Phương Pháp Giải Nhanh Và Bộ Đề Trắc Nghiệm Ôn Thi Đại Học [4 Parts] - Part 1-2

Chia sẻ: Trần Bá Trung5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

3
662
lượt xem
531
download

Phương Pháp Giải Nhanh Và Bộ Đề Trắc Nghiệm Ôn Thi Đại Học [4 Parts] - Part 1-2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

" Phương Pháp Giải Nhanh Và Bộ Đề Trắc Nghiệm Ôn Thi Đại Học [4 Parts] - Part 1-2" nhằm giúp cho Giáo viên và học sinh ôn tập, luyện tập và vận dụng các kiến thức vào việc giải các bài tập trắc nghiệm môn hóa học và đặc biệt khi giải những bài tập cần phải tính toán một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất đồng thời đáp ứng cho kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương Pháp Giải Nhanh Và Bộ Đề Trắc Nghiệm Ôn Thi Đại Học [4 Parts] - Part 1-2

 1. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Part: 1 PHƯƠNG PHÁP GI I NHANH TR C NGHI M MÔN HOÁ H C  I. M T S KĨ NĂNG C N THI T KHI GI I TR C NGHI M ♣ Tái hi n ki n th c, hi u rõ có th gi i các câu h i tr c nghi m khách quan m c bi t. ♣ Xâu chu i các ki n th c ã h c làm t t các bài t p v n d ng m c cơ b n. ♣ Phân tích, so sánh, t ng h p làm các bài toán v n d ng m c cao. ♣ S d ng các công công tóan h c, các qui t c tính nhanh gi i các bài t p. ♣ Ph i h p các thao tác các kĩ năng h p lý gi i bài toán trong th i gian ng n nh t II. PHƯƠNG PHÁP GI I NHANH TR C NGHI M HÓA H C 1. M c bi t: tr l i các câu h i thu c m c này, òi h i h c sinh m t h th ng ki n th c ư c trang b y , hi u rõ ki n th c cơ b n trong chương trình tr l i. Ví d : Câu 1: Trong phòng thí nghi m, ngư i ta thư ng i u ch HNO3 t : A. NH3 và O2. C. NaNO3 và H2SO4 c. B. NaNO2 và H2SO4 c. D. NaNO3 và HCl c. Câu 2: Thành ph n chính c a phân bón nitrophotka là: A. NH4H2PO4, KNO3. C. (NH4)2HPO4, KNO3 B. (NH4)2HPO4, NH4H2PO4. D. A, B, C u sai. Trong 2 ví d trên, h c sinh c n bi t các ki n th c trên m i tr l i ư c vì v y c n n m v ng ki n th c trong sách giáo khoa Hóa h c l p 10, 11, 12. M T S VÍ D ÁP D NG Câu 1: M nh không úng là: A. CH3CH2COOCH=CH2 cùng dãy ng ng v i CH2=CHCOOCH3. B. CH3CH2COOCH=CH2 tác d ng v i dung d ch NaOH thu ư c an ehit và mu i. C. CH3CH2COOCH=CH2 tác d ng ư c v i dung d ch Br2. D. CH3CH2COOCH=CH2 có th trùng h p t o polime. Câu 2: ch ng minh trong phân t c a glucozơ có nhi u nhóm hi roxyl, ngư i ta cho dung d ch glucozơ ph n ng v i: A. kim lo i Na. B. AgNO3 trong dung d ch NH3, un nóng. C. Cu(OH)2 trong NaOH, un nóng. D. Cu(OH)2 nhi t thư ng. Câu 3: M t trong nh ng i m khác nhau c a protit so v i lipit và glucozơ là A. protit luôn ch a ch c hi roxyl. C. protit luôn ch a nitơ. B. protit luôn là ch t h u cơ no. D. protit có kh i lư ng phân t l n hơn. Câu 4: Dãy g m các ch t ư c dùng t ng h p cao su Buna-S là: A. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh. B. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2. C. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2. D. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2. Câu 5: Nilon–6,6 là m t lo i: A. tơ axetat. C. polieste. B. tơ poliamit. D. tơ visco. Câu 6: Phân t ư ng saccarozơ ư c c u t o t : Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 1
 2. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c A. 2 phân t α-glucopiranozơ b ng liên k t 1,4 glicôzit B. 1 phân t β-fructofuranzơ và 1 phân t α-glucopiranozơ b ng liên k t 1,2 glicôzit C. 1 phân t α-glucopiranzơ và m t phân t β-fructofuranozơ b ng liên k t 1,4 glicozit D. 2 phân t α-glucopiranozơ b ng liên k t 1,6 glicôzit Câu 7: Hai khoáng v t chính c a photpho là: A. photphorit và apatit. C. apatit và cacnalit. B. Photphorit và photphat. D. photphat và photphua. Câu 8: Khi t cháy NH3 trong khí clo, khói tr ng sinh ra chính là: A. N2. B. NH4Cl. C. HCl. D. NCl3. Câu 9: nh n bi t ion nitrat ta dùng h n h p Cu và: A. H2SO4. C. H3PO4. B. HNO3. D. NaNO3. Câu 10: Khi i t trí sang ph i trong m t chu kì, bán kính nguyên t c a m t nguyên t : A. tăng d n do s Z tăng d n nên án ng không gian c a các electron gi m. B. gi m d n do l c hút tĩnh i n gi a v electron và h t nhân tăng d n. C. tăng t kim lo i n á kim, r i gi m t á kim n phi kim. D. không bi n i tu n hoàn. 2. M c hi u và áp d ng: D ng 1: D a vào s proton, nơtron, electron xác nh nguyên t , ơn ch t, h p ch t. Ví d 1: Nguyên t nguyên t X có t ng s proton, nơtron, electron là 52. Bi t X là m t ng v b n. V y X là: A. Cl. B. S. C. Ar. D. P. Hư ng d n: Bài làm chi ti t: Theo ta có: PX + NX + EX = 52 => 2PX + NX = 52. Do X là ng v b n nên ta có: PX ≤ NX ≤ 1,52PX => PX ≤ 52 – 2PX ≤ 1,52PX => 3PX ≤ 52 ≤ 3,52PX => 14,8 ≤ PX ≤ 17,3 Do PX nguyên dương nên: PX = 15, 16, 17 u là nh ng nguyên t thu c chu kì 3, hơn n a vì X là ng v b n nên PX ≤ 52 – 2PX ≤ 1,2PX => 16,3 ≤ PX ≤ 17,3 => PX = 17. X là 17Cl35 Clo Nh n xét: N u n m rõ phương pháp này ta có th gi i nhanh: 52 : 3,5 ≤ PX ≤ 52 : 3 và suy ra X chu kì 3. Áp d ng: 52 : 3,2 ≤ PX ≤ 52 : 3 tìm nhanh X (*) M t cách g n úng, do 2PX + NX = 52 nên có th tính P trung bình xác nh X thu c chu kì nào. T ó áp d ng: PX ≤ NX ≤ 1,52PX hay PX ≤ NX ≤ 1,2PX D ng 2: Xác nh nhanh Công th c phân t , Công th c ơn gi n ♣ Ki n th c c n n m v ng. t cháy a mol h p ch t h u c A (C, O, N) thu ư c x mol CO2, y mol H2O và z mol N2. nCO2 x 2nH2O 2y 2nN2 2z S nguyên t C = = ; S nguyên t H = = ; S nguyên t N = = . nA a nA a nA a nCO2 x nCO2 x nH O x T l C/H = = ; T l C/N = = ; T l H/N = 2 = . 2nH2O 2y 2nN2 2z nN 2 y ♣ Các ví d minh h a m c ph thông: Câu 1: un nóng h n h p 2 rư u ơn ch c A, B có s nguyên t C g p ôi nhau v i 1 axit t o ra m t h n h p este trong ó có este E. E không tác d ng v i Na. t cháy 1 mol E c n 5 mol oxi , t o ra 5 mol CO2 và 4 mol H2O. 2 rư u trên là : A. CH3OH và C2H5OH. C. CH3OH và C3H7OH. B. C2H5OH và C4H9OH. D. C4H9OH và C2H5OH. Hư ng d n Trong E, S C = 5, S H = 8. Axit ít nh t có 2 C. S nguyên t Cacbon trong hai rư u ph i là 1 và 2. Ch n áp án A. Câu 2: t cháy hoàn toàn m t amin ơn ch c chưa no có m t liên k t pi m ch cacbon ta thu ư c CO2 và H2O theo t l mol nH2O : nCO2 = 9 : 8 . V y công th c phân t c a amin là: Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 2
 3. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c A. C3H6N B. C4H9N C. C4H8N D. C3H7N Hư ng d n T l C/H = 8/18 = 4/9. Ch n áp án B. Câu 3: t cháy m t 1 mol rư u A thu ư c 4 mol H2O. A là: A. CH3OH. C. C3H5OH. B. C2H4(OH)2. D. C3H6(OH)2. Hư ng d n: Chú ý S nguyên t H = 2nH2O/nHCHC. áp án. D. ♣ M c i h c: Câu 1: H n h p E g m 3 este a ch c c a axit oxalic và hai rư u ơn ch c, no, m ch h , ng ng k ti p. Th c hi n ph n ng xà phòng hóa hoàn toàn 4,8 gam h n h p E b ng dung d ch xút v a thì th y ã dùng h t 19,48 ml dung d ch NaOH 11% (có kh i lư ng riêng 1,12 g/ml). Công th c c a hai rư u t o nên h n h p E là: A. CH3OH, C2H5OH. C. C5H11OH, C6H13OH. B. C4H9OH, C5H11OH. D. C2H5OH, C3H7OH. Câu 2: H p ch t A là m t α − aminoaxit m ch không nhánh. Cho 0,01 mol A tác d ng v a v i 80 ml dung d ch HCl 0,125M, sau ó em cô c n thu ư c 1,835 gam mu i. M t khác, trung hòa 2,94 gam A b ng m t lư ng v a dung d ch NaOH, sau khi cô c n s n ph m thì thu ư c 3,82 gam mu i. CTCT c a A là: A. HOOC–CH2–CH(NH2)–COOH C. H2N–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH B. CH3OCO–CH2–CH(NH2)–COOH D. HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH D ng 3: Áp d ng h th ng cơ s lý thuy t gi i m t s câu tr c nghi m. i v i d ng này, c n n m rõ sơ liên h gi a các ơn ch t, h p ch t vô cơ, h u cơ, hii u rõ vai trò các ch t tham gia ph n ng và n m cơ ch ph n ng, b n ch t c a t ng ch t trong ph n ng. V n d ng linh ho t ki n th c hóa h c. Câu 1: Khi cho Cu tác d ng v i dung d ch ch a H2SO4 loãng và NaNO3, vai trò c a NaNO3 trong ph n ng là: A. ch t xúc tác. C. ch t oxi hoá. B. ch t kh . D. môi trư ng. Câu 2: H n h p X ch a Na2O, NH4Cl, NaHCO3 và BaCl2 có s mol m i ch t u b ng nhau. Cho h n h p X vào H2O (dư), un nóng, dung d ch thu ư c ch a A. NaCl, NaOH, BaCl2. C. NaCl, NaOH. B. NaCl. D. NaCl, NaHCO3, NH4Cl, BaCl2. Câu 3: Trong các dung d ch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, dãy g m các ch t u tác d ng ư c v i dung d ch Ba(HCO3)2 là: A. HNO3, NaCl, Na2SO4. B. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Na2SO4. C. NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2. D. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2. Câu 4: Cho t ng ch t: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 l n lư t ph n ng v i HNO3 c, nóng. S ph n ng thu c lo i ph n ng oxi hoá - kh là: A. 8. B. 5. C. 7. D. 6. Câu 5: T ng h s cân b ng c a ph n ng: Au + NaCN + H2O + O2 → Na[Au(CN)2] + NaOH là: A. 25. B. 41. C. 23. D. 16. D ng 4: S d ng các phương pháp b o toàn: Kh i lư ng, i n tích, s mol electron, s kh i, s Z,... ây là m t trong nh ng phương pháp chính gi i các bài toán hóa h c. Khi áp d ng phương pháp này, c n áp d ng t ng h p các nh lu t, quy t c: ♣ nh lu t b o toàn kh i lư ng. ♣ B o toàn s mol nguyên t . ♣ Qui t c tăng gi m kh i lư ng. ♣ nh lu t b o toàn s mol electron ♣ Các bài toán quy v 100 Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 3
 4. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c ♣ Các quy t c bi n lu n i v i bài toán có ch t dư, bài toán tính hi u su t. S D NG NH LU T B O TOÀN S MOL ELECTRON Ki n th c c n n m Trong các h oxi hóa kh : T ng s mol electron ch t kh cho = t ng s mol electron ch t oxi hóa nh n. a. Kim lo i tác d ng v i HNO3 (t o s n ph m kh N+x): S mol electron trao i g p bao nhiêu l n s mol i n tích c a anion t o mu i thì s mol c a anion t o mu i g p b y nhiêu l n s mol c a N+x n NO3- t o mu i = nNO2 + 3nNO + 8nN2O + 10nN2. n HNO3 ph n ng = 2nNO2 + 4nNO + 10nN2O + 12nN2. m mu i = m kim lo i + m g c nitrat t o mu i. b. Kim lo i tác d ng v i H2SO4 (t o s n ph m kh là S+x) S mol electron trao i g p bao nhiêu l n s mol i n tích c a anion t o mu i thì s mol c a anion t o mu i g p b y nhiêu l ns mol c a S+x. n SO42- t o mu i = n SO2 + 3 nS + 4 nH2S. n H2SO4 ph n ng = 2 nSO2 + 4 nS + 5 nH2S. Qui t c chung: S mol electron trao i g p bao nhiêu l n s mol i n tích c a anion t o mu i thì s mol c a anion t o mu i g p b y nhiêu l n s mol c a ch t có s oxi hóa +x S D NG QUY T C TĂNG GI M KH I LƯ NG Ví d 1: ( tuy n sinh kh i B 2009) Nhúng m t thanh s t n ng 100 gam vào 100 ml dung d ch h n h p g m Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,2M. Sau m t th i gian l y thanh kim lo i ra, r a s ch làm khô cân ư c 101,72 gam (gi thi t các kim lo i t o thành u bám h t vào thanh s t). Kh i lư ng s t ã ph n ng là: A. 1,40 gam. B. 2,16 gam. C. 0,84 gam. D. 1,72 gam. Hư ng d n: Bài gi i chi ti t: Do kh năng oxi hóa c a Ag+ > Cu2+ nên khi cho Fe vào h n h p dung d ch trên thì Ag+ b Fe kh trư c n h t thì Cu2+ m i b kh . Fe + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag (1) a 2a a 2a Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu (2) b b b b N u Fe thi u và Ag+ dư (không x y ra (2)) thì: Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag (3) Nh n th y: mthanh s t tăng lên = mAg sinh ra + mCu sinh ra – mFe ã ph n ng Do nFe = 100 : 56 là dư nhi u so v i Ag+ và Cu2+ nên x y ra (1), (2) V y 108.2a + 64b – (56a + 56b) = 101,72 – 100 = 1,72 gam N u không x y ra (2) thì a = 0,01075 mol => 2a = 0,0215 > 0,02 (s mol AgNO3) vô lí V y x y ra (2) nên b = 0,015 mol => mFe ã ph n ng = 0,025.56 = 1,40 gam ( áp án A) Nh n xét: N u theo các thao tác trên thì s không th i gian cho m t câu tr c nghi m là 1’48’’ vì v y c n áp d ng phương pháp tăng gi m kh i lư ng: mthanh s t tăng lên = mAg sinh ra + mCu sinh ra – mFe ã ph n ng => (108.2 –56)a + (64 – 56)b = 1,72 v i a = 0,02 : 2 = 0,01 => b = 0,015 => mFe ã ph n ng = 1,40 gam. Ví d 2: Ngâm m t thanh s t có kh i lư ng m gam vào V ml dung d ch CuSO4 1,5M, sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn em cân th y kh i lương thanh s t n ng m + 1,2 gam g m 2 kim lo i. Bi t kim lo i bám hoàn toàn vào thanh s t. Giá tr c a V là: A. 0,1. B. 100. C. 150. D. 0,15. Hư ng d n: ∆m = 1,2 gam = (64 – 56)nFe ph n ng = 8 nFe ph n ng => nFe ph n ng = 0,15 mol => V = 0,15 : 1,5 = 0,1 lit = 100 ml => phương án B BÀI T P MINH HO Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 4
 5. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 1: Hòa tan m gam h n h p X g m Fe và Cu trong dung d ch HNO3, k t thúc ph n ng thu ư c 0,1 mol NO và 0,15 mol NO2. S mol HNO3 c tham gia ph n ng là: A. 0,3 mol. B. 0,4 mol. C. 0,7 mol. D. 0,35 mol. Hư ng d n D a vào m i quan h gi a s mol HNO3 phn ng v i s electron trao i và s nguyên t Nitơ trong s n ph m kh ta có: n HNO3 = 4n NO + 2 n NO2 = 0,7 mol. áp án: C. Câu 2: Hòa tan hoàn tòan 2,52 gam h n h p Mg và Al b ng dung d ch HCl thu ư c 2,688 lít khí ( ktc). Cũng lư ng h n h p này n u hòa tan hoàn toàn b ng H2SO4 c, nóng thu ư c 0,04 mol m t s n ph m duy nh t ch a S. S n ph m kh ó là: A. SO3. B. H2S. C. SO2. D. S Hư ng d n Dùng m i quan h : ne kim lo i như ng = H+ nh n = ne S+6 nh n. 0,04 (6-x) = 0,24 => x = 0. S n ph m kh là S. áp án D. Câu 3: Hòa tan hòan tòan 12 gam h n h p Fe và Cu (s mol hai kim lo i b ng nhau) b ng dung d ch HNO3 dư thu ư c V lít ( ktc) h n h p X (g m hai khí NO và NO2) và dung d ch Y ch ch a hai mu i và axit dư. T kh i hi c a X i v i H2 b ng 19. Giá tr c a V là A. 3,36. B. 2,24. C. 4,48. D. 5,60. Hư ng d n Dùng nh lu t b o toàn s mol electron. 3nFe + 2nCu = 3 nNO + 2 nNO2. M = 19 nên hai khí có s mol b ng nhau. áp án. D. Câu 4: Tr n m gam Al v i h n h p CuO và Fe2O3 r i ti n hành ph n ng nhi t nhôm, sau m t th i gian ư c h n h p ch t r n A. Hòa tan h t a trong dung d ch HNO3 thu ư c 0,03 mol NO2 và 0,02 mol NO. Giá tr c a m là: A. 0,27 gam. B. 0,54 gam. C. 0,81 gam. D. 1,08 gam. Hư ng d n Chú ý: trong h này Al là ch t kh , HNO3 là ch t oxi hóa. Dùng nh lu t b o toàn s mol electron: 3nAl = nNO2 + 3 nNO. Tìm ra m = 0,81 gam. áp án C. Câu 5: Hòa tan 5,04 gam h n h p 3 kim lo i X, Y, Z có hóa tr không i trong 100 ml dung d ch HNO3 xM thu ư c m gam mu i, 0,02 mol NO2 và 0,005 mol N2O. Giá tr c a x và m l n lư t là A. 0,9 M và 8,76 gam. C. 0,9M và 7,82 gam. B. 0,45 m và 8,72 gam. D. 0,5 M và 2,78 gam. Hư ng d n n HNO3 = 0,02.2 + 0,005.10 = 0,09 mol. X = 0,9M. m = 5,04 + (0,02 + 0,005.8)62 = 8,76 gam. áp án A ÁP D NG T NG H P CÁC PHƯƠNG PHÁP Câu 1: Hòa tan 2,29 gam h n h p hai kim lo i Ba và Na vào nư c ư c dung d ch A và 6,72 lít khí ( ktc). Thêm t t dung d ch FeCl3 vào dung d ch A cho n dư. L c k t t a, r a s ch, s y khô và nung n kh i lư ng không i ư c m gam ch t r n. Giá tr c a m là A. 1,6 gam. B. 3,2 gam. C. 4,8 gam. D. 6,4 gam. Hư ng d n D a vào m i quan h v s mol gi a Fe2O3, Fe(OH)3, OH- và H2 d dàng suy ra: S mol Fe2O3 = 1/3 nH2 = 0,01 mol. M = 1,6 gam. áp án A. Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 2,81 gam h n h p Fe2O3, MgO và ZnO trong 500 ml dung d ch H2SO4 0,1 M v a . Sau phn ng cô c n dung d ch, kh i lư ng mu i khan thu ư c là A. 4,81 gam. B. 5,81 gam. C. 3,81 gam. D. 6,81 gam. Hư ng d n Chú ý : nO2- = nSO42- M = 2,81 + (96 - 18).0,05 = 6,81 gam. áp án D. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 5
 6. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 3: Nung 13,4 gam h n h p 2 mu i cacbonat c a 2 kim lo i hóa tr 2, thu ư c 6,8 gam ch t r n và khí X. Lư ng khí X sinh ra cho h p th vào 75 ml dung d ch NaOH 1M, kh i lư ng mu i khan thu ư c sau ph n ng là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23) A. 4,2 gam. B. 5,8 gam. C. 6,3 gam. D. 6,5 gam. Hư ng d n Dùng nh lu t b o toàn kh i lư ng tìm ra s mol c a CO2 = 0,15 mol. L p t l nNaOH / nCO2 suy ra ph n ng ch t o mu i axit. nNaHCO3 = 0,075 mol. m = 6,3 gam. áp án C. Câu 4: Cho 1,67 gam h n h p g m hai kim lo i 2 chu kỳ liên ti p thu c nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II) tác d ng h t v i dung d ch HCl (dư), thoát ra 0,672 lít khí H2 ( ktc). Hai kim lo i ó là A. Mg và Ca. B. Ca và Sr. C. Be và Mg. D. Sr và Ba. Hư ng d n Dùng phương pháp t công th c trung bình. n H2 = n Kl = 0,03 mol. M = 1,67/0,03 = 55,67. Hai kim lo i là Ca và Sr. áp án B. Câu 5: t cháy hoàn toàn m gam h n h p X g m CH4, C2H4 và C2H2 thu ư c 35,2 gam CO2 và 25,2 gam H2O. Giá tr c a m là A. 1,24 gam. B. 12,4 gam. C. 2,48 gam. D. 24,8 gam. Hư ng d n: S d ng phương pháp b o toàn nguyên t : mX = 12mCO2/44 + 2mH2O/18 = 12,4 gam. áp án B. Câu 6: trung hòa h t 10,6 gam axit cacboxilic A c n dùng v a V ml dung d ch NaOH 1M. Cô c n dung d ch sau ph n ng thu ư c 15 gam ch t r n. Giá tr c a V là A. 100 ml. B. 200 ml. C. 300ml. D. 400 ml. Hư ng d n: S d ng phương pháp tăng gi m kh i lư ng: 1 mol R(COOH)x ph n ng v i x mol NaOH t o ra 1 mol R(COONa)x kh i lư ng ch t r n tăng 22x g a mol R(COOH)x ph n ng v i ax mol NaOH t o ra 1 mol R(COONa)x thì m ch t r n tăng 22ax = 4,4 g V y ax = n NaOH = 0,2 mol, V = 200 ml. áp án B. Câu 7: t cháy a mol andehit no, ơn ch c, m ch h thu ư c 1,12 lít khí ( ktc) CO2. N u cho toàn b s n ph m cháy qua dung d ch NaOH dư thì kh i lư ng bình tăng thêm: A. 3,5 gam. B. 3,1 gam. C. 2,5 gam. D. 2,1 gam. Hư ng d n: C n chú ý andehit no ơn ch c khi t cháy cho s mol nư c b ng s mol CO2. Kh i lư ng bình tăng = mCO2 + mH2O = 3,1 gam. áp án B. Câu 8: t cháy 0,1 mol m t rư u no, m ch h c n v a 5,6 lít O2 ( ktc). Công th c c a rư u là A. C2H5OH. B. C2H4(OH)2. C. C3H5(OH)3. D. C3H7OH. Hư ng d n: Qui t c: nO2/n rư u = 2,5 thì rư u là C2H4(OH)2, n u = 3,5 thì rư u là C3H5(OH)3. áp án B. Câu 9: t cháy 0,1 mol h n h p 2 rư u no thu ư c 4,48 lít CO2 ( ktc). D n toàn b s n ph m cháy qua bình ng KOH r n dư thì kh i lư ng bình tăng: A. 8,8 gam. B. 5,4 gam. C. 14,2 gam. D. 19,6 gam. Hư ng d n: Chú ý: Khi t cháy rư u no thì s mol nư c - s mol CO2 = s mol rư u. Kh i lư ng bình tăng = mH2O + mCO2 áp s C. Câu 10: m gam axit cacboxilic ơn ch c X tác d ng v i NaOH dư thu ư c 1,25m gam mu i. X là A. CH3COOH. C. C3H7COOH. B. C2H5COOH. D. C2H3COOH. Hư ng d n: Dùng qui t c tăng gi m kh i lư ng. 1 mol axit chuy n thành m t mol mu i kh i lư ng tăng 22 gam M + 22 Ta có: M = Suy ra M = 88. áp án C. 1,25 Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 6
 7. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c 3. M c phân tích t ng h p và suy lu n: iv im c này, c n n m v ng các ki n th c trong chương trình hóa h c THPT. Trên cơ s ó ph i m r ng h th ng ki n th c và b sung m t s ki n th c thu c các lĩnh v c khác (Toán, lý, sinh…) không ph i áp d ng m t cách máy móc các công th c hóa h c. Ví d : K t h p Hóa h c và v t lý tính v n t c t c th i, v n t c trung bình c a ph n ng, áp d ng tích phân tính hi u ng nhi t ∆H, năng lư ng ph n ng, n i năng,…Áp d ng các công th c v t lý h t nhân tính năng lư ng trong ph n ng h t nhân, chu kì bán rã, s nguyên t còn l i c a m t phóng x …Áp d ng các lý thuy t sinh h c hi u rõ c u trúc các b c c a protein, c u trúc c a ADN, ARN… T t c các ki n th c này c n t ng h p m t cách toàn di n có h th ng. Minh ho : ( tuy n sinh i h c kh i B – 2009) Câu 1: Cho ch t xúc tác MnO2 vào 100 ml dung d ch H2O2, sau 60 giây thu ư c 33,6 ml khí O2 ( ktc). T c trung bình c a ph n ng (tính theo H2O2) trong 60 giây trên là: A. 5,0.10-4 mol/(l.s). C. 1,0.10−3mol/(l.s). -5 B. 5,0.10 mol/(l.s). D. 2,5.10−4mol/(l.s) Hư ng d n: nOxi = 1,5.10-3 mol, t = 60s, V = 0,1 lit Ph n ng: 2H2O2 → 2H2O + O2 3,0.10-3 mol 1,5.10-3 mol V y tính theo H2O2 thì t c trung bình c a ph n ng là: VTB = d(H2O2)/dt = 3.10 : 60 = 5.10-5 mol/(0,1lit.s) -3 Do V = 0,1 lit nên: vTB = 5.10-5 : 0,1 = 5,0.10-4 mol/(l.s). áp án A Câu 2: Lo i ư ng c u trúc nên phân t ADN là: A. C5H10O4 eoxiribozơ C. C5H10O5 ribozơ B. C5H10O5 eoxiribozơ D. C5H10O4 ribozơ Hư ng d n D a vào ki n th c hoá h c trong bài prôtêin, axit nuclêic (SGK Hóa h c 12) và ki n th c sinh h c có th ch n áp án úng là A Minh ho thi i h c Câu 1: (Kh i B – 2009) Cho các h p ch t h u cơ: (1) ankan (2) ancol no, ơn ch c, m ch h ; (3) xicloankan (4) ete no, ơn ch c, m ch h ; (5) anken (6) ancol không no (có m t liên k t ôi C=C), m ch h ; (7) ankin (8) an ehit no, ơn ch c, m ch h ; (9) axit no, ơn ch c, m ch h (10) axit không no (có m t liên k t ôi C=C), ơn ch c. Dãy g m các ch t khi t cháy hoàn toàn u cho s mol CO2 b ng s mol H2O là: A. (1), (3), (5), (6), (8). C. (3), (5), (6), (8), (9). B. (3), (4), (6), (7), (10). D. (2), (3), (5), (7), (9). Ch n câu A Câu 2: (Kh i B – 2009) Cho sơ chuy n hoá gi a các h p ch t c a crom: Cr(OH)3 + KOH → X +(Cl  → Y + H 2 → Z +(FeSO4 2 )→ T   2 + KOH)   SO4    + H SO4  Các ch t X, Y, Z, T theo th t là: A. K2CrO4; KCrO2; K2Cr2O7; Cr2(SO4)3. B. KCrO2; K2Cr2O7; K2CrO4; Cr2(SO4)3. C. KCrO2; K2Cr2O7; K2CrO4; CrSO4. D. KCrO2; K2CrO4; K2Cr2O7; Cr2(SO4)3. Ch n câu D ----------------------------- Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 7
 8. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Part: 2 THI TUY N SINH I H C MÔN HOÁ H C NĂM 2007, 2008, 2009  B GIÁO D C VÀ ÀO T O THI TUY N SINH I H C, CAO NG NĂM 2007 CHÍNH TH C Môn thi: HÓA H C, kh i A ( thi này g m có 5 trang) Th i gian làm bài: 90 phút Mã thi 182 H và tên thí sinh: ............................................................................ S báo danh: ...................................................................................... Cho bi t kh i lư ng nguyên t (theo vC) c a các nguyên t : H = 1 ; N = 14 ; O = 16 ; Mg = 24 ; Al = 27 S = 32 ; Cl = 35,5 ; K = 39 ; Ca = 40 ; Cr = 52 ; Cu = 64 ; Zn = 65 ; Ag = 108 ; Ba = 137 ; Pb = 207 PH N CHUNG CHO T T C CÁC THÍ SINH (44 câu, t câu 1 n câu 40) Câu 1: Cho 4,48 lít h n h p X ( ktc) g m 2 hi rocacbon m ch h l i t t qua bình ch a 1,4 lít dung d ch Br2 0,5M. Sau khi ph n ng hoàn toàn, s mol Br2 gi m i m t n a và kh i lư ng bình tăng thêm 6,7 gam. Công th c phân t c a 2 hi rocacbon là: A. C2H2 và C4H6. B. C2H2 và C4H8. C. C3H4 và C4H8. D. C2H2 và C3H8. Câu 2: Hoà tan hoàn toàn h n h p g m 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào axit HNO3 (v a ), thu ư c dung d ch X (ch ch a hai mu i sunfat) và khí duy nh t NO. Giá tr c a a là: A. 0,04. B. 0,075. C. 0,12. D. 0,06. Câu 3: Nh t t cho n dư dung d ch NaOH vào dung d ch AlCl3. Hi n tư ng x y ra là A. có k t t a keo tr ng, sau ó k t t a tan. B. ch có k t t a keo tr ng. C. có k t t a keo tr ng và có khí bay lên. D. không có k t t a, có khí bay lên. Câu 4: Trong phòng thí nghi m, i u ch m t lư ng nh khí X tinh khi t, ngư i ta un nóng dung d ch amoni nitrit bão hoà. Khí X là A. NO. B. NO2. C. N2O. D. N2. Câu 5: Dãy g m các ion X+, Y- và nguyên t Z u có c u hình electron 1s22s22p6 là: A. Na+, Cl-, Ar. B. Li+, F-, Ne. C. Na+, F-, Ne. D. K+, Cl-, Ar. Câu 6: M nh không úng là: A. CH3CH2COOCH=CH2 cùng dãy ng ng v i CH2=CHCOOCH3. B. CH3CH2COOCH=CH2 tác d ng v i dung d ch NaOH thu ư c an ehit và mu i. C. CH3CH2COOCH=CH2 tác d ng ư c v i dung d ch Br2. D. CH3CH2COOCH=CH2 có th trùng h p t o polime. Câu 7: Dãy các ion x p theo chi u gi m d n tính oxi hoá là (bi t trong dãy i n hóa, c p Fe3+/Fe2+ ng trư c c p Ag+/Ag): A. Ag+, Cu2+, Fe3+, Fe2+. B. Fe3+, Cu2+, Ag+, Fe2+. + 3+ 2+ 2+ C. Ag , Fe , Cu , Fe . D. Fe3+, Ag+, Cu2+, Fe2+. Câu 8: Anion X- và cation Y2+ u có c u hình electron l p ngoài cùng là 3s23p6. V trí c a các nguyên t trong b ng tu n hoàn các nguyên t hóa h c là: A. X có s th t 17, chu kỳ 4, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII); Y có s th t 20, chu kỳ 4, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II). B. X có s th t 18, chu kỳ 3, nhóm VIA (phân nhóm chính nhóm VI); Y có s th t 20, chu kỳ 4, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II). C. X có s th t 17, chu kỳ 3, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII); Y có s th t 20, chu kỳ 4, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II). D. X có s th t 18, chu kỳ 3, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII); Y có s th t 20, chu kỳ 3, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II). Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 8
 9. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 9: Khi t cháy hoàn toàn m t amin ơn ch c X, thu ư c 8,4 lít khí CO2, 1,4 lít khí N2 (các th tích khí o ktc) và 10,125 gam H2O. Công th c phân t c a X là: A. C3H7N. B. C2H7N. C. C3H9N. D. C4H9N. Câu 10: Cho 15,6 gam h n h p hai ancol (rư u) ơn ch c, k ti p nhau trong dãy ng ng tác d ng h t v i 9,2 gam Na, thu ư c 24,5 gam ch t r n. Hai ancol ó là: A. C3H5OH và C4H7OH. B. C2H5OH và C3H7OH. C. C3H7OH và C4H9OH. D. CH3OH và C2H5OH. Câu 11: Cho t t dung d ch ch a a mol HCl vào dung d ch ch a b mol Na2CO3 ng th i khu y u, thu ư c V lít khí ( ktc) và dung d ch X. Khi cho dư nư c vôi trong vào dung d ch X th y có xu t hi n k t t a. Bi u th c liên h gi a V v i a, b là: A. V = 22,4(a - b). B. V = 11,2(a - b). C. V = 11,2(a + b). D. V = 22,4(a + b). Câu 12: Thu phân hoàn toàn 444 gam m t lipit thu ư c 46 gam glixerol (glixerin) và hai lo i axit béo. Hai lo i axit béo ó là: A. C15H31COOH và C17H35COOH. B. C17H33COOH và C15H31COOH. C. C17H31COOH và C17H33COOH. D. C17H33COOH và C17H35COOH. Câu 13: Clo hoá PVC thu ư c m t polime ch a 63,96% clo v kh i lư ng, trung bình 1 phân t clo ph n ng v i k m t xích trong m ch PVC. Giá tr c a k là: A. 3. B. 6. C. 4. D. 5. Câu 14: Ba hi rocacbon X, Y, Z k ti p nhau trong dãy ng ng, trong ó kh i lư ng phân t Z g p ôi kh i lư ng phân t X. t cháy 0,1 mol ch t Y, s n ph m khí h p th hoàn toàn vào dung d ch Ca(OH)2 (dư), thu ư c s gam k t t a là: A. 20. B. 40. C. 30. D. 10. Câu 15: Cho các ph n ng sau: a) FeO + HNO3 ( c, nóng) → f) glucozơ + AgNO3 (ho c Ag2O) trong dung b) FeS + H2SO4 ( c, nóng) → d ch NH3 → c) Al2O3 + HNO3 ( c, nóng) → g) C2H4 + Br2 → d) Cu + dung d ch FeCl3 → h) glixerol (glixerin) + Cu(OH)2 → xt Ni, t 0 C e) CH3CHO + H2  → Dãy g m các ph n ng u thu c lo i ph n ng oxi hóa - kh là: A. a, b, d, e, f, h. B. a, b, d, e, f, g. C. a, b, c, d, e, h. D. a, b, c, d, e, g. Câu 16: Khi nung h n h p các ch t Fe(NO3)2, Fe(OH)3 và FeCO3 trong không khí n kh i lư ng không i, thu ư c m t ch t r n là: A. Fe3O4. B. FeO. C. Fe. D. Fe2O3. Câu 17: M t hi rocacbon X c ng h p v i axit HCl theo t l mol 1:1 t o s n ph m có thành ph n kh i lư ng clo là 45,223%. Công th c phân t c a X là: A. C3H6. B. C3H4. C. C2H4. D. C4H8. Câu 18: Cho 6,6 gam m t an ehit X ơn ch c, m ch h ph n ng v i lư ng dư AgNO3 (ho c Ag2O) trong dung d ch NH3, un nóng. Lư ng Ag sinh ra cho ph n ng h t v i axit HNO3 loãng, thoát ra 2,24 lít khí NO (s n ph m kh duy nh t, o ktc). Công th c c u t o thu g n c a X là: A. CH3CHO. B. HCHO. C. CH3CH2CHO. D. CH2=CHCHO. Câu 19: Hòa tan hoàn toàn 12 gam h n h p Fe, Cu (t l mol 1:1) b ng axit HNO3, thu ư c V lít ( ktc) h n h p khí X (g m NO và NO2) và dung d ch Y (ch ch a hai mu i và axit dư). T kh i c a X i v i H2 b ng 19. Giá tr c a V là: A. 2,24. B. 4,48. C. 5,60. D. 3,36. Câu 20: Hi rat hóa 2 anken ch t o thành 2 ancol (rư u). Hai anken ó là A. 2-metylpropen và but-1-en (ho c buten-1). B. propen và but-2-en (ho c buten-2). C. eten và but-2-en (ho c buten-2). D. eten và but-1-en (ho c buten-1). Câu 21: Tr n dung d ch ch a a mol AlCl3 v i dung d ch ch a b mol NaOH. thu ư c k t t a thì c n có t l : A. a : b = 1 : 4. B. a : b < 1 : 4. C. a : b = 1 : 5. D. a : b > 1 : 4. Câu 22: Cho t ng ch t:, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3, Fe l n lư t ph n ng v i HNO3 c, nóng. S ph n ng thu c lo i ph n ng oxi hoá - kh là: A. 8. B. 5. C. 7. D. 6. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 9
 10. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 23: Cho 0,1 mol an ehit X tác d ng v i lư ng dư AgNO3 (ho c Ag2O) trong dung d ch NH3, un nóng thu ư c 43,2 gam Ag. Hi ro hoá X thu ư c Y, bi t 0,1 mol Y ph n ng v a v i 4,6 gam Na. Công th c c u t o thu g n c a X là: A. HCHO. B. CH3CHO. C. OHC-CHO. D. CH3CH(OH)CHO. Câu 24: H p th hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 ( ktc) vào 2,5 lít dung d ch Ba(OH)2 n ng a mol/l, thu ư c 15,76 gam k t t a. Giá tr c a a là: A. 0,032. B. 0,048. C. 0,06. D. 0,04. Câu 25: nh n bi t ba axit c, ngu i: HCl, H2SO4, HNO3 ng riêng bi t trong ba l b m t nhãn, ta dùng thu c th là: A. Fe. B. CuO. C. Al. D. Cu. o o Câu 26: C6H6(Benzen) Cl2 (1:1), Fe→ X NaOH ( dp→ Y axitHCl → Z . Hai ch t h u cơ Y, Z l n lư t là:   ,t   ư ), ,t  A. C6H6(OH)6, C6H6Cl6. B. C6H4(OH)2, C6H4Cl2. C. C6H5OH, C6H5Cl. D. C6H5ONa, C6H5OH. Câu 27: i n phân dung d ch CuCl2 v i i n c c trơ, sau m t th i gian thu ư c 0,32 gam Cu catôt và m t lư ng khí X anôt. H p th hoàn toàn lư ng khí X trên vào 200 ml dung d ch NaOH ( nhi t thư ng). Sau ph n ng, n ng NaOH còn l i là 0,05M (gi thi t th tích dung d ch không thay i). N ng ban u c a dung d ch NaOH là: A. 0,15M. B. 0,2M. C. 0,1M. D. 0,05M. Câu 28: Nilon–6,6 là m t lo i: A. tơ axetat. B. tơ poliamit. C. polieste. D. tơ visco. Câu 29: Phát bi u không úng là: A. Axit axetic ph n ng v i dung d ch NaOH, l y dung d ch mu i v a t o ra cho tác d ng v i khí CO2 l i thu ư c axit axetic. B. Phenol ph n ng v i dung d ch NaOH, l y mu i v a t o ra cho tác d ng v i dung d ch HCl l i thu ư c phenol. C. Anilin ph n ng v i dung d ch HCl, l y mu i v a t o ra cho tác d ng v i dung d ch NaOH l i thu ư c anilin. D. Dung d ch natri phenolat ph n ng v i khí CO2, l y k t t a v a t o ra cho tác d ng v i dung d ch NaOH l i thu ư c natri phenolat. Câu 30: T ng h s (các s nguyên, t i gi n) c a t t c các ch t trong phương trình ph n ng gi a Cu v i dung d ch HNO3 c, nóng là: A. 10. B. 11. C. 8. D. 9. Câu 31: α-aminoaxit X ch a m t nhóm -NH2. Cho 10,3 gam X tác d ng v i axit HCl (dư), thu ư c 13,95 gam mu i khan. Công th c c u t o thu g n c a X là: A. H2NCH2COOH. B. H2NCH2CH2COOH. C. CH3CH2CH(NH2)COOH. D. CH3CH(NH2)COOH. Câu 32: Hoà tan 5,6 gam Fe b ng dung d ch H2SO4 loãng (dư), thu ư c dung d ch X. Dung d ch X ph n ng v a v i V ml dung d ch KMnO4 0,5M. Giá tr c a V là: A. 80. B. 40. C. 20. D. 60. Câu 33: Cho m gam tinh b t lên men thành ancol (rư u) etylic v i hi u su t 81%. Toàn b lư ng CO2 sinh ra ư c h p th hoàn toàn vào dung d ch Ca(OH)2, thu ư c 550 gam k t t a và dung d ch X. un k dung d ch X thu thêm ư c 100 gam k t t a. Giá tr c a m là: A. 550. B. 810. C. 650. D. 750. Câu 34: Cho dãy các ch t: Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2. S ch t trong dãy có tính ch t lư ng tính là: A. 3. B. 5. C. 2. D. 4. Câu 35: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat b ng 200 ml dung d ch NaOH 0,2M. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn, cô c n dung d ch thu ư c ch t r n khan có kh i lư ng là: A. 8,56 gam. B. 3,28 gam. C. 10,4 gam. D. 8,2 gam. Câu 36: H n h p X g m axit HCOOH và axit CH3COOH (t l mol 1:1). L y 5,3 gam h n h p X tác d ng v i 5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 c) thu ư c m gam h n h p este (hi u su t c a các ph n ng este hoá u b ng 80%). Giá tr c a m là: A. 10,12. B. 6,48. C. 8,10. D. 16,20. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 10
 11. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 37: t cháy hoàn toàn a mol axit h u cơ Y ư c 2a mol CO2. M t khác, trung hòa a mol Y c n v a 2a mol NaOH. Công th c c u t o thu g n c a Y là A. HOOC-CH2-CH2-COOH. B. C2H5-COOH. C. CH3-COOH. D. HOOC-COOH. Câu 38: Cho h n h p X g m hai ch t h u cơ có cùng công th c phân t C2H7NO2 tác d ng v a v i dung d ch NaOH và un nóng, thu ư c dung d ch Y và 4,48 lít h n h p Z ( ktc) g m hai khí ( u làm xanh gi y quỳ m). T kh i hơi c a Z i v i H2 b ng 13,75. Cô c n dung d ch Y thu ư c kh i lư ng mu i khan là: A. 16,5 gam. B. 14,3 gam. C. 8,9 gam. D. 15,7 gam. Câu 39: Dung d ch HCl và dung d ch CH3COOH có cùng n ng mol/l, pH c a hai dung d ch tương ng là x và y. Quan h gi a x và y là (gi thi t, c 100 phân t CH3COOH thì có 1 phân t i n li) A. y = 100x. B. y = 2x. C. y = x - 2. D. y = x + 2. Câu 40: Cho m gam h n h p Mg, Al vào 250 ml dung d ch X ch a h n h p axit HCl 1M và axit H2SO4 0,5M, thu ư c 5,32 lít H2 ( ktc) và dung d ch Y (coi th tích dung d ch không i). Dung d ch Y có pH là: A. 1. B. 6. C. 7. D. 2. Câu 41: Cho lu ng khí H2 (dư) qua h n h p các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung nhi t cao. Sau ph n ng h n h p r n còn l i là: A. Cu, Fe, Zn, MgO. B. Cu, Fe, ZnO, MgO. C. Cu, Fe, Zn, Mg. D. Cu, FeO, ZnO, MgO. Câu 42: ch ng minh trong phân t c a glucozơ có nhi u nhóm hi roxyl, ngư i ta cho dung d ch glucozơ ph n ng v i: A. kim lo i Na. B. AgNO3 (ho c Ag2O)/ NH3, un nóng. C. Cu(OH)2 trong NaOH, un nóng. D. Cu(OH)2 nhi t thư ng. Câu 43: Trong phòng thí nghi m, ngư i ta thư ng i u ch clo b ng cách: A. i n phân nóng ch y NaCl. B. cho dung d ch HCl c tác d ng v i MnO2, un nóng. C. i n phân dung d ch NaCl có màng ngăn. D. cho F2 y Cl2 ra kh i dung d ch NaCl. Câu 44: Khi tách nư c t m t ch t X có công th c phân t C4H10O t o thành ba anken là ng phân c a nhau (tính c ng phân hình h c). Công th c c u t o thu g n c a X là: A. (CH3)3COH. B. CH3OCH2CH2CH3. C. CH3CH(OH)CH2CH3. D. CH3CH(CH3)CH2OH. PH N RIÊNG: Thí sinh ch ư c ch n làm 1 trong 2 ph n (Ph n I ho c Ph n II) Ph n I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (6 câu, t câu 45 n câu 50): Câu 45: Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam h n h p g m Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml axit H2SO4 0,1M (v a ). Sau ph n ng, h n h p mu i sunfat khan thu ư c khi cô c n dung d ch có kh i lư ng là: A. 6,81 gam. B. 4,81 gam. C. 3,81 gam. D. 5,81 gam. Câu 46: Dãy g m các kim lo i ư c i u ch trong công nghi p b ng phương pháp i n phân h p ch t nóng ch y c a chúng, là: A. Na, Ca, Al. B. Na, Ca, Zn. C. Na, Cu, Al. D. Fe, Ca, Al. Câu 47: Dãy g m các ch t u tác d ng v i AgNO3 (ho c Ag2O) trong dung d ch NH3, là: A. an ehit axetic, butin-1, etilen. B. an ehit axetic, axetilen, butin-2. C. axit fomic, vinylaxetilen, propin. D. an ehit fomic, axetilen, etilen. Câu 48: H n h p g m hi rocacbon X và oxi có t l s mol tương ng là 1:10. t cháy hoàn toàn h n h p trên thu ư c h n h p khí Y. Cho Y qua dung d ch H2SO4 c, thu ư c h n h p khí Z có t kh i i v i hi ro b ng 19. Công th c phân t c a X là: A. C3H8. B. C3H6. C. C4H8. D. C3H4. Câu 49: M nh không úng là: A. Fe2+ oxi hoá ư c Cu. B. Fe kh ư c Cu2+ trong dung d ch. C. Fe3+ có tính oxi hóa m nh hơn Cu2+. D. Tính oxi hóa c a các ion tăng theo th t : Fe2+, H+, Cu2+, Ag+. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 11
 12. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Ph n II. Theo chương trình phân ban (6 câu, t câu 51 n câu 56): Câu 50: t cháy hoàn toàn m t lư ng ch t h u cơ X thu ư c 3,36 lít khí CO2, 0,56 lít khí N2 (các khí o ktc) và 3,15 gam H2O. Khi X tác d ng v i dung d ch NaOH thu ư c s n ph m có mu i H2N-CH2-COONa. Công th c c u t o thu g n c a X là: A. H2N-CH2-COO-C3H7. B. H2N-CH2-COO-CH3. C. H2N-CH2-CH2-COOH. D. H2N-CH2-COO-C2H5. Câu 51: Khi th c hi n ph n ng este hoá 1 mol CH3COOH và 1 mol C2H5OH, lư ng este l n nh t thu ư c là 2/3 mol. t hi u su t c c i là 90% (tính theo axit) khi ti n hành este hoá 1 mol CH3COOH c n s mol C2H5OH là (bi t các ph n ng este hoá th c hi n cùng nhi t ) A. 0,342. B. 2,925. C. 2,412. D. 0,456. Câu 52: Phát bi u không úng là: A. H p ch t Cr(II) có tính kh c trưng còn h p ch t Cr(VI) có tính oxi hoá m nh. B. Các h p ch t Cr2O3, Cr(OH)3, CrO, Cr(OH)2 u có tính ch t lư ng tính. C. Các h p ch t CrO, Cr(OH)2 tác d ng ư c v i dung d ch HCl còn CrO3 tác d ng ư c v i dung d ch NaOH. D. Thêm dung d ch ki m vào mu i icromat, mu i này chuy n thành mu i cromat. Câu 53: thu l y Ag tinh khi t t h n h p X (g m a mol Al2O3, b mol CuO, c mol Ag2O), ngư i ta hoà tan X b i dung d ch ch a (6a + 2b + 2c) mol HNO3 ư c dung d ch Y, sau ó thêm (gi thi t hi u su t các ph n ng u là 100%): A. c mol b t Al vào Y. B. c mol b t Cu vào Y. C. 2c mol b t Al vào Y. D. 2c mol b t Cu vào Y. Câu 54: Cho các ch t: HCN, H2, dung d ch KMnO4, dung d ch Br2. S ch t ph n ng ư c v i (CH3)2CO là: A. 2. B. 4. C. 1. D. 3. Câu 55: Có 4 dung d ch mu i riêng bi t: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. N u thêm dung d ch KOH (dư) r i thêm ti p dung d ch NH3 (dư) vào 4 dung d ch trên thì s ch t k t t a thu ư c là: A. 4. B. 1. C. 3. D. 2. Câu 56: M t este có công th c phân t là C4H6O2, khi thu phân trong môi trư ng axit thu ư c axetan ehit. Công th c c u t o thu g n c a este ó là: A. CH2=CH-COO-CH3. B. HCOO-C(CH3)=CH2. C. HCOO-CH=CH-CH3. D. CH3COO-CH=CH2. ---------- -------------------------------o H T o------------------------------ Thí sinh không ư c s d ng tài li u. Cán b coi thi không gi i thích gì thêm. ---------- B GIÁO D C VÀ ÀO T O THI TUY N SINH I H C, CAO NG NĂM 2007 ÁP ÁN CHÍNH TH C Môn thi: HÓA H C, kh i A Th i gian làm bài: 90 phút Mã thi 182 --------------------------- ÁP ÁN Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 B D A D C A C C C B 1 A D A C B D A A C C 2 D C C D D D C B A A 3 C B D D B B D B D A 4 A D B C A A C C A B 5 B B B A B D - - - - Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 12
 13. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c B GIÁO D C VÀ ÀO T O THI TUY N SINH I H C, CAO NG NĂM 2007 CHÍNH TH C Môn thi: HÓA H C, kh i B ( thi này g m có 5 trang) Th i gian làm bài: 90 phút Mã thi 285 H và tên thí sinh: ............................................................................ S báo danh: ...................................................................................... Cho bi t kh i lư ng nguyên t (theo vC) c a các nguyên t : H = 1 ; N = 14 ; O = 16 ; Mg = 24 ; Al = 27 S = 32 ; Cl = 35,5 ; K = 39 ; Ca = 40 ; Cr = 52 ; Cu = 64 ; Zn = 65 ; Ag = 108 ; Ba = 137 ; Pb = 207 PH N CHUNG CHO T T C CÁC THÍ SINH (44 câu, t câu 1 n câu 40) Câu 1: Cho m gam m t ancol (rư u) no, ơn ch c X qua bình ng CuO (dư), nung nóng. Sau khi ph n ng hoàn toàn, kh i lư ng ch t r n trong bình gi m 0,32 gam. H n h p hơi thu ư c có t kh i i v i hi ro là 15,5. Giá tr c a m là A. 0,92. B. 0,32. C. 0,64. D. 0,46. Câu 2: Các ng phân ng v i công th c phân t C8H10O ( u là d n xu t c a benzen) có tính ch t: tách nư c thu ư c s n ph m có th trùng h p t o polime, không tác d ng ư c v i NaOH. S lư ng ng phân ng v i công th c phân t C8H10O, tho mãn tính ch t trên là A. 1. B. 4. C. 3. D. 2. Câu 3: Dãy g m các ch t u làm gi y quỳ tím m chuy n sang màu xanh là: A. anilin, metyl amin, amoniac. B. amoni clorua, metyl amin, natri hi roxit. C. anilin, amoniac, natri hi roxit. D. metyl amin, amoniac, natri axetat. Câu 4: Trong ph n ng t cháy CuFeS2 t o ra s n ph m CuO, Fe2O3 và SO2 thì m t phân t CuFeS2 s A. nh n 13 electron. B. nh n 12 electron. C. như ng 13 electron. D. như ng 12 electron. Câu 5: Trong h p ch t ion XY (X là kim lo i, Y là phi kim), s electron c a cation b ng s electron c a anion và t ng s electron trong XY là 20. Bi t trong m i h p ch t, Y ch có m t m c oxi hóa duy nh t. Công th c XY là A. AlN. B. MgO. C. LiF. D. NaF. Câu 6: Trong các dung d ch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, dãy g m các ch t u tác d ng ư c v i dung d ch Ba(HCO3)2 là: A. HNO3, NaCl, Na2SO4. B. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Na2SO4. C. NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2. D. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2. Câu 7: Cho 200 ml dung d ch AlCl3 1,5M tác d ng v i V lít dung d ch NaOH 0,5M, lư ng k t t a thu ư c là 15,6 gam. Giá tr l n nh t c a V là A. 1,2. B. 1,8. C. 2,4. D. 2. Câu 8: Trong m t bình kín ch a hơi ch t h u cơ X (có d ng CnH2nO2) m ch h và O2 (s mol O2 g p ôi s mol c n cho ph n ng cháy) 139,9oC, áp su t trong bình là 0,8 atm. t cháy hoàn toàn X sau ó ưa v nhi t ban u, áp su t trong bình lúc này là 0,95 atm. X có công th c phân t là A. C2H4O2. B. CH2O2. C. C4H8O2. D. C3H6O2. Câu 9: Cho t t c các ng phân ơn ch c, m ch h , có cùng công th c phân t C2H4O2 l n lư t tác d ng v i: Na, NaOH, NaHCO3. S ph n ng x y ra là A. 2. B. 5. C. 4. D. 3. Câu 10: Cho 6,72 gam Fe vào dung d ch ch a 0,3 mol H2SO4 c, nóng (gi thi t SO2 là s n ph m kh duy nh t). Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn, thu ư c A. 0,03 mol Fe2(SO4)3 và 0,06 mol FeSO4. B. 0,05 mol Fe2(SO4)3 và 0,02 mol Fe dư. C. 0,02 mol Fe2(SO4)3 và 0,08 mol FeSO4. D. 0,12 mol FeSO4. Câu 11: S ch t ng v i công th c phân t C7H8O (là d n xu t c a benzen) u tác d ng ư c v i dung d ch NaOH là A. 2. B. 4. C. 3. D. 1. Câu 12: Nung m gam b t s t trong oxi, thu ư c 3 gam h n h p ch t r n X. Hòa tan h t h n h p X trong dung d ch HNO3 (dư), thoát ra 0,56 lít ( ktc) NO (là s n ph m kh duy nh t). Giá tr c a m là A. 2,52. B. 2,22. C. 2,62. D. 2,32. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 13
 14. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 13: Xenlulozơ trinitrat ư c i u ch t xenlulozơ và axit nitric c có xúc tác axit sunfuric c, nóng. có 29,7 kg xenlulozơ trinitrat, c n dùng dung d ch ch a m kg axit nitric (hi u su t ph n ng t 90%). Giá tr c a m là A. 42 kg. B. 10 kg. C. 30 kg. D. 21 kg. Câu 14: Cho 13,44 lít khí clo ( ktc) i qua 2,5 lít dung d ch KOH 100oC. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn, thu ư c 37,25 gam KCl. Dung d ch KOH trên có n ng là A. 0,24M. B. 0,48M. C. 0,4M. D. 0,2M. Câu 15: t cháy hoàn toàn 0,1 mol m t axit cacboxylic ơn ch c, c n v a V lít O2 ( ktc), thu ư c 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá tr c a V là A. 8,96. B. 11,2. C. 6,72. D. 4,48. Câu 16: M t trong nh ng i m khác nhau c a protit so v i lipit và glucozơ là A. protit luôn ch a ch c hi roxyl. B. protit luôn ch a nitơ. C. protit luôn là ch t h u cơ no. D. protit có kh i lư ng phân t l n hơn. Câu 17: Cho 1,67 gam h n h p g m hai kim lo i 2 chu kỳ liên ti p thu c nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II) tác d ng h t v i dung d ch HCl (dư), thoát ra 0,672 lít khí H2 ( ktc). Hai kim lo i ó là A. Be và Mg. B. Mg và Ca. C. Sr và Ba. D. Ca và Sr. Câu 18: Dãy g m các ch t ư c dùng t ng h p cao su Buna-S là: A. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2. B. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2. C. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh. D. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2. Câu 19: Cho các lo i h p ch t: aminoaxit (X), mu i amoni c a axit cacboxylic (Y), amin (Z), este c a aminoaxit (T). Dãy g m các lo i h p ch t u tác d ng ư c v i dung d ch NaOH và u tác d ng ư c v i dung d ch HCl là A. X, Y, Z, T. B. X, Y, T. C. X, Y, Z. D. Y, Z, T. Câu 20: Cho các ch t: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol (rư u) etylic (Z) và imetyl ete (T). Dãy g m các ch t ư c s p x p theo chi u tăng d n nhi t sôi là A. T, Z, Y, X. B. Z, T, Y, X. C. T, X, Y, Z. D. Y, T, X, Z. Câu 21: H n h p X g m Na và Al. Cho m gam X vào m t lư ng dư nư c thì thoát ra V lít khí. N u cũng cho m gam X vào dung d ch NaOH (dư) thì ư c 1,75V lít khí. Thành ph n ph n trăm theo kh i lư ng c a Na trong X là (bi t các th tích khí o trong cùng i u ki n) A. 39,87%. B. 77,31%. C. 49,87%. D. 29,87%. Câu 22: Nung 13,4 gam h n h p 2 mu i cacbonat c a 2 kim lo i hóa tr 2, thu ư c 6,8 gam ch t r n và khí X. Lư ng khí X sinh ra cho h p th vào 75 ml dung d ch NaOH 1M, kh i lư ng mu i khan thu ư c sau ph n ng là A. 5,8 gam. B. 6,5 gam. C. 4,2 gam. D. 6,3 gam. Câu 23: Khi cho Cu tác d ng v i dung d ch ch a H2SO4 loãng và NaNO3, vai trò c a NaNO3 trong ph n ng là A. ch t xúc tác. B. ch t oxi hoá. C. môi trư ng. D. ch t kh . Câu 24: X là m t este no ơn ch c, có t kh i hơi i v i CH4 là 5,5. N u em un 2,2 gam este X v i dung d ch NaOH (dư), thu ư c 2,05 gam mu i. Công th c c u t o thu g n c a X là A. HCOOCH2CH2CH3. B. C2H5COOCH3. C. CH3COOC2H5. D. HCOOCH(CH3)2. Câu 25: H n h p X ch a Na2O, NH4Cl, NaHCO3 và BaCl2 có s mol m i ch t u b ng nhau. Cho h n h p X vào H2O (dư), un nóng, dung d ch thu ư c ch a A. NaCl, NaOH, BaCl2. B. NaCl, NaOH. C. NaCl, NaHCO3, NH4Cl, BaCl2. D. NaCl. Câu 26: Cho các ph n ng x y ra sau ây: (1) AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag↓ (2) Mn + 2HCl → MnCl2 + H2↑ Dãy các ion ư c s p x p theo chi u tăng d n tính oxi hoá là A. Mn2+, H+, Fe3+, Ag+. B. Ag+, Fe3+, H+, Mn2+. + 2+ + 3+ C. Ag , Mn , H , Fe . D. Mn2+, H+, Ag+, Fe3+. Câu 27: trung hòa 6,72 gam m t axit cacboxylic Y (no, ơn ch c), c n dùng 200 gam dung d ch NaOH 2,24%. Công th c c a Y A. CH3COOH. B. HCOOH. C. C2H5COOH. D. C3H7COOH. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 14
 15. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 28: Cho glixerol (glixerin) ph n ng v i h n h p axit béo g m C17H35COOH và C15H31COOH, s lo i trieste ư c t o ra t i a là A. 6. B. 3. C. 5. D. 4. Câu 29: Trong phòng thí nghi m, ngư i ta thư ng i u ch HNO3 t A. NaNO2 và H2SO4 c. B. NaNO3 và H2SO4 c. C. NH3 và O2. D. NaNO3 và HCl c. Câu 30: Có th phân bi t 3 dung d ch: KOH, HCl, H2SO4 (loãng) b ng m t thu c th là A. gi y quỳ tím. B. Zn. C. Al. D. BaCO3. Câu 31: Có 4 dung d ch riêng bi t: a) HCl, b) CuCl2, c) FeCl3, d) HCl có l n CuCl2. Nhúng vào m i dung d ch m t thanh Fe nguyên ch t. S trư ng h p xu t hi n ăn mòn i n hoá là A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. Câu 32: i n phân dung d ch ch a a mol CuSO4 và b mol NaCl (v i i n c c trơ, có màng ngăn x p). dung d ch sau i n phân làm phenolphtalein chuy n sang màu h ng thì i u ki n c a a và b là (bi t ion SO42- không b i n phân trong dung d ch) A. b > 2a. B. b = 2a. C. b < 2a. D. 2b = a. Câu 33: Tr n 100 ml dung d ch (g m Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M) v i 400 ml dung d ch (g m H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M), thu ư c dung d ch X. Giá tr pH c a dung d ch X là A. 7. B. 2. C. 1. D. 6. Câu 34: Khi t 0,1 mol m t ch t X (d n xu t c a benzen), kh i lư ng CO2 thu ư c nh hơn 35,2 gam. Bi t r ng, 1 mol X ch tác d ng ư c v i 1 mol NaOH. Công th c c u t o thu g n c a X là A. C2H5C6H4OH. B. HOCH2C6H4COOH. C. HOC6H4CH2OH. D. C6H4(OH)2. Câu 35: Trong m t nhóm A (phân nhóm chính), tr nhóm VIIIA (phân nhóm chính nhóm VIII), theo chi u tăng c a i n tích h t nhân nguyên t thì A. tính phi kim gi m d n, bán kính nguyên t tăng d n. B. tính kim lo i tăng d n, âm i n tăng d n. C. âm i n gi m d n, tính phi kim tăng d n. D. tính kim lo i tăng d n, bán kính nguyên t gi m d n. Câu 36: thu ư c Al2O3 t h n h p Al2O3 và Fe2O3, ngư i ta l n lư t: A. dùng khí H2 nhi t cao, dung d ch NaOH (dư). B. dùng khí CO nhi t cao, dung d ch HCl (dư). C. dùng dung d ch NaOH (dư), dung d ch HCl (dư), r i nung nóng. D. dùng dung d ch NaOH (dư), khí CO2 (dư), r i nung nóng. Câu 37: X là m t ancol (rư u) no, m ch h . t cháy hoàn toàn 0,05 mol X c n 5,6 gam oxi, thu ư c hơi nư c và 6,6 gam CO2. Công th c c a X là A. C2H4(OH)2. B. C3H7OH. C. C3H5(OH)3. D. C3H6(OH)2. Câu 38: Cho h n h p Fe, Cu ph n ng v i dung d ch HNO3 loãng. Sau khi ph n ng hoàn toàn, thu ư c dung d ch ch ch a m t ch t tan và kim lo i dư. Ch t tan ó là A. Cu(NO3)2. B. HNO3. C. Fe(NO3)2. D. Fe(NO3)3. Câu 39: Cho các ch t: etyl axetat, anilin, ancol (rư u) etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol (rư u) benzylic, p-crezol. Trong các ch t này, s ch t tác d ng ư c v i dung d ch NaOH là A. 4. B. 6. C. 5. D. 3. Câu 40: Th c hi n hai thí nghi m: 1) Cho 3,84 gam Cu ph n ng v i 80 ml dung d ch HNO3 1M thoát ra V1 lít NO. 2) Cho 3,84 gam Cu ph n ng v i 80 ml dung d ch ch a HNO3 1M và H2SO4 0,5 M thoát ra V2 lít NO. Bi t NO là s n ph m kh duy nh t, các th tích khí o cùng i u ki n. Quan h gi a V1 và V2 là A. V2 = V1. B. V2 = 2V1. C. V2 = 2,5V1. D. V2 = 1,5V1. Câu 41: t cháy hoàn toàn a mol m t an ehit X (m ch h ) t o ra b mol CO2 và c mol H2O (bi t r ng b = a + c). Trong ph n ng tráng gương, m t phân t X ch cho 2 electron. X thu c dãy ng ng A. an ehit no, ơn ch c. B. an ehit không no có hai n i ôi, ơn ch c. C. an ehit không no có m t n i ôi, ơn ch c. D. an ehit no, hai ch c. Câu 42: Phát bi u không úng là A. Dung d ch fructozơ hoà tan ư c Cu(OH)2. B. Th y phân (xúc tác H+, to) saccarozơ cũng như mantozơ u cho cùng m t monosaccarit. C. S n ph m th y phân xenlulozơ (xúc tác H+, to) có th tham gia ph n ng tráng gương. D. Dung d ch mantozơ tác d ng v i Cu(OH)2 khi un nóng cho k t t a Cu2O. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 15
 16. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 43: Hai este ơn ch c X và Y là ng phân c a nhau. Khi hoá hơi 1,85 gam X, thu ư c th tích hơi úng b ng th tích c a 0,7 gam N2 ( o cùng i u ki n). Công th c c u t o thu g n c a X và Y là A. HCOOC2H5 và CH3COOCH3. B. C2H3COOC2H5 và C2H5COOC2H3. C. C2H5COOCH3 và HCOOCH(CH3)2. D. HCOOCH2CH2CH3 và CH3COOC2H5. Câu 44: Có 3 ch t l ng benzen, anilin, stiren, ng riêng bi t trong 3 l m t nhãn. Thu c th phân bi t 3 ch t l ng trên là A. dung d ch phenolphtalein. B. nư c brom. C. dung d ch NaOH. D. gi y quì tím. PH N RIÊNG: Thí sinh ch ư c ch n làm 1 trong 2 ph n (Ph n I ho c Ph n II). Ph n I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (6 câu, t câu 45 n câu 50): Câu 45: Cho 4 ph n ng: (1) Fe + 2HCl →FeCl2 + H2 (2) 2NaOH + (NH4)2SO4 →Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O (3) BaCl2 + Na2CO3 →BaCO3 + 2NaCl (4) 2NH3 + 2H2O + FeSO4 →Fe(OH)2 + (NH4)2SO4 Các ph n ng thu c lo i ph n ng axit - bazơ là A. (2), (4). B. (3), (4). C. (2), (3). D. (1), (2). Câu 46: Th y phân este có công th c phân t C4H8O2 (v i xúc tác axit), thu ư c 2 s n ph m h u cơ X và Y. T X có th i u ch tr c ti p ra Y. V y ch t X là A. rư u metylic. B. etyl axetat. C. axit fomic. D. rư u etylic. Câu 47: Cho m gam h n h p b t Zn và Fe vào lư ng dư dung d ch CuSO4. Sau khi k t thúc các ph n ng, l c b ph n dung d ch thu ư c m gam b t r n. Thành ph n ph n trăm theo kh i lư ng c a Zn trong h n h p b t ban u là A. 90,27%. B. 85,30%. C. 82,20%. D. 12,67%. Câu 48: Cho 0,01 mol m t h p ch t c a s t tác d ng h t v i H2SO4 c nóng (dư), thoát ra 0,112 lít ( ktc) khí SO2 (là s n ph m kh duy nh t). Công th c c a h p ch t s t ó là A. FeS. B. FeS2. C. FeO D. FeCO3. Câu 49: Khi oxi hóa hoàn toàn 2,2 gam m t an ehit ơn ch c thu ư c 3 gam axit tương ng. Công th c c a an ehit là A. HCHO. B. C2H3CHO. C. C2H5CHO. D. CH3CHO. Câu 50: Khi brom hóa m t ankan ch thu ư c m t d n xu t monobrom duy nh t có t kh i hơi i v i hi ro là 75,5. Tên c a ankan ó là A. 3,3- imetylhecxan. B. 2,2- imetylpropan. C. isopentan. D. 2,2,3-trimetylpentan. Ph n II. Theo chương trình phân ban (6 câu, t câu 51 n câu 56): Câu 51: Trong pin i n hóa Zn-Cu, quá trình kh trong pin là A. Zn2+ + 2e →Zn. B. Cu →Cu2+ + 2e. 2+ C. Cu + 2e →Cu. D. Zn →Zn2+ + 2e. Câu 52: Cho các ph n ng: o o (1) Cu2O + Cu2S t → (2) Cu(NO3)2 t→ to o (3) CuO + CO  → (4) CuO + NH3 t → S ph n ng t o ra kim lo i Cu là A. 2. B. 3. C. 1. D. 4. Câu 53: Oxi hoá 4,48 lít C2H4 ( ktc) b ng O2 (xúc tác PdCl2, CuCl2), thu ư c ch t X ơn ch c. Toàn b lư ng ch t X trên cho tác d ng v i HCN (dư) thì ư c 7,1 gam CH3CH(CN)OH (xianohi rin). Hi u su t quá trình t o CH3CH(CN)OH t C2H4 là A. 70%. B. 50%. C. 60%. D. 80%. Câu 54: Nung h n h p b t g m 15,2 gam Cr2O3 và m gam Al nhi t cao. Sau khi ph n ng hoàn toàn, thu ư c 23,3 gam h n h p r n X. Cho toàn b h n h p X ph n ng v i axit HCl (dư) thoát ra V lít khí H2 ( ktc). Giá tr c a V là A. 7,84. B. 4,48. C. 3,36. D. 10,08. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 16
 17. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 55: Cho sơ ph n ng: NH3 + CH1:1) → X HONO → Y CuO→ Z . o  3 I (   ,t Bi t Z có kh năng tham gia ph n ng tráng gương. Hai ch t Y và Z l n lư t là: A. C2H5OH, HCHO. B. C2H5OH, CH3CHO. C. CH3OH, HCHO. D. CH3OH, HCOOH. Câu 56: Dãy g m các ch t u ph n ng v i phenol là: A. dung d ch NaCl, dung d ch NaOH, kim lo i Na. B. nư c brom, anhi rit axetic, dung d ch NaOH. C. nư c brom, axit axetic, dung d ch NaOH. D. nư c brom, an ehit axetic, dung d ch NaOH. ----------------------------------------------- ----------- H T ---------- Thí sinh không ư c s d ng tài li u. Cán b coi thi không gi i thích gì thêm. ---------- B GIÁO D C VÀ ÀO T O THI TUY N SINH I H C, CAO NG NĂM 2007 ÁP ÁN CHÍNH TH C Môn thi: HÓA H C, kh i B Th i gian làm bài: 90 phút Mã thi 285 --------------------------- ÁP ÁN Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 - - - - Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 17
 18. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c B GIÁO D C VÀ ÀO T O THI TUY N SINH I H C, CAO NG NĂM 2008 CHÍNH TH C Môn thi: HÓA H C, kh i A ( thi này g m có 5 trang) Th i gian làm bài: 90 phút Mã thi 263 H và tên thí sinh: ............................................................................ S báo danh: ...................................................................................... Cho bi t kh i lư ng nguyên t (theo vC) c a các nguyên t : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137. PH N CHUNG CHO T T C THÍ SINH (44 câu, t câu 1 n câu 44): Câu 1: un nóng V lít hơi an ehit X v i 3V lít khí H2 (xúc tác Ni) n khi ph n ng x y ra hoàn toàn ch thu ư c m t h n h p khí Y có th tích 2V lít (các th tích khí o cùng i u ki n nhi t , áp su t). Ngưng t Y thu ư c ch t Z; cho Z tác d ng v i Na sinh ra H2 có s mol b ng s mol Z ã ph n ng. Ch t X là an ehit A. không no (ch a m t n i ôi C=C), hai ch c. B. no, hai ch c. C. no, ơn ch c. D. không no (ch a m t n i ôi C=C), ơn ch c. Câu 2: Cho m gam h n h p X g m hai rư u (ancol) no, ơn ch c, k ti p nhau trong dãy ng ng tác d ng v i CuO (dư) nung nóng, thu ư c m t h n h p r n Z và m t h n h p hơi Y (có t kh i hơi so v i H2 là 13,75). Cho toàn b Y ph n ng v i m t lư ng dư Ag2O (ho c AgNO3) trong dung d ch NH3 un nóng, sinh ra 64,8 gam Ag. Giá tr c a m là A. 7,8. B. 8,8. C. 7,4. D. 9,2. Câu 3: T hai mu i X và Y th c hi n các ph n ng sau: o X t → X1 + CO2 X1 + H2O  → X2 X2 + Y  → X + Y1 + H2O X2 + 2Y  → X + Y2 + H2O Hai mu i X, Y tương ng là A. CaCO3, NaHSO4. B. BaCO3, Na2CO3. C. CaCO3, NaHCO3. D. MgCO3, NaHCO3. Câu 4: hoà tan hoàn toàn 2,32 gam h n h p g m FeO, Fe3O4 và Fe2O3 (trong ó s mol FeO b ng s mol Fe2O3), c n dùng v a V lít dung d ch HCl 1M. Giá tr c a V là A. 0,23. B. 0,18. C. 0,08. D. 0,16. Câu 5: Khi i n phân NaCl nóng ch y ( i n c c trơ), t i catôt x y ra A. s kh ion Cl-. B. s oxi hoá ion Cl-. C. s oxi hoá ion Na+. D. s kh ion Na+. Câu 6: S ng phân este ng v i công th c phân t C4H8O2 là A. 5. B. 2. C. 4. D. 6. Câu 7: Cho 2,13 gam h n h p X g m ba kim lo i Mg, Cu và Al d ng b t tác d ng hoàn toàn v i oxi thu ư c h n h p Y g m các oxit có kh i lư ng 3,33 gam. Th tích dung d ch HCl 2M v a ph n ng h t v i Y là A. 57 ml. B. 50 ml. C. 75 ml. D. 90 ml. Câu 8: Dãy g m các ch t ư c x p theo chi u nhi t sôi tăng d n t trái sang ph i là: A. CH3CHO, C2H5OH, C2H6, CH3COOH. B. CH3COOH, C2H6, CH3CHO, C2H5OH. C. C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH. D. C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH. Câu 9: Có các dung d ch riêng bi t sau: C6H5-NH3Cl (phenylamoni clorua), H2N-CH2-CH2-CH(NH2)COOH, ClH3N-CH2-COOH, HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, H2N-CH2-COONa. S lư ng các dung d ch có pH < 7 là A. 2. B. 5. C. 4. D. 3. Câu 10: Cho 3,6 gam an ehit ơn ch c X ph n ng hoàn toàn v i m t lư ng dư Ag2O (ho c AgNO3) trong dung d ch NH3 un nóng, thu ư c m gam Ag. Hoà tan hoàn toàn m gam Ag b ng dung d ch HNO3 c, sinh ra 2,24 lít NO2 (s n ph m kh duy nh t, ktc). Công th c c a X là A. C3H7CHO. B. HCHO. C. C4H9CHO. D. C2H5CHO. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 18
 19. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 11: Phát bi u úng là: A. Tính axit c a phenol y u hơn c a rư u (ancol). B. Cao su thiên nhiên là s n ph m trùng h p c a isopren. C. Các ch t etilen, toluen và stiren u tham gia ph n ng trùng h p. D. Tính bazơ c a anilin m nh hơn c a amoniac. Câu 12: Trong phòng thí nghi m, ngư i ta i u ch oxi b ng cách A. i n phân nư c. B. nhi t phân Cu(NO3)2. C. nhi t phân KClO3 có xúc tác MnO2. D. chưng c t phân o n không khí l ng. Câu 13: Kh i lư ng c a m t o n m ch tơ nilon-6,6 là 27346 vC và c a m t o n m ch tơ capron là 17176 vC. S lư ng m t xích trong o n m ch nilon-6,6 và capron nêu trên l n lư t là A. 113 và 152. B. 121 và 114. C. 121 và 152. D. 113 và 114. Câu 14: Cho V lít dung d ch NaOH 2M vào dung d ch ch a 0,1 mol Al2(SO4)3 và 0,1 mol H2SO4 n khi ph n ng hoàn toàn, thu ư c 7,8 gam k t t a. Giá tr l n nh t c a V thu ư c lư ng k t t a trên là A. 0,45. B. 0,35. C. 0,25. D. 0,05. Câu 15: Phát bi u không úng là: A. Trong dung d ch, H2N-CH2-COOH còn t n t i d ng ion lư ng c c H3N+-CH2-COO-. B. Aminoaxit là h p ch t h u cơ t p ch c, phân t ch a ng th i nhóm amino và nhóm cacboxyl. C. Aminoaxit là nh ng ch t r n, k t tinh, tan t t trong nư c và có v ng t. D. H p ch t H2N-CH2-COOH3N-CH3 là este c a glyxin (hay glixin). Câu 16: Gluxit (cacbohi rat) ch ch a hai g c glucozơ trong phân t là A. saccarozơ. B. tinh b t. C. mantozơ. D. xenlulozơ. Câu 17: Cho các ch t: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, K2SO3, (NH4)2CO3. S ch t u ph n ng ư c v i dung d ch HCl, dung d ch NaOH là A. 4. B. 5. C. 7. D. 6. Câu 18: Phát bi u úng là: A. Ph n ng gi a axit và rư u khi có H2SO4 c là ph n ng m t chi u. B. T t c các este ph n ng v i dung d ch ki m luôn thu ư c s n ph m cu i cùng là mu i và rư u (ancol). C. Khi th y phân ch t béo luôn thu ư c C2H4(OH)2. D. Ph n ng th y phân este trong môi trư ng axit là ph n ng thu n ngh ch. Câu 19: Cho glixerin trioleat (hay triolein) l n lư t vào m i ng nghi m ch a riêng bi t: Na, Cu(OH)2, CH3OH, dung d ch Br2, dung d ch NaOH. Trong i u ki n thích h p, s ph n ng x y ra là A. 2. B. 3. C. 5. D. 4. Câu 20: Cho các ph n ng sau: 4HCl + MnO2 →MnCl2 + Cl2 + 2H2O. 2HCl + Fe →FeCl2 + H2. 14HCl + K2Cr2O7 →2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O. 6HCl + 2Al →2AlCl3 + 3H2. 16HCl + 2KMnO4 →2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O. S ph n ng trong ó HCl th hi n tính oxi hóa là A. 2. B. 1. C. 4. D. 3. Câu 21: Khi phân tích thành ph n m t rư u (ancol) ơn ch c X thì thu ư c k t qu : t ng kh i lư ng c a cacbon và hi ro g p 3,625 l n kh i lư ng oxi. S ng phân rư u (ancol) ng v i công th c phân t c a X là A. 3. B. 4. C. 2. D. 1. Câu 22: Cho V lít h n h p khí ( ktc) g m CO và H2 ph n ng v i m t lư ng dư h n h p r n g m CuO và Fe3O4 nung nóng. Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, kh i lư ng h n h p r n gi m 0,32 gam. Giá tr c a V là A. 0,448. B. 0,112. C. 0,224. D. 0,560. Câu 23: Cho sơ chuy n hoá sau: C3H4O2 + NaOH → X + Y X + H2SO4 loãng → Z + T Bi t Y và Z u có ph n ng tráng gương. Hai ch t Y, Z tương ng là: A. HCHO, CH3CHO. B. HCHO, HCOOH. C. CH3CHO, HCOOH. D. HCOONa, CH3CHO. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 19
 20. Tài li u ôn thi T t nghi p THPT và tuy n sinh i h c – Cao ng môn Hóa h c Câu 24: Hoà tan hoàn toàn 0,3 mol h n h p g m Al và Al4C3 vào dung d ch KOH (dư), thu ư c a mol h n h p khí và dung d ch X. S c khí CO2 (dư) vào dung d ch X, lư ng k t t a thu ư c là 46,8 gam. Giá tr c a a là A. 0,55. B. 0,60. C. 0,40. D. 0,45. Câu 25: un nóng h n h p khí g m 0,06 mol C2H2 và 0,04 mol H2 v i xúc tác Ni, sau m t th i gian thu ư c h n h p khí Y. D n toàn b h n h p Y l i t t qua bình ng dung d ch brom (dư) thì còn l i 0,448 lít h n h p khí Z ( ktc) có t kh i so v i O2 là 0,5. Kh i lư ng bình dung d ch brom tăng là A. 1,04 gam. B. 1,32 gam. C. 1,64 gam. D. 1,20 gam. Câu 26: Trung hoà 5,48 gam h n h p g m axit axetic, phenol và axit benzoic, c n dùng 600 ml dung d ch NaOH 0,1M. Cô c n dung d ch sau ph n ng, thu ư c h n h p ch t r n khan có kh i lư ng là A. 8,64 gam. B. 6,84 gam. C. 4,90 gam. D. 6,80 gam. Câu 27: H p th hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 ( ktc) vào 500 ml dung d ch h n h p g m NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M, sinh ra m gam k t t a. Giá tr c a m là A. 19,70. B. 17,73. C. 9,85. D. 11,82. Câu 28: Tr n l n V ml dung d ch NaOH 0,01M v i V ml dung d ch HCl 0,03 M ư c 2V ml dung d ch Y. Dung d ch Y có pH là A. 4. B. 3. C. 2. D. 1. Câu 29: Cho 11,36 gam h n h p g m Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 ph n ng h t v i dung d ch HNO3 loãng (dư), thu ư c 1,344 lít khí NO (s n ph m kh duy nh t, ktc) và dung d ch X. Cô c n dung d ch X thu ư c m gam mu i khan. Giá tr c a m là A. 38,72. B. 35,50. C. 49,09. D. 34,36. Câu 30: Cho h n h p g m Na và Al có t l s mol tương ng là 1 : 2 vào nư c (dư). Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, thu ư c 8,96 lít khí H2 ( ktc) và m gam ch t r n không tan. Giá tr c a m là A. 10,8. B. 5,4. C. 7,8. D. 43,2. Câu 31: H p ch t trong phân t có liên k t ion là A. NH4Cl. B. NH3. C. HCl. D. H2O. Câu 32: Cho cân b ng hoá h c: 2SO2 (k) + O2 (k) 2SO3 (k); ph n ng thu n là ph n ng to nhi t. Phát bi u úng là: A. Cân b ng chuy n d ch theo chi u thu n khi tăng nhi t . B. Cân b ng chuy n d ch theo chi u ngh ch khi gi m n ng O2. C. Cân b ng chuy n d ch theo chi u thu n khi gi m áp su t h ph n ng. D. Cân b ng chuy n d ch theo chi u ngh ch khi gi m n ng SO3. Câu 33: S ng phân hi rocacbon thơm ng v i công th c phân t C8H10 là A. 2. B. 4. C. 3. D. 5. Câu 34: H n h p X có t kh i so v i H2 là 21,2 g m propan, propen và propin. Khi t cháy hoàn toàn 0,1 mol X, t ng kh i lư ng c a CO2 và H2O thu ư c là A. 20,40 gam. B. 18,60 gam. C. 18,96 gam. D. 16,80 gam. Câu 35: Bán kính nguyên t c a các nguyên t : 3Li, 8O, 9F, 11Na ư c x p theo th t tăng d n t trái sang ph i là A. F, O, Li, Na. B. F, Na, O, Li. C. F, Li, O, Na. D. Li, Na, O, F. Câu 36: X là kim lo i ph n ng ư c v i dung d ch H2SO4 loãng, Y là kim lo i tác d ng ư c v i dung d ch Fe(NO3)3. Hai kim lo i X, Y l n lư t là (bi t th t trong dãy th i n hoá: Fe3+/Fe2+ ng trư c Ag+/Ag) A. Fe, Cu. B. Cu, Fe. C. Ag, Mg. D. Mg, Ag. Câu 37: Tinh b t, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ u có kh năng tham gia ph n ng A. hoà tan Cu(OH)2. B. trùng ngưng. C. tráng gương. D. th y phân. Câu 38: Este X có các c i m sau: - t cháy hoàn toàn X t o thành CO2 và H2O có s mol b ng nhau; - Thu phân X trong môi trư ng axit ư c ch t Y (tham gia ph n ng tráng gương) và ch t Z (có s nguyên t cacbon b ng m t n a s nguyên t cacbon trong X). Phát bi u không úng là: A. t cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra s n ph m g m 2 mol CO2 và 2 mol H2O. B. Ch t Y tan vô h n trong nư c. C. Ch t X thu c lo i este no, ơn ch c. D. un Z v i dung d ch H2SO4 c 170oC thu ư c anken. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản