Quá trình hình thành loài

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
874
lượt xem
146
download

Quá trình hình thành loài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

B. Hình thành loài cùng khu . B.1. Hình thành loài bằng cách li sinh thái và cách li tập tính. a. Hình thành loài bằng cách li sinh thái. b. Hình thành loài bằng cách li tập tính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình hình thành loài

 1. Biªn so¹n: Nguyễn Thị KHiên Hải Dương 12/2008
 2. I.Thực chất quá trình hình thành loài I.Th Thùc chÊt hình thµnh loµi míi lµ sù cải biÕn thµnh phÇn kiÓu gen cña quÇn thÓ ban ®Çu theo h−íng thÝch nghi, t¹o ra hÖ gen míi, c¸ch li sinh sản víi quÇn thÓ gèc. VËy loµi míi ®−îc hình thµnh b»ng c¸ch nµo diÔn ra nh− thÕ nµo-> II.
 3. II. Các con đường hình thành loài. A. Hình thành loài bằng con đường khác khu vực địa lí.
 4. II. Các con đường hình thành loài. A. hình thành loài bằng con đường khác khu vực địa lí. • VD.
 5. II. Các con đường hình thành loài. A. Hình thành loài bằng con đường khác khu vực địa lí. • * Cơ chế. • S¬ ®å tæng qu¸t. ĐK ®Þa lÝ • • QT ban ®Çu Nßi A loµi A • Nßi B loµi B • Nßi C C¸c nh©n tè TH→ nßi ®Þa lÝ → loµi míi •
 6. II. Các con đường hình thành loài. • B. Hình thành loài cùng khu. B.1. Hình thành loài bằng cách li sinh thái và cách li tập tính. a. Hình thành loài bằng cách li sinh thái.
 7. B. Hình thành loài cùng khu. B. B.1. Hình thành loài bằng cách li sinh thái và cách li tập tính. a. Hình thành loài bằng cách li sinh thái.
 8. B. Hình thành loài cùng khu. B. B.1. Hình thành loài bằng cách li sinh thái và cách li tập tính. a. Hình thành loài bằng cách li sinh thái. • b. Hình thành loài bằng cách li tập tính. S¬ ®å c¬ chÕ hình thμnh loμi b»ng c¸ch li tËp tÝnh: QT A QuÇn thÓ gèc loµi A QTB Loµi B QTĐB+GPgÇn C¸c c¬ chÕ c¸ch li ( c¸ch li tËp tÝnh+ c¸ch li sinh s¶n)
 9. B. Hình thành loài cùng khu. B.1. Hình thành loài bằng cách li sinh thái và cách li tập tính. B.1. B.2. Hình thành loài bằng đột biến lớn. 2.1. Đa bội hóa khác nguồn.
 10. B.2. Hình thành loài bằng đột biến lớn. 2.1. Đa bội hóa khác nguồn. 2.1. * Cơ chế. Lai xa + ®a béi ho¸ c¬ thÓ lai xa-> t¹o thÓ song nhÞ béi.
 11. B.2. Hình thành loài bằng đột biến lớn. 2.1. Đa bội hóa khác nguồn. 2.1. • 2.2. Đa bội hóa cùng nguồn. * cơ chế. -Xảy ra trong giảm ph©n t¹o giao tö 2nx2n= 4n hoÆc 2nxn=3n - Xảy ra trong nguyªn ph©n. LÇn nguyªn ph©n ®Çu tiªn cña hîp tö c¸c NST nh©n ®«i nh−ng thoi v« s¾c kh«ng hình thµnh kÕt quả kh«ng ph©n li c¸c NST t¹o thÓ tø béi(4n). HoÆc xảy ra ë c¬ quan sing d−ìng t¹o thÓ khảm 4n/2n ®−îc nh©n lªn nhê sinh sản v« tÝnh sinh d−ìng.
 12. Sự khác nhau giữa hình thành loài bằng đa bội hóa cùng nguồn và đa bội hóa khác nguồn Đa bội hóa cùng nguồn( tự Đa bội hóa khác nguồn( dị đa đa bội) bội) -Loài mới mang bộ NST là bội -Loài mới mang hai bộ NST của số của bộ đơn bội của cùng hai loài khác nhau( thể song nhị một loài.( có thể là kết quả của bội)- kết quả lai 2 loài khác nhau. quá trình giảm phân và thụ tinh hoặc do nguyên phân). - Để tạo ra loài mới có sự - loài mới cách li sinh sản cách li sinh sản trước hợp tử. với loài gốc sau khi hình thành hợp tử.
 13. 2.3 cấu trúc lại bộ NST. • * Cơ chế. • Đây là phương thức hình thành loài liên quan với các đột biến cấu trúc NST đặc biệt là đột biến đảo đoạn và chuyển đoạn. • Thoạt tiên xuất hiện một số cá thể mang đột biến đảo đoạn hay chuyển đoạn NST, nếu tỏ ra thích nghi, chúng sẽ phát triển và chiếm một phần trong khu phân bố của dạng gốc, sau đó lan rộng ra.
 14. Điều kiện hình ớthợc nh mloài mới Khi nào m i đư à coi là ột loài mới? Hay loài mới hình thành cần có các điều kiện • Loµi míi ®−îc hình nào. thµnh dï theo ph−¬ng thøc nµo còng ph¶i cã c¸c ®iÒu kiÖn sau: • + Kg míi, • + Mang ®Æc ®iÓm thÝch nghi víi ®iÒu kiÖn sèng míi • + C¸ch li sinh s¶n víi quÇn thÓ gèc. • + Vµ loµi míi hình thµnh kh«ng ph¶i lµ mét c¸ thÓ duy nhÊt mµ ph¶i lµ mét quÇn thÓ hay mét nhãm quÇn thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn nh− mét m¾t xÝch trong hÖ sinh th¸i, ®øng vững qua thêi gian d−íi t¸c dông cña chän läc tù nhiªn.
 15. Loài mới được hình thành qua mấy giai đoạn và vai trò của các nhân tố TH tác động ở mỗi gđ? • Loµi míi ®−îc hình thµnh qua 3 giai ®o¹n. • + XuÊt hiÖn c¸c d¹ng míi trong loµi( QTĐB+ QTGP) • + X¸c lËp loµi míi( CLTN+ C¸c c¬ chÕ c¸ch li chñ yÕu c¸ch li sinh s¶n) • + Kiªn ®Þnh loµi míi( QTGP+CLTN)
 16. HDVN. HDVN. • C¸c em suy nghÜ xem cã c¸ch ph©n bè nµo vÒ c¸c con ®−êng hình thµnh loµi kh¸c víi c¸ch ph©n bè nh− ®· häc?

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản