intTypePromotion=1

Quá trình hình thành và phương pháp phán đoán lý luận về địa tô của CMac và vận dụng vào chính sách đất đai ở việt nam p2

Chia sẻ: Vanthi Bichtram | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
60
lượt xem
12
download

Quá trình hình thành và phương pháp phán đoán lý luận về địa tô của CMac và vận dụng vào chính sách đất đai ở việt nam p2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu là trong công nghiệp thì số giá trị thặng dư này sẽ được đem chia chung cho các nhà công nghiệp trong quá trình bình quân hoá tỉ suất lợi nhuận . Nhưng trong nông nghiệp điều đó không thể diễn ra được ,đó là chế độ độc quyền tư hữu ruộng đất không cho phép tư bản tự do di chuyển vào trong nông nghiệp , do đó ngăn cản việc hình thành lợi nhuận bình quân chung giữa nông nghiệp và công nghiệp....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình hình thành và phương pháp phán đoán lý luận về địa tô của CMac và vận dụng vào chính sách đất đai ở việt nam p2

 1. 80c + 20v (4/1) cña t­ b¶n n«ng nghiÖp lµ 60c + 40v (3/2) nÕu tØ suÊt gi¸ trÞ thÆng d­ ®Òu lµ 100% th× s¶n phÈm vµ gi¸ trÞ thÆng d­ s¶n xuÊt ra sÏ lµ. Trong c«ng nghiÖp : 80c + 20v + 20m = 120 Trong n«ng nghiÖp : 60c + 40v + 40m = 140 Gi¸ trÞ thÆng d­ d«i ra trong n«ng nghiÖp so víi c«ng nghiÖp lµ 20m. NÕu lµ trong c«ng nghiÖp th× sè gi¸ trÞ thÆng d­ nµy sÏ ®­îc ®em chia chung cho c¸c nhµ c«ng nghiÖp trong qu¸ tr×nh b×nh qu©n ho¸ tØ suÊt lîi nhuËn . Nh­ng trong n«ng nghiÖp ®iÒu ®ã kh«ng thÓ diÔn ra ®­îc ,®ã lµ chÕ ®é ®éc quyÒn t­ h÷u ruéng ®Êt kh«ng cho phÐp t­ b¶n tù do di chuyÓn vµo trong n«ng nghiÖp , do ®ã ng¨n c¶n viÖc h×nh thµnh lîi nhuËn b×nh qu©n chung gi÷a n«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp. Vµ nh­ vËy ,phÇn gi¸ trÞ thÆng d­ d«i ra ngoµi lîi nhuËn b×nh qu©n ( Nhê cÊu t¹o h÷u c¬ cña t­ b¶n trong n«ng nghiÖp thÊp ,bãc lét ®­îc cña c«ng nh©n n«ng nghiÖp nhiÒu h¬n) ®­îc gi÷ l¹i vµ dïng ®Ó nép ®Þa t« tuyÖt ®èi cho ®Þa chñ. VËy ®Þa t« chªnh lÖch tuyÖt ®èi còng lµ mét lo¹i lîi nhuËn siªu ng¹ch d«i ra ngoµi lîi nhuËn b×nh qu©n, h×nh thµnh nªn do cÊu t¹o h÷u c¬ cña t­ b¶n trong n«ng nghiÖp thÊp h¬n trong c«ng nghiÖp mµ bÊt cø nhµ t­ b¶n thuª ruéng ®Êt nµo còng ph¶i nép cho ®Þa chñ .Nã lµ sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ n«ng phÈm vµ gi¸ c¶ thùc tÕ h×nh thµnh nªn do c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng . 12
 2. §Þa t« tuyÖt ®èi g¾n liÒn víi ®éc quyÒn t­ h÷u ruéng ®Êt .ChÝnh ®éc quyÒn t­ h÷u ruéng ®Êt lµm cho lîi nhuËn siªu ng¹ch h×nh thµnh trong n«ng nghiÖp kh«ng bÞ ®em chia ®i vµ lµm cho lîi nhuËn siªu ng¹ch ®ã ph¶i chuyÓn ho¸ thµnh ®Þa t«. VÒ ®Þa t« tuyÖt ®èi ,Mac nãi :”...b¶n chÊt cña ®Þa t« tuyÖt ®èi lµ :Nh÷ng t­ b¶n ngang nhau cña chóng sinh s¶n nh÷ng khèi l­îng gi¸ trÞ thÆng d­ kh¸c nhau “. §Ó minh ho¹ cho nh÷ng ®iÒu nãi trªn chóng ta cã thÓ lÊy vÝ dô sau ®©y: Do ®éc quyÒn vÒ ruéng ®Êt lµ nguyªn nh©n sinh ra ®Þa t« tuyÖt ®èi , cho nªn nÕu kh«ng cã chÕ ®é t­ h÷u vÒ ruéng ®Êt , kh«ng cã giai cÊp ®Þa chñ , th× ®Þa t« tuyÖt ®èi sÏ bÞ xo¸ bá , gi¸ c¶ n«ng phÈm sÏ gi¶m xuèng cã lîi cho x· héi . Tãm l¹i , nªó ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt cã lîi (®iÒu kiÖn tù nhiªn hoÆc ®iÒu kiÖn kinh tÕ do th©m canh ®­a l¹i ) lµ ®iÒu kiÖn h×nh thµnh ®Þa t« chªnh lÖch vµ ®éc quyÒn kinh doanh ruéng ®Êt lµ nguyªn nh©n trùc tiÕp ®Ó t¹o ra ®Þa t« chªnh lÖch Êy , th× ®iÒu kiÖn ®Ó h×nh thµnh ®Þa t« tuyÖt ®èi lµ cÊu t¹o h÷u c¬ cña t­ b¶n trong n«ng nghiÖp thÊp h¬n trong c«ng nghiÖp , vµ nguyªn nh©n trùc tiÕp ®Î ra ®Þa t« tuyÖt ®èi lµ ®éc quyÒn t­ h÷u vÒ ruéng ®Êt . Song dï lµ ®Þa t« chªnh lÖch hay ®Þa t« tuyÖt ®èi , nguån gèc vµ b¶n chÊt cña ®Þa t« còng chØ lµ mét bé phËn cña gi¸ trÞ thÆng d­ , do lao ®éng kh«ng c«ng cña c«ng nh©n lµm thuª trong n«ng nghiÖp t¹o ra . Nãi c¸ch kh¸c ,®Þa t« chØ lµ mét h×nh th¸i ®Æc thï cña gi¸ trÞ thÆng d­ mµ th«i . 13
 3. §Þa t« cïng víi lîi nhuËn cña nhµ t­ b¶n n«ng nghiÖp chÝnh lµ c¸i x¸c ®Þnh tÝnh qui ®Þnh vÒ mÆt x· héi cña t­ b¶n kinh doanh trong n«ng nghiÖp , nãi lªn t­ b¶n n«ng nghiÖp lµ mèi quan hÖ bãc lét , g¾n liÒn víi mét quan hÖ bãc lét kh¸c cña ®Þa chñ do quyÒn t­ h÷u vÒ ruéng ®Êt sinh ra . 1.2.3.C¸c lo¹i ®Þa t« kh¸c: Ngoµi nh÷ng lo¹i ®Þa t« trªn cßn cã c¸c lo¹i ®Þa t« kh¸c nh­ ®Þa t« vÒ c©y ®Æc s¶n , ®Þa t« vÒ hÇm má , ®Þa t« vÒ c¸c b·i c¸ , ®Þa t« vÒ ®Êt rõng , thiªn nhiªn … a.§Þa t« vÒ c©y ®Æc s¶n: Lµ ®Þa t« thu ®­îc trªn nh÷ng ®¸m ®Êt trång nh÷ng c©y quÝ mµ s¶n phÈm cã thÓ b¸n víi gi¸ ®éc quyÒn , tøc lµ gi¸ cao h¬n gi¸ trÞ. Ng­êi tiªu thô nh÷ng s¶n phÈm trªn ph¶i tr¶ ®Þa t« nµy . b.§Þa t« hÇm má §Êt hÇm má_®Êt cã nh÷ng kho¸ng s¶n ®­îc khai th¸c còng ®em l¹i ®Þa t« chªnh lÖch vµ ®Þa t« tuyÖt ®èi cho ng­êi së h÷u ®Êt ®ai Êy.§Þa t« hÇm má còng h×nh thµnh vµ ®­îc quyÕt ®Þnh nh­ ®Þa t« ®Êt n«ng nghiÖp. c.§Þa t« ®Êt x©y dùng: §Þa t« ®Êt x©y dùng vÒ c¬ b¶n ®­îc h×nh thµnh nh­ ®Þa t« ®Êt n«ng nghiÖp.Nh­ng nã còng cã nh÷ng ®Æc tr­ng riªng: 14
 4. +Thø nhÊt,trong viÖc h×nh thµnh ®Þa t« x©y dùng ,vÞ trÝ cña ®Êt ®ai lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh,cßn ®é mµu mì vµ tr¹ng th¸I cña ®Êt ®ai kh«ng ¶nh h­ëng lín. +Thø hai,®Þa t« ®Êt x©y dùng t¨ng lªn nhanh chãng do sù ph¸t triÓn cña d©n sè,do nhu cÇu vÒ nhµ ë t¨ng lªn vµ do nh÷ng t­ b¶n cè ®Þnh s¸t nhËp vµo ruéng ®Êt ngµy cµng t¨ng lªn. d.§Þa t« ®éc quyÒn: §Þa t« lu«n lu«n g¾n liÒn víi ®éc quyÒn së h÷u ruéng ®Êt,®éc chiÕm c¸c ®IÒu kiÖn tù nhiªn thuËn lîi,c¶n trë sù c¹nh tranh cña t­ b¶n,t¹o nªn gi¸ c¶ ®éc quyÒn cña n«ng s¶n.Tuy nhiªn,cã nh÷ng lo¹i ®Êt cã thÓ trång nh÷ng lo¹i c©y cho nh÷ng s¶n phÈm quý hiÕm,cã gi¸ trÞ cao(nh­ nh÷ng v­ên nho cã thÓ cho nh÷ng thø r­îu ®Æc biÖt)hay cã nh÷ng kho¸ng s¶n ®Æc biÖt cã gi¸ trÞ,th× ®Þa t« cña nh÷ng ®Êt ®ai ®ã sÏ rÊt cao,cã thÓ xem ®ã lµ ®Þa t« ®éc quyÒn .Nguån gèc cña ®Þa t« ®éc quyÒn nµy còng lµ lîi nhuËn siªu ng¹ch do gi¸ c¶ ®éc quyÒn cao cña s¶n phÈm thu ®­îc trªn ®Êt ®ai Êy mµ nhµ t­ b¶n ph¶I nép cho ®Þa chñ_ ng­êi së h÷u nh÷ng ®Êt ®ai ®ã. C¸c ®Þa t« nh­ ®Þa t« vÒ ®Êt x©y dùng , ®Þa t« ®Þa t« vÒ hÇm má , ®Þa t« vÒ c¸c b·i c¸ , ®Þa t« vÒ ®Êt rõng thiªn nhiªn ... tuy lµ ®Þa t« thu ®­îc trªn nh÷ng ®¸m ®Êt phi n«ng nghiÖp nh­ng ®Òu dùa trªn c¬ së cña ®Þa t« n«ng nghiÖp theo ®óng nghÜa cña tõ nµy.Chóng bao gåm c¶ hai lo¹i ®Þa t«: ®Þa t« tuyÖt ®èi vµ ®Þa t« chªnh lÖch . Mac nãi :” BÊt k× ë ®©u cã nh÷ng søc tù cho nhµ c«ng nghiÖp lîi dông nh÷ng søc tù nhiªn Êy , ch¼ng kÓ ®ã lµ th¸c n­íc ,lµ hÇm má giµu kho¸ng s¶n , lµ nh÷ng n¬i nhiÒu c¸ hay lµ ®Êt ®Ó x©y dùng cã vÞ trÝ tèt ,th× sè lîi nhuËn siªu ng¹ch ®ã cña nhµ t­ b¶n 15
 5. ho¹t ®éng còng ®Òu bÞ kÎ cã c¸i giÊy chøng nhËn vÒ quyÒn së h÷u nh÷ng cña c¶i tù nhiªn Êy chiÕm ®o¹t d­íi h×nh th¸i ®Þa t«". Ch­¬ng 2 VËn dông lÝ luËn vÒ ®Þa t« cña Mac trong luËt ®Êt ®ai thuÕ n«ng nghiÖp vµ viÖc thuª ®Êt ë ViÖT NAm Th«ng qua nh÷ng lÝ luËn vÒ ®Þa t« ®· nghiªn cøu ë trªn , ta thÊy ®Þa t« t­ b¶n chñ nghÜa lµ sù bãc lét cña chñ ruéng ®Êt ®èi víi c«ng nh©n n«ng nghiÖp lµm thuª . Nã tån t¹i ë nhiÒu h×nh thøc : §Þa t« chªnh lÖch , ®Þa t« tuyÖt ®èi , ®Þa t« c©y ®Æc s¶n , ®Þa t« vÒ ®Êt x©y dùng , ®Þa t« vÒ hÇm má, ®Þa t« vÒ b·i c¸.... 16
 6. Ngµy nay, khi ®Êt n­íc ta ®ang trong thêi k× qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi , nh÷ng lÝ luËn ®Þa t« ®ã ®­îc §¶ng vµ nhµ n­íc ta vËn dông mét c¸ch s¸ng t¹o trong thùc tiÔn dÓ x©y dùng ®Êt n­íc giµu m¹nh. LÝ luËn ®Þa t« cña Mac ®· trë thµnh c¬ së khoa häc ®Ó x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch thuÕ ®èi víi n«ng nghiÖp vµ c¸c ngµnh cã liªn quan nh»m kÝch thÝch ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ c¸c ngµnh trong nÒn kinh tÕ . 2.1 .VËn dông trong luËt ®Êt ®ai: §Êt ®ai lµ mét tµi nguyªn v« cïng quÝ gi¸ , lµ t­ liÖu s¶n xuÊt ®Æc biÖt, lµ thµnh phÇn quan träng hµng ®Çu cña m«i tr­êng sèng lµ ®Þa bµn ph©n bè c¸c khu d©n c­ , x©y dùng c¸c c¬ së kinh tÕ ,v¨n ho¸ , x· héi , an ninh vµ quèc phßng. Tr¶i qua nhiÒu thÕ hÖ nh©n d©n ta ®· tèn bao c«ng søc x­¬ng m¸u míi t¹o lËp , b¶o vÖ ®­îc vèn ®Êt nh­ ngµy nay. ë mçi chÕ ®é ®Êt ®ai l¹i thuéc vÒ mçi giai cÊp kh¸c nhau , vÝ nh­ së h÷u cña thùc d©n Ph¸p ,cña bän quan l¹i quÝ téc Phong kiÕn , cña ®Þa chñ.... vµ dï ë chÕ ®é nµo cuèi cïng Mac còng kÕt luËn :” Mçi b­íc tiÕn cña n«ng nghiÖp t­ b¶n chñ nghÜa lµ mét b­íc tiÕn kh«ng nh÷ng trong nghÖ thuËt bãc lét ng­êi lao ®éng mµ cßn lµ b­íc tiÕn vÒ mÆt lµm cho ®Êt ®ai bÞ kiÖt quÖ mµ sù bãc lét ®ã ®­îc thùc hiÖn d­íi nhiÒu h×nh thøc trong ®ã cã ®Þa t«.” Ngµy nay, ®Êt ®ai thuéc quyÒn së h÷u cña toµn d©n do nhµ n­íc thèng nhÊt qu¶n lÝ ( Nhµ n­íc cña d©n... ). Nhµ n­íc giao ®Êt , rõng cho c¸c tæ chøc kinh tÕ , ®¬n vÞ vò trang .. ®Ó sö dông. ë ®©y thùc hiÖn sù t¸ch rêi gi÷a quyÒn së h÷u víi quyÒn sö dông ruéng ®Êt nh»m sö dông tµi nguyªn cña ®Êt n­íc mét c¸ch hiÖu qu¶. §Ó bæ sung cho nguån nh©n s¸ch vµ th«ng qua ng©n s¸ch thùc hiÖn mét sè chÝnh s¸ch ph¸t triÓn n«ng 17
 7. nghiÖp nh÷ng ng­êi thuª ®Êt ph¶i ®ãng thuÕ cho nhµ n­íc . ThuÕ nµy kh¸c xa víi ®Þa t« phong kiÕn vµ ®Þa t« t­ b¶n chñ nghÜa v× thuÕ nµy tËp chung vµo ng©n s¸ch mang l¹i lîi Ých cho toµn d©n, nã kh«ng mang b¶n chÊt bãc lét cña ®Þa t« phong kiÕn vµ ®Þa t« t­ b¶n chñ nghÜa..... 2.2.C¸c ®IÒu kho¶n: Víi viÖc vËn dông mét c¸ch s¸ng t¹o lÝ luËn vÒ ®Þa t« cña Mac ,nhµ n­íc ta ®· ban hµnh luËt ®Êt ®ai ®Ó quy ®Þnh mét c¸ch râ rµng quyÒn vµ nghÜa vô cña ng­êi d©n theo nh÷ng ®iÒu kho¶n sau : §iÒu 1 : ®Êt ®ai thuéc quyÒn së h÷u toµn d©n , do nhµ n­íc thèng nhÊt qu¶n lÝ. Nhµ n­íc giao ®Êt cho c¸c tæ chøc kinh tÕ ,®¬n vÞ vò trang , nh©n d©n, c¬ quan nhµ n­íc, tæ chøc chÝnh trÞ x· héi , hé gia ®×nh , c¸ nh©n , sö dông æn ®Þnh l©u dµi . Nhµ n­íc cßn cho tæ chøc , hé gia ®×nh ,c¸ nh©n thuª ®Êt.Tæ chøc, hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n ®ùoc nhµ n­íc cho thuª ®Êt , giao ®Êt trong luËt nµy gäi chung lµ ng­êi sö dông ®Êt . §iÒu 4: Ng­êi sö dông ®Êt ®ai cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ , c¶i t¹o vµ sö dông ®Êt hîp lÝ , cã hiÖu qu¶ , ph¶i lµm ®Çy ®ñ thñ tôc ®Þa chÝnh , nép thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt vµ c¸c kho¶n thu kh¸c theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt . §iÒu 5: Nhµ n­íc khuyÕn khÝch ng­êi sö dông ®Êt ®Çu t­ lao ®éng, vËt t­, tiÒn vèn vµ ¸p dông c¸c thµnh tùu khoa häc kÜ thuËt vµo c¸c viÖc sau ®©y: 18
 8. _ Lµm t¨ng gi¸ trÞ sö dông ®Êt . _ Th©m canh t¨ng vô ,n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ®Êt. _ Khai hoang , vì ho¸ , lÊn biÓn ®Ó më réng diÖn tÝch ®Êt , s¶n xuÊt n«ng nghiÖp , l©m nghiÖp , nu«i trång thuû s¶n vµ lµm muèi. _ B¶o vÖ ( tiÕt kiÖm ) c¶i t¹o lµm t¨ng ®é mµu mì cña ®Êt . _ Sö dông tiÕt kiÖm ®Êt . §iÒu 12: Nhµ n­íc x¸c ®Þnh gi¸ c¸c lo¹i ®Êt ®Ó tÝnh thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt , thu tiÒn khi giao ®Êt , båi th­êng thiÖt h¹i vÒ ®Êt khi thu håi ®Êt . ChÝnh phñ qui ®Þnh khung gi¸ c¸c lo¹i ®Êt ®èi víi tõng vïng vµ theo tõng thêi gian. §iÒu 22: Tæ chøc ,hé gia ®×nh ,c¸ nh©n ®­îc nhµ n­íc giao ®Êt ®Ó sö dông vµo môc ®Ých s¶n xuÊt n«ng nghiÖp , l©m nghiÖp , nu«i trång thuû s¶n vµ lµm muèi kh«ng ph¶i tr¶ tiÒn sö dông ®Êt , nÕu ®­îc nhµ n­íc giao ®Êt dÓ sö dông vµ môc ®Ých kh¸c th× ph¶i tr¶ tiÒn sö dông ®Êt , trõ c¸c tr­êng hîp ®­îc miÔn gi¶m theo qui ®Þnh cña chÝnh phñ. §iÒu 79: Ng­êi sö dông ®Êt cã nh÷ng nghÜa vô sau ®©y: 1. Sö dông ®Êt ®óng môc ®Ých , ®óng ranh giíi vµ c¸c yªu cÇu kh¸c ®· ®­îc qui ®Þnh khi giao ®Êt . 19
 9. 2. Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®Î b¶o vÖ vµ lµm t¨ng kh¶ n¨ng sinh lêi cña ®Êt. 3. Tu©n theo nh÷ng qui ®Þnh vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng , kh«ng lµm tæn h¹i ®Õn lîi Ých chÝnh ®¸ng cña ng­êi sö dung ®Êt xung quanh. 4. Nép thuÕ sö dông ®Êt , thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt , lÖ phÝ ®Þa chÝnh theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt . 5. Nép tiÒn sö dông ®Êt khi ®­îc giao ®Êt theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt 6. §Òn bï cho ng­êi cã ®Êt bÞ thu håi ®Ó giao cho m×nh . 7. Giao l¹i ®Êt khi nhµ n­íc cã quyÕt ®Þnh thu håi trong nh÷ng qui ®Þnh trªn ®©y cña luËt ®Êt ®ai , ng­êi d©n sö dông ®Êt ph¶i cã tr¸ch nhiÖm båi bæ c¶i t¹o ®Êt ...hay viÖc ®ãng thuÕ , tiÒn thuª ®Êt... ®Òu lµ mét h×nh thøc cña ®Þa t« . HiÖn nay nhµ n­íc ta ®ang cã nh÷ng v¨n b¶n thu thuÕ sö dông ®Êt , ®èi víi nh÷ng nhµ ë mÆt ®­êng th× møc thuÕ nhµ ®Êt lµ 15000®/1m2/n¨m.Cßn víi nh÷ng nhµ trong khu d©n c­ th× thuÕ nhµ ®Êt lµ 10 000/1m2/n¨m.Tuy nhiªn cho ®Õn ngµy 2/12/1998 Quèc héi n­íc CHXHCN VIET NAM kho¸ X k× häp thø t­ ®· th«ng qua luËt söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña luËt ®Êt ®ai, tõ ®ã ta cµng thÊy lÝ luËn ®Þa t« ®­îc vËn dông trong luËt ®Êt ®ai mét c¸ch linh ®éng nh­ thÕ nµo. §iÒu 22: §­îc söa ®æi bæ sung nh­ sau: 20
 10. “Nhµ n­íc giao ®Êt kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt trong tr­êng hîp sau ®©y: 1.1 Hé gia ®×nh , c¸ nh©n trùc tiÕp lao ®éng lµm n«ng nghiÖp , l©m nghiÖp , nu«i trång thuû s¶n , lµm muèi mµ nguån sèng chñ yÕu lµ thu nhËp cã tõ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®ã ®­îc uû ban nh©n d©n x· , ph­êng , thÞ trÊn x¸c nhËn sö dông ®Êt vµo môc ®Ých s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ,l©m nghiÖp nu«i trång thuû s¶n , lµm muèi trong h¹n møc ®Êt ®­îc nhµ n­íc giao . Hé gia ®×nh ®ang sö dông ®Êt n«ng nghiÖp v­ît qu¸ h¹n møc tr­íc ngµy luËt nµy cã hiÖu lùc th× ®­íc tiÕp tôc sö dông diÖn tÝch ®Êt v­ît møc theo thêi gian b»ng 1/2 thêi gian giao ®Êt vµ ph¶i nép thuÕ bæ sung ®èi víi diÖn tÝch ®ã theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt ; sau thêi h¹n nµy th× ph¶i chuyÓn sang thuÕ ®Êt . ®èi víi diÖn tÝch ®Êt v­ît h¹n mùc cã sau ngµy luËt nµy cã hiÖu lùc th× ng­êi sö dông ®Êt ®ã phaØ nép thuÕ ®Êt . 1.2 Tæ chøc sö dông ®Êt ®Ó trång vµ b¶o vÖ rõng phßng hé , rõng ®Æc dông . 1.3 C¬ quan nhµ n­íc ,tæ chøc chÝnh trÞ , tæ chøc chÝnh trÞ x· héi , §¬n vÞ vò trang nh©n d©n sö dông ®Êt ®Ó x©y dùng trô së lµm viÖc , sö dông ®Êt vµo môc ®Ých quèc phßng an ninh. 1.4 C¬ quan nhµ n­íc , tæ chøc chÝnh trÞ , tæ chøc chÝnh x· héi , ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n sö dông ®Êt ®Ó x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuéc c¸c ngµnh vµ lÜnh vùc sù nghiÖp kinh tÕ, v¨n ho¸ ,x· héi , khoa häc kÜ thuËt, ngo¹i giao. 21
 11. 1.5 Tæ chøc sö dông ®Êt vµo môc ®Ých c«ng céng ®Ó x©y dùng ®­êng giao th«ng , cÇu , cèng vØa hÌ, hÖ thèng cÊp tho¸t n­íc , s«ng , hå , ®e ®Ëp ,tr­êng häc , bÖnh viÖn ,c«ng viªn ,v­ên hoa, khu vui ch¬i trÎ em, qu¶ng tr­êng , s©n vËn ®éng , s©n bay , bÕn c¶ng vµ c¸c c«ng tr×nh c«ng céng kh¸c theo qui ®Þnh cña chÝnh phñ . Bæ sung ®iÒu 22a nh­ sau : 2.1 Nhµ n­íc giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y : a. Hé gia ®×nh , c¸ nh©n cã nhu cÇu sö dông ®Êt lµm nhµ ë . b. Tæ chøc kinh tÕ ®Çu t­ x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng ®Ó chuyÓn nh­îng hoÆc cho thuª quyÒn sö dông ®Êt g¾n liÒn víi kÕt cÊu h¹ tÇng ®ã. c. Tæ chøc kinh tÕ ®Çu t­ x©y dùng nhµ ë ®Ó b¸n hoÆc cho thuª . d. Giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt ®èi víi mét sè tr­êng hîp ®Ó t¹o vèn x©y dùng c¬ së h¹ tÇng theo dù ¸n do chÝnh phñ quyÕt ®Þnh . 2.2 ViÖc giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt ®­îc qui ®Þnh t¹i ®iÓm d kho¶n 1 ®iÒu nµy ph¶i b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: a. Ng­êi sö dông ®Êt ph¶i cã dù ¸n kh¶ thi ®· ®­îc c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn phª duyÖt . b. Sö dông ®Êt ph¶i theo ®óng kÕ ho¹ch. 22
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2