intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương thức phòng và chống bệnh truyền nhiễm part 6

Chia sẻ: Asfj Asfhjk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

100
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều trị kịp thời bằng những thuốc đặc hiệu, nhằm tiêu diệt mầm bệnh ngay trong cơ thể gia súc gia cầm ốm. Chăm sóc, nuôi dưỡng tốt để nâng cao sức đề kháng 1. Đối với nguồn bệnh: Những chất thải như là phân, nước tiểu, lông, da...của gia súc gia cầm bị bệnh: Phải dọn lại th nh đống đem chôn sâu hoặc đốt cháy, Chuồng trại phải được làm sạch, sát trùng bằng cách quét quét vôi đặc lên toàn bộ tường, nền chuồng, hè xung quanh chuồng trại, hoặc phun các dung dịch thuốc sát trùng như formon...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương thức phòng và chống bệnh truyền nhiễm part 6

  1. 1. §èi víi nguån bÖnh: Ph¶i t×m mäi biÖn ph¸p tiªu diÖt nguån bÖnh, kh«ng cho mÇm bÖnh ph¸t t¸n ra ngo i cô thÓ l : Nguån Nguån bÖnh l nh÷ng gia sóc gia cÇm ®ang bÞ bÖnh (èm), CÇn ph¶i c¸ch ly triÖt ®Ó, c¸ch ly l nhèt con vËt èm riªng ra mét n¬i, c¸ch xa c¸c sóc vËt khoÎ §iÒu trÞ kÞp thêi b»ng nh÷ng thuèc ®Æc hiÖu, nh»m tiªu diÖt mÇm bÖnh ngay trong c¬ thÓ gia sóc gia cÇm èm. Ch¨m sãc, nu«i d−ìng tèt ®Ó n©ng cao søc ®Ò kh¸ng
  2. 1. §èi víi nguån bÖnh: Nh÷ng chÊt th¶i nh− l ph©n, n−íc tiÓu, l«ng, da...cña gia sóc gia cÇm bÞ bÖnh: Ph¶i dän l¹i th nh ®èng ®em ch«n s©u hoÆc ®èt ch¸y, Chuång tr¹i ph¶i ®−îc l m s¹ch, s¸t trïng b»ng c¸ch quÐt quÐt v«i ®Æc lªn to n bé t−êng, nÒn chuång, hÌ xung quanh chuång tr¹i, hoÆc phun c¸c dung dÞch thuèc s¸t trïng nh− formon 3%, Sót 3%.... Sau 7 -10 ng y míi th¶ l¹i gia sóc v o chuång sau khi ® ®−îc l m s¹ch v s¸t trïng.
  3. 2. §èi víi nh©n tè trung gian truyÒn bÖnh §Ó ng¨n chÆn kh«ng cho mÇm bÖnh ph©n t¸n ra ngo i v truyÒn ®i n¬i kh¸c cÇn ph¶i thùc hiÖn tèt c¸c kh©u sau: CÊm kh«ng ®−îc b¸n ch¹y, vËn chuyÓn gia sóc, gia cÇm ®ang bÞ m¾c c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm ®i n¬i kh¸c. X¸c sóc vËt chÕt v× bÖnh truyÒn nhiÔm kh«ng ®−îc vøt bõa b i ra v−ên hay cèng, r nh m ph¶i ®em ch«n s©u, r¾c v«i bét lªn trªn, kh«ng ch«n n«ng v× dÔ bÞ c¸c sóc vËt kh¸c ® o bíi lªn l m cho mÇm bÖnh l©y lan. TÝch cùc tiªu diÖt c¸c lo¹i c«n trïng cã h¹i nh− ruåi, muçi, ve mßng, tiªu diÖt chuét, kh«ng cho kh¸ch tham quan khi gia sóc, gia cÇm ®ang bÞ dÞch.
  4. 3. §èi víi sóc vËt thô c¶m, sóc c¶m dÔ bÞ m¾c bÖnh: Ph¶i ch¨m sãc, nu«i d−ìng tèt, cho gia sóc, gia cÇm ¨n uèng ®Çy ®ñ, ph¶i l m tèt c«ng t¸c phßng bÖnh cô thÓ l : a. Phßng bÖnh b»ng c¸ch gi÷ vÖ sinh Thùc hiÖn theo c¸c ph−¬ng ch©m: (Ba s¹ch v ba chèng) Ba s¹ch bao gåm: ¡n s¹ch: thøc ¨n ph¶i ®¶m b¶o sè l−îng, chÊt l−îng, kh«ng mèc, kh«ng thiu thèi... Uèng s¹ch: n−íc uèng ph¶i ®¶m b¶o vÖ sinh (n−íc m¸y, n−íc giÕng kh¬i, n−íc m−a, kh«ng cho gia sóc gia cÇm uèng n−íc ao tï, n−íc m−¬ng, r nh), ë s¹ch: chuång tr¹i ph¶i quÐt dän s¹ch sÏ, ®¶m b¶o vÖ sinh, cao r¸o s¹ch sÏ, tho¸ng m¸t vÒ mïa hÌ v Êm ¸p vÒ mïa ®«ng…
  5. 3. §èi víi sóc vËt thô c¶m, sóc c¶m dÔ bÞ m¾c bÖnh: b. Phßng bÖnh b»ng v¸c xin: §©y l ph−¬ng ph¸p quan träng bËc nhÊt ®Ó phßng bÖnh cho gia sóc v gia cÇm. Ph¶i tiªm phßng ®Çy ®ñ c¸c lo¹i v¾c xin phßng ®ñ c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm cho gia sóc, gia cÇm theo ®óng tuæi. Tæ chøc tiªm phßng quanh n¨m theo ®óng yªu cÇu vÒ bÖnh cÇn phßng v vÒ tuæi tiªm phßng cña gia sóc, gia cÇm.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2