intTypePromotion=1
ADSENSE

Quá trình hình thành và phương pháp giải quyết thực trạng giải pháp phát triển doanh nghiệp nhà nước ở việt nam p5

Chia sẻ: Vanthi Bichtram | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

76
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một số chỉ tiêu chủ yếu về quy mô và hiệu quả của 1,9 triệu cơ sở sản xuất kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam, Tổng cục Thống kê, NXB Thống kê, Hà Nội, 1997. Biểu 22, trang 163-163. Bảng 8: Cơ cấu DN trong các ngành kinh tế căn cứ vào tiêu chuẩn vốn, %. Ngành DN Số lượng Tổng số Công nghiệp khai thác mỏ Công nghiệp chế biến Sản xuất, phân phối điện, khí đốt và nước Xây dựng TN, sửa chữa có động cơ, mô tô, xe máy, đồ dùng Khách sạn, nhà hàng Vận tải,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình hình thành và phương pháp giải quyết thực trạng giải pháp phát triển doanh nghiệp nhà nước ở việt nam p5

  1. Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o 8 7 87,5 Y tÕ vµ ho¹t ®éng cøu trî x· héi 8 7 87,5 Ho¹t ®éng v¨n ho¸ vµ thÓ thao 98 66 67,4 Ho¹t ®éng phôc vô c¸ nh©n vµ c«ng céng 71 59 83,1 Nguån: Mét sè chØ tiªu chñ yÕu vÒ quy m« vµ hiÖu qu¶ cña 1,9 triÖu c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh trªn l·nh thæ ViÖt Nam, Tæng côc Thèng kª, NXB Thèng kª, Hµ Néi, 1997. BiÓu 22, trang 163-163. B¶ng 8: C¬ cÊu DN trong c¸c ngµnh kinh tÕ c¨n cø vµo tiªu chuÈn vèn, %. Ngµnh DN Sè l­îng Tû träng (%) Tæng sè 20.856 100% C«ng nghiÖp khai th¸c má 249 1,19 C«ng nghiÖp chÕ biÕn 73,3 35,35 S¶n xuÊt, ph©n phèi ®iÖn, khÝ ®èt vµ n­íc 72 0,34 X©y dùng 2019 9,68 TN, söa ch÷a cã ®éng c¬, m« t«, xe m¸y, ®å dïng 8803 42,21 Kh¸ch s¹n, nhµ hµng 923 4,42 VËn t¶i, kho b·i vµ th«ng tin liªn l¹c 678 3,25 Tµi chÝnh, tÝn dông 149 0,71 Ho¹t ®éng KH vµ c«ng nghÖ 16 0,07 Ho¹t ®éng kinh doanh tµi s¶n, dÞch vô t­ vÊn 435 2,08 Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o 7 0,03 Y tÕ vµ ho¹t ®éng cøu trî x· héi 7 0,03 Ho¹t ®éng v¨n ho¸ vµ thÓ thao 66 0,31 Ho¹t ®éng phôc vô c¸ nh©n vµ c«ng céng 59 0,28 Nguån: Mét sè chØ tiªu chñ yÕu vÒ quy m« vµ hiÖu qu¶ cña 1,9 triÖu c¬ së SXKD trªn l·nh thæ ViÖt Nam, Tæng côc Thèng kª, NXB Thèng kª, Hµ Néi, 1997. BiÓu 22, trang 160-1963. Qua nghiªn cøu sè liÖu b¶ng 8 ta thÊy: tû träng DN tham gia bu«n b¸n, söa ch÷a vÉn chiÕm tû träng cao nhÊt 42,21 trªn tæng sè DN. Sau ®ã lµ ngµnh 21
  2. c«ng nghiÖp chÕ biÕn tû träng c¸c DN chiÕm 35,35% trªn tæng sè DN. Hai ngµnh: gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, y tÕ vµ ho¹t ®éng cøu trî x· héi xem ra kh«ng ®­îc c¸c DN ­a chuéng l¾m, hai ngµnh chØ chiÕm mét tû träng khiªm tèn 0,06% trªn tæng sè DN. c. VÒ mÆt c«ng nghÖ: C¸c hç trî ®­îc dµnh cho c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc hiÕm khi ®Õn víi c¸c DN. Thªm vµo ®ã, th«ng tin kh«ng ®­îc th«ng b¸o ®Çy ®ñ cho c¸c doanh nghiÖp . HÇu nh­ tÊt c¶ c¸c DN kh«ng biÕt ®­îc c¸c th«ng tin nµy, c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn kh«ng thËt sù tÝch cùc do nhu cÇu tõ phÝa c¸c DN thÊp, hç trî ®èi víi c¸c DN trong ®µo t¹o kÜ n¨ng d. Nguån nh©n lùc: Víi tØ lÖ lao ®éng biÕt viÕt chiÕm 88% tæng sè lao ®éng, møc phæ cËp lao ®éng gi¸o dôc ë ViÖt Nam nh×n chung lµ cao so víi c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn. Cã trªn 100 tr­êng ®¹i häc vµ cao ®¼ng trong c¶ n­íc. Tuy nhiªn hiÖn nay ®µo t¹o kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp vµ c¸c c«ng ty trong lÜnh vùc nh­ qu¶n lý vµ ®µo t¹o nghÒ. PhÇn lín nh÷ng ng­êi ®­îc ®µo t¹o cã tr×nh ®é cao ®Òu lµm trong khu vùc Nhµ n­íc hoÆc khu vùc ®Çu t­ n­íc ngoµi. §µo t¹o vÒ qu¶n lý vµ ng­êi qu¶n lý ch­a ®¸p øng ®­îc ®ßi hái cña nªn kinh tÕ thÞ tr­êng. 2.1.4.Mét sè ­u nh­îc ®iÓm chñ yÕu: a.C¸c ­u ®iÓm chñ yÕu: Qua t×nh h×nh ®Çu t­ ph¸t triÓn cña c¸c DN trong thêi gian qua ta thÊy cã c¸c ­u ®iÓm sau: §Çu t­ ph¸t triÓn c¸c DN ®· vµ ®ang lùa chän ®­îc h­íng ®i ®óng ®¾n, phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc t¹i vµ nhiÖm vô chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn cña ®Êt n­íc. Trong ®iÒu kiÖn vèn ®Çu t­ cßn h¹n hÑp, lao ®éng dåi dµo, ®Çu t­ ph¸t triÓn DN chÝnh lµ c¬ héi ®Ó khai th¸c mäi tiÒm n¨ng cña ®Êt nø¬c -§Çu t­ c¸c DN ®· gãp phÇn quan träng vµo viÖc gi¶m tØ lÖ thÊt nghiÖp chung trong c¶ n­íc. Do nguån vèn Ýt, hä dµnh phÇn lín sè tµi s¶n l­u ®éng ®Ó thu hót nhiÒu viÖc lµm, gi¶i quyÕt ®­îc t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp ë tõng ®Þa ph­¬ng, n©ng cao gi¸ trÞ ngµy c«ng, cã lîi cho ng­êi lao ®éng nãi riªng vµ cho x· héi nãi chung. 22
  3. -§Çu t­ ph¸t triÓn c¸c DN ®· gi¶m bít rñi ro cho c¸c chñ ®Çu t­ trong ®iÒu kiÖn tr×nh ®é cßn h¹n chÕ vÒ qu¶n lý vµ kh¶ n¨ng am hiÓu thÞ tr­êng mµ ph¶i ®èi mÆt víi m«i tr­êng c¹nh tranh kh¾c nghiÖt, do khi ®Çu t­ DN nhanh chãng t¹o ra ®­îc s¶n phÈm vµ dÞch vô kh«ng mÊt nhiÒu thêi gian x©y dùng, l¾p ®Æt. MÆt kh¸c, víi qui m« ®ã sÏ thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp cã thÓ chuyÓn ®æi c¬ chÕ s¶n xuÊt, ngµnh hµng, qu¶n lý mét c¸ch nhanh chãng, ®iÒu nµy cã ý nghÜa rÊt quan träng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng khi doanh nghiÖp lu«n lu«n ë trong t×nh tr¹ng s½n sµng ph¶i ®¸p øng l¹i tÝn hiÖu thay ®æi cña thÞ tr­êng. ChÝnh ®iÒu nµy h¹n chÕ ®­îc c¸c rñi ro cho c¸c chñ ®Çu t­, gãp phÇn æn ®Þnh m«i tr­êng ®Çu t­ trong thêi gian qua. b. Nh÷ng nh­îc ®iÓm chñ yÕu: Trong thêi gian qua sè l­îng c¸c DN t¨ng lªn nhanh chãng, nh­ng qua qu¸ tr×nh ho¹t ®éng nã cïng víi ­u ®iÓm trªn còng tån t¹i kh«ng Ýt nh­îc ®iÓm. Nh­îc ®iÓm quan träng ®ã lµ c¸c nhµ ®Çu t­ ch­a t×m hiÓu kÜ thÞ tr­êng ®· véi ®Çu t­, thµnh lËp doanh nghiÖp. V× vËy mét sè doanh nghiÖp ®­îc thµnh lËp nh­ng kh«ng ®i vµo ho¹t ®éng hoÆc ho¹t ®éng cÇm chõng, chôp giËt vµ cuèi cïng r¬i vµo t×nh tr¹ng khã kh¨n, dÔ dÉn ®Õn ph¸ s¶n. Nh­îc ®iÓm thø hai, ®­îc biÓu hiÖn trong c¬ cÊu ngµnh s¶n xuÊt. ViÖc ®Çu t­ trong c¸c DN vµo c¸c ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt kh«ng b»ng qui m« ®Çu t­ vµo kinh doanh bu«n b¸n. §iÒu nµy cßn ph¶n ¸nh sù bÊt cËp cña chÝnh s¸ch Nhµ n­íc ch­a h­íng ®­îc c¸c nhµ ®Çu t­ bá tiÒn vµo c¸c khu vùc kh«ng chØ mang l¹i lîi Ých cho c¸c nhµ ®Çu t­ mµ cßn ®em l¹i lîi Ých chung cho toµn x· héi. Nh­îc ®iÓm n÷a lµ do trong qu¸ tr×nh ®Çu t­ ®· béc lé “héi chøng khuyÕn khÝch c¸c DN gi÷ qui m« nhá vµ ph¸t triÓn theo chiÒu réng h¬n lµ chiÒu s©u” nªn ®· phÇn nµo lµm cho c¸c doanh nghiÖp nµy tuy ®Çu t­ ph¸t triÓn m¹nh mÏ vÒ mÆt sè l­îng nh­ng hiÖu qu¶ ®Çu t­ kh«ng cao. Nguyªn nh©n do: -ThiÕu vèn: v× phÇn lín c¸c doanh nghiÖp huy ®éng vèn tõ nguån vèn phi chÝnh thøc víi l·i suÊt cao, kh«ng æn ®Þnh. C¸c DN kh«ng ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu cña ng©n hµng, khã x¸c ®Þnh tµi s¶n thÕ chÊp, chuyÓn nh­îng ®Êt. Ng©n hµng ch­a s½n sµng cho c¸c DN vay v× møc ®é rñi ro cao, ch­a cã thÞ tr­êng, hiÖu qu¶ sö dông thÊp, ch­a cã sù hç trî cña c¸c tæ chøc trung gian 23
  4. nh­ tæ chøc b¶o l·nh tÝn dông. -N¨ng lùc c«ng nghÖ vµ kü khuËt h¹n chÕ -Tr×nh ®é lao ®éng vµ qu¶n lý hÑn chÕ -ThiÕu th«ng tin kiÕn thøc, thiÕu mÆt hµng s¶n xuÊt. -ThiÕu c¸c v¨n b¶n luËt cña Nhµ n­íc -ThiÕu sù hç trî ®¾c lùc cña Nhµ n­íc vµ ch­a cã sù hç trî tÝch cùc cña c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ vµ céng ®ång nh­ c¸c hiÖp héi nghÒ nghiÖp. 24
  5. CH­¬ng 3 Mét sè gi¶i ph¸p hç trî doanh nghiÖp ë ViÖt Nam 3.1. §æi míi quan ®iÓm , ph­¬ng thøc hç trî 3.1.1 §æi míi quan ®iÓm hç trî a. Quan ®iÓm hç trî DN cÇn ®Æt trªn c¬ së quan ®iÓm , môc tiªu chung cña toµn bé nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc Hç trî c¸c DN ph¶i ®­îc ®Æt trong tæng thÓ c¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ c¶ n­íc §Ó cã thÓ ®æi míi quan ®iÓm hç trî c¸c DN , tr­íc hÕt cÇn nhËn thøc ®óng vai trß quan träng cña c¸c DN trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam hiÖn nay . §ång thêi cÇn qu¸n triÖt s©u s¾c quan ®iÓm cña §¶ng vÒ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng vµ chiÕn l­îc kÕt hîp qui m« lín trong sù ®an xen qui m« . NghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VIII §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam ®· kh¼ng ®Þnh : “Trong ph¸t triÓn míi, ­u tiªn qui m« , c«ng nghÖ tiªn tiÕn , t¹o nhiÒu viÖ ,lµm thu håi vèn nhanh ; ®ång thêi x©y dùng mét sè c«ng tr×nh qui m« lín thËt cÇn thiÕt vµ cã hiÖu qu¶ ” .§©y lµ mét quan ®iÓm chiÕn l­îc rÊt quan träng võa cã ý nghÜa ®Þnh h­íng cho DN ph¸t triÓn ®óng ®¾n võa ®Þnh h­íng ho¹t ®éng hç trî cho c¸c doanh nghiÖp nµy tõ phÝa c¸c ngµnh c¸c cÊp . Nh­ vËy, hç trî cho c¸c DN kh«ng ph¶i lµ sù ban ¬n mµ lµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c tæ chøc §¶ng, chÝnh quyÒn vµ toµn x· héi , trong ®ã cã c¸c doanh nghiÖp lín b. Quan ®iÓm hç trî trªn c¬ së lÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ – x· héi lµm th­íc ®o VÊn ®Ò nµy t­ëng nh­ lµ hiÓn nhiªn nh­ng trªn thùc tÕ ë ViÖt Nam vÉn ch­a ®­îc thùc hiÖn ®óng møc Hç trî DN theo quan ®iÓm hiÖu qu¶ kinh tÕ – x· héi thÓ hiÖn :mét mÆt, hç trî nh»m ®¹t ®­îc môc ®Ých lµm cho c¸c DN kinh doanh hiÖu qu¶ h¬n ; mÆt kh¸c cÇn tÝnh ®Õn hiÖu qu¶ cña viÖc hç trî . Trong ®iÒu kiÖn nguån lùc cã h¹n , nhu cÇu hç trî th× v« h¹n nªn cÇn ph¶i x¸c ®Þnh thø tù ­u tiªn .D­íi ®©y lµ mét sè nÐt chÝnh: 25
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=76

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2