Phương Pháp Giải Nhanh Và Bộ Đề Trắc Nghiệm Ôn Thi Đại Học [3Parts] - Part 3

Chia sẻ: Trần Bá Trung5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
402
lượt xem
296
download

Phương Pháp Giải Nhanh Và Bộ Đề Trắc Nghiệm Ôn Thi Đại Học [3Parts] - Part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Phương Pháp Giải Nhanh Và Bộ Đề Trắc Nghiệm Ôn Thi Đại Học [3Parts] - Part 3 " nhằm giúp cho Giáo viên và học sinh ôn tập, luyện tập và vận dụng các kiến thức vào việc giải các bài tập trắc nghiệm môn hóa học và đặc biệt khi giải những bài tập cần phải tính toán một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất đồng thời đáp ứng cho kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương Pháp Giải Nhanh Và Bộ Đề Trắc Nghiệm Ôn Thi Đại Học [3Parts] - Part 3

 1. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Part: 3 THI TH TUY N SINH I H C MÔN HÓA H C THI ÔN T P HÓA H C 12 THI TH TUY N SINH I H C VÀ CAO NG MÃ : 215 Môn thi: HÓA H C ( thi này g m có 6 trang) Th i gian làm bài: 90 phút (Không k th i gian phát ) H và tên h c sinh: ............................................................................................................................................... S báo danh: ............................................................................................................................................................ LUY N THI S 1 PH N CHUNG CHO T T C CÁC THÍ SINH (40 Câu, t câu 1 n câu 40) Câu 1: Nung x mol Fe trong không khí m t th i gian thu ư c 16,08 gam h n h p H g m 4 ch t r n (Fe và 3 oxit c a nó). Hòa tan h t lư ng h n h p H trên b ng dung d ch HNO3 loãng, thu ư c 672 ml khí NO duy nh t ( ktc). Tr s c a x là: A. 0,15 B. 0,21 C. 0,24 D. 0,19 Câu 2: Cho r t ch m t ng gi t dung d ch HCl vào dung d ch Na2CO3. Ta nh n th y: A. Có hi n tư ng s i b t khí CO2 ngay, cho n khi h t Na2CO3. B. Không có xu t hi n b t khí vì cho t t dung d ch HCl nên ch t o mu i axit NaHCO3. C. Lúc u chưa th y xu t hi n b t khí, sau m t lúc, m i th y b t khí thoát ra. D. T t c u sai vì còn ph thu c vào y u t có un nóng dung d ch thí nghi m hay không. Câu 3: Hòa tan hoàn toàn a gam FexOy b ng dung d ch H2SO4 m c nóng v a , có ch a 0,075 mol H2SO4, thu ư c b gam m t mu i và có 168 ml khí SO2 ( ktc) duy nh t thoát ra. Tr s c a a, b là: A. 9g, 3,48g B. 6,6g, 1,08g C. 4,64g, 3,48g D. 12g, 1,08g Câu 4: Cho r t t t dung d ch Na2CO3 vào dung d ch HCl. Ch n phát bi u úng nh t: A. Th y có b t khí thoát ra. B. Không có b t khí thoát ra lúc u, vì t o mu i axit NaHCO3, sau m i có b t khí CO2 thoát ra C. Do CO2 t o ra ph n ng v i Na2CO3 t o mu i axit, nên lúc u chưa t o khí thoát ra. D. B và C u úng Câu 5: H n h p A g m hai kim lo i ki m hai chu kỳ liên ti p nhau. Hòa tan 0,37 gam h n h p A trong nư c dư, thu ư c dung d ch X. Cho 100 ml dung d ch HCl 0,4M vào dung d ch X, ư c dung d ch Y. trung hòa v a lư ng axit còn dư trong dung d ch Y, c n thêm ti p 100 ml dung d ch NaOH 1M có ch a. Hai kim lo i ki m trên là: A. Li – Na B. Na – K C. K – Rb D. Rb – Cs Câu 6: Nh t t dung d ch NaOH vào dung d ch Zn(NO3)2, ta nh n th y: A. Th y xu t hi n k t t a r i tan ngay. B. Lúc u dung d ch c, khi cho dung d ch Xút dư vào thì th y dung d ch tr l i trong su t. C. Lúc u dung d ch c là do có t o Zn(OH)2 không tan, sau ó v i ki m dư, nó t o ph c ch t [Zn(NH3)4]2+ tan, nên dung d ch tr l i trong. D. A và C u úng. Câu 7: Axit xitric (acid citric, có nhi u trong chanh) có h ng s phân ly ion Ka1 = 7,1.10-4. N u ch ý n s phân ly ion c a ch c axit th nh t thì pH c a dung d ch axit xitric có n ng 0,1M và i n ly c a dung d ch axit này b ng: A. pH = 2,09; α = 8,08% C. pH = 3,15; α = 5,2% B. pH = 1,83; α = 8,5% D. pH = 2,10; α = 7,5% Câu 8: X là m t kim lo i. Hòa tan h t 3,24 gam X trong 100 ml dung d ch NaOH 1,5M, thu ư c 4,032 lít H2 ( ktc) và dung d ch D. X là: A. Zn B. Al C. Cr D. K Câu 9: tách Ag ra kh i h n h p Fe, Cu, Ag, thì ta có th dùng dung d ch: A. HCl B. NH3 C. Fe(NO3)3 D. HNO3 c Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 40
 2. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 10: Kh hoàn toàn m t oxit s t nguyên ch t b ng CO dư nhi t cao. K t thúc ph n ng, kh i lư ng ch t r n gi m i 27,58%. Oxit s t ã dùng là: A. Fe2O3 B. Fe3O4 C. FeO D. A, B, C úng Câu 11: Tính oxi hóa c a các ion ư c x p theo th t gi m d n như sau: A. Fe3+ > Cu2+ > Fe2+ > Al3+ > Mg2+ C. Al3+ > Mg2+ > Fe3+ > Fe2+ > Cu2+ B. Mg2+ > Al3+ > Fe2+ > Fe3+ > Cu2+ D. Fe3+ > Fe 2+ > Cu 2+ > Al3+ > Mg2+ Câu 12: Hòa tan h n h p hai khí: CO2 và NO2 vào dung d ch KOH dư, thu ư c h n h p g m các mu i: A. KHCO3, KNO3 C. KHCO3, KNO3, KNO2 B. K2CO3, KNO3, KNO2 D. K2CO3, KNO3 Câu 13: Trư ng h p không x y ra ph n ng là: A. (NH4)2CO3(dd) + Ca(OH)2(dd) C. NH3 + Cl2 B. Cu + NaNO3(dd) + HCl(dd) D. NaCl(dd) + I2(dd) Câu 14: Cho dung d ch NaOH lư ng dư vào 100 ml dung d ch FeCl2 có n ng C (mol/l), thu ư c m t k t t a. em nung k t t a này trong chân không cho n kh i lư ng không i, thu ư c m t ch t r n, em hòa tan h t lư ng ch t r n này b ng dung d ch HNO3 loãng, có 112cm3 khí NO (duy nh t) thoát ra ( ktc). Các ph n ng x y ra hoàn toàn. Tr s c a C là: A. 0,10 B. 0,15 C. 0,20 D. 0,05 Câu 15: Cho m t lư ng mu i FeS2 tác d ng v i lư ng dư dung d ch H2SO4 loãng, sau khi k t thúc ph n ng, th y còn l i m t ch t r n. Ch t r n này là: A. FeS2 chưa ph n ng h t C. Fe2(SO4)3 B. FeS D. S Câu 16: Ph n ng gi a Toluen v i Kali pemanganat trong môi trư ng axit Sunfuric x y ra như sau: CH3 + KMnO4 + H2SO4 COOH + MnSO4 + K 2SO4 + H2O H s cân b ng (t i gi n) tương ng các ch t: ch t oxi hóa, ch t kh và axit l n lư t là: A. 5, 6, 9 B. 6, 5, 8 C. 3, 5, 9 D. 6, 5, 9 Câu 17: V i công th c phân t C9H12, s ng phân thơm có th có là: A. 8 B. 9 C. 10 D. 7 Câu 18: Cho h n h p A g m các hơi và khí: 0,1 mol Benzen ; 0,2 mol Toluen ; 0,3 mol Stiren và 1,4 mol Hi ro vào m t bình kín, có ch t xúc tác Ni. un nóng bình kín m t th i gian, thu ư c h n h p B g m các ch t: Xiclohexan, Metyl xiclohexan, Etyl xiclohexan, Benzen, Toluen, Etyl benzen và Hi ro. t cháy hoàn toàn lư ng h n h p B trên, r i cho h p th h t s n ph m cháy vào bình ng dung d ch nư c vôi có dư, h p th h t s n ph m cháy. tăng kh i lư ng bình ng nư c vôi là: A. 240,8 gam C. 193,6 gam B. 260,2 gam D. Không d ki n tính Câu 19: A có công th c d ng CnH2n -8. A có th là: A. Aren ng ng Benzen B. Aren ng ng Phenyl axetilen C. Hi rocacbon có hai liên k t ôi và m t liên k t ba m ch h D. Hi rocacbon m ch h có hai liên k t ba và m t liên k t ôi Câu 20: A là m t ch t h u cơ mà khi t cháy ch t o khí Cacbonic và hơi nư c, trong ó th tích CO2 g p ôi th tích hơi nư c ( o cùng i u ki n v nhi t và áp su t). A có th là: A. Axit Oxalic C. C5H5O3 B. imetyl Oxalat D. CnHnOz v i n: s nguyên dương ch n Câu 21: H n h p A g m Etan, Etilen, Axetilen và Buta-1,3- ien. t cháy h t m gam h n h p A. Cho s n ph m cháy h p th vào dung d ch nư c vôi dư, thu ư c 100 gam k t t a và kh i lư ng dung d ch nư c vôi sau ph n ng gi m 39,8 gam. Tr s c a m là: A. 58,75g B. 13,8g C. 60,2g D. 37,4g Câu 22: A là m t h p ch t h u cơ ch a 4 nguyên t C, H, O, N. Thành ph n ph n trăm kh i lư ng nguyên t C, H, N l n lư t là: 34,29% ; 6,67% ; 13,33%. CTPT c a A cũng là công th c ơn gi n c a nó. CTPT c a A là: A. C9H19N3O6 B. C3H7NO3 C. C6H5NO2 D. C8H5N2O4 Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 41
 3. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 23: pH c a dung d ch CH3COOH 0,1M 25˚C có i n ly 1,3% là: A. 3,9 B. 1,0 C. 2,9 D. 2,1 Câu 24: dài liên k t gi a C và O trong ba ch t: CH4O, CH2O và CH2O2 ư c s p theo th t tăng d n như sau: A. CH4O < CH2O < CH2O2 C. CH2O2 < CH4O < CH2O B. CH2O < CH2O2 < CH4O D. CH2O < CH4O < CH2O2 Câu 25: A là m t hi rocacbon, hơi A n ng hơn khí metan 5,75 l n ( o trong cùng i u ki n v nhi t và áp su t). A phù h p sơ sau: Cl2 dd NaOH CuO O2 A B C D E as to to Mn 2 KMnO4/H2SO4 A. A là hi rocacbon thơm, B là d n xu t Clo, C là phenol, D là an ehit, E là axit h u cơ. B. A là Toluen, E là axit Benzoic. C. A không th là m t hi rocacbon thơm D. T t c u sai Câu 26: M t chai rư u m nh có dung tích 0,9 lít ch a y rư u 40˚. Etanol có t kh i 0,79 g/ml. Kh i lư ng Glucozơ c n dùng lên men i u ch ư c lư ng rư u có trong chai rư u trên là: (cho bi t hi u su t ph n ng lên men rư u này là 80%): A. 695,5 gam B. 1391 gam C. 445, 15 gam D. 1408,69 gam Câu 27: H n h p E g m 3 este a ch c c a axit oxalic và hai rư u ơn ch c, no, m ch h , ng ng k ti p. Th c hi n ph n ng xà phòng hóa hoàn toàn 4,8 gam h n h p E b ng dung d ch xút v a thì th y ã dùng h t 19,48 ml dung d ch NaOH 11% (có kh i lư ng riêng 1,12 g/ml). Công th c c a hai rư u t o nên h n h p E là: A. CH3OH, C2H5OH C. C2H5OH, C3H7OH B. C4H9OH, C5H11OH D. C5H11OH, C6H13OH Câu 28: Ch t h u cơ A có công th c phân t là C4H10O. A phù h p v i sơ ph n ng dư i ây: -H2O Br 2 +H2O + CuO Xeton ña chöù c A A1 A2 A3 o H2SO4 (ñ); t o OH t hai nhoù chöù m c Trong sơ trên, A là: A. Rư u n-butylic C. Rư u isobutylic B. Rư u sec-butylic D. Rư u tert-butylic Câu 29: A là m t rư u ơn ch c không no, có ch a m t liên k t ôi trong phân t , m ch h . Khi t cháy m t th tích hơi A thì thu ư c 4 th tích khí CO2 (các th tích o trong cùng i u ki n v nhi t và áp su t). A có th ng v i bao nhiêu ch t (bao nhiêu công th c c u t o) phù h p v i gi thi t trên: (Cho bi t nhóm –OH g n vào C mang n i ôi không b n) A. 3 ch t B. 4 ch t C. 5 ch t D. 6 ch t Câu 30: Hai ch t A, B u ư c t o b i ba nguyên t C, H, O. t cháy A, cũng như B u t o CO2 và H2O có t l kh i lư ng như nhau, mcacbonic : mnư c = 11 : 6. T A có th i u ch B qua hai giai o n: H2SO4 (ñ) dd KMnO4 A A' B 180 0 C A, B l n lư t là: A. C2H5OH ; HO-CH2-CH2-OH C. C3H7OH ; C2H5COOH B. CH3CH2CH2OH ; CH3CHOHCH2OH D. C4H8(OH)2 ; C4H6(OH)4 Câu 31: Cho m t inh s t lu ng dư vào 20 ml dung d ch mu i nitrat kim lo i X có n ng 0,1M. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn, t t c kim lo i X t o ra bám h t vào inh s t còn dư, thu ư c dung d ch D. Kh i lư ng dung d ch D gi m 0,16 gam so v i dung d ch nitrat X lúc u. Kim lo i X là: A. ng (Cu) C. Niken (Ni) B. Th y ngân (Hg) D. M t kim lo i khác Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 42
 4. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 32: Nguyên t nào có bán kính ion nh hơn bán kính nguyên t tương ng? A. Clo B. Lưu huỳnh C. Neon D. Natri Câu 33: Ph n ng nhi t nhôm là ph n ng: A. Nhôm b oxi hóa t o nhôm oxit khi un nóng trong không khí. B. Ion nhôm b kh t o nhôm kim lo i catot bình i n phân khi i n phân nhôm oxit nóng ch y. C. Nhôm y ư c kim lo i y u hơn nó ra kh i oxit kim lo i nhi t cao. D. Nhôm y ư c các kim lo i y u hơn nó ra kh i dung d ch mu i. Câu 34: Xét ph n ng: Br2 + 2KI  → 2KBr + I2 A. KI b oxi hóa, s oxi hóa c a nó tăng C. KI b kh , s oxi hóa c a nó tăng B. KI b oxi hóa, s oxi hóa c a nó gi m D. KI b kh , s oxi hóa c a nó gi m Câu 35: Cho 624 gam dung d ch BaCl2 10% vào 200 gam dung d ch H2SO4 (có dư). L c b k t t a, l y dung d ch cho tác d ng v i lư ng dư dung d ch Pb(CH3COO)2, thu ư c 144 gam k t t a. N ng % c a dung d ch H2SO4 lúc u là: A. 24,5% B. 14,7% C. 9,8% D. 37,987% Câu 36: Th t nhi t sôi tăng d n c a các hi rohalogenua như sau: A. HF < HCl < HBr < HI C. HCl < HF < HBr < HI B. HCl < HBr < HI < HF D. HI < HBr < HCl < HF Câu 37: Ngư i ta tr n m1 gam dung d ch ch a ch t tan A, có n ng ph n trăm là C1, v i m2 gam dung d ch ch a cùng ch t tan, có n ng ph n trăm là C2, thu ư c dung d ch có n ng ph n trăm C. Bi u th c liên h gi a C, C1, C2, m1, m2 là: m C − C2 m C − m2C2 m C − m2C2 m C − C1 A. 1 = B. C = 1 1 C. C = 1 1 D. 1 = m2 C1 − C m2 − m1 m1 − m2 m2 C2 − C Câu 38: Vitamin A (Retinol) là m t vitamin không tan trong nư c mà hòa tan trong d u E. t béo). Nhi t (ch nóng ch y c a vitamin A kho ng 63˚C. Công th c c a vitamin A là CH3 OH H3C CH3 CH3 CH3 Ph n trăm kh i lư ng c a hi ro có trong vitamin A là: A. 9,86% B. 10,49% C. 11,72% D. 5,88% Câu 39: H n h p khí A g m 0,2 mol Axetilen; 0,3 mol Etilen; 0,3 mol Metan và 0,7 mol Hi ro. Nung nóng h n h p A, có Ni làm xúc tác, thu ư c 28 lít h n h p khí B ( ktc). Hi u su t H2 ã c ng vào các Hi rocacbon không no là: A. 35,71 % B. 40,25 % C. 80,56 % D. 100,0 % Câu 40: Xét các ch t: (I): CH3COOH ; (II): CH3CH2OH ; (III): C6H5OH (phenol) ; (IV): HO-C2H4-OH ; (V): H2O. S linh ng c a nguyên t H trong nhóm –OH các ch t tăng d n theo th t sau: A. (II) < (V) < (IV) < (III) < (I) C. (V) < (II) < (IV) < (III) < (I) B. (II) < (IV) < (V) < (III) < (I) D. (III) < (V) < (IV) < (II) < (I) PH N RIÊNG CHO CÁC THÍ SINH (Thí sinh ch ư c ch n m t trong hai ph n) A. Chương trình chu n: (t câu 41 n câu 50) Câu 41: Các ch t nào có th cùng t n t i trong m t dung d ch? A. (NH4)2CO3; K2SO4; Cu(CH3COO)2 C. HCOONa; Mg(NO3)2; HCl B. Zn(NO3)2; Pb(CH3COO)2; NaCl D. Al2(SO4)3; MgCl2; Cu(NO3)2 Câu 42: em nung 116 gam qu ng Xi erit (ch a FeCO3 và t p ch t trơ) trong không khí (coi như ch g m oxi và nitơ) cho n kh i lư ng không i. Cho h n h p khí sau ph n ng h p th vào bình ng dung d ch nư c vôi có hòa tan 0,4 mol Ca(OH)2, trong bình có t o 20 gam k t t a. N u un nóng ph n dung d ch, sau khi l c k t t a, thì th y có xu t hi n thêm k t t a n a. Hàm lư ng (Ph n trăm kh i lư ng) FeCO3 có trong qu ng Xi erit là: A. 50% B. 90% C. 80% D. 60% Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 43
 5. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 43: Cho 3,2 gam b t lưu huỳnh (S) vào m t bình kín có th tích không i, có m t ít ch t xúc tác r n V2O5 (các ch t r n chi m th tích không áng k ). S mol O2 cho vào bình là 0,18 mol. Nhi t c a bình lúc u là 25˚C, áp su t trong bình là p1. T o m i l a t cháy h t lưu huỳnh. Sau ph n ng gi nhi t bình 442,5˚C, áp su t trong bình b y gi p2 g p ôi áp su t p1. Hi u su t chuy n hóa SO2 t o SO3 là: A. 40% B. 50% C. 60% D. 100% Câu 44: Tr n 100 ml dung d ch KOH 0,3M v i 100 ml dung d ch HNO3 có pH = 1, thu ư c 200 ml dung d ch A. Tr s pH c a dung d ch A là: A. 1,0 B. 0,7 C. 13,3 D. 13,0 Câu 45: em nung m gam h n h p A ch a hai mu i cacbonat c a hai kim lo i u thu c phân nhóm chính nhóm II trong b ng h th ng tu n hoàn, thu ư c x gam h n h p B g m các ch t r n và có 5,152 lít CO2 thoát ra. Th tích các khí u o ktc. em hòa tan h t x gam h n h p B b ng dung d ch HCl thì có 1,568 lít khí CO2 thoát ra n a và thu ư c dung d ch D. em cô c n dung d ch D thì thu ư c 30,1 gam h n h p hai mu i khan. Tr s c a m là: A. 26,80 gam B. 27,57 gam C. 30,36 gam D. 27,02 gam Câu 46: M t h n h p X g m m t hi rocacbon A (hi n di n d ng khí i u ki n thư ng) và khí oxi có dư. B t tia l a i n t cháy hoàn toàn h n h p X. Sau ph n ng cháy, thu ư c h n h p khí và hơi B, trong ó có 40% th tích CO2, 30% th tích hơi nư c. A là: A. Buta-1,3- ien C. Axetilen B. Etilen D. Metylaxetilen Câu 47: Dung d ch CH3COOH 0,1M có i n ly 1,3% 25˚C. T ng s ion CH3COO-, H+ do CH3COOH phân ly ra trong 10 ml dung d ch CH3COOH 0,1M 25˚C là: A. 2,6.10-5 B. 1,56.1019 C. 1,3.10-5 D. 1,566.1021 Câu 48: Polyeste là m t lo i tơ s i t ng h p, nó ư c t o ra do s trùng ngưng ( ng trùng ngưng) gi a axit Tereptalic (axit 1,4-Bezen icacboxilic) v i Etylenglicol (Etan iol-1,2). M t lo i tơ Polyeste có kh i lư ng phân t là 153600. S ơn v m t xích trong phân t polyme này là: A. 808 B. 800 C. 768 D. 960 Câu 49: Công th c t ng quát c a các ch t ng ng Naptalen là: A. CnH2n – 16 B. CnH2n – 14 C. CnH2n – 12 D. CnH2n – 10 Câu 50: Axit salixilic tác d ng v i anhi rit axetic t o aspirin và axit axetic theo ph n ng: COOH COOH OH O C OCH3 H2SO4 O + CH3 C O C CH3 + CH3COOH O O Axit Axetic Axit Salixilic Anhiñrit Axetic Aspirin Khi cho 1 gam axit salixilic tác d ng v i lư ng dư anhi rit axetic thì thu ư c 0,85 gam aspirin. Hi u su t c a ph n ng này là: A. 65% B. 77% C. 85% D. 91% B. Chương trình nâng cao: (t câu 51 n câu 60) Câu 51: Cho m gam h n h p g m ba kim lo i là Mg, Al và Fe vào m t bình kín có th tích không i 10 lít ch a khí oxi, 136,5˚C áp su t trong bình là 1,428 atm. Nung nóng bình m t th i gian, sau ó ưa nhi t bình v b ng nhi t lúc u (136,5˚C), áp su t trong bình gi m 10% so v i lúc u. Trong bình có 3,82 gam các ch t r n. Coi th tích các ch t r n không áng k . Tr s c a m là: A. 2,46 gam B. 2,12 gam C. 3,24 gam D. 1,18 gam 0 Câu 52: Xét: FexOy + (6x-2y)HNO3( m c) t → xFe(NO3)3 + (3x-2y)NO2 + (3x-y)H2O A. ây ph i là m t ph n ng oxi hóa kh , FexOy là ch t kh , nó b oxi hóa t o Fe(NO3)3. B. Trong ph n ng này, HNO3 ph i là m t ch t oxi hóa, nó b kh t o khí NO2. C. ây có th là m t ph n ng trao i, có th HNO3 không óng vai trò ch t oxi hóa. D. A, B u úng. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 44
 6. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 53: M t dung d ch MgCl2 ch a 5,1% kh i lư ng ion Mg2+. Dung d ch này có kh i lư ng riêng là: D = 1,17 g/ml. Kh i lư ng ion Cl- trong 300 ml dung d ch này là: A. 13,0640 gam B. 22,2585 gam C. 26,1635 gam D. 52,9571 gam Câu 54: H n h p A g m hai amino axit no m ch h , ng ng k ti p, có ch a m t nhóm amino và m t nhóm ch c axit trong phân t . L y 23,9 gam h n h p A cho tác d ng v i 100 ml dung d ch HCl 3,5M (có dư), ư c dung d ch D. tác d ng h t các ch t trong dung d ch D c n dùng 650 ml dung d ch NaOH 1M. Công th c hai ch t trong h n h p A là: A. H2NCH2COOH ; CH3CH(NH2)COOH B. CH3CH(NH2)COOH ; CH3CH2CH(NH2)COOH C. CH3CH2CH(NH2)COOH ; CH3CH2CH2CH(NH2)COOH D. CH3CH2CH2CH(NH2)COOH ; CH3CH2CH2CH2CH(NH2)COOH Câu 55: Cho 42 gam h n h p mu i MgCO3, CuCO3, ZnCO3 tác d ng v i dung d ch H2SO4 loãng, thu ư c 0,25 mol CO2, dung d ch A và ch t r n B. Cô c n dung d ch A, thu ư c 38,1 gam mu i khan. em nung lư ng ch t r n B trên cho n kh i lư ng không i thì thu ư c 0,12 mol CO2 và còn l i các ch t r n B’. Kh i lu ng c a B và B’ là: A. 10,36 gam ; 5,08 gam C. 15, 63 gam ; 10,35 gam B. 12,90 gam ; 7,62 gam D. 16,50 gam ; 11,22 gam Câu 56: H n h p khí X g m Hi ro và m t Hi rocacbon. Nung nóng 24,64 lít h n h p X ( ktc), có Ni làm xúc tác, ph n ng x y ra hoàn toàn, bi t r ng có Hi rocacbon dư. Sau ph n ng thu ư c 20,4 gam h n h p khí Y. T kh i h n h p Y so v i Hi ro b ng 17. Kh i lư ng H2 có trong h n h p X là: A. 3 gam B. 2 gam C. 1 gam D. 0,5 gam Câu 57: Trong m t ph n ng este hóa, 7,6 gam propylenglycol ph n ng ư c v i h n h p hai axit h u cơ ơn ch c no m ch h ng ng liên ti p, thu ư c 17,68 gam h n h p ba este a ch c. Công th c hai axit h u cơ tham gia ph n ng este hóa trên là: A. Axit fomic; Axit axetic C. C2H5COOH; C3H7COOH B. Axit axetic; Axit Propionic D. C3H7COOH; C4H9COOH Câu 58: A là m t h n h p các ch t h u cơ g m m t parafin, m t rư u ơn ch c và m t axit h u cơ ơn ch c. t cháy hoàn m gam h n h p A b ng m t lư ng không khí v a (không khí g m 20% Oxi và 80% Nitơ theo th tích). Cho các ch t sau ph n ng cháy h p th vào bình ng dung d ch Ba(OH)2 lư ng dư. Có 125,44 lít m t khí trơ thoát ra ( ktc) và kh i lư ng bình ng dung d ch Ba(OH)2 tăng thêm 73,6 gam. Tr s c a m là: A. 28,8 gam B. 25,2 gam C. 37,76 gam D. 41,72 gam Câu 59: t o ư c 1 mol glucozơ t s quang h p c a cây xanh thì ph i c n cung c p năng lư ng là 2 as 813kJ. 6CO2 + 6H2O + 2 813kJ  → C6H12O6 + 6O2 Gi s trong m t phút, 1cm2 b m t lá xanh h p thu năng lư ng m t tr i dùng cho s quang h p là 0,2J. M t cây xanh có di n tích lá xanh có th h p thu năng lư ng m t tr i là 1m2. C n th i gian bao lâu cây xanh này t o ư c 36 gam glucozơ khi có n ng: A. Kho ng 4 gi 40phút C. Kho ng 200 phút B. Kho ng 8 gi 20 phút D. M t k t qu khác Câu 60: Fomalin (Formalin) hay fomol (formol) là dung d ch ư c t o ra do hòa tan foman ehit trong nư c. Dung d ch này có tính sát trùng và làm ông t ch t m nên ư c dùng b o qu n các m u v t ng v t. M t dung d ch fomalin có kh i lư ng 2 gam, cho tác d ng hoàn toàn v i lư ng dư dung d ch AgNO3 trong NH3, thu ư c 8,64 gam Ag. N ng ph n trăm c a dung d ch fomalin này b ng bao nhiêu? A. 40% B. 38% C. 30% D. 25% - - - - -o H t o- - - - - Thí sinh KHÔNG ư c s d ng b ng h th ng tu n hoàn các nguyên t hoá h c và b ng tính tan Giám th coi thi không gi i thích gì thêm Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 45
 7. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c THI ÔN T P HÓA H C 12 THI TH TUY N SINH I H C VÀ CAO NG LUY N THI S 2 Môn thi: HÓA H C ( thi này g m có 5 trang) Th i gian làm bài: 90 phút (Không k th i gian phát ) Mã 423 PH N CHUNG CHO T T C CÁC THÍ SINH (40 câu, t câu 1 n câu 40) Câu 1: Trong các nhóm sau, nhóm g m các Sunfua kim lo i có th tan ư c trong nư c là: A. K2S, Na2S, CoS, CaS. C. SnS2, MnS, K2S, BaS. B. BaS, Na2S, Cr2S3, Al2S3. D. CaS, FeS, Na2S, K2S. Câu 2: Góc hóa tr HSH (trong H2S), OSO (trong SO2) và HOH (trong H2O) ư c s p x p theo chi u tăng d n là: A. HSH < OSO < HOH . C. HSH < HOH < OSO . B. OSO < HSH < HOH . D. HOH < HSH < OSO . Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 5,6g Fe vào 100 ml dung d ch H2SO4 xM (dung d ch A) th y sau ph n ng trong dung d ch ch ch a m t mu i duy nh t. pH c a dung d ch A trư c khi cho Fe vào là: A. 0,96. B. 1,35. C. 0,52. D. 1,68. Câu 4: un nóng V lít hơi an ehit X v i 3V lít khí H2 (xúc tác Ni) n khi ph n ng x y ra hoàn toàn ch thu ư c m t h n h p khí Y có th tích 2V lít (các th tích khí o cùng i u ki n nhi t , áp su t). Ngưng t Y thu ư c ch t Z ; cho Z tác d ng v i Na sinh ra H2 có s mol b ng s mol Z ã ph n ng. Ch t X là an ehit: A. không no, hai ch c. C. không no, ơn ch c. B. no, hai ch c. D. no, ơn ch c. Câu 5: Cho 3,6 gam an ehit ơn ch c X ph n ng hoàn toàn v i m t lư ng dư Ag2O (ho c AgNO3) trong dung d ch NH3 un nóng, thu ư c m gam Ag. Hoà tan hoàn toàn m gam Ag b ng dung d ch HNO3 c, sinh ra 2,24 lít NO2 (s n ph m kh duy nh t, ktc). Công th c c a X là A. C2H5CHO. B. HCHO. C. C4H9CHO. D. C3H7CHO. Câu 6: Hoà tan hoàn toàn h n h p g m 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào axit HNO3 (v a ), thu ư c dung d ch X (ch ch a hai mu i sunfat) và khí duy nh t NO. Giá tr c a a là A. 0,04. B. 0,075. C. 0,12. D. 0,06. Câu 7: Phát bi u úng là: A. Tính axit c a phenol y u hơn c a rư u (ancol). B. Cao su thiên nhiên là s n ph m trùng h p c a isopren. C. Các ch t etilen, toluen và stiren u tham gia ph n ng trùng h p. D. Tính bazơ c a anilin m nh hơn c a amoniac. Câu 8: Hòa tan hòan toàn 12 gam h n h p Fe và Cu (s mol hai kim lo i b ng nhau) b ng dung d ch HNO3 dư thu ư c V lít ( ktc) h n h p X (g m hai khí NO và NO2) và dung d ch Y ch ch a hai mu i và axit dư. T kh i c a X i v i H2 b ng 19. Giá tr c a V là A. 3,36 lit. B. 2,24 lit. C. 4,48 lit. D. 5,60 lit. Câu 9: Hòa tan 2,29 gam h n h p hai kim lo i Ba và Na vào nư c ư c dung d ch A và 6,72 lít khí ( ktc). Thêm t t dung d ch FeCl3 vào dung d ch A cho n dư. L c k t t a, r a s ch, s y khô và nung n kh i lư ng không i ư c m gam ch t r n. Giá tr c a m là A. 1,6 gam. B. 3,2 gam. C. 4,8 gam. D. 6,4 gam. Câu 10: ch ng minh trong phân t c a ư ng glucozơ có nhi u nhóm hi roxyl, ngư i ta cho dung d ch glucozơ ph n ng v i: A. AgNO3 trong dung d ch NH3, un nóng. C. kim lo i Na. B. Cu(OH)2 trong NaOH, un nóng. D. Cu(OH)2 nhi t thư ng. Câu 11: pH c a dung d ch HCl 10-7M là: A. 6,79.0 B. 7,00. C. 6,86. D. 7,05. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 46
 8. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 12: Khi cho photpho tr ng ph n ng v i dung d ch Ba(OH)2 v a , ngư i ta thu ư c dung d ch mu i có ch a Ba2+ và g c X-. V y anion X- là d ng eproton hóa c a axit: A. H2PO2. B. H2PO3. C. HPO3. D. H3PO4. Câu 13: t cháy 0,1 mol h n h p 2 rư u no thu ư c 4,48 lít CO2 ( ktc). D n toàn b s n ph m cháy qua bình ng KOH r n dư thì kh i lư ng bình tăng thêm: A. 8,8 gam. B. 5,4 gam. C. 14,2 gam. D. 19,6 gam. Câu 14: Cho các d li u sau: (1) h nhi t nóng ch y c a Al2O3, ti t ki m năng lư ng. (2) t o ch t l ng d n i n t t hơn Al2O3 nóng ch y. (3) ngăn c n quá trình oxi hoá nhôm trong không khí. Khi i u ch nhôm b ng cách i n phân Al2O3 nóng ch y, ngư i ta thêm criolit (Na3AlF6) là : A. (1), (3). B. (2), (3). C. (1), (2). D. (1), (2), (3). Câu 15: Cho bi t phân t BF3 có c u trúc hình h c d ng tam giác ph ng u, tr ng thái lai hóa c a nguyên t B trung tâm là: A. sp2. B. sp. C. sp3. D. sp3d. Câu 16: Ch n câu tr l i sai trong các câu sau. Trong m t chu kì, nhìn chung khi i t trái sang ph i thì: A. Tính kim lo i gi m d n, tính phi kim tăng d n. B. Năng lư ng ion hóa th nh t tăng d n. C. Tính axit c a các hi roxit tương ng gi m d n. D. Bán kính nguyên t gi m d n.. Câu 17: Xét chu i ph n ng sau: Benzen → A → B → C → phenol . Trong chu i bên A, B, C l n lư t là: A. xiclohexan, xiclohexyl bromua, xilohexanol. B. toluen, brombenzen, cumen. C. nitrobenzen, anilin, mu i iazoni C6H5N2Cl. D. anisol, brombenzen, natri phenolat. Câu 18: Trong các ch t sau ây, ch t có kh năng t o liên k t hi ro n i phân t là: A. p-nitrophenol. C. m-metylphenol. B. o-nitrophenol. D. p-metylphenol. Câu 19: t cháy m t axit no, 2 l n axit (Y) thu ư c 0,6 mol CO2 và 0,5 mol H2O. Bi t Y có m ch cacbon là m ch th ng. CTCT c a Y là: A. HOOC–COOH. C. HOOC–CH2–COOH. B. HOOC–(CH2)2–COOH. D. HOOC–(CH2)4–COOH. Câu 20: Chia h n h p g m 2 an ehit no, ơn ch c thành 2 ph n b ng nhau: - ph n 1: t cháy hoàn toàn thu ư c 0,54 gam H2O. - ph n 2: hi rô hóa (xúc tác Ni, to) thu ư c h n h p khí X. N u t cháy h n h p X thì th tích CO2 ( ktc) thu ư c là : A. 0,112 lít. B. 0,672 lít. C. 1,68 lít. D. 2,24 lít. Câu 21: Cho ph n ng este hóa: RCOOH + R’OH R-COO-R’ + H2O. ph n ng chuy n d i ưu tiên theo chi u thu n, theo nguyên lí chuy n d ch cân b ng Lesaterlie thì c n ph i: A. Tăng n ng c a axit ho c rư u. C. Tách este ra kh i h n h p ph n ng B. Dùng H2SO4 c xúc tác và hút nư c. D. C A, B, C u dùng. Câu 22: Trong các ng phân m ch h có cùng công th c phân t C4H6O2, s các ch t có th tham gia ph n ng v i dung d ch NaOH là: A. 5. B. 6. C. 7. D. 8. Câu 23: Cho các polime sau: PE, PVC, Cao su Buna, Amilopectin. Kh ng nh úng là: A. PE, PVC, Caosu Buna: m ch th ng ; Amilopectin: m ch phân nhánh. B. Các polime trên u có c u trúc d ng m ch th ng. C. Các polime trên u có c u trúc d ng m ch nhánh. D. PE, Cao su Buna: m ch th ng, Amilopectin, PVC: m ch phân nhánh. Câu 24: Pin Zn – Ag ư c bi u di n theo sơ sau: (–) Zn | Zn(NO3)2 || AgNO3 | Ag (+). Cho bi t các o o giá tr th kh chu n: E Zn 2 + / Zn = −0, 76V; E Ag + / Ag = +0,8V . Su t i n ng chu n c a pin Zn – Ag là: A. 0,04V. B. 1,56V. C. 2,36V. D. A, B, C sai. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 47
 9. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 25: Khi cho PVC tác d ng v i Zn trong rư u thì tách ra ư c ZnCl2 và thu ư c polime có ch a 20,82% clo. Polime không ch a n i ôi và không có tính d o như PVC. % m t xích vinyl clorua ã b tách clo b i Zn là: A. 62,58%. B. 66,67%. C. 33,33%. D. 80,00%. 2+ 2+ + 3+ 2+ Câu 26: Trong các ion: Ni , Zn , Ag , Au , Sn . Ion có tính oxi hóa y u nh t, m nh nh t l n lư t là: A. Zn2+ ; Au3+. B. Au3+ ; Ni2+. C. Ni2+ ; Ag+. D. Zn2+ ; Sn2+. Câu 27: Cho m(g) h n h p X g m 2 rư u no, ơn ch c, k ti p nhau trong dãy ng ng tác d ng v i CuO dư nung nóng, thu ư c 1 h n h p r n Z và 1 h n h p hơi Y (có t kh i hơi so v i H2 là 13,75). Cho toàn b Y ph n ng v i 1 lư ng dư AgNO3 trong NH3, un nóng sinh ra 64,8g Ag. Giá tr c a m là: A. 7,8g. B. 8,8g. C. 7,4g. D. 9,2g. Câu 28: Hòa tan hoàn toàn 2,18 gam h n h p A g m Fe và Ag vào dung d ch H2SO4 loãng dư thu ư c V1 lít khí H2 ( ktc). M t khác, n u hòa tan 2,18 gam h n h p A trên vào dung d ch HNO3 c nóng dư thì th y t o ra V2 lít khí 1 s n ph m kh duy nh t ( ktc). Bi t V2 = 4,5V1. % kh i lư ng Fe trong A là: A. 61,47 %. B. 74,31 %. C. 38,53 %. D. 25,69 %. Câu 29: Este X có công th c C4H8O2 có nh ng chuy n hoá sau : o + H ,t xt (1) X + H 2 O  Y1 + Y2 → (2) Y1 + O 2  Y2 + H 2 O → th a mãn i u ki n trên thì X có tên là : A. Isopropyl fomiat. C. Metyl propyonat. B. Etyl axetat. D. n-propyl fomiat. Câu 30: Nung nóng h n h p 2 mu i nitrat c a chì và b c n hoàn toàn ư c 12,32 lít ( ktc) h n h p g m 2 khí. Làm l nh h n h p khí b ng nư c á và mu i ăn th y còn 3,36 lít ( ktc) và ch t l ng ư c cho tác d ng v i 1 lit dung d ch NaOH 4M t o thành dung d ch A. Kh i lư ng c a Pb(NO3)2 ; AgNO3 (gam) trong h n h p ban u l n lư t là: A. 39,72 ; 20,40 B. 49,65 ; 21,25 C. 33,10 ; 34,00 D. A, B, C sai Câu 31: Bi t AuCl3 có tính oxi hóa m nh và d b kh hơn so v i mu i b c (I). S n ph m c a ph n ng: AuCl3 + H2O2 là: A. Au ; O2 ; HCl. C. AuCl ; O2 ; HCl. B. AuCl ; O2 ; H2O. D. A, B, C u sai. Câu 32: Cho 30,6g h n h p g m Mg, Zn, Ag tác d ng v i 900ml dung d ch HCl 1M v a . Cho t t NaOH vào A lư ng k t t a thu ư c là l n nh t. L c l y k t t a và nung nhi t cao cho n kh i lư ng không i, thu ư c a gam ch t r n. Giá tr c a a là: A. 38,7g. B. 37,8g. C. 40,2g. D. 39,8g. Câu 33: H p ch t A là m t α − aminoaxit m ch không nhánh. Cho 0,01 mol A tác d ng v a v i 80 ml dung d ch HCl 0,125M, sau ó em cô c n thu ư c 1,835 gam mu i. M t khác, trung hòa 2,94 gam A b ng m t lư ng v a dung d ch NaOH, sau khi cô c n s n ph m thì thu ư c 3,82 gam mu i. CTCT c a A là: A. HOOC–CH2–CH(NH2)–COOH C. H2N–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH B. CH3OCO–CH2–CH(NH2)–COOH D. HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH Câu 34: xác nh các ion kim lo i ho c ion kim lo i có trong nư c ngư i ta thư ng dùng: A. Phương pháp chu n k t t a. C. Phương pháp th y phân tích. B. Phương pháp s c kí. D. Phương pháp quang ph liên t c. Câu 35: xác nh hàm lư ng H2S có trong không khí ngư i ta làm thí nghi m sau: L y 30 lít không khí nhi m H2S (d = 1,2g/l) cho i qua thi t b phân tích g m bình ng CdSO4, thu ư c k t t a A. Sau ó axit hóa toàn b bình phân tích có k t t a, thu khí thoát ra cho vào ng ng 10ml dung d ch I2 0,0107M oxi hóa hoàn toàn khí thoát ra t o B k t t a. Lư ng I2 dư ph n ng v a 12,85 ml dung d ch Na2S2O3 0,01344M. Hàm lư ng H2S trong m u theo ppm là: A. 16,92 ppm. B. 21,77 ppm. C. 19,50 ppm. D. 18,51 ppm. Câu 36: Oxi hóa 1,2g CH3OH b ng CuO nung nóng, sau m t th i gian thu ư c h n h p s n ph m X. Cho toàn b X tác d ng v i lư ng dư dd AgNO3/NH3 thu ư c 12,96g Ag. Hi u su t c a ph n ng oxi hóa CH3OH là: A. 76,6%. B. 65,5%. C. 80,0 %. D. 70,4%. Câu 37: T ng h s cân b ng c a ph n ng: Au + NaCN + H2O + O2 → Na[Au(CN)2] + NaOH là: A. 25. B. 41. C. 23. D. 16. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 48
 10. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 38: Cho h n h p A g m kim lo i R hoá tr I và kim lo i X hoá tr II. Hoà tan 6 gam A vào dung d ch có ch a HNO3 và H2SO4 thu ư c 2,688 lít h n h p khí NO2 và khí Y ( kc) n ng 5,88 gam. Cô c n dung d ch sau ph n ng, kh i lư ng mu i khan thu ư c là: A. 12,68 g. B. 21,86 g. C. 14,12 g. D. 12,14 g. Câu 39: kh m t lư ng nh khí clo không may thoát ra trong phòng thí nghi m, ngư i ta dùng: A. Dung d ch AgNO3 loãng. C. Dung d ch NaCl. B. Dung d ch NH3 loãng. D. Dung d ch Ca(OH)2. Câu 40: Poli(vinyl clorua) PVC không nh ng ư c dùng làm ch t d o mà còn ư c dùng s n xu t tơ clorin. Cho khí Cl2 ph n ng v i PVC ư c polime X (t X ngư i ta có th i u ch tơ clorin) có ch a 67,18% clo trong phân t . Gi s h s trùng h p n không i, g i x là s m t xích (–CH2–CHCl–) tham gia ph n ng v i m t phân t Cl2. Giá tr c a x là: A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. PH N RIÊNG Thí sinh ch ư c ch n 1 trong 2 ph n sau Ph n 1: Theo chương trình chu n (10 câu, t câu 41 n câu 50) Câu 41: C u hình electron sau: 1s22s22p6 ng v i nguyên t ho c ion: A. Ar. B. Na+. C. S2-. D. A, B, C úng Câu 42: Xét các c p kim lo i sau: (1) Al–Fe ; (2) Cu–Fe ; (3) Mg–Fe ; (4) Pb–Fe. Trong các c p ó, c p kim lo i khi ngâm vào dung d ch ch t i n li có Fe b ăn mòn là: A. C 4 c p. C. (2) ; (4). B. (1) ; (3). D. A, B, C u sai. Câu 43: xà phòng hóa hoàn toàn 2,52 gam m t ch t béo c n dùng 90 ml dung d ch KOH 0,1 M. Sau ph n ng thu ư c 0,265 gam glixeryl. Ch s axit c a ch t béo trên là: A. 8. B. 18. C. 9. D. 12. Câu 44: Chia 3,1 gam m t h n h p A g m 3 ch t: axit cacboxylic ơn ch c, rư u ơn ch c và este c a chúng thành hai ph n b ng nhau. t cháy hoàn toàn ph n th nh t, thu ư c 1,736 lit CO2 ( ktc) và 1,26 gam H2O. Ph n th hai ph n ng hoàn toàn v i 125 ml dung d ch NaOH 0,1M ( un nóng), thu ư c p gam ch t r n B và 0,74 gam ch t C. Oxi hóa hoàn toàn C b ng CuO dư, nung nóng. S n ph m t o thành cho tác d ng v i dd AgNO3/NH3 thu ư c m t axit cacboxylic và 2,16 g Ag. Axit trong A và giá tr p là: A. axit acrylic ; 1,175 gam. C. axit amylic ; 1,175 gam. B. axit axetic ; 1,625 gam. D. axit propanoic ; 1,625 gam. Câu 45: H n h p A g m Etan, Etilen, Axetilen và Buta ien-1,3. t cháy h t m gam h n h p A. Cho s n ph m cháy h p th vào dung d ch nư c vôi dư, thu ư c 100 gam k t t a và kh i lư ng dung d ch nư c vôi sau ph n ng gi m 39,8 gam. Tr s c a m là: A. 58,75 gam. B. 37,4 gam. C. 60,2 gam. D. 13,8 gam. -6 Câu 46: Hi razin (H2N–NH2) có h ng s phân ly bazơ Kb = 10 . Tr s pH c a dung d ch hi razin n ng 0,15M là: A. 8,41. B. 10,59. C. 9,82. D. 11,00. Câu 47: Bi t r ng, khi trung hòa 100 ml dung d ch A g m HCl, H2SO4 b ng NaOH, cô c n dung d ch s thu ư c 13,2 gam mu i khan. Còn trung hòa 10 ml dung d ch A c n dùng 40 ml dung d ch NaOH 0,5M. N ng mol/l c a H2SO4 và HCl trong dung d ch A l n lư t là: A. 0,8M ; 0,6M. B. 0,6M ; 0,8M. C. 0,8M ; 1,2M. D. 1,2M ; 0,8M. Câu 48: b o v n i hơi supde b ng thép kh i b ăn mòn, ngư i ta thư ng: A. Ph l p sơn dày vào m t trong n i hơi. C. Lót vào m t trong nh ng lá k m. B. Tráng m t trong b ng m t l p thi c dày. D. A, B, C u úng. Câu 49: Hòa tan 3,04 gam h n h p b t kim lo i Fe và Cu trong dung d ch HNO3 loãng, thu ư c 0,896 lít khí NO duy nh t ( ktc). % kh i lư ng Cu và Fe trong h n h p l n lư t là: A. 63,16% ; 36,84%. C. 42,11% ; 57,89%. B. 50,96% ; 49,04%. D. 84,21% ; 15,79%. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 49
 11. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 50: Vitamin B1 (Thiamine) có công th c c u t o (d ng mu i clorua c a axit HCl) như sau: NH2 CH3 Cl N OH N H3C N S M t viên vitamin B1 có kh i lư ng 2 gam, ch a 45,91% ch t ph gia. S mol vitamin B1 có trong viên thu c này là: A. 0,0036 mol C. 0,0034 mol B. 0,0035 mol D. 0,0037 mol Ph n 2: Theo chương trình nâng cao (10 câu, t câu 51 n câu 60) Câu 51: H n h p E g m 3 este a ch c c a axit oxalic và hai rư u ơn ch c, no, m ch h , ng ng k ti p. Th c hi n ph n ng xà phòng hóa hoàn toàn 4,8 gam h n h p E b ng dung d ch xút v a thì th y ã dùng h t 19,48 ml dung d ch NaOH 11% (có kh i lư ng riêng 1,12 g/ml). Công th c c a hai rư u t o nên h n h p E là: A. CH3OH, C2H5OH. C. C5H11OH, C6H13OH. B. C4H9OH, C5H11OH. D. C2H5OH, C3H7OH. 5 0 Câu 52: C u hình electron: [Ar]3d 4s là c u hình c a ion: A. Mn2+. B. Fe3+. C. Cr2+. D. A, B úng. Câu 53: Cho phèn chua vào nư c, nư c trong hơn là do: A. Ph n ng hóa h c x y ra t o ra dung d ch trong su t. B. Al(OH)3 b c l y c n b n lơ l ng, r i n i lên trên d v t ra. C. Al3+ th y phân t o Al(OH)3 kéo c n b n l ng xu ng áy. D. B, C u úng. Câu 54: Ti n hành m huân chương b c có ti t di n 8cm2 b ng dung d ch AgNO3, anot b ng Ag, m t dòng 1A/dm2, th i gian i n phân 16 phút 5 giây, hi u su t 80%. Bi t kh i lư ng riêng c a Ag là 10,5 g/cm3, B dày l p m (theo micromet) là: A. 8,23. B. 6,58. C. 8,54. D. 6,62. Câu 55: Cho 34 gam m t mu i nitrat c a kim lo i M có hóa tr n không i vào bình kín dung tích 5,6 lít ch a không khí t i ktc. Nung bình n nhi t không i ư c 21,6 gam ch t r n B và h n h p khí C. Sau khi nung, ưa nhi t v 0 C. Giá tr c a áp su t P sau khi ưa v 0oC là: o A. 1,1 atm. B. 2,34 atm. C. 2,2 atm. D. 1,62 atm. Câu 56: So v i kim lo i ki m thì các kim lo i nhóm IB có nhi t nóng ch y, nhi t sôi và nhi t thăng hoa cao hơn nhi u là vì: A. Các kim lo i IB là kim lo i chuy n ti p có tính kim lo i m nh hơn nên c u trúc m ng b n hơn. B. Các kim lo i IB có m ng l p phương tâm kh i b n hơn C. Liên k t kim lo i trong m ng tinh th các kim lo i IB b n v ng hơn D. Năng lư ng hi rat hóa c a các nguyên t nhóm IA r t âm Câu 57: s n xu t 59,4 kg xenlulozơ trinitrat v i hi u su t 90%, th tích axit nitric 99,67% (kh i lư ng riêng D = 1,52g/ml) c n dùng là: A. 55,2 lit. B. 2,76 lit. C. 5,52 lit. D. 27,6 lit. Câu 58: Este A ư c i u ch t aminoaxit B và rư u metylic. T kh i hơi c a A so v i hi ro là 44,5. t cháy hoàn toàn 8,9 gam este A thu ư c 13,2 gam khí CO2, 6,3 gam H2O và 1,12 lít khí N2 ( ktc). Công th c c u t o c a A là: A. H2N–CH(CH3)COOCH3. B. H2N–CH2–COOCH3. C. CH3COO–CH2–NH2. D. CH3COO–CH(CH3)–NH2. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 50
 12. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 59: X là m t rư u, khi t cháy X thu ư c a mol CO2 và b mol H2O. t T =a/b. Bi t r ng tr s T tăng d n i v i các ch t ng ng c a X có kh i lư ng phân t tăng d n. X là: A. rư u ơn ch c no m ch h , CnH2n+1OH. B. rư u có công th c d ng CnH2n+ 2Ox hay CnH2n+2-x(OH)x. C. rư u thơm, ch a m t nhân thơm. D. là rư u a ch c hay ơn ch c có m t vòng, no. Câu 60: Cho công th c c u t o c a m t h p ch t h u cơ (hình bên): CH3 CH3 Tên g i theo danh pháp qu c t IUPAC c a ch t ó là: Br CH2 C CH CH CH Cl A. 2,5- iclo-6-brom-4-etyl-5-metyl hexan-3-ol. Cl CH2 OH B. 1-Brom-2,5- iclo-2-metyl-3-etyl hexan-4-ol. CH3 C. 1,4- iclo-5-brom-1,4- imetyl-3-etylpentan-2-ol. D. 1-(1-Cloetyl)-3-clo-4-brom-3-metyl-2-etyl butan-1-ol. -------------------------------o H t o------------------------------ Cho bi t kh i lư ng nguyên t (theo vC) c a các nguyên t : H = 1 ; N = 14 ; O = 16 ; Mg = 24 ; Al = 27 S = 32 ; Cl = 35,5 ; K = 39 ; Ca = 40 ; Cr = 52 ; Cu = 64 ; Zn = 65 ; Ag = 108 ; Ba = 137 ; Pb = 207 Thí sinh không ư c s d ng tài li u. Cán b coi thi không gi i thích gì thêm. H và tên thí sinh:................................................................ S báo danh .................................................. THI ÔN T P HÓA H C 12 THI TH TUY N SINH I H C VÀ CAO NG LUY N THI S 2 Môn thi: HÓA H C ( thi này g m có 5 trang) Th i gian làm bài: 90 phút (Không k th i gian phát ) Mã 423 ÁP ÁN Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 B C A B D D B D A C 1 A B C D A C C B D B 2 D D A B D A A D B C 3 A B D B C C C C D A 4 B C A A D B B C A A 5 D D C A C C D B B A Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 51
 13. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c B LUY N THI HÓA H C 12 THI TUY N SINH I H C, CAO NG THI TH S 3 Môn thi: HÓA H C ( thi này g m có 7 trang) Th i gian làm bài: 90 phút (Không k th i gian phát ) Mã : 189 H tên thí sinh: ....................................................................... S báo danh: ........................................................................... Cho bi t kh i lư ng nguyên t (theo vC) c a các nguyên t : H = 1 ; N = 14 ; O = 16 ; Mg = 24 ; Al = 27 ; S = 32 ; Cl = 35,5 ; K = 39 ; Ca = 40 ; Cr = 52 ; Fe = 56 ; Ni = 59 ; Cu = 64 ; Zn = 65 ; Sr = 88 ; Ag = 108 ; Ba = 137 ; Hg = 201 ; Pb = 207 PH N CHUNG CHO T T C CÁC THÍ SINH (40 câu, t câu 1 n câu 40) Câu 1: Cho 30,6g h n h p g m Mg, Zn, Ag tác d ng v i 900 ml dung d ch HCl 1M v a . Cho t t NaOH vào A lư ng k t t a thu ư c là l n nh t. L c l y k t t a và nung nhi t cao cho n kh i lư ng không i, thu ư c a gam ch t r n. Giá tr c a a là: A. 38,7 gam. B. 37,8 gam. C. 40,2 gam. D. 39,8 gam. Câu 2: X thu c chu kỳ 4, Y thu c chu kỳ 2 c a b ng tu n hoàn các nguyên t hóa h c. Ii là năng lư ng ion hoá th i c a m t nguyên t . Th c nghi m cho bi t t s Ik+1/ Ik c a X và Y như sau: Ik+1 I2 I3 I4 I5 I6 Ik I1 I2 I3 I4 I5 X 1,94 4,31 1,31 1,26 1,30 Y 2,17 1,96 1,35 6,08 1,25 H p ch t ion Z ư c t o thành t X và Y, v y Z là: A. CaF2. B. K2O. C. CaC2. D. K3N. Câu 3: Giá tr pKa c a 3 axit h u cơ: (1) CH3–COOH, (2) Cl–CH2–COOH, (3) I–CH2–COOH gi m d n theo th t sau: A. (1) > (2) > (3). C. (1) > (3) > (2). B. (2) > (3) > (1). D. (3) > (2) > (1) Câu 4: em nung m gam h n h p A ch a hai mu i cacbonat c a hai kim lo i u thu c phân nhóm chính nhóm II trong b ng h th ng tu n hoàn, thu ư c x gam h n h p B g m các ch t r n và có 5,152 lít CO2 ( ktc) thoát ra. em hòa tan h t x gam h n h p B b ng dung d ch HCl thì có 1,568 lít khí CO2 ( ktc) thoát ra n a và thu ư c dung d ch D. em cô c n dung d ch D thì thu ư c 30,1 gam h n h p hai mu i khan. Tr s c a m là: A. 26,80 gam. B. 27,57 gam. C. 30,36 gam. D. 27,02 gam. Câu 5: Trong các ch t sau: NaCl, CH3NH2, C, I2, CuCl2, MgO ; nh ng ch t không có liên k t ion trong phân t là: A. NaCl, CuCl2, MgO. C. CH3NH2, C, I2, MgO B. CH3NH2, C, I2. D. NaCl, CuCl2. Câu 6: Cho m t inh s t lu ng dư vào 20 ml dung d ch mu i nitrat kim lo i X có n ng 0,1M. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn, thu ư c dung d ch D. Kh i lư ng dung d ch D gi m 0,16 gam so v i dung d ch nitrat X lúc u. Bi t t t c kim lo i X t o ra bám h t vào inh s t còn dư. Kim lo i X là: A. ng (Cu). C. Niken (Ni). B. Th y ngân (Hg). D. M t kim lo i khác. Câu 7: X, Y, Z là ba hi rocacbon m ch h . em nung nhi t cao, trong i u ki n không có không khí, thì các hi rocacbon này b nhi t phân t o cacbon và khí hi ro. S mol khí hi ro thu ư c do s nhi t phân m i ch t u g p 3 l n s mol m i hi rocacbon em nhi t phân. Y hơn X m t nguyên t cacbon, Z hơn Y m t nguyên t cacbon trong phân t và X không làm m t màu nư c brom. Phát bi u úng là: A. Y, Z làm m t màu nư c bom. B. X, Y, Z là ng ng c a nhau. C. C ba ch t u làm m t màu thu c tím. D. A, B, C u sai. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 52
 14. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 8: Trong bình chân không dung tích 500 cm3 ch a m gam HgO r n. un nóng bình n 5000C x y ra ph n ng: 2HgO(r) 2Hg(k) + O2(k). Áp su t khi cân b ng là 4 atm. Kh i lư ng nh nh t c a thu ngân oxit c n l y ti n hành thí nghi m này là: A. 4,58 gam. B. 4,34 gam. C. 5,425 gam. D. A, B, C sai Câu 9: Xét ph n ng sau: H2O2 + KMnO4 + H2SO4 → ... T ng h s cân b ng (nguyên dương, t i gi n) c a ph n ng trên là: A. 24. B. 25. C. 26. D. 27. Câu 10: H n h p A ch a hai ch t h u cơ u ch a m t lo i nhóm ch c mà m i ch t u tác d ng ư c v i cacbonat t o khí CO2. 0,25 mol h n h p A tác d ng v a v i 100 ml dung d ch KOH 3,8M. t cháy h t 0,25 mol h n h p A ư c 16,72 gam CO2. Kh i lư ng m i ch t trong 0,25 mol h n h p A là: A. 10,8 gam ; 11,7 gam. C. 3,84 gam ; 8,06 gam. B. 7,2 gam ; 9,62 gam. D. 5,52 gam ; 11,70 gam. Câu 11: Cho m gam b t kim lo i ng vào 200 ml dung d ch HNO3 2M, có khí NO thoát ra. hòa tan v a h t ch t r n, c n thêm ti p 100 ml dung d ch HCl 0,8M vào n a, ng th i cũng có khí NO thoát ra. Tr s c a m là: A. 9,60 gam. B. 11,52 gam. C. 10,24 gam. D. A, B, C sai. Câu 12: un nóng h n h p X g m 2 rư u no ơn ch c v i H2SO4 c 140oC thu ư c 21,6 gam nư c và 72 gam h n h p Y g m 3 ete. Bi t s mol m i ch t trong Y u b ng nhau, công th c c u t o thu g n c a 2 rư u trong X là: A. CH3OH ; C2H5OH. C. CH3OH ; C3H7OH. B. C2H5OH ; C3H7OH. D. C2H5OH ; C4H9OH. Câu 13: Tr n 100 ml dung d ch CH3COOH 0,2M v i 100 ml dung d ch NaOH 0,2M n ph n ng hoàn toàn thu ư c 200 ml dung d ch B. Bi t K a CH COOH = 10 −4,76 , pH c a dung d ch B là: 3 A. 5,12. B. 8,88. C. 9,03. D. 4,97. Câu 14: Trong các dung d ch sau, dung d ch có pH < 7 là: A. H2SO4, FeCl3, HCl, NaHCO3 C. CH3COONH4, NH4HCO3, HCl, NaHS B. HNO3, Cu(NH3)4(OH)2, NH4HCO3 D. FeCl3, HOOC–CH2–CH(NH2)–COOH Câu 15: H n h p A g m các khí: CO, CO2 và H2 ư c t o ra do hơi nư c tác d ng v i than nóng nhi t cao. Cho V lít h n h p A ( ktc) tác d ng hoàn toàn v i ZnO lư ng dư, un nóng. Thu ư c h n h p ch t r n B và h n h p khí hơi K. Hòa tan h t h n h p B b ng dung d ch HNO3 m c thì thu ư c 8,8 lít khí NO2 duy nh t ( o 27,3˚C; 1,4 atm). Bi t r ng các ph n ng t o h n h p A có hi u su t 80% và than g m Cacbon có l n 4% t p ch t trơ. Kh i lư ng than ã dùng t o ư c V lít h n h p A ( ktc) là: A. 1,953 gam B. 1,25 gam C. 1,152 gam D. 1,8 gam Câu 16: Xét chu i ph n ng sau: Mg 3 N 2 → A → B → NO → C → NO . Trong sơ bên, A, B, C l n lư t có th là: A. NH3 ; N2 ; Fe[NO](SO4). C. NH3 ; N2O ; NO2. B. NH4Cl ; NH3 ; NOCl. D. A, B u úng. Câu 17: Nylon-6,6 là m t lo i tơ s i t ng h p ư c t o ra do: A. S trùng ngưng gi a axit tereptalic v i etylenglicol. B. S trùng ngưng c a axit sucsinic và hexametylen iamin. C. S trùng ngưng c a axit ω-aminoenantoic. D. S trùng ngưng gi a axit a ipic v i hexametylen iamin. Câu 18: em nung nóng m t lư ng qu ng hematit (ch a Fe2O3, có l n t p ch t trơ) và cho lu ng khí CO i qua, thu ư c 300,8 gam h n h p các ch t r n, ng th i có h n h p khí thoát ra. Cho h p th h n h p khí này vào bình ng lư ng dư dung d ch xút thì th y kh i lư ng bình tăng thêm 52,8 gam. N u hòa tan h t h n h p ch t r n trong lư ng dư dung d ch HNO3 loãng thì thu ư c 387,2 gam m t mu i nitrat. Hàm lư ng Fe2O3 (% kh i lư ng) trong lo i qu ng hematit này là: A. 20 %. B. 40 %. C. 60 %. D. 80 %. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 53
 15. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 19: Trong các ph n ng sau, ph n ng không x y ra i u ki n thư ng là: A. 2KI + 2FeCl3 → 2FeCl2 + 2KCl + I2. C. 2NaI + Na2S4O6 → I2 + 2Na2S2O3. B. 2KI + O3 + H2O → 2KOH + O2 + I2. D. KI + I2 → KI3. Câu 20: M t h n h p A g m rư u metylic, rư u etylic và phenol có kh i lư ng 28,9 gam. Chia A làm hai ph n b ng nhau. Ph n th nh t ph n ng hoàn toàn v i Na thu ư c 2,806 lit khí H2 (27oC ; 750 mmHg). Ph n th hai ph n ng hoàn toàn v i 100 ml dung d ch NaOH 1M. % kh i lư ng rư u etylic trong h n h p A là: A. 11,07 %. B. 23,88 %. C. 15,91 %. D. 25,47 %. Câu 21: Ch n câu sai trong các câu sau: A. Ion Ag+ dù n ng nh v n có kh năng sát trùng, di t khu n. B. Ph n l n Au dùng ch t o các h p kim: Au–Cu ; Au–Ni, Au –Ag. C. B c có tính kh y u còn vàng có tính kh r t y u. D. Trong các kim lo i b c d n i n t t nh t còn vàng d n nhi t t t nh t. Câu 22: Hoà tan hoàn toàn 7,82 gam XNO3 vào nư c thu ư c dung d ch A. i n phân dung d ch A v i i n c c trơ. N u th i gian i n phân là t giây thì thu ư c kim lo i t i catot và 0,1792 lít khí ( ktc) t i anot. N u th i gian i n phân là 2t giây thì thu ư c 0,56 lít khí ( ktc). Bi t I = 1,93 A. Giá tr c a t là: A. 3200s. B. 1600s. C. 4800s. D. 800s. Câu 23: A là m t h p ch t h u cơ. t cháy m t lư ng A thu ư c 8,96 lít CO2 ( ktc) và 5,4 gam H2O. N u cho a mol A tác d ng h t v i NaHCO3 thì có t o a mol khí CO2, còn n u cho a mol A tác d ng h t v i Kali kim lo i cũng có t o a mol khí H2. Công th c c a A là: A. HOCH2CH2CH2COOH. C. HOOCCH2CH2COOH. B. HOCH2COCH2COOH. D. HOCH2CH2OCH2COOH. Câu 24: Tính oxi hóa c a các ion ư c x p theo th t gi m d n như sau: A. Fe3+ > Cu2+ > Fe2+ > Al3+ > Mg2+. C. Al3+ > Mg2+ > Fe3+ > Fe2+ > Cu2+. 2+ 3+ 2+ 3+ 2+ B. Mg > Al > Fe > Fe > Cu . D. Fe3+ > Fe 2+ > Cu 2+ > Al3+ > Mg2+. Câu 25: D n h n h p hai khí foman ehit và hi ro qua ng s có ch a b t Ni làm xúc tác, un nóng. Cho h p th h t khí và hơi các ch t có th hòa tan trong nư c vào bình ng lư ng nư c dư, ư c dung d ch D. Kh i lư ng bình tăng 14,1 gam. Dung d ch D tác d ng hoàn toàn v i lư ng dư dung d ch AgNO3 trong amoniac, l c l y kim lo i em hòa tan h t trong dung d ch HNO3 loãng thì thu ư c 4,48 lít NO duy nh t ( ktc). Kh i lư ng rư u metylic thu ư c là: A. 9,6 gam. B. 5,1 gam. C. 6,4 gam. D. 11,2 gam Câu 26: t cháy hoàn toàn 4,4g sunfua c a kim lo i M (công th c MS) trong oxi dư. Ch t r n sau ph n ng em hoà tan trong 1 lư ng v a dung d ch HNO3 37,8% th y n ng ph n trăm c a mu i trong dung d ch thu ư c là 41,72%. Khi làm l nh dung d ch này thì thoát ra 8,08g mu i r n. L c tách mu i r n th y n ng ph n trăm c a mu i trong dung d ch là 34,7%. Công th c mu i r n tách ra sau ph n ng là: A. Fe(NO3)2.9H2O. C. Fe(NO3)3.9H2O. B. Cu(NO3)2.5H2O. D. A, B, C u sai. Câu 27: H n h p A g m hai kim lo i ki m hai chu kỳ liên ti p nhau. Hòa tan 0,37 gam h n h p A trong nư c dư, thu ư c dung d ch X. Cho 100 ml dung d ch HCl 0,4M vào dung d ch X, ư c dung d ch Y. trung hòa v a lư ng axit còn dư trong dung d ch Y, c n thêm ti p 100 ml dung d ch NaOH 0,1M. Hai kim lo i ki m trên là: A. Li ; Na. B. Na ; K. C. K ; Rb. D. Rb ; Cs. Câu 28: (CnH2n-1COO)3CmH2m-1 là công th c t ng quát c a este sinh ra b i: A. Rư u no ba ch c và axit ơn ch c chưa no ch a 1 n i ôi C=C. B. Rư u chưa no ba ch c ch a 1 n i ôi C=C và axit ba ch c. C. Rư u ba ch c, có 2 liên k t π và axit ơn ch c có m t liên k t C=C. D. Rư u chưa no ba ch c, có 1 liên k t π và axit no ơn ch c. Câu 29: H n h p A g m hai an ehit ơn ch c no m ch h . t cháy m gam h n h p A thu ư c 22,88 gam CO2. Cũng m gam h n h p A ph n ng v a v i 4,032 lít H2 ( ktc) (có Ni làm xúc tác, un nóng), thu ư c h n h p hai rư u. t cháy h t lư ng rư u này r i cho s n ph m cháy h p th vào bình ng P2O5 lư ng dư. Kh i lư ng bình P2O5 tăng t gam. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. Tr s c a t là: A. 35,48 gam. B. 12,6 gam. C. 22,88 gam D. A, B, C sai. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 54
 16. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 30: Ngư i ta tr n V1 lít dung d ch ch a ch t tan A có t kh i d1 v i V2 lít dung d ch chưa cùng ch t tan có t kh i d2 thu ư c V lít dung d ch có t kh i d. Coi V = V1 + V2. Bi u th c liên h gi a d, d1, d2, V1, V2 là: V d + V2 d 2 V d − d1 A. d = 1 1 C. 1 = V1 + V2 V2 d 2 − d V d −d V d + V2 d1 B. 2 = 2 D. d = 1 2 V1 d − d1 V1 + V2 Câu 31: un nóng 20 gam m t lo i ch t béo trung tính v i 250 ml dung d ch NaOH 0,1M. Dung d ch sau ph n ng làm quỳ tím hóa xanh. quỳ tím không i màu, ngư i ta c n thêm ti p vào dung d ch ó 180 ml dung d ch HCl pH = 1. Kh i lư ng xà phòng ch a 72% mu i Natri c a axit béo sinh ra t 1 t n ch t béo trên là: A. 1434,26 Kg. C. 1208,69 Kg. B. 2143,58 Kg. D. 1135,47 Kg. Câu 32: H n h p A g m hai amino axit no m ch h , ng ng k ti p, có ch a m t nhóm amino và m t nhóm ch c axit trong phân t . L y 23,9 gam h n h p A cho tác d ng v i 100 ml dung d ch HCl 3,5M (có dư), ư c dung d ch D. tác d ng h t các ch t trong dung d ch D c n dùng 650 ml dung d ch NaOH 1M. Công th c hai ch t trong h n h p A là: A. H2NCH2COOH; CH3CH(NH2)COOH. B. CH3CH(NH2)COOH; CH3CH2CH(NH2)COOH. C. CH3CH2CH(NH2)COOH; CH3CH2CH2CH(NH2)COOH. D. CH3CH2CH2CH(NH2)COOH; CH3CH2CH2CH2CH(NH2)COOH. Câu 33: Cho 250 ml dung d ch A g m hai mu i MgSO4 và Al2(SO4)3 tác d ng v i dung d ch NaOH dư, l c k t t a em nung n kh i lư ng không i, thu ư c 8 gam ch t r n. Cũng 250 ml dung d ch trên n u cho tác d ng v i dung d ch amoniac dư, l c k t t a em nung nhi t cao cho n kh i lư ng không i thì thu ư c 23,3 gam ch t r n. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. N ng mol/l m i mu i trong dung d ch A là: A. MgSO4 0,8M ; Al2(SO4)3 0,8M. C. MgSO4 0,8M ; Al2(SO4)3 0,6M. B. MgSO4 0,8M ; Al2(SO4)3 1M. D. MgSO4 0,6M ; Al2(SO4)3 0,8M. Câu 34: em 2 kg glucozơ, có l n 10% t p ch t, lên men rư u, hi u su t 70%. Cho bi t etanol có kh i lư ng riêng là 0,79 g/ml. Th tích rư u 40˚ có th i u ch ư c do s lên men trên là: A. Kho ng 1,58 lít. C. Kho ng 2,04 lít. B. Kho ng 1,85 lít. D. Kho ng 2,50 lít. Câu 35: Polyeste là m t lo i tơ s i t ng h p, nó ư c t o ra do s trùng ngưng ( ng trùng ngưng) gi a axit axit 1,4-Bezen icacboxilic v i Etan iol-1,2. M t lo i tơ Polyeste có kh i lư ng phân t là 153600. S ơn v m t xích trong phân t polyme này là: A. 808. B. 800. C. 768. D. 960. Câu 36: Ph n ng este hóa gi a axit axetic v i rư u etylic t o etyl axetat và nư c có h ng s cân b ng liên h n n ng mol/l c a các ch t trong ph n ng lúc t tr ng thái cân b ng là Kc = 4. N u 1 lít dung d ch ph n ng lúc u có ch a a mol CH3COOH và a mol CH3CH2OH, thì khi ph n ng t tr ng thái cân b ng, s thu ư c trong 1 lít dung d ch: A. 2a/3 mol CH3COOCH2CH3 ; 2a/3 mol H2O. B. a/3 mol CH3COOCH2CH3 ; a/3 mol H2O. C. a/2 mol CH3COOCH2CH3 ; a/2 mol H2O. D. a/4 mol CH3COOCH2CH3 ; a/4 mol H2O. Câu 37: Xét sơ ph n ng sau: Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 55
 17. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Cho bi t A, D, F u ư c t o b i các nguyên t C, H, O và u ơn ch c. M t th tích hơi F khi t cháy hoàn toàn t o ư c hai th tích khí CO2 ( o cùng i u ki n T, p). Các ch t A, B là: A. HCOOH; CH3CH2OH. C. CH2CHCOOH; C3H4. B. CH3COOH; C3H4. D. HCOOH; C2H2 Câu 38: A là m t ch t h u cơ trong trong m t lo i trái cây chua. em t cháy h t m gam ch t A c n dùng 2,016 lít O2 ( ktc), s n ph m cháy g m 2,688 lít CO2 ( ktc) và 1,44 gam H2O. Cũng m gam A tác d ng h t v i NaHCO3 thu ư c 0,06 mol CO2, còn n u cho m gam A tác d ng h t v i Na thì thu ư c 0,04 mol H2. Công th c phân t c a A cũng là công th c ơn gi n c a nó. A là: A. HOC3H2(COOH)3. C. HOC3H4(COOH)3. B. (HO)2OC4H4(COOH)2. D. (HO)3O2C5H4COOH. Câu 39: Cho các ch t sau: (1) Benzoic ; (2) p-Nitrobenzoic ; (3) p-Etylbenzoic ; (4) p-Clobenzoic. Th t gi m d n tr s pKb c a các axit trên là: A. (1) > (2) > (3) > (4). C. (3) > (1) > (4) > (2). B. (2) > (4) > (1) > (3). D. (1) > (3) > (4) > (2). Câu 40: Cho h n h p A: 0,15 mol Mg , 0, 35 mol Fe ph n ng v i V lit dung d ch HNO3 1M. Sau ph n ng, thu ư c dung d ch B, h n h p G g m 0,05 mol N2O, 0,1 mol NO ( ktc) và còn 2,8 gam kim lo i. Giá tr c a V là: A. 1,1. B. 1,15. C. 1,22. D. 1,225. PH N RIÊNG Thí sinh ch ư c ch n 1 trong 2 ph n sau Ph n 1: Theo chương trình chu n (10 câu, t câu 41 n câu 50) Câu 41: Xem ph n ng cân b ng sau ây là ph n ng ơn gi n: 2SO2(k) + O2(k) 2SO3(k). Ph n ng trên ang tr ng thái cân b ng trong m t bình ch a nhi t xác nh. N u làm gi m th tích bình ch a m t n a, t c làm tăng n ng mol/lít các ch t trong ph n ng trên g p ôi thì: A. V n t c ph n ng tăng 8 l n B. V n t c ph n ng ngh ch tăng 4 l n C. V n t c ph n ng thu n tăng 8 l n D. Ph n ng s trên s d ch chuy n theo chi u thu n Câu 42: Cho glucozơ lên men v i hi u su t 70%, h p th toàn b s n ph m khí thoát ra vào 2 lít dung d ch NaOH 0,5M (d = 1,05 g/ml) thu ư c dung d ch ch a hai mu i v i t ng n ng là 12,27%. Kh i lương glucozơ ã dùng là: A. 129,68 gam B. 192,86 gam C. 168,29 gam D. 186,92 gam Câu 43: Pin Zn – Ag ư c bi u di n theo sơ sau: (–) Zn | Zn(NO3)2 || AgNO3 | Ag (+). Cho bi t các giá tr th kh chu n: E o 2 + / Zn = −0, 76V; E o + / Ag = +0,8V . Su t i n ng chu n c a pin t o thành b i 2 Zn Ag c p oxi hóa – kh trên là: A. 0,04V. B. 1,56V. C. 2,36V. D. A, B, C sai. Câu 44: Gi i pháp i u ch không h p lý là: A. Dùng ph n ng kh K2Cr2O7 b ng than hay lưu huỳnh i u ch Cr2O3. B. Dùng ph n ng c a mu i Cr (II) v i dung d ch ki m dư i u ch Cr(OH)2. C. Dùng ph n ng c a mu i Cr (III) v i dung d ch ki m dư i u ch Cr(OH)3. D. Dùng ph n ng c a H2SO4 c v i dung d ch K2Cr2O7 i u ch CrO3. Câu 45: Ngâm m t v t b ng ng có kh i lư ng 10 gam trong 250 gam dung d ch AgNO3 4%. Khi l y v t ra kh i dung d ch thì lư ng AgNO3 trong dung d ch gi m 17%. Kh i lư ng c a v t sau ph n ng là: A. 11,08 gam. B. 10,76 gam. C. 17,00 gam. D. 27,00 gam. + HONO + CuO, t 0 C Câu 46: Cho sơ ph n ng: NH3  X  Y  Z. + CH3I ( tyû ä 1:1) le mol → → → Bi t Z có kh năng tham gia ph n ng tráng gương. Hai ch t Y và Z l n lư t là: A. CH3OH, HCOOH. C. CH3OH, HCHO. B. C2H5OH, HCHO. D. C2H5OH, CH3CHO. Câu 47: Dãy g m các ch t u làm gi y quỳ tím m chuy n sang màu xanh là: A. metyl amin, amoniac, natri axetat. C. anilin, metyl amin, amoniac. B. amoni clorua, natri hi roxit. D. anilin, amoniac, natri hi roxit. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 56
 18. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 48: Cho 15,6 gam h n h p hai ancol (rư u) ơn ch c, k ti p nhau trong dãy ng ng tác d ng h t v i 9,2 gam Na, thu ư c 24,5 gam ch t r n. Hai ancol ó là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23) A. C3H5OH và C4H7OH. C. C3H7OH và C4H9OH. B. C2H5OH và C3H7OH. D. CH3OH và C2H5OH. Câu 49: Các oxit c a nito có d ng NOx trong không khí là nguyên nhân gây ra ô nhi m. Ngu n t o ra khí NOx ph bi n hi n nay là: A. Bình acquy C. Thu c di t c B. Khí th i c a phương ti n giao thông D. Phân bón hóa h c Câu 50: H n h p X g m axit HCOOH và axit CH3COOH (t l mol 1:1). L y 5,3 gam h n h p X tác d ng v i 5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 c) thu ư c m gam h n h p este (hi u su t c a các ph n ng este hoá u b ng 80%). Giá tr c a m là: A. 10,12. B. 6,48. C. 8,10. D. 16,20. Ph n 2: Theo chương trình nâng cao (10 câu, t câu 51 n câu 60) Câu 51: Vàng có th tan ư c trong các dung d ch: A. nư c cư ng toan, dd KCN. C. dd HCl, dd HNO3. B. nư c cư ng toan, dd HNO3. D. dd H2SO4 c nóng. Câu 52: Hi n tư ng ư c mô t không úng là: A. Th i khí NH3 qua CrO3 un nóng th y ch t r n chuy n t màu sang màu l c th m. B. un nóng S v i K2Cr2O7 th y ch t r n chuy n t màu da cam sang màu l c th m. C. Nung Cr(OH)2 trong không khí th y ch t r n chuy n t màu l c sáng sang màu l c th m. D. t CrO trong không khí th y ch t r n chuy n t màu en sang màu l c th m. Câu 53: Cho 1 pin i n hóa ư c t o b i c p oxi hóa/kh : Fe2+/Fe và Ag+/Ag. Ph n ng x y ra c c âm c a pin i n hóa ( i u ki n tiêu chu n) là: A. Fe → Fe2+ + 2e C. Ag+ + 1e → Ag B. Fe2+ + 2e → Fe D. Ag → Ag+ + 1e Câu 54: Cho cân b ng hoá h c: 2SO2 (k) + O2 (k) 2SO3 (k) , ph n ng thu n là ph n ng to nhi t. Phát bi u úng là: A. Cân b ng chuy n d ch theo chi u thu n khi tăng nhi t . B. Cân b ng chuy n d ch theo chi u ngh ch khi gi m n ng O2. C. Cân b ng chuy n d ch theo chi u thu n khi gi m áp su t h ph n ng. D. Cân b ng chuy n d ch theo chi u ngh ch khi gi m n ng SO3. Câu 55: Cho h n h p X g m hai ch t h u cơ có cùng công th c phân t C2H7NO2 tác d ng v a v i dung d ch NaOH và un nóng, thu ư c dung d ch Y và 4,48 lít h n h p Z ( ktc) g m hai khí ( u làm xanh gi y quỳ m). T kh i hơi c a Z i v i H2 b ng 13,75. Cô c n dung d ch Y thu ư c kh i lư ng mu i khan là: A. 16,5 gam. B. 14,3 gam. C. 8,9 gam. D. 15,7 gam. Câu 56: M nh không úng là: A. CH3CH2COOCH=CH2 cùng dãy ng ng v i CH2=CHCOOCH3. B. CH3CH2COOCH=CH2 tác d ng v i dung d ch NaOH thu ư c an ehit và mu i. C. CH3CH2COOCH=CH2 tác d ng ư c v i dung d ch Br2. D. CH3CH2COOCH=CH2 có th trùng h p t o polime. [H ],xtPt [O],xtPt Câu 57: Trong công nghi p khí th i ư c x lí như sau: CO, NO, Cx H y → A → B  Sau ó th i B vào môi trư ng. Trong sơ trên: A. A g m N2, NH3, CO2, H2O. C. A g m N2, NH3, CO, CxHy. B. B g m N2, CO, CxHy. D. B g m N2, H2O, CO2, CxHy. Câu 58: Các ng phân ng v i công th c phân t C8H10O ( u là d n xu t c a benzen) có tính ch t: tách nư c thu ư c s n ph m có th trùng h p t o polime, không tác d ng ư c v i NaOH. S lư ng ng phân ng v i công th c phân t C8H10O, tho mãn tính ch t trên là: A. 1. B. 4. C. 2. D. 3. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 57
 19. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 59: t cháy hoàn toàn a mol m t an ehit X (m ch h ) t o ra b mol CO2 và c mol H2O (bi t r ng: b = a + c). Trong ph n ng tráng gương, m t phân t X ch cho 2 electron. X thu c dãy ng ng an ehit: A. không no có hai n i ôi, ơn ch c. C. no, ơn ch c. B. không no có m t n i ôi, ơn ch c. D. no, hai ch c. Câu 60: phân bi t rư u b c I, b c II, b c III ngư i ta có th dùng thu c th : A. Zn/HCl B. Na C. Cu(OH)2 D. A, B, C sai -------------------------------o H t o------------------------------ Thí sinh không ư c s d ng tài li u. Cán b coi thi không gi i thích gì thêm. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 58
 20. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c THI ÔN T P HÓA H C 12 THI TH TUY N SINH I H C VÀ CAO NG MÃ : 315 Môn thi: HÓA H C ( thi này g m có 4 trang) Th i gian làm bài: 90 phút (Không k th i gian phát ) H và tên h c sinh: ............................................................................................................................................... S báo danh: ............................................................................................................................................................ LUY N THI S 4 Câu 1: t cháy hoàn toàn m t rư u (ancol) X thu ư c CO2 và H2O có t l s mol tương ng là 3:4. Th tích khí oxi c n dùng t cháy X b ng 1,5 l n th tích khí CO2 thu ư c ( cùng i u ki n). Công th c phân t c a X là: A. C3H8O B. C3H8O3 C. C3H4O D. C3H8O2 Câu 2: làm m m nư c c ng vĩnh c u, có th dùng: A. K2CO3 B. KHSO4 C. K2SO4 D. NaNO3 Câu 3: Dãy ng ng c a Axit acrylic (CH2=CH-COOH) có công th c chung là: A. (C2H3COOH)n C. CnH2n – 1COOH B. C2nH3nCOOH D. CnH2nCOOH Câu 4: Tr n 100ml dung d ch Ba(OH)2 0,5M v i 100ml dung d ch KOH 0,5M , ư c dung d ch X. N ng mol/l c a ion OH- trong dung d ch là: A. 0,25M B. 0,75M C. 0,5M D. 1,5M Câu 5: Este X ph n ng v i dung d ch NaOH, un nóng t o ra rư u metylic và natri axetat. Công th c c u t o c a X là: A. HCOOCH3 C. CH3COOC2H5 B. C2H5COOCH3 D. CH3COOCH3 Câu 6: Nguyên t X có c u hình electron phân l p ngoài là: np4. Ion X có i n tích là: A. 1- B. 2- C. 1+ D. 2+ Câu 7: Cho 1,8 gam m t axit (A) ơn ch c ph n ng h t v i NaHCO3. D n h t khí thu ư c vào bình dung d ch KOH dư; th y kh i lư ng ch t tan trong bình tăng 0,78 gam. V y (A) có CTCT: A. C2H5 COOH C. CH3COOH B. C3H7COOH D. CH2=CHCOOH Câu 8: Cho 4 h p ch t h u cơ: (1)etan–1,2–diol, (2)propan–1,3–diol, (3)propan–1,2–diol, (4) glixerin. Các ch t là ng phân c a nhau g m: A. 1,2 B. 1,4 C. 2,3 D. 1,2,3 Câu 9: Ch t h u cơ A: C3H8Ox , ch ch a m t lo i ch c, ph n ng ư c v i Na có s ng phân là: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 10: Cho 0,336 lit SO2 ( kc) ph n ng v i 200ml dung d ch NaOH ; thu ư c 1,67 g mu i. N ng dung d ch NaOH em ph n ng là: A. 0,01M B. 0,10M C. 0,15M D. 0,20M Câu 11: M t ch t h u cơ X ch a C, H, O ch ch a m t lo i ch c cho 2,9g X ph n ng v i dung d ch AgNO3/NH3 dư thu ư c 21,6g Ag. V y X có th là: A. HCHO B. OHC–CHO C. CH2(CHO) D. C2H5–CHO Câu 12: un rư u (A) v i HBr, thu ư c ch t h u cơ (B) có %Br = 58,4%. (A) là: A. C2H5OH C. C4H9OH B. C3H7OH D. CH2=CH-CH2OH Câu 13: t cháy hoàn toàn m t ch t h u cơ A nhi u l n axit thu ư c 4,032lít khí CO2 ( o ktc) và 2,7 gam nư c. CTN A là: A. (C2H3O2)n B. (C4H7O2)n C. (C3H5O2)n D. (C2H4O2)n Câu 14: un nóng rư u etylic v i H2SO4 c 170oC thu ư c h n h p hơi A g m 4 ch t khí. V y h n h p A có: A. C2H4, H2Ohơi, H2, CO2 C. C2H4, H2Ohơi, H2, SO2 B. C2H4, H2Ohơi, SO2, CO2 D. CH4, H2Ohơi, H2, SO2 Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 59

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản