intTypePromotion=1
ADSENSE

phương pháp bảo toàn điện tích trong hoá học

Chia sẻ: Lê Quốc Huy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

233
lượt xem
58
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương pháp định luật bảo toàn điện tích. I. Nội dung phương pháp . 1. Trong phản ứng trao đổi ion của dung dịch chất điện li trên cơ sở của định luật bảo toàn điện tích ta thấy có bao nhiêu điện tích tích dương hoặc điện tích âm của các ion chuyển vào trong kết tủa hoặc khi tách ra khỏi dung dịch thì phải trả lại cho dung dịch bấy nhiêu điện tích âm hoặc điện tích dương nguồn : http://hochoahoc.com...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: phương pháp bảo toàn điện tích trong hoá học

  1. GV: Lê Quốc Huy SĐT : 0966289968 Ph-¬ng ph¸p ®Þnh luËt b¶o toµn ®iÖn tÝch. I. Néi dung ph-¬ng ph¸p . 1. Trong ph¶n øng trao ®æi ion cña dung dÞch chÊt ®iÖn li trªn c¬ së cña ®Þnh luËt b¶o toµn ®iÖn tÝch ta thÊy cã bao nhiªu ®iÖn tÝch tÝch d-¬ng hoÆc ®iÖn tÝch ©m cña c¸c ion chuyÓn vµo trong kÕt tña hoÆc khi t¸ch ra khái dung dÞch th× ph¶i tr¶ l¹i cho dung dÞch bÊy nhiªu ®iÖn tÝch ©m hoÆc ®iÖn tÝch d-¬ng. 2.Tæng ®iÖn tÝch d-¬ng b»ng tæng ®iÖn tÝch ©m. Hay tæng sè mol ®iÖn tÝch d-¬ng b»ng tæng sè mol ®iÖn tÝch ©m. 3. Trong c¸c ph¶n øng oxi hãa khö th× tæng sè mol e do c¸c chÊt khö nh-êng b»ng tæng sè mol e do c¸c chÊt oxi hãa nhËn. 4. Mét hçn hîp nhiÒu kim lo¹i cã hãa trÞ kh«ng ®æi vµ cã khèi l-îng cho tr-íc sÏ ph¶i nh-êng mét sè e kh«ng ®æi cho bÊt kú t¸c nh©n oxi hãa nµo. II. Ph¹m vi sö dông. §Þnh luËt b¶o toµn ®iÖn tÝch ®-îc ¸p dông trong c¸c tr-êng nguyªn tö, ph©n tö dung dÞch trung hoµ ®iÖn. X¸c ®Þnh khèi l-îng chÊt r¾n sau khi c« c¹n mét dung dÞch khi biÕt sè mol cña c¸c ion trong dung dÞch, x¸c ®Þnh l-îng mol, nång ®é…cña ion nµo ®ã khi biÕt l-îng cña ion kh¸c. III. Bµi to¸n ¸p dông. Bµi to¸n 1. ( TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H C§- Khèi A- 2008). Cho 11.36 gam hçn hîp gåm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 ph¶n øng hÕt víi dd HNO3 lo·ng d- thu ®-îc 1.344 lÝt khÝ NO (s¶n phÈm khö duy nhÊt ë đktc) vµ dung dịch X. C« c¹n dung dÞch X sau ph¶n øng ®-îc m gam muèi khan. Gi¸ trÞ m lµ: A. 34.36 gam. B. 35.50 gam. D. 38.72 gam. C. 49.09 gam Bµi gi¶i. 1, 344  n NO   0, 06mol; nFe = m/56 mol 22, 4 11,36  m Dùa vµo §LBTKL ta cã: mO  11,36  m  n O  mol 16 Fe  Fe3  3e m 3m  mol; 56 56 O 2  2e  O 11,36  m 2(11,36  m)  16 16 5 2 N  3e  N ...0,18  0,06mol ¸p dông §LBT§T Đề-hóa.vn – Hóa học là Cuộc sống 1
  2. GV: Lê Quốc Huy SĐT : 0966289968 2(11,36  m) 3m  0,18   m  8,96gam 56 16 m muoi  m Fe  m NO   8,96  62.3.n Fe  3 8.96  8,96  62.3.  38,72 gam  D dung 56 C¸ch 2: ¸p dông c«ng thøc gi¶i nhanh. 7.m hh  56.n e 7.11,36  56.0,06.3 m Fe    8,96gam 10 10 8,96 n Fe( NO3 )3  n Fe   0,16mol, m Fe( NO3 )3  0,16.242  38,72gam 56 => D ®óng C¸ch 3. LÊy c¸c ®¸p ¸n ®em chia cho khèi l-îng mol cña muèi lµ 242 th× c¸c sè ®Òu lÏ nh-ng chØ cã ®¸p ¸n D lµ sè kh«ng lÏ lµ 0,16 Chóng ta cã thÓ gi¶i nhiÒu c¸ch kh¸c nhau, song t¸c gi¶ chØ gi¶i minh häa theo ph-¬ng ph¸p ®ã. Bµi to¸n 2. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H C§ Khèi B- 2007) Nung m gam bét Fe trong oxi thu ®-îc 3 gam chÊt r¾n X. hµo btan hÕt hçn hîp X trong dung dÞch HNO 3 d- thu ®-îc 5,6 lÝt NO ( ®ktc) (lµ s¶n phÈm khö duy nhÊt). Gi¸ trÞ cña m lµ: A. 2,52 gam B. 2,22 gam C. 2,62 gam D. 2,32 gam. Bµi gi¶i. 0,56 56  n NO   0,025mol; n Fe  mol nFe = m/56 mol 22, 4 m 3 m Dùa vµo §LBTKL ta cã: mO  3  m  n O  mol 16 Fe  Fe3  3e m 3m  mol; 56 56 O 2   O 2e 3 m 2(3  m)  16 16 5 2 N  3e  N ...0,075  0,025mol ¸p dông §LBT§T 2(3  m) 3m  0,075   m  2,52gam =>A ®óng. 56 16 C¸ch 2: ¸p dông c«ng thøc gi¶i nhanh. Đề-hóa.vn – Hóa học là Cuộc sống 2
  3. GV: Lê Quốc Huy SĐT : 0966289968 7.mhh  56.n e 7.3  56.0,025.3 mFe    2,52gam => A ®óng 10 10 Bµi to¸n 3. LÊy 7,88 gam hçn hîp gåm 2 kim lo¹i ho¹t ®éng X, Y cã hãa trÞ kh«ng ®æi chia thµnh 2 phÇn b»ng nhau: - PhÇn 1 nung trong «xi d- ®Ó «xi hãa hoµn toµn thu ®-îc 4,74 hçn hîp 2 «xÝt. - PhÇn 2 hßa tan hoµn toµn trong dung dÞch chøa 2 axit HCl vµ H2SO4 lo·ng thu ®-îc V lÝt khÝ (®ktc). Gi¸ trÞ V lµ: A. 1,12 lÝt B. 2,24 lÝt C. 1,68 lÝt D. 3,36 lÝt. Bµi gi¶i. Khèi l-îng mçi phÇn: 7,88:2=3,94 gam. Sè mol O kÕt hîp víi 3,94 gam hçn hîp kim lo¹i: 4,74  3,94  0,05mol 16 Qu¸ tr×nh t¹o «xit: O  2e  O2 0,05  0,1mol Theo §LBT§T th× ë phÇn 2: 2H   2e  H 2 ......0,1mol  0,05mol VËy VH2  0,05.22, 4  1,12  A dung Bµi to¸n 4. Dung dÞch X cã chøa 5 ion: Mg2+, Ba2+, Ca2+, 0.1 mol Cl -. vµ 0.2 mol NO3-, thªm dÇn V ml dung dÞch Na2CO3 1 M vµo X ®Õn khi ®-îc l-îng kÕt tña lín nhÊt. Gi¸ trÞ V ml lµ: A. 450 ml B. 600 ml C. 300 ml D. 150 ml Bµi gi¶i. Ph-¬ng tr×nh ion rót gän xÉy ra: Mg 2+ + CO32- = MgCO3 . Ba 2+ + CO32- = BaCO3 . Ca 2+ + CO32- = CaCO3 . Khi ph¶n øng kÕt thóc c¸c kÕt tña t¸ch khái dung dịch, phÇn dung dịch chøa Na+, Cl- vµ NO-3 . §Ó trung hoµ vÒ ®iÖn tÝch th× nNa  nCl   nNO  0,3mol 3 n Na  0,3 VddNa 2CO3    0,15lit  150ml => D ®óng. 2.  Na   2   Chó ý: n Na  + Na 2CO3  2.Na   CO3  n Na 2CO3   0.15mol 2 2 n Na  0,3 + NÕu VNa 2CO3    0,3lit  300ml  C sai  Na   1   Đề-hóa.vn – Hóa học là Cuộc sống 3
  4. GV: Lê Quốc Huy SĐT : 0966289968 2n Na  0,3.2 + NÕu VNa 2CO3    0,6lit  600ml  B sai  Na   1   Bµi to¸n 5. Chia hçn hîp hai kim lo¹i X vµ Y cã ho¸ trÞ kh«ng ®æi thµnh hai phÇn b»ng nhau: + PhÇn mét tan hÕt trong dung dÞch HCl t¹o ra 1.792 lÝt H2 (®ktc) + PhÇn hai nung trong kh«ng khÝ ®Õn khèi l-îng kh«ng ®æi thu ®-îc 2.84 gam chÊt r¾n. Khèi l-îng gam hçn hîp hai kim lo¹i ban ®Çu lµ: A. 3.12 gam B. 1.56 gam C. 0.56 gam D. 4.4 gam Bµi gi¶i: Ta cã: ®iÖn tÝch cña hai kim lo¹i X vµ Y trong hai phÇn lµ kh«ng ®æi, nªn ®iÖn tÝch ©m trong hai phÇn còng b»ng nhau, do vËy sè mol ®iÖn tÝch hai phÇn còng nh- nhau. n Cl (muoi) 1,792 n O(oxit)   n H2   0,08mol 2 22,4  m kimloai  mO  m kimloai  2,84  16.0,04  1,56gam Do O2- 2Cl- nªn: moxit m honhop  1,56.2  3,12gam  A dung Chó ý: + NÕu mhonhop  1,56  B sai . Do chØ cã muèi mét phÇn +NÕu m  2,84  32.0,08  0,28gam  mhonhop  0,56gam  C sai + NÕu m  2,84  16.0,04  2,2gam  mhonhop  4,4gam  D sai Bµi to¸n 6. Dung dÞch X chøa c¸c ion: CO32-, SO32-, SO42- vµ 0,1 mol HCO3- , 0,3 mol Na+ . Thªm V lÝt dung dÞch Ba(OH)2 1 M vµo dung dÞch A thu ®-îc l-îng khèi l-îng kÕt tña lín nhÊt. Gi¸ trÞ cña V lÝt lµ: D. 0,15 lÝt A. 0,4 lÝt B. 0,2 lÝt C. 0,1 lÝt Bµi gi¶i: Ta cã:  Ba 2   1M, OH    2M . ®Ó thu ®-îc l-îng kÕt tña lín nhÊt th× cÇn 0,1 mol     OH- ®Ó t¸c dông hÕt HCO3- . HCO3  OH  CO3  H2O  2 MÆt kh¸c cÇn 0,3 mol OH- ®Ó trung hßa Na+, nh- vËy cÇn tæng sè mol 0,4 OH- =0,4 mol=> VBa(OH)2   0,2lit  D dung . 2 0,4 Chó ý: + NÕu VBa(OH)2   0,4lit  A sai 1 0,2 + NÕu VBa(OH)2   0,1 lit  C sai 2 0,3 + NÕu VBa(OH)2   0,15 lit  D sai . 2 Bµi to¸n 7. Mét dung dÞch cã chøa x mol K+, y mol Fe3+, z mol Cl- vµ t mol SO42-. BiÓu thøc C liªn hÖ gi÷a x, y, z, t lµ: A. x+3y= z+2t B. x+y= z+t C. x+z= 3y+2t D. 3y+z = x+2t Bµi gi¶i ¸p dông ph-¬ng ph¸p ®Þnh luËt b¶o toµn ®iÖn tÝch : tæng sè mol ®iÖn tÝch d-¬ng b»ng tæng sè mol ®iÖn tÝch ©m. 1.n K  3.n Fe3  1.n Cl  2.nSO2 => x + 3y = z + 2t  A (§óng). Ta cã 4 Đề-hóa.vn – Hóa học là Cuộc sống 4
  5. GV: Lê Quốc Huy SĐT : 0966289968 Bµi to¸n 8. Cho tan hoµn toµn 15,6 gam hçn hîp Al vµ Al2O3 trong 500 ml dung dÞch NaOH 1M thu ®-îc 6,72 lÝt H2 (®ktc) vµ dung dÞch X . ThÓ tÝch HCl 2 M cÇn cho vµo X ®Ó thu ®-îc kÕt tña lín nhÊt lµ : A. 0,25 lÝt. B. 0,35 lÝt. C. 0,5 lÝt. D. 0,244 lÝt. Bµi gi¶i: Trong dung dÞch X chøa AlO2- vµ OH- (nÕu d-). Dung dÞch X trung hßa vÒ ®iÖn tÝch nªn. n AlO  n OH  n Na   0,5mol khi cho axit HCl vµo dung dÞch X ta cã ptp- sau: 2 H+ + OH-  H2O H+ + AlO2- + H2O  Al(OH)3  §Ó thu ®-îc kÕt qu¶ lín nhÊt th× 0,5 n H  n AlO  n OH  0,5mol  VHCl   0,25lit  A dung 2 2 Chó ý : NÕu sö dông ph-¬ng ph¸p nµy th× sÏ thõa d÷ kiÖn vµ ta cã thÓ sö dông nhiÒu ph-¬ng ph¸p kh¸c ®Ó kiÓm tra kÕt qu¶. Bµi to¸n 9. Cho tan hoµn toµn 10 gam hçn hîp Mg vµ Fe trong dung dÞch HCl 4M thu ®-îc 5,6 lÝt H2 ( ®ktc) vµ dung dÞch X. §Ó kÕt tña hoµn toµn c¸c ion trong X cÇn 300 ml du ng dÞch NaOH 2M. ThÓ tÝch HCl ®· dïng lµ: D. 0,15 lÝt. A. 0,168 B. 0,224 C. 0,112 Bµi gi¶i Khi cho 0,6 mol NaOH vµo dung dÞch X chø Mg2+ , Fe3+, H+( nÕu d-) t¸ch ra khái dung dÞch X. Dung dÞch t¹o thµnh chøa Cl- ph¶i trung hßa víi 0,6 mol Na+ 0,6 n Cl  n Na   0,6mol  VHCl   0,15lit  D dung 4 Bµi to¸n 10. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H C§ Khèi A- 2007) Mét dung dÞch chøa 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+ , x mol Cl- vµ y mol SO42- . Tæng khèi l-îng c¸c muèi tan cã trong dung dÞch lµ 5,435 gam . Gi¸ trÞ cña x , y lÇn l-ît lµ: A. 0,03 vµ 0,02. B. 0,05 vµ 0,01 C. 0,01 vµ 0,03 D. 0,02 vµ 0,0,5 Bµi gi¶i ¸p dông §LBT§T : x + 2y = 0,02 . 2 + 0,03 = 0,07 (1) MÆt kh¸c khèi l-îng muèi b»ng tæng khèi l-îng c¸c ion . => 64 . 0,2 + 0,03 . 39 + 35,5.x + 96.y = 5,435 (2)  35,5x + 96y = 2,085 (3) , Tõ (1) vµ (3)  x = 0,03 , y = 0,02  A ®óng. Bµi to¸n 11. Mét dung dÞch chøa 0,1 mol Fe2+, 0,2 mol Al3+ cïng 2 lo¹i anion x mol Cl- vµ y mol SO42- . Tæng khèi l-îng c¸c muèi tan cã trong dung dÞch lµ 46,9 gam . Gi¸ trÞ cña x , y lÇn l-ît lµ: B. 0,2 vµ 0,3 A. 0,4 vµ 0,2. C. 0,3 vµ 0,25 D. 0,1 vµ 0,35 Bµi gi¶i ¸p dông §LBT§T : x + 2y = 0,1.2 + 0,2.3 = 0,8 (1) MÆt kh¸c khèi l-îng muèi b»ng tæng khèi l-îng c¸c ion . => 0,1.56 + 0,2 .27+ 35,5.x + 96.y = 46,9 (2)  35,5x + 96y = 35,9 (3) , Tõ (1) vµ (3)  x = 0,2 , y = 0,3  B ®óng. Bµi to¸n 12. Mét dung dÞch chøa 0,39 gam K+, 0,54gam Al3+ cïng 2 lo¹i anion 1,92 gam SO42- vµ ion NO3- . NÕu c« c¹n dung dÞch th× sÏ thu ®-îc khèi l-îng muèi khan lµ: A. 4,71 gam B. 3,47 gam C. 4,09 gam D. 5,95 gam Đề-hóa.vn – Hóa học là Cuộc sống 5
  6. GV: Lê Quốc Huy SĐT : 0966289968 Bµi gi¶i n K  0,01mol, n Al3  0,02mol , nSO2  0,02mol 4 ¸p dông §LBT§T : 0,01 + 0,02.3 = 0,02 + nNO3- => nNO3-=0,03 mol mµ mmuoi  mK   mAl3  mSO2  m NO  4 3  0,39  0,54  1,92  62.0,03  4,71gam  A dung Chó ý: - NÕu n NO  0,01  0,02  0,02  0,01mol  mmuoi  3,47gam  B sai 3 - NÕu n NO  0,02mol  mmuoi  4,09gam  C sai 3 - NÕu n NO  0,01  0,02  0,02  0,05mol  mmuoi  5,95gam  D sai . 3 Bµi to¸n 13. Mét dung dÞch X chøa a mol Na+, b mol HCO3- , c mol CO2-3 , d mol SO42- . §Ó thu ®-îc kÕt tña lín nhÊt cÇn dïng V lÝt dung dÞch Ba(OH)2 nång ®é y mol/lÝt. Gi¸ trÞ cña y mol/lÝt theo c¸c gi¸ trÞ a, b, c, d lµ: Bµi gi¶i ab ab A. y  B. y  V 2V bcd bcd C. y  D. y  V 2V Ph-¬ng tr×nh ph¶n øng xÉy ra: OH - + HCO3- = H 2O+CO3 .(1) 2- Ba 2+ + CO32- = BaCO3.(2) Ba 2+ + SO 4 2- = BaSO 4 .(3) Sau khi c¸c ph¶n øng xÉy ra th× trong dung dÞch A chØ cßn l¹i a mol Na+. ¸p dông §LBT§T th× sè mol OH- cñng ph¶i b»ng a mol. MÆt kh¸c sè mol OH- ë ph-¬ng tr×nh (1) còng ph¶i b¾ng b mol, nªn sè mol OH- ban ®Çu lµ (a+b) mol Ba(OH) 2 =Ba 2+ +2OH - (4) y.Vmol..................2y.Vmol ab =>2y.V=a  b  y   B dung 2V Chó ý: + Tõ (1) n NO - =b mol, tu(2) n CO 2- =c mol, tu(3) n SO 2- =d mol 3 3 4 b+c+d  C sai =>y.V=b+c+d=>y= V b+c+d  D sai + NÕu 2y.V=b+c+d=>y= 2V a+b  A sai + NÕu tõ (4) y.V=a+b=>y= V IV. Bµi tËp tù gi¶i. Đề-hóa.vn – Hóa học là Cuộc sống 6
  7. GV: Lê Quốc Huy SĐT : 0966289968 Bµi 1. Cho 20 gam hçn hîp X gåm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 tan võa hÕt trong 700 ml dung dÞch HCl 1 M thu ®− îc 3,36 lÝt H2 (®ktc) vµ dung dÞch D. Cho dung dÞch D t¸c dông víi NaOH d− , läc kÕt tña vµ nung trong kh«ng khÝ ®Õn khèi l− îng kh«ng ®æi thu ®− îc chÊt r¾n Y. Khèi l− îng Y lµ: D. 24 gam A. 22 gam B. 28 gam C. 30 gam Bµi 2. Trén 100 ml dung dÞch AlCl3 1 M víi 200 ml dung dÞch NaOH 1,8 M thu ®− îc kÕt tña A vµ dung dÞch D. 1. Khèi l− îng kÕt tña A lµ B. 3,12 gam A.3,9 gam C. 4,68 gam D. 2,34 gam 2. Nång ®é mol cña c¸c chÊt trong dung dÞch D lµ B. NaCl 1 M vµ NaAlO2 0,2 M A. NaCl 0,1 M vµ NaAlO2 0,2 M C. NaCl 1M vµ NaAlO2 2 M D. NaCl 1,8 M vµ NaAlO2 1 M Bµi 3: (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H- C§ - KB - 2007). Cho 200ml dung dÞch AlCl3 1,5M t¸c dông víi V lÝt dung dÞch NaOH 0,5M, l-îng kÕt tña thu ®-îc lµ 15,6 gam, gi¸ trÞ lín nhÊt cña V lÝt lµ: C: 2 A: 1,2 B: 1,8 D: 2,4 Bµi 4: Hßa tan hoµn toµn mét «xit s¾t FexOy b»ng dung dÞch H2SO4 ®Æc nãng thu ®-îc 2,24 lÝt khÝ SO2 duy nhÊt (®ktc) vµ dung dÞch muèi Y, c« c¹n dung dÞch muèi Y c©n nÆng 120 gam chÊt r¾n khan. C«ng thøc ph©n tö cña «xit s¾t lµ: C. Fe3O4 A. FeO B. Fe2O3 D. Kh«ng x¸c ®Þnh ®-îc Bµi 5: Nung y mol Fe trong kh«ng khÝ mét thêi gian thu ®-îc 16,08 gam hçn hîp A gåm 4 chÊt r¾n gåm Fe vµ c¸c «xit s¾t. hßa tan hÕt l-îng hçn hîp A trªn b»ng dung dÞch HNO 3 lo·ng d- thu ®-îc 672 ml khÝ NO duy nhÊt(®ktc) vµ dung dÞch muèi. Gi¸ trÞ cña lµ y: A. 0.291 mol B. 0,232 mol. C. 0,426 mo l D. 36,8 mol Bµi 6: Hßa tan m gam hçn hîp A gåm 4 chÊt r¾n gåm Fe vµ c¸c «xit s¾t b»ng dung dÞch HNO 3 d- thu ®-îc 4,48 lit khÝ NO2 duy nhÊt(®ktc) vµ 145,2 gam muèi khan. Gi¸ trÞ cña lµ m gam: B. 32 gam. A. 44 gam C. 58 gam D. 22 gam Bµi 7: (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H-C§ - KA – 2008). Cho V lÝt dung dÞch NaOH 2M vµo dung dÞch chøa 0,1mol Al2(SO4)3 vµ 0,1mol H2SO4 ®Õn khi ph¶n øng hoµn toµn, thu ®-îc 7,8 gam kÕt tña. Gi¸ trÞ lín nhÊt cña V ®Ó thu ®-îc l-îng kÕt tña trªn lµ: D: 0,45 A: 0,05 B: 0,25 C: 0,35 Bµi 8: Cho 3,42 gam Al2(SO4)3 vµo 50ml dung dÞch NaOH, thu ®-îc 1,56gam kÕt tña vµ dung dÞch X. Nång ®é M cña dung dÞch NaOH lµ: B: 1,2 A: 0,6 C: 2,4 D: 3,6 Bµi 9: Hoµ tan hÕt m gam hçn hîp X gåm FeO, Fe2O3 và Fe3O4 b»ng HNO3 thu ®-îc 2.24 lÝt khÝ mµu n©u duy nhÊt (đktc). C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng ®-îc 96.8 gam muèi khan. Gi¸ trÞ m lµ: B. 31.2 gam. A. 55.2 gam. C. 23.2 gam D. 46.4 gam. Bµi 10: Hoµ tan 52.2 gam hh X gåm FeO, Fe2O3 và Fe3O4 b»ng HNO3 ®Æc, nãng thu ®-îc 3.36 lÝt khÝ NO2 (đktc). C« c¹n dd sau ph¶n øng ®-îc m gam muèi khan. Gi¸ trÞ m lµ: B. 161.535 gam. A. 36.3 gam. C. 46.4 gam D. 72.6 gam. Bµi 11: (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H C§- Khèi A-2008). Nung nãng m gam hçn hîp Al vµ Fe2O3 (trong m«i tr-êng kh«ng cã kh«ng khÝ) ®Õn ph¶n øng xÉy ra hoµn toµn thu ®-îc hçn hîp r¾n Y, chia Y thµnh hai phÇn b»ng nhÇn b»ng nhau: - PhÇn 1 t¸c dông víi H2SO4 lo·ng d- sinh ra 3.08 lÝt khÝ hi®r« (®ktc). - PhÇn 2 t¸c dông NaOH d- sinh ra 0.84 lÝt khÝ hi®r« (®ktc). Gi¸ trÞ m gam lµ: A. 22.75 B. 21.40 C. 29.40 D. 29.43 . Đề-hóa.vn – Hóa học là Cuộc sống 7
  8. GV: Lê Quốc Huy SĐT : 0966289968 Bµi 12. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H C§- Khèi A-2007). Hoµ tan hoµn toµn 12 gam hçn hîp Fe vµ Cu ( tØ lÖ mol 1:1) b»ng HNO3 thu ®-îc V lÝt hçn hîp khÝ X gåm NO vµ NO2 (®ktc) vµ dung dịch Y ( chØ chøa 2 muèi vµ axit d- ). TØ khèi cña X so víi H2 b»ng 19. Gi¸ trÞ V lÝt lµ: A. 2.24 D. 5.60. B. 3.36. C. 4.48 Đề-hóa.vn – Hóa học là Cuộc sống 8
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2