Protein

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
231
lượt xem
80
download

Protein

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Protein goàm 2 loaïi + Protein đơn giản: thủy phân tạo anpha-amino axit. VD: anbumin( của lòng trắng trứng) firoin của tơ tằm. + Protein phức tạp: tạo từ protein đơn giản....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Protein

 1. BAØI 11 PEPTIT – PROTEIN
 2. PEPTIT – PROTEIN COÙ ÔÛ ÑAÂU?
 3. I – PEPTIT 1. Khaùi nieäm - Peptit laø HCHC chöùa töø 2 ñeán 50 goác α - amino axit lieân keát vôùi nhau baèng lieân keát peptit. - Lieân keát peptit C NH O NH CH C N CH C O H R'' O R'
 4. I – PEPTIT 1. Khaùi nieäm H 2 N chC H 2 n: Gheùp caùN teân goáC axyl cuûaO O H - - Caù goïi teâ C O cH cH C caùc α amino axit vôùi nhau, baét ñaàu töø ñaàu N. CH3 amino axit ñaàu N N H amino axit ñaàu C H H 2N CH2 CO CH COO - 2, 3, 4, … goác α - AA goïi laø ñi,C Htetrapeptit; tri, 3 glyxylalanyl (Gly – Ala) Treân 10 goác α - AA goïi laø polipeptit.
 5. I – PEPTIT 2. Tính chaát hoùa hoïc a) Phaûn öùng thuûy phaân: xuùc taùc H+ hoaëc OH- ⇒ taïo caùc α - amino axit H2N CH CO NH CH CO NH CH CO NH CH COOH n 1 2 3 R R R R CH COOH H2N CH COOH H 2N 3 2 R R H 2N CH COOH H 2N CH COOH Rn 1 R
 6. I – PEPTIT 2. Tính chaát hoùa hoïc a) Phaûn öùng thuûy phaân: xuùc taùc H+ hoaëc OH- b) Phaûn öùng maøu biure - Phaûn öùng vôùi Cu(OH)2 - Hieän töôïng: taïo phöùc MAØU TÍM ⇒ Duøng Cu(OH)2 ñeå nhaän bieát PEPTIT
 7. II – PROTEIN 1. Khaùi nieäm - Protein goàm 2 loaïipolipeptit cao phaân töû coù M töø - Protein laø nhöõng vaøi chuïc nghìn ñeágiaûn:i thuûy .phaân taïo α - amino axit. + Protein ñôn n vaø trieäu VD: anbumin (cuûa loøng traéng tröùng); fibroin cuûa tô taèm + Protein phöùc taïp: taïo töø protein ñôn giaûn + thaønh phaàn “phi protein”. VD: nucleoprotein; lipoprotein, …
 8. II – PROTEIN 2. Caáu taïo phaân töû - Töông töï peptit nhöng coù M lôùn hôn. NH CH C Ri O n n ≥ 50
 9. II – PROTEIN 3. Tính chaát - Protein bò ñoâng tuï khi ñun noùng. Loøng traéng tröùng Rieâu cuûa noåi leân khi ñun noùng bò ñoâng tuï
 10. II – PROTEIN 3. Tính chaát - Protein bò thuûy phaân OH, H OH, H α AMINO AXIT PROTEIN PEPTIT ENZIM ENZIM - Protein coù phaûn öùng maøu biure Cu(OH)2 PROTEIN TÍM - Protein coù phaûn öùng maøu vôùi HNO3 ⇒ keát tuûa vaøng
 11. II – PROTEIN 4. Vai troø cuûa protein ñoái vôùi söï soáng - Taïo neân söï soáng. - Cung caáp naêng löôïng cho cô theå hoaït ñoäng.
 12. III –ENZIM VAØ AXIT NUCLEIC 1. Enzim - Enzim: Haàu heát coù baûn chaát protein; coù khaû naêng xuùc taùc cho caùc quaù trình hoùa hoïc. - Xuùc taùc enzim coù 2 ñaëc ñieåm + Coù tính choïn loïc cao. + Taïo toác ñoä phaûn öùng raát lôùn.
 13. III –ENZIM VAØ AXIT NUCLEIC 2. Axit nucleic - Axit nucleic laø polieste cuûa H3PO4 vaø pentozô; pentozô lieân keát vôùi bazô nitô. - Axit nucleic coù 2 loaïi: AND VAØ ARN. - Axit nucleic giuùp toång hôïp protein; chuyeån hoùa, maõ hoùa, giaûi maõ thoâng tin cho sinh tröôûng, phaùt trieån vaø di truyeàn.
Đồng bộ tài khoản