Phương pháp điểu chế kim loại -Hồ Chí Tuấn

Chia sẻ: Trần Bá Trung5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
207
lượt xem
93
download

Phương pháp điểu chế kim loại -Hồ Chí Tuấn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

" Phương pháp điểu chế kim loại -Hồ Chí Tuấn " là tài liệu nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập hoá học một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp điểu chế kim loại -Hồ Chí Tuấn

  1. Phương pháp ði u ch kim lo i Biên so n H Chí Tu n - ðH Y Hà N i ðI U CH KIM LO I I – NGUYÊN T C ðI U CH KIM LO I Trong t nhiên ch có m t s r t ít kim lo i tr ng thái t do, h u h t các kim lo i t n t i d ng ion trong các h p ch t hóa h c. Mu n chuy n hóa nh ng ion này thành kim lo i ta th c hi n quá trình kh ion kim lo i: Mn+ + ne → M II – M T S PHƯƠNG PHÁP ðI U CH KIM LO I 1. Phương pháp th y luy n - Phương pháp th y luy n còn g i là phương pháp ư t, ñư c dùng ñ ñi u ch nh ng kim lo i có ñ ho t ñ ng hóa h c th p như Au, Ag, Hg, Cu… - Cơ s c a phương pháp này là dùng nh ng dung d ch thích h p, như dung d ch H2SO4, NaOH, NaCN…ñ hòa tan kim lo i ho c h p ch t c a kim lo i và tách ra kh i ph n không tan có trong qu ng. Sau ñó các ion kim lo i trong dung d ch ñư c kh b ng kim lo i có tính kh m nh hơn, như Fe, Zn… Ví d 1: Ngư i ta ñi u ch Ag b ng cách nghi n nh qu ng b c sunfua Ag2S, x lí b ng dung d ch NaCN, r i l c ñ thu ñư c dung d ch mu i ph c b c: Ag2S + 4NaCN → 2Na[Ag(CN)2] + Na2S Sau ñó, ion Ag+ trong ph c ñư c kh b ng kim lo i Zn: Zn + 2Na[Ag(CN)2] → Na2[Zn(CN)4] + 2Ag Ví d 2: Vàng l n trong ñ t ñá có th hòa tan d n trong dung d ch NaCN cùng v i oxi c a không khí, ñư c dung d ch mu i ph c c a vàng: 4Au + 8NaCN + O2 + 2H2O → 4Na[Au(CN)2] + 4NaOH Sau ñó, ion Au3+ trong ph c ñư c kh b ng kim lo i Zn: Zn + 2Na[Au(CN)2] → Na2[Zn(CN)4] + 2Au 2. Phương pháp nhi t luy n - Phương pháp nhi t luy n ñư c ng d ng r ng rãi trong công nghi p ñ ñi u ch nh ng kim lo i có ñ ho t ñ ng hóa h c trung bình như Zn, Cr, Fe, Sn, Pb,… - Cơ s c a phương pháp này là kh nh ng ion kim lo i trong các h p ch t nhi t ñ cao b ng các http://ebook.here.vn - Thư vi n Bài gi ng, ð thi tr c nghi m
  2. ch t kh m nh như C, CO, H2 ho c Al, kim lo i ki m ho c ki m th Ví d : PbO + C Pb + CO Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2 WO3 + 3H2 W + 3H2O TiCl4 + 4Na Ti + 4NaCl V2O5 + 5Ca 2V + 5CaO Các ph n ng dùng kim lo i ki m và kim lo i ki m th làm ch t kh ñ u ph i th c hi n trong môi trư ng khí trơ ho c chân không - Trư ng h p qu ng là sunfua kim lo i như Cu2S, ZnS, FeS2…thì ph i chuy n sunfua kim lo i thành oxit kim lo i. Sau ñó kh oxit kim lo i b ng ch t kh thích h p Ví d v i ZnS: 2ZnS + 3O2 2ZnO + 2SO2 ZnO + C Zn + CO - ð i v i kim lo i khó nóng ch y như Cr, ngư i ta dùng Al làm ch t kh (ph n ng nhi t nhôm). Ph n ng nhi t nhôm t a nhi t m nh, lư ng nhi t t o ra ñư c s d ng ñ ñun nóng ch y Cr2O3, nh v y gi m ñư c chi phí cho nhiên li u: Cr2O3 + 2Al 2Cr + Al2O3 - ð i v i nh ng kim lo i kém ho t ñ ng như Hg, Ag ch c n ñ t cháy qu ng cũng thu ñư c kim lo i mà không c n dùng ch t kh HgS + O2 Hg + SO2 3. Phương pháp ñi n phân - Phương pháp ñi n phân là phương pháp v n năng, ñư c dùng ñ ñi u ch h u h t các kim lo i, t nh ng kim lo i có ñ ho t ñ ng hóa h c cao ñ n trung bình và th p - Cơ s c a phương pháp này là dùng dòng ñi n m t chi u ñ kh các ion kim lo i. Tác nhân kh là c c ( – ) m nh hơn nhi u l n tác nhân kh là ch t hóa h c - ði u ch kim lo i có tính kh m nh như Li, Na, K, Al…b ng cách ñi n phân nh ng h p ch t (mu i, bazơ, oxit) nóng ch y c a chúng Ví d : Sơ ñ thùng ñi n phân NaCl nóng ch y ñ ñi u ch Na http://ebook.here.vn - Thư vi n Bài gi ng, ð thi tr c nghi m
  3. - Nguyên li u là NaCl tinh khi t - C c dương làm b ng than chì, c c âm b ng thép - ði u ch kim lo i có tính kh trung bình và y u như Zn, Cu,..b ng cách ñi n phân dung d ch mu i c a chúng (xem thêm bài ñi n phân) Ví d : ZnBr2 Zn + Br2 2CuSO4 + 2H2O 2Cu + 2H2SO4 + O2 http://ebook.here.vn - Thư vi n Bài gi ng, ð thi tr c nghi m

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản