intTypePromotion=1

Quá trình hình thành và phương pháp sử dụng nghệ thuật tiêu thụ XBP ở doanh nghiệp p1

Chia sẻ: Vanthi Bichtram | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
76
lượt xem
8
download

Quá trình hình thành và phương pháp sử dụng nghệ thuật tiêu thụ XBP ở doanh nghiệp p1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong đó đặc biệt sử dụng các biện pháp xúc tiến tiêu thụ mang tính nghệ thuật cao như: quảng cáo, khuyến mại, giao tiếp ứng xử và các biện pháp khác như: Hội chợ – Triển lãm; tụ điểm đường phố;dịch vụ: bưu điện, fax, internet v.v… 1. Quảng cáo trên đài phát thanh : Quảng cáo trên đài phát thanh có thể truyền tin đến mọi nơi, mọi thính giả.Tỷ lệ công chúng tiếp nhận thông tin cao nhất là ở nông thôn. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình hình thành và phương pháp sử dụng nghệ thuật tiêu thụ XBP ở doanh nghiệp p1

  1. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu Quá trình hình thành và phương pháp sử dụng to to k k lic lic C C w w m m w w w w nghệ thuật tiêu thụ XBP ở doanh nghiệp o o c .c . .d o .d o ack c u -tr a c k c u -tr Lêi më ®Çu Kinh doanh xuÊt b¶n phÈm lµ mét qu¸ tr×nh ®Çu t­ c«ng søc vµ tiÒn cña ®Ó tæ chøc c¸c ho¹t ®éng mua b¸n hµng ho¸ xuÊt b¶n phÈm nh»m môc ®Ých cã lîi nhuËn liªn tôc vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn. NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng XHCN d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®· t¹o ra m«i tr­êng thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung vµ kinh doanh xuÊt b¶n phÈm nãi riªng. HiÖn nay trong kinh doanh xuÊt b¶n phÈm cã nhiÒu thµnh phÇn, lùc l­îng tham gia t¹o nªn mét thÞ tr­êng xuÊt b¶n phÈm ®a d¹ng vµ phong phó. §iÒu nµy gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo viÖc tuyªn truyÒn chñ tr­¬ng, ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc trong nh©n d©n vµ ra thÕ giíi. NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cho doanh nghiÖp tæ chøc kinh doanh. §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp tæ chøc kinh doanh lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶ sÏ bÞ ®µo th¶i. Do ®ã ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp kinh doanh nãi chung, kinh doanh xuÊt b¶n phÈm nãi riªng ph¶i cã mét qu¸ tr×nh phÊn ®Êu nç lùc ®Ó t×m ra h­íng ®i thÝch hîp cho m×nh. Qu¸ tr×nh ®ã lµ viÖc nghiªn cøu, t×m hiÓu ph­¬ng ph¸p ®Ó tiªu thô XBP, v× vËy nghÖ thuËt b¸n XBP ra ®êi nh­ mét c«ng cô h÷u hiÖu hç trî ho¹t ®éng tiªu thô XBP ph¸t triÓn. B¸n XBP lµ kh©u nghiÖp vô cuèi cïng nh­ng l¹i t¸c ®éng m¹nh mÏ vµ trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Do ®ã viÖc sö dông nghÖ thuËt b¸n XBP nh­ thÕ nµo ®Ó b¸n ®­îc nhanh nhÊt, nhiÒu nhÊt, b¸n ®óng ®èi t­îng nhÊt lµ vÊn ®Ò bøc xóc cña c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay. 1
  2. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Ch­¬ng I Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ nghÖ thuËt tiªu thô XBP vµ ý nghÜa cña nã ®èi víi c«ng ty PHS hµ néi hiÖn nay. C«ng ty Ph¸t hµnh s¸ch Hµ Néi ®­îc chÝnh thøc thµnh lËp vµo n¨m 1954 theo quy ®Þnh sè 531/VHQN Bé V¨n ho¸ Th«ng tin víi tªn gäi “Chi së Ph¸t hµnh s¸ch ViÖt Nam”. Sau mét thêi gian ho¹t ®éng ®Õn ngµy 14/6/1960 ®­îc ®æi tªn thµnh C«ng ty Ph¸t hµnh s¸ch (PHS) Hµ Néi. Tr¶i qua mét qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ®Çy khã kh¨n, thö th¸ch trong nh÷ng n¨m ®Çu chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ cho ®Õn nay C«ng ty PHS Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc thuéc Së V¨n ho¸ Th«ng tin Thµnh phè Hµ Néi, lµ ®¬n vÞ qu¶n lý kinh doanh chuyªn ngµnh PHS, cã trô së chÝnh t¹i 34 Trµng TiÒn. C«ng ty PHS Hµ Néi ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ cña m×nh trong ngµnh PHS. M¸c nãi: “Con ng­êi lµ tæng hoµ c¸c mèi quan hÖ x· héi” vµ ë gãc ®é nµo ®ã C«ng ty PHS Hµ Néi còng nh­ vËy. Bëi v× qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña 3
  3. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k C«ng ty lu«n diÔn ra c¸c mèi quan hÖ víi b¹n hµng, kh¸ch hµng vµ bao trïm lªn nã lµ c¸c yÕu tè vÒ kinh tÕ chÝnh trÞ, v¨n ho¸ x· héi cña c¶ n­íc nãi chung vµ cña Thñ ®« Hµ Néi nãi riªng. Thñ ®« Hµ Néi víi diÖn tÝch gÇn 1000 km2 lµ thµnh phè cã mËt ®é d©n sè ®«ng vµ cã vÞ trÝ chiÕn l­îc rÊt quan träng. NghÞ quyÕt 08 cña §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø V ®· kh¼ng ®Þnh cÇn x©y dùng Thñ ®« Hµ Néi lµ trung t©m ®Çu n·o vÒ chÝnh trÞ – v¨n ho¸ - khoa häc kü thuËt, ®ång thêi lµ trung t©m lín vÒ kinh tÕ vµ giao dÞch quèc tÕ trong c¶ n­íc. Do ®ã, Hµ Néi rÊt vinh dù lµ n¬i diÔn ra nhiÒu cuéc giao l­u gi÷a c¸c Nguyªn thñ Quèc gia cña n­íc b¹n víi n­íc ta. Víi vÞ trÝ vµ vai trß quan träng nh­ vËy, Hµ Néi lu«n ®­îc Nhµ n­íc chó träng ®Çu t­ trªn mäi lÜnh vùc. §ã chÝnh lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp ®Çu t­ s¶n xuÊt kinh doanh. Hµ Néi víi ph­¬ng ch©m x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn gi¸o dôc nh­ hiÖn nay th× ch¾c ch¾n viÖc mua xuÊt b¶n phÈm phôc vô cho gi¸o dôc lµ rÊt cÇn thiÕt. 1. NghÖ thuËt b¸n XBP trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay. B¸n XBP trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lµ kh©u cuèi cïng nh­ng l¹i cã vai trß v« cïng quan träng trong kinh doanh XBP. B¸n XBP chÝnh lµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn viÖc trao ®æi gi¸ trÞ cho hµng ho¸ XBP tõ hµng sang tiÒn, chuyÓn giao quyÒn së h÷u vÒ hµng ho¸ XBP tõ tay ng­êi b¸n sang tay ng­êi mua. KÕt thóc qu¸ tr×nh nµy, ng­êi mua cã ®­îc XBP, ng­êi b¸n sÏ cã ®­îc tiÒn t­¬ng øng víi gi¸ trÞ cña hµng ho¸ ®ã. Kinh doanh XBP lµ lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh tÕ ®Æc thï, b¶n chÊt ®Ých thùc cña ho¹t ®éng kinh doanh XBP trong c¬ chÕ thÞ tr­êng lµ ph¶i thùc hiÖn song song hai môc tiªu: kinh tÕ vµ x· héi. Tuy nhiªn hai môc tiªu nµy cã sù t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau. Trªn ph¹m vi x· héi: Kinh doanh XBP lÊy môc tiªu chÝnh trÞ, x· héi lµm t«n chØ vµ môc ®Ých ®Þnh h­íng cho doanh nghiÖp thùc hiÖn môc tiªu kinh tÕ. Cßn xÐt trong ph¹m vi tõng doanh nghiÖp, môc 4
  4. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k tiªu kinh tÕ ®ãng vai trß lµ ®éng lùc, lµ c¬ së cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô chÝnh trÞ – x· héi. Nh­ vËy nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi ®Æc tr­ng riªng cã ®· lµm cho ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung, kinh doanh XBP nãi riªng thay ®æi h¼n vÒ b¶n chÊt. NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi tÝnh ­u viÖt cña nã ®· lµm cho ho¹t ®éng kinh doanh XBP trë nªn s«i ®éng vµ kh«ng ngõng th«ng qua sè l­îng hµng ho¸ ®­a vµo thÞ tr­êng nhiÒu h¬n, chÊt l­îng tèt h¬n, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu XBP ngµy cµng ®a d¹ng vµ phong phó cña kh¸ch hµng. Khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng, gi¸ c¶ chÝnh lµ biÓu hiÖn cña gi¸ trÞ, hµng ho¸ XBP chØ b¸n ®­îc khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu, cã kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ ng­êi b¸n cã kh¶ n¨ng ®¸p øng. KÕt thóc b¸n hµng ng­êi mua nhËn ®­îc XBP mµ m×nh mong muèn, ng­êi b¸n sÏ cã tiÒn t­¬ng øng víi gi¸ trÞ cña XBP ®Ó tiÕp tôc t¸i s¶n xuÊt kinh doanh, thùc hiÖn viÖc phæ biÕn tri thøc cho nhiÒu ng­êi trªn mäi vïng l·nh thæ. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, vÊn ®Ò bøc xóc cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh nãi chung vµ kinh doanh XBP nãi riªng lµ lµm thÕ nµo ®Ó hµng ho¸ cña m×nh b¸n ®­îc nhanh nhÊt, nhiÒu nhÊt, b¸n ®óng ®èi t­îng nhÊt. Muèn vËy th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã c«ng cô thùc hiÖn. XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu ®ã mét lo¹t c¸c häc thuyÕt kinh tÕ víi nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn - thùc tiÔn vÒ kinh doanh nãi chung vµ nghÖ thuËt b¸n hµng nãi riªng ®· ra ®êi. NghÖ thuËt b¸n hµng ®· trë thµnh c«ng cô h÷u hiÖu trong viÖc hç trî trong viÖc b¸n hµng cña doanh nghiÖp. Trong sù thµnh c«ng cña doanh nghiÖp gãp phÇn kh«ng nhá lµ sù ®ãng gãp cña c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng trong viÖc giíi thiÖu vµ tuyªn truyÒn s¸ch. 2. ý nghÜa cña viÖc sö dông nghÖ thuËt b¸n XBP ®èi víi c«ng ty ph¸t hµnh s¸ch Hµ Néi. 5
  5. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k ViÖc sö dông nghÖ thuËt b¸n XBP cã ý nghÜa v« cïng quan träng bëi v× cã lµm tèt kh©u nµy th× ho¹t ®éng b¸n XBP míi ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¸c doanh nghiÖp cÇn sö dông nghÖ thuËt b¸n XBP. NghÖ thuËt b¸n XBP ®· trë thµnh c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi mçi doanh nghiÖp kinh doanh XBP. C«ng ty Ph¸t hµnh s¸ch Hµ Néi còng kh«ng n»m ngoµi ®iÒu ®ã. Ngoµi sö dông nghÖ thuËt kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp cÇn ¸p dông c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng ®Ó giíi thiÖu – tuyªn truyÒn XBP v× ®iÒu ®ã sÏ hç trî tÝch cùc cho doanh nghiÖp thùc hiÖn tèt hiÖu qu¶ kinh doanh vµ hiÖu qu¶ x· héi. NhiÒu doanh nghiÖp ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc vai trß, vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr­êng nhê thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p, h×nh thøc kinh doanh phï hîp ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng mét c¸ch tèt nhÊt. ChÝnh ®iÒu ®ã t¹o ra mét søc m¹nh khæng lå lµm cho tiÕn tr×nh ®i lªn cña c¸c doanh nghiÖp ®­îc thuËn lîi. V× vËy, doanh nghiÖp kinh doanh XBP cÇn cã nhËn thøc ®óng vÒ vai trß ý nghÜa cña viÖc sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®Ó giíi thiÖu vµ tuyªn truyÒn XBP cña m×nh. §Ó thùc hiÖn tèt viÖc sö dông nghÖ thuËt b¸n XBP th× ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp tæ chøc kinh doanh ph¶i c¨n cø vµo hµng ho¸ XBP, vÞ trÝ cña hµng ho¸ XBP trªn thÞ tr­êng gi¸ trÞ sö dông kh¶ n¨ng b¸n, kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp vµ tæ chøc kinh doanh. Kinh doanh XBP lµ ho¹t ®éng th­¬ng m¹i nªn viÖc thùc hiÖn môc tiªu kinh tÕ lµ tÊt yÕu song song víi hiÖu qu¶ x· héi. Bëi v× kinh doanh cã hiÖu qu¶ th× doanh nghiÖp míi cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc. ViÖc ¸p dông ho¹t ®éng giíi thiÖu vµ tuyªn truyÒn s¸ch gãp phÇn thóc ®Èy, hç trî cho ho¹t ®éng b¸n hµng. Hµng ho¸ XBP qua giíi thiÖu vµ tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o sÏ trë lªn hÊp dÉn h¬n v× kh¸ch hµng sÏ cã Ên t­îng, n¶y sinh nhu cÇu vµ cÇu XBP. V× vËy XBP sÏ b¸n ®­îc nhiÒu h¬n, nhanh h¬n vµ b¸n ®óng ®èi t­îng. Ho¹t ®éng giíi thiÖu vµ tuyªn truyÒn kh¼ng ®Þnh vµ n©ng cao uy tÝn cho C«ng ty Ph¸t hµnh s¸ch Hµ Néi. 6
  6. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2