intTypePromotion=3

Phương pháp điều chế kim loại (Hồ Chí Tuấn - ĐH Y HN)

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
120
lượt xem
14
download

Phương pháp điều chế kim loại (Hồ Chí Tuấn - ĐH Y HN)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phương pháp điều chế kim loại (hồ chí tuấn - đh y hn)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp điều chế kim loại (Hồ Chí Tuấn - ĐH Y HN)

  1. Phương pháp ði u ch kim lo i Biên so n H Chí Tu n - ðH Y Hà N i ðI U CH KIM LO I I – NGUYÊN T C ðI U CH KIM LO I Trong t nhiên ch có m t s r t ít kim lo i tr ng thái t do, h u h t các kim lo i t n t i d ng ion trong các h p ch t hóa h c. Mu n chuy n hóa nh ng ion này thành kim lo i ta th c hi n quá trình kh ion kim lo i: Mn+ + ne → M II – M T S PHƯƠNG PHÁP ðI U CH KIM LO I 1. Phương pháp th y luy n - Phương pháp th y luy n còn g i là phương pháp ư t, ñư c dùng ñ ñi u ch nh ng kim lo i có ñ ho t ñ ng hóa h c th p như Au, Ag, Hg, Cu… - Cơ s c a phương pháp này là dùng nh ng dung d ch thích h p, như dung d ch H2SO4, NaOH, NaCN…ñ hòa tan kim lo i ho c h p ch t c a kim lo i và tách ra kh i ph n không tan có trong qu ng. Sau ñó các ion kim lo i trong dung d ch ñư c kh b ng kim lo i có tính kh m nh hơn, như Fe, Zn… Ví d 1: Ngư i ta ñi u ch Ag b ng cách nghi n nh qu ng b c sunfua Ag2S, x lí b ng dung d ch NaCN, r i l c ñ thu ñư c dung d ch mu i ph c b c: Ag2S + 4NaCN → 2Na[Ag(CN)2] + Na2S Sau ñó, ion Ag+ trong ph c ñư c kh b ng kim lo i Zn: Zn + 2Na[Ag(CN)2] → Na2[Zn(CN)4] + 2Ag Ví d 2: Vàng l n trong ñ t ñá có th hòa tan d n trong dung d ch NaCN cùng v i oxi c a không khí, ñư c dung d ch mu i ph c c a vàng: 4Au + 8NaCN + O2 + 2H2O → 4Na[Au(CN)2] + 4NaOH Sau ñó, ion Au3+ trong ph c ñư c kh b ng kim lo i Zn: Zn + 2Na[Au(CN)2] → Na2[Zn(CN)4] + 2Au 2. Phương pháp nhi t luy n - Phương pháp nhi t luy n ñư c ng d ng r ng rãi trong công nghi p ñ ñi u ch nh ng kim lo i có ñ ho t ñ ng hóa h c trung bình như Zn, Cr, Fe, Sn, Pb,… - Cơ s c a phương pháp này là kh nh ng ion kim lo i trong các h p ch t nhi t ñ cao b ng các http://ebook.here.vn - Thư vi n Bài gi ng, ð thi tr c nghi m
  2. ch t kh m nh như C, CO, H2 ho c Al, kim lo i ki m ho c ki m th Ví d : PbO + C Pb + CO Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2 WO3 + 3H2 W + 3H2O TiCl4 + 4Na Ti + 4NaCl V2O5 + 5Ca 2V + 5CaO Các ph n ng dùng kim lo i ki m và kim lo i ki m th làm ch t kh ñ u ph i th c hi n trong môi trư ng khí trơ ho c chân không - Trư ng h p qu ng là sunfua kim lo i như Cu2S, ZnS, FeS2…thì ph i chuy n sunfua kim lo i thành oxit kim lo i. Sau ñó kh oxit kim lo i b ng ch t kh thích h p Ví d v i ZnS: 2ZnS + 3O2 2ZnO + 2SO2 ZnO + C Zn + CO - ð i v i kim lo i khó nóng ch y như Cr, ngư i ta dùng Al làm ch t kh (ph n ng nhi t nhôm). Ph n ng nhi t nhôm t a nhi t m nh, lư ng nhi t t o ra ñư c s d ng ñ ñun nóng ch y Cr2O3, nh v y gi m ñư c chi phí cho nhiên li u: Cr2O3 + 2Al 2Cr + Al2O3 - ð i v i nh ng kim lo i kém ho t ñ ng như Hg, Ag ch c n ñ t cháy qu ng cũng thu ñư c kim lo i mà không c n dùng ch t kh HgS + O2 Hg + SO2 3. Phương pháp ñi n phân - Phương pháp ñi n phân là phương pháp v n năng, ñư c dùng ñ ñi u ch h u h t các kim lo i, t nh ng kim lo i có ñ ho t ñ ng hóa h c cao ñ n trung bình và th p - Cơ s c a phương pháp này là dùng dòng ñi n m t chi u ñ kh các ion kim lo i. Tác nhân kh là c c ( – ) m nh hơn nhi u l n tác nhân kh là ch t hóa h c - ði u ch kim lo i có tính kh m nh như Li, Na, K, Al…b ng cách ñi n phân nh ng h p ch t (mu i, bazơ, oxit) nóng ch y c a chúng Ví d : Sơ ñ thùng ñi n phân NaCl nóng ch y ñ ñi u ch Na http://ebook.here.vn - Thư vi n Bài gi ng, ð thi tr c nghi m
  3. - Nguyên li u là NaCl tinh khi t - C c dương làm b ng than chì, c c âm b ng thép - ði u ch kim lo i có tính kh trung bình và y u như Zn, Cu,..b ng cách ñi n phân dung d ch mu i c a chúng (xem thêm bài ñi n phân) Ví d : ZnBr2 Zn + Br2 2CuSO4 + 2H2O 2Cu + 2H2SO4 + O2 http://ebook.here.vn - Thư vi n Bài gi ng, ð thi tr c nghi m
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản