi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phương pháp 8: các dạng quy đổi', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp 8: Các dạng quy đổi

 1. Phương pháp 8: Các d ng quy i PHƯƠNG PHÁP 8 Phương pháp quy i I. CƠ SƠ C A PHƯƠNG PHÁP 1. Nguyên t c chung Quy i là m t phương pháp bi n i toán h c nh m ưa bài toán ban u là m t h n h p ph c t p v d ng ơn gi n hơn, qua ó làm cho các phép tính tr nên dàng, thu n ti n. Khi áp d ng phương pháp quy i ph i tuân th 2 nguyên t c sau : + B o toàn nguyên t . + B o toàn s oxi hoá. 2. Các hư ng quy i và chú ý (l) M t bài toán có th có nhi u hư ng quy i khác nhau, trong ó có 3 hư ng chính : Quy i h n h p nhi u ch t v h n h p hai ho c ch m t ch t. Trong trư ng h p này thay vì gi nguyên h n h p các ch t như ban u, ta chuy n thành h n h p v i s ch t ít hơn (cũng c a các nguyên t ó), thư ng là h n h p 2 ch t, th m chí là 1 ch t duy nh t. Ví d , v i h n h p các ch t g m Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 ta có th chuy n thành các t h p sau : (Fe và FeO), (Fe và Fe3O4), (Fe và Fe2O3), (FeO và Fe3O4), (FeO và Fe2O3), (Fe3O4 và Fe2O3) ho c FexOy. Quy i h n h p nhi u ch t v các nguyên t tương ng. Thông thư ng ta g p bài toán h n h p nhi u ch t nhưng v b n ch t ch g m 2 (ho c 3) nguyên t . Do ó, có th quy i th ng h n h p u v h n h p ch g m 2 (ho c 3) ch t là các nguyên t tương ng. Ví d ; (Fe, FeS, FeS2, Cu, CuS, Cu2S) quy i (Cu, Fe, S). Khi th c hi n phép quy i ph i m b o : * S electron như ng, nh n là không i ( LBT electron). * Do s thay i tác nhân oxi hoá → có s thay i s n ph m cho phù h p. Thông thư ng ta hay g p d ng bài sau : Kim lo i OXH1 H n h p s n ph m trung gian OXH2 S n ph m cu i Ví d : Quá trình OXH hoàn toàn Fe thành Fe3+ + O2 Fe3+ Fe + O2 + HNO3 (1) (2) FexOy D&3H T p chí d y và h c hóa h c, http://ngocbinh.dayhoahoc.com 1
 2. Phương pháp 8: Các d ng quy i ây, vì tr ng thái u (Fe) và tr ng thái cu i (Fe3+) hai quá trình là như nhau, ta có th quy i hai tác nhân OXH O2 và HNO3 thành m t tác nhân duy nh t là O2 (2) Do vi c quy i nên trong m t s trư ng h p s+ HNO ol m t ch t có th có giá m 3 tr âm t ng s mol m i nguyên t là không i (b o toàn). (3) Trong quá trình làm bài ta thư ng k t h p s d ng các phương pháp b o toàn kh i lư ng, b o toàn nguyên t và b o toàn electron, k t h p v i vi c sơ hoá bài toán tránh vi t phương trình ph n ng, qua ó rút ng n th i gian làm bài. (4) Phương án quy i t t nh t, có tính khái quát cao nh t là quy i th ng v các nguyên t tương ng. ây là phương án cho l i gi i nhanh, g n và d hi u bi u th úng b n ch t hoá h c. II. CÁC D NG BÀI TOÁN THƯ NG G P Ví d 1: Nung m gam b t s t trong oxi, thu ư c 3,0 gam h n h p ch t r n X. Hoà tan h t h n h p X trong dung d ch HNO3 dư thoát ra 0,56 lít ktc NO (là s n ph m kh duy nh t). Giá tr c a m là: A. 2,52 B. 2,22 C. 2,62 D. 2,32 Gi i: Sơ hoá bài toán:  Fe   FeO  Khí NO   + dung d ch HNO3 + [ O] Fe  X  (0,56 lít, ktc)  → Fe2O3  Dung d ch Fe3+ Fe3O4    m gam 3,0 gam Có: nNO = 0,025mol Trong trư ng h p này ta có th quy u v các h n h p khác ơn gi n g m hai ch t (Fe i h n h p ban và Fe2O3; FeO và Fe2O3 ; Fe3O4 và Fe2O3; Fe và FeO; Fe và Fe3O4 ; FeO và Fe3O4 hoăc th m chí ch ây tác gi ch trình bày hai phương án t i ưu nh t m t ch t FexOy Fe : x mol i h n h p X thành  Phương án 1: Quy Fe 2O3 : y mol Theo b o toàn kh i lư ng: 56x +160y = 3,0 (1) Các quá trình như ng nh n electron: → Fe3+ +3e N+5 + 3e → N+2 Fe x 3x 0,075 0,025 Theo b o toàn electron: 3x = 0,075 ⇒ x = 0,025 (2) D&3H T p chí d y và h c hóa h c, http://ngocbinh.dayhoahoc.com 2
 3. Phương pháp 8: Các d ng quy i Fe : 0,025mol x = 0,025 T (1) và (2) ⇒  ; V yXg m  Fe 2O3 : 0,01mol  y = 0,01 Theo b o toàn nguyên t i v i Fe: ΣnFe = nFe + 2 n Fe 2O3 = 0,045 mol ⇒ m =56.0,045= 2,52 ⇒ áp án A Fe : x mol i h n h p X thành  Phương án 2: Quy FeO : y mol Theo b o toàn kh i lư ng: 56x+72y = 3,0 (3) Các quá trình như ng nh n c a eletron: Fe0 → Fe3+ + 3e Fe+2 → Fe3++ 1e ; N+5 + 3e → N+2 ; x 3x y y 0,075 0,025 Theo b o toàn eletron: 3x + y = 0,075 (4) x = 0,015 Fe : 0,015 mol (3) (4) ⇒  ; V y X g m:  T  y = 0,03  FeO : 0,03 mol Theo b o toàn nguyên t i v i Fe: ΣnFe = nFe +nFeO = 0,045 mol ⇒ m = 56.0,045 = 2,52 ⇒ áp án A. Ví d 2: Hoà tan hoàn toàn 30,4 gam r n X g m c CuS Cu2S và S b ng HNO3 dư, thoát ra 20,16 lít khí NO duy nh t ( ktc) và dung d ch Y. Thêm Ba(OH)2 dư vào Y thu ư c m gam k t t a. Giá tr c a m là A. 81,55. B. 104,20. C. 110,95. D. 115.85. Gi i: Cu : x mol i h n h p X thành  Qui CuS : y mol Theo b o toàn kh i lư ng: 64x+96y= 30,4(5) Sơ hoá bài toán: +2 Khí NO  0 +5 C u + HNO3 dư (20,16 lít , ktc) X Cu2+ +2 CuS0 +Ba(OH)2 dư Cu(OH)2  Dung d ch Y SO42- +6 30,4 gam BaSO4 m gam Các quá trình như ng nh n electron Cu0 → Cu2+ + 2e ; CuS → Cu2+ + S+6 + 8e ; N+5 + 3e N+2 → x 2x y 8y 2,7 → 0,9 Theo b o toàn eletron: 2x +8y = 2,7 (6) D&3H T p chí d y và h c hóa h c, http://ngocbinh.dayhoahoc.com 3
 4. Phương pháp 8: Các d ng quy i x = −0,05 Cu : −0,05 mol T (5),(6) ⇒  ⇒ Xg m   y = 0,35 CuS : 0,35 mol n Cu(OH) 2 = ∑ n Cu = 0,3mol  Theo b o toàn nguyên t :  n BaSO4 = n S = 0,35 mol  ⇒ m = 98.0,3 + 233.0,35 ⇒ m=110,95 ⇒ áp án C Ví d 3: H n h p X có t kh i so v i H2 là 21,2 g m propan, propen và propin. Khi t cháy hoàn toàn 0,1 mol X, t ng kh i lư ng c a CO2 và H2O thu ư c là A. 18,60 gam. B. 18,96 gam. C. 19,32 gam. D. 20,40 gam. Gi i: C3 H8 +O2 , t 0 CO 2 t cháy:  → Sơ C3 H 4 H 2 O T ng kh i lư ng CO2 và H2O thu ư c là: M = 44. 0,3 +18. (0,06. 4 + 0,042)= 18,96 gam ⇒ áp án B Tương t có th quy i h n h p X thành (C3H8 và C3H6) ho c (C3H6 và C3H4) cũng thu ư c k t qu trên Ví d 4: Nung m gam b t Cu trong Oxi thu ư c 24,8 gam h n h p ch t r n X g m Cu, CuO và Cu2O. Hoà tan hoàn toàn X trong H2SO4 c nóng thoát ra 4,48 lít khí SO2 duy nh t ( ktc). Giá tr c a m là A. 9,6. B. 14,72. C. 21,12. D. 22,4. Gi i: Sơ hoá bài toán  Cu  Khí SO2   H2SO4 (0,2 mol) +[O] Cu  → X  CuO   →   Cu O  Dung d ch Cu2+  2  Cu : x mol i h n h p X thành  Quy  CuO : y mol Theo b o toàn kh i lư ng: 64x +80y = 24,8 (9) Các quá trình như ng nh n eletron: Cu → Cu2+ + 2e S+6 + 2e → S+4 ; LBT e x= 0,2 (10) x 2x 0,4 0,2 x = 0,2 Cu : 0,2 mol T (9) và (10) ⇒  ; V y X g m:   y = 0,15 CuO : 0,15 mol D&3H T p chí d y và h c hóa h c, http://ngocbinh.dayhoahoc.com 4
 5. Phương pháp 8: Các d ng quy i Theo b o toàn nguyên t i v i Cu : ∑ nCu = nCuO = 0,2 + 0,15 = 0,35mol ⇒ m = 64. 0,35 = 22,4 ⇒ áp án D Tương t có th quy i h n h p X thành (Cu và Cu2O) ho c (CuO và Cu2O) 2. Quy i nhi u h p ch t v các nguyên t ho c ơn ch t tương ng Ví d 5: (Làm l i ví d 1) Nung m gam b t s t trong oxi, thu ư c 3,0 gam h n h p ch t r n X. Hoà tan h t h n h p X trong dung d ch HNO3 (dư), thoát ra 0,56 lít ( ktc) NO (là s n ph m kh duy nh t). Giá tr c a m là A. 2,52. B. 2,22. C. 2,62. D. 2,32. Gi i: Fe : x mol i h n h p X thành:  Quy O : y mol Sơ hoá bài toán: NO: 0,025 mol Fe0   +5 Fe +→ X  0  dd H  → [O]  N O3   Fe3+: x mol O   O2-: y mol Theo b o toàn kh i lư ng: 56x + 16y =3,0 (11) Các quá trình như ng nh n electron: → Fe+3 + 3e ; O0 + 2e → O-2 ; N+5 + 3e → N+2 Fe X 3x y 2y 0,075 0,025 x = 0,045 Fe : 0,045 mol T (11) và (12) ⇒  ; V yXg m   y = 0,03 Cu : 0,03 mol m = 56.0,045 = 2,52 → áp án A. Ví d 6: Tr n 5,6 gam b t m t v i 2,4 gam b t lưu huỳnh r i un nóng (trong i u ki n không có không khí) thu ư c h n h p r n M. Cho M tác d ng v i lư ng dư dung d ch HCl th y gi i phóng h n h p khí X và còn l i m t ph n không tan Y. t cháy hoàn toàn X và Y c n v a V lít khí oxi ( ktc). Giá tr c a V là A. 2,8. B. 3,36. C. 4,48. D. 3,08. Gi i: Nh n th y: H n h p khí X g m H2S và H2, ph n không tan Y là S i thành H2 và S, như v y t X và Y coi như H n h p H2 và H2S có th quy t H2 và S, vì v y s mol H2 b ng s mol Fe 2H2 + O2 → 2H2O D&3H T p chí d y và h c hóa h c, http://ngocbinh.dayhoahoc.com 5
 6. Phương pháp 8: Các d ng quy i S + O2 → SO2 1 ⇒ VO2 = ( n Fe + n S ).22,4 = 2,8lít 2 ⇒ áp án A. Ví d 7: (Làm l i ví d 2) Hoà tan hoàn toàn 30,4 gam r n X g m Cu, CuS, Cu2S và S b ng HNO3 dư, thoát ra 20,16 lít khí NO duy nh t ( ktc) và dung d ch Y. Thêm Ba(OH)2 dư vào Y thu ư c m gam k t t a. Giá tr c a m là A. 81,55. B. 104,20. C. 110,95. D. 115,85. Gi i: Quy i h n h p X thành Cu : x mol  S : y mol Theo b o toàn kh i lư ng: 64x + 32y =30,4 (13) Sơ hóa bài toán: +2 Khí NO 0 C u + H +5 O3 dư (20,16 lít, ktc) N → X  +2 S 0  Cu(OH)2 Cu2+ +Ba(OH)2 dư Dung d ch Y +6 BaSO4 SO42- \ m gam Các quá trình như ng, nh n electron: Cu0 Cu+2 + 2e ; → S+6 + ; N+5 + 3e → N+2 S 6e → x 2x y 6y 2,7 ← 0,9 Theo b o toàn electron: 2x+6y =2,7 (14) x = 0,3 Cu : 0,3 mol T (13),(14) ⇒  ⇒ Xg m   y = 0,35 S : 0,35 mol Theo b o toàn nguyên t : n Cu(OH) 2 = n Cu = 0,3mol   n BaSO 4 = n S = 0,35mol  ⇒ m = 98.0,3 + 233.0,35 ⇒ m= 110,95 ⇒ áp án C. D&3H T p chí d y và h c hóa h c, http://ngocbinh.dayhoahoc.com 6
 7. Phương pháp 8: Các d ng quy i Ví d 8: (Làm l i ví d 3) H n h p X có t kh i so v i H2 là 21,2 g m propan, propen và propin. Khi t cháy hoàn toàn 0,1 mol X. t ng kh i lư ng c a CO2 và H2O thu ư c là A. l8,60 gam. B. 18,96 gam. C. 19,32 gam. D. 20,40 gam. C : 0,3 mol ⇒ nH = 4,24 - 0,3. 12 = 0,64 mol i h n h p X thành  Quy H : y mol Sơ cháy: C +O2 ,t o CO 2  → H H 2 O T ng kh i lư ng CO2 và H2O thu ư c là: m= 44. 0,3 + 18. 0,32 = 18,96 gam ⇒ áp án B. Ví d 9: (Làm l i ví d 4) Nung m gam b t Cu trong oxi thu ư c 24,8 gam h n h p ch t r n X g m Cu, CuO và Cu2O. Hoà tan hoàn toàn X trong H2SO4 c nóng thoát ra 4,48 lít khí SO2 duy nh t ( ktc). Giá tr c a m là A.9,6 B.14,72. C.21,12. D. 22,4. Gi i: Cu : x mol i h n h p X thành  Quy O : y mol Theo b o toàn kh i lư ng: 64x + 16y =24,8 (15) Sơ hóa bài toán : SO2 Cu  H 2SO 4 (0,2 mol) +[O] Cu    → X     →   O  Cu2+ O2- m gam 24,8 gam Các quá trình như ng, nh n electron: Cu → Cu+2 + 2e ; O0 + 2e → O-2 ; S+6 + 2e → S+4 x 2x y 2y 0,4 0,2 Theo b o toàn electron: x – y =0,2 (16) x = 0,35 T (15),(16) ⇒   y = 0,15 Cu : 0,35 mol V yXg m  O : 0,15 mol ⇒ m= 64.0,35 =22,4 D&3H T p chí d y và h c hóa h c, http://ngocbinh.dayhoahoc.com 7
 8. Phương pháp 8: Các d ng quy i ⇒ áp án D. 3. Quy i m t ch t thành nhi u ch t. Ví d 10: Khi t cháy hoàn toàn m t polime X (t o thành t ph n ng ng trùng h p gi a buta-1,3- ien và acrilo nitrin) v i lư ng oxi v a th y t o thành m t h n h p khí n ng áp su t xác nh ch a 59,1 % CO2 v th tính. T l s mol hai lo i monome là 3 3 1 3 A. B. C. D. 5 3 3 2 Gi i: Quy i polime thành 2 monome ban u C4H6 → 4CO2 + 3H2O x 4x 3x C3H3N → 3CO2 + 1,5 H2O + 0,5 N2 y 3y 1,5y 0,5y Ta có: 4x + 3y x1 = 0,591 ⇒ = ⇒ áp án C 7x + 5y y3 4. Quy i tác nhân oxi hóa Ví d 11: (Làm l i ví d 1) Nung m gam b t s t trong oxi, thu ư c 3,0 gam h n h p ch t r n X. Hòa tan h t h n h p X trong dung d ch HNO3 (dư), thoát ra 0,56 lít ( ktc) NO (là s n ph m kh duy nh t). Giá tr c a m là: A. 2,52 B. 2,22 C. 2,62 D. 2,32 Gi i: Sơ hóa bài toán: Fe  FeO  NO   dd HNO3 +[O] (0,025 mol) Fe  → X   Fe 2O3  dd Fe3+ Fe3O 4    m gam 3,0 gam Thay vai trò oxi hóa c a HNO3 b ng [O], ta có: D&3H T p chí d y và h c hóa h c, http://ngocbinh.dayhoahoc.com 8
 9. Phương pháp 8: Các d ng quy i Fe  FeO    +[O] +[O] Fe  → X    → Fe 2O 3 (*) (**) Fe 2 O 3  Fe3O 4    m gam 3 gam ây ta ã thay vai trò nh n electron c a N+5 b ng O: N+5 + → N+2 O0 + 2e → O-2 ⇔ 3e 0,075 0,025 i, s electron do N+5 nh n và O0 nh n ph i như nhau: Theo nguyên t c quy ⇒ 2nO(**) = 0,075 ⇒ nO(**) = 0,0375 Theo b o toàn kh i lư ng: m Fe 2O3 = m X + m O(**) = 3,0 + 16.0,0375 = 3,6 gam 2.3,6 i v i Fe: nFe = 2 n Fe 2O3 = = 0,045mol Theo b o toàn nguyên t 160 ⇒ m = 56.0,045 = 2,52 gam ⇒ áp án A. Ví d 12: (Làm l i ví d 4) Nung m gam b t Cu trong oxi thu ư c 24,8 gam h n h p ch t r n X g m Cu, CuO và Cu2O. Hoà tan hoàn toàn X trong H2SO4 c nóng thoát ra 4,48 lít khí SO2 duy nh t ( ktc). Giá tr c a m là A. 9,6 B. 14,72. C. 21,12. D. 22,4. Gi i: Sơ hóa bài toán: Cu  Khí SO2   H2SO4 (0,2 mol) +[O] Cu    → X CuO    →   Cu O  Dung d ch Cu2+ 2  m gam 24,8 gam Thay vai trò oxi hóa c a H2SO4 b ng [O]: Cu    +[O] +[O] Cu  → X CuO   → CuO Cu O  (*) (**) 2  m gam 24,8 gam ây ta thay vai trò nh n electron c a S+6 b ng O: D&3H T p chí d y và h c hóa h c, http://ngocbinh.dayhoahoc.com 9
 10. Phương pháp 8: Các d ng quy i S+6 + 2e → S+4 O0 + 2e → O-2 ⇔ 0,4 0,2 Theo nguyên t c quy i: nO(**) =0,2 mol. Theo b o toàn kh i lư ng: mCuO =mX + mO(**) = 24,8 + 16.0,2 =28 gam 28 ⇒m= .64 = 22,4 80 ⇒ áp án D. III. BÀI T P T LUY N Câu 1 : hoà tan hoàn toàn 2,32 gam h n h p g m FeO, Fe3O4 và Fe2O3 (trong ó s mol FeO b ng s mol Fe2O3) c n dùng v a V lít dung d ch HCl 1M. Giá tr c a V là A. 0,08. B. 0,16. C. 0,18. D. 0,23. Câu 2 : Cho 11,36 gam h n h p g m Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 Ph n ng h t v i dung d ch HNO3 loãng (dư), thu ư c 1,344 lít khi NO (s n ph m kh duy nh t ktc) và dung d ch X. Cô c n dung d ch X thu ư c m gam mu i khan Giá tr c a m là A. 49,09. B. 38,72. C. 35,50. D. 34,36. Câu 3 : Oxi hoá ch m m gam Fe ngoài không khí thu ư c 12 gam h n h p X g m FeO, Fe3O4 Fe2O3 và Fe dư. Hoà tan hoàn toàn X trong HNO3 thu ư c 2,24 lít NO (ch t kh duy nh t, o ktc) . Giá tr m là A. 7,57. B. 7,75. C. 10,08. D. 10,80. Câu 4 : t cháy 6,72 gam b t Fe trong không khí dư ư c m gam h n h p X g m FeO, Fe3O4 Fe2O3 và Fe dư. hoà tan X c n dùng v a h t 255ml dung d ch ch a HNO3 2M thu ư c V lít khí NO2 (S n ktc). Giá tr c a m, V l n lư t là ph m kh duy nh t, o A. 8,4 và 3,360. B. 8,4 và 5,712. C. 10,08 và 3,360. D. 10,08 và 5,712. Câu 5 : H n h p X g m Mg, MgS và S. Hoà tan hoàn toàn m gam X trong HNO3 c, nóng thu ư c 2,912 lít khí N2 duy nh t ( ktc) và dung d ch Y. Thêm Ba(OH)2 dư vào Y ư c 46,55 gam k t t a. Giá tr c a m là A. 4,8. B. 7,2. C. 9,6. D. 12,0. Câu 6 : Cho 18,5 gam h n h p g m Fe và Fe3O4 vào 200ml HNO3 un nóng. Sau ph n ng thu ư c 2,24 lít khí NO duy nh t ( ktc), dung d ch X và còn l i 1,46 gam kim lo i ch a tan. N ng mol c a dung d ch HNO3 ã dùng là A. 2,7M. B. 3,2M. C. 3,5M. D. 2,9M. D&3H T p chí d y và h c hóa h c, http://ngocbinh.dayhoahoc.com 10
 11. Phương pháp 8: Các d ng quy i Câu 7 : Hoà tan hoàn toàn m gam h n h p X g m Fe, FeCl2 , FeCl3 trong H2SO4 c nóng, thoát ra 4,48 lít khí SO2 duy nh t ( ktc) và dung d ch Y . Thêm NH3 dư vào Y thu ư c 32,1 gam k t t a. Gi tr m là A. 16,8. B. 17,75. C. 25,675. D. 34,55. Câu 8 : Hoà tan hoàn toàn 34,8 gam m t oxit s t d ng FexOy trong dung d ch H2SO4 c nóng. Sau ph n ng thu ư c 1,68 lít khí SO2 (s n ph m kh duy nh t o ktc). Oxit FexOy là A. FeO. B. Fe3O4 C. FeO ho c Fe3O4 D. Fe2O3 Câu 9 : Hoà tan hoàn toàn 25,6 gam ch t r n X g m Fe , FeS, FeS2 và S b ng dung d ch HNO3 dư, ktc ra V lít khí NO duy nh t ( ktc) và dung d ch Y . Thêm Ba(OH)2 dư vào Y thu ư c 126,25 gam k t t a. Giá tr c a V là A. 17,92. B. 19,04. C. 24,64. D. 27,58. Câu 10 : Cho h n h p X g m FeO, Fe2O3 , Fe3O4 v i s mol b ng nhau. L y a gam X cho ph n ng v i CO nung nóng sau ph n ng trong bình còn l i 16,8 lít h n h p r n Y. Hoà tan hoàn toàn Y trong H2SO4 c, nóng thu ư c 3,36 lít khí SO2 duy nh t ( ktc). Giá tr c a a và s mol H2SO4 ã ph n ng l n lư t là A. 19,20 và 0,87. B. 19,20 và 0,51. C. 18,56 và 0,87. D. 18,56 và 0,51. Câu 11 : H n h p X có t kh i so v i H2 là 27,8 g m butan, metylxiclopropan, but-2-en, etylaxetilen và t cháy hoàn toàn 0,15 mol X, t ng kh i lư ng c a CO2 và H2O thu ư c là ivinyl. Khi A. 34,50 gam. B. 36,66 gam. C. 37,20 gam. D. 39,90 gam. Câu 12 : Hoà tan hoàn toàn 14,52 gam h n h p X g m NaHCO3 , KHCO3 và MgCO3 trong dung d ch HCl dư, thu ư c 3,36 lít khí CO2 ( ktc). Kh i lư ng mu i KCl t o thành trong dung d ch sau ph n ng là A. 8,94 gam. B. 16, 7 gam. C. 7,92 gam. D. 12,0 gam. Câu 13 : Cho 13,92 gam h n h p X g m Cu và m t oxit s t vào dung d ch HNO3 loãng dư thu ư c ktc). Cô c n dung d ch sau ph n ng thu ư c 42,72 gam 2,688 lít khí NO (s n ph m kh duy nh t, o mu i khan. Công th c c a oxit s t là A. FeO. B. Fe3O4 C. Fe2O3 D. Fe3O4 ho c FeO. Câu 14 : Cho 9,12 gam h n h p g m FeO, Fe2O3 , Fe3O4 tác d ng v i dung d ch HCl (dư). Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, ư c dung d ch Y ; cô c n Y thu ư c 7,62 gam FeCl2 và m gam FeCl3 . Giá tr c a m là A. 4,875 . B. 9,60. C. 9,75. D. 4,80. ÁP ÁN 1A 2B 3C 4A 5C 6B 7D 8B 9C 10D 11B 12A 13A 14C D&3H T p chí d y và h c hóa h c, http://ngocbinh.dayhoahoc.com 11

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản