intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quan hệ giữa các báo cáo tài chính và các họat động doanh nghiệp

Chia sẻ: Ledung Ledung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

550
lượt xem
93
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ba hoạt động doanh nghiệp: Hoạt động kinh doanh, Hoạt động đầu tư, Hoạt động tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quan hệ giữa các báo cáo tài chính và các họat động doanh nghiệp

  1. Quan heä giöõa caùc baùo caùo taøi chính vaø caùc hoïat ñoäng doanh nghieäp Ba hoaït ñoäng doanh nghieäp 1. Hoaït ñoäng kinh doanh 2. Hoaït ñoäng ñaàu tö 3. Hoaït ñoäng taøi chính
  2. Hoaït ñoäng ñaàu tö vaø Hoaït ñoäng taøi chính theå hieän keát quaû treân baûng caân ñoái keá toaùn TAØI SAÛN NGUOÀN VOÁN Taøi saûn löu ñoäng: Nôï phaûi traû: Tieàn maët Mua chòu Khoaûn phaûi thu Vay möôïn Haøng toàn kho Voán chuû sôû höõu: Ñaàu tö daøi haïn: Voán goùp Taøi saûn coá ñònh: Lôïi nhuaän giöõ laïi HOAÏT ÑOÄNG ÑAÀU TÖ HOAÏT ÑOÄNG TAØI CHÍNH Hoaït ñoäng kinh doanh theå hieän keát quaû treân baùo caùo thu nhaäp BAÙO CAÙO THU NHAÄP Doanh thu: (-) Tröø (-) Giaù voán haøng baùn (chi phí cuûa haøng ñaõ baùn - COGS) (=) Laõi goäp (-) Chi phí kinh doanh (baùn haøng, quaûn lyù) (=) Lôïi nhuaän tröôùc thueá (-) Thueá thu nhaäp (=) Lôïi nhuaän roøng (-) Chia coå töùc (=) Lôïi nhuaän giöõ laïi HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH
  3. Quan heä giöõa baûng caân ñoái vaø baùo caùo thu nhaäp Baûng caân ñoái Baûng caân ñoái keá toaùn keá toaùn (31/12/2000) (31/12/2001) Baùo caùo thu nhaäp Hoaït ñoäng naøo cuõng caàn tieàn Hoaït ñoäng kinh doanh: Thu tieàn baùn haøng, cung caáp dòch vuï Chi tieàn mua haøng, chi traû dòch vuï Hoaït ñoäng ñaàu tö: Chi mua saém taøi saûn, chi ñaàu tö chöùng khoaùn Thu do baùn thanh lyù taøi saûn, thu hoài ñaàu tö Hoaït ñoäng taøi chính: Vay nôï, phaùt haønh coå phieáu (taêng nguoàn voán) Traû nôï, mua laïi coå phieáu chính mình (giaûm nguoàn voán)
  4. Khaùi nieäm doøng ngaân löu roøng Toång quaùt: Doøng ngaân löu roøng = Doøng thu (-) Doøng chi Coù khi goïi: Doøng ngaân löu roøng = Doøng vaøo (-) Doøng ra Net Cash Flows (NCF) Khaùi nieäm doøng ngaân löu roøng Ngaân löu roøng töø hoaït ñoäng kinh doanh = Thu tieàn baùn haøng, cung caáp dòch vuï (-) Chi tieàn mua haøng, chi traû dòch vuï Ngaân löu roøng töø hoaït ñoäng ñaàu tö = Chi mua saém taøi saûn, chi ñaàu tö chöùng khoaùn (-) Thu do baùn thanh lyù taøi saûn, thu hoài ñaàu tö Ngaân löu roøng töø hoaït ñoäng taøi chính = Vay nôï, phaùt haønh coå phieáu (taêng nguoàn voán) (-) Traû nôï, mua laïi coå phieáu chính mình (giaûm nguoàn voán)
  5. Moái quan heä giöõa caùc baùo caùo taøi chính Baûng caân ñoái Baûng caân ñoái keá toaùn keá toaùn (31/12/2000) (31/12/2001) Baùo caùo thu nhaäp Baùo caùo ngaân löu (Muïc ñích ñaàu tieân laø giaûi thích söï thay ñoåi trong toàn quyõ tieàn maët giöõa ñaàu kyø vaø cuoái kyø treân baûng caân ñoái keá toaùn, gaây ra do 3 hoaït ñoäng) Quan heä giöõa lôïi nhuaän vaø doøng ngaân löu Nguyeân taéc keá Phaân tích doøng toùan theo thöïc teá ngaân löu trong phaùt sinh daãn ñeán moái quan heä vôùi söï caàn thieát cuûa lôïi nhuaän. baùo caùo ngaân löu
  6. Keá toaùn theo thöïc teá phaùt sinh daãn ñeán söï caàn thieát cuûa baùo caùo ngaân löu? (Ví duï 1: Mua baùn hoaøn toaøn baèng tieàn maët) BAÙO CAÙO BAÙO CAÙO THU NHAÄP NGAÂN LÖU Doanh thu 1000 Thu tieàn baùn haøng 1000 Giaù voán haøng baùn 750 Chi tieàn mua haøng 750 Chi phí löông 100 Chi traû löông 100 Chi phí thueâ nhaø 100 Chi traû tieàn nhaø 100 Lôïi nhuaän 50 Doøng tieàn roøng 50 = Doanh thu – Chi phí = Doøng thu – Doøng chi Ví duï 2: Haøng hoaù ñaõ giao vaø doanh thu ñöôïc ghi nhaän laø 1000 (nguyeân taéc????) nhöng cho khaùch haøng nôï laïi 50%. BAÙO CAÙO BAÙO CAÙO THU NHAÄP NGAÂN LÖU Doanh thu 1000 Thu tieàn baùn haøng 500 Giaù voán haøng baùn 750 Chi tieàn mua haøng 750 Chi phí löông 100 Chi traû löông 100 Chi phí thueâ nhaø 100 Chi traû tieàn nhaø 100 Lôïi nhuaän 50 Doøng tieàn roøng - 450 = Doanh thu – Chi phí = Doøng thu – Doøng chi
  7. Ví duï 3: Trôû laïi ví duï 1, tieàn mua haøng môùi traû ngöôøi baùn 400, coøn bao nhieâu nôï laïi. [Giaù voán haøng baùn laø: ?? (nguyeân taéc????)] BAÙO CAÙO BAÙO CAÙO THU NHAÄP NGAÂN LÖU Doanh thu 1000 Thu tieàn baùn haøng 1000 Giaù voán haøng baùn 750 Chi tieàn mua haøng 400 Chi phí löông 100 Chi traû löông 100 Chi phí thueâ nhaø 100 Chi traû tieàn nhaø 100 Lôïi nhuaän 50 Doøng tieàn roøng 400 = Doanh thu – Chi phí = Doøng thu – Doøng chi Ví duï 4: Trôû laïi soá lieäu ví duï 1, tieàn löông vaø tieàn thueâ nhaø kyø sau môùi traû [Chi phí löông vaø thueâ nhaø: ?? (nguyeân taéc????)] BAÙO CAÙO BAÙO CAÙO THU NHAÄP NGAÂN LÖU Doanh thu 1000 Thu tieàn baùn haøng 1000 Giaù voán haøng baùn 750 Chi tieàn mua haøng 750 Chi phí löông 100 Chi traû löông 0 Chi phí thueâ nhaø 100 Chi traû tieàn nhaø 0 Lôïi nhuaän 50 Doøng tieàn roøng 250 = Doanh thu – Chi phí = Doøng thu – Doøng chi
  8. Nhö vaäy, keá toaùn theo thöïc teá phaùt sinh ñaõ daãn ñeán söï caàn thieát cuûa baùo caùo ngaân löu Lôïi nhuaän treân baùo Coù lôïi nhuaän nhöng caùo thu nhaäp hoaøn khoâng coù tieàn, toaøn khoâng phaûi laø ngöôïc laïi loã nhöng tieàn coù nhieàu tieàn laø vieäc bình thöôøng Söï caàn thieát khaùc.... Baùo caùo thu nhaäp Baùo caùo thu nhaäp khoâng nhìn thaáy söï khoâng nhìn thaáy söï thay ñoåi trong taøi huy ñoäng voán saûn coá ñònh (neáu coù, chæ laø moät chuùt (neáu coù, chæ laø moät chuùt taêng leân trong chi phí laõi taêng leân trong khaáu hao) vay)
  9. Taïi sao coù lôïi nhuaän maø khoâng coù tieàn? Trôû laïi ví duï 2, coù Khoâng coù tieàn thì lôïi nhuaän nhöng chaéc chaéc phaûi huy khoâng coù tieàn. Tieàn ñoäng voán, nhöng ñang ôû ñaâu? baèng caùch phaùt haønh (nhöõng thay ñoåi trong taøi coå phieáu hay laø ñi saûn, tæ nhö söï taêng leân vay? trong haøng toàn kho, taêng caùc khoaûn phaûi (nhöõng thay ñoåi trong thu dobaùn chòu...) nguoàn voán: nôï phaûi traû hay voán chuû sôû höõu ) BAÙO CAÙO THU NHAÄP BAÙO CAÙO NGAÂN LÖU Doanh thu 1000 Thu tieàn baùn haøng 500 Giaù voán haøng baùn 750 Chi tieàn mua haøng 750 Chi phí löông 100 Chi traû löông 100 Chi phí thueâ nhaø 100 Chi traû tieàn nhaø 100 Lôïi nhuaän 50 Doøng tieàn roøng - 450 = Doanh thu – Chi phí = Doøng thu – Doøng chi Nhö vaäy, baùo baùo ngaân löu coù taùc duïng: Theå hieän "chaát löôïng" Cho thaáy quan heä giöõa cuûa lôïi nhuaän caùc doøng ngaân löu töø caùc Cho thaáy nguoàn taïo ra hoaït ñoäng: kinh doanh, tieàn vaø vieäc söû duïng ñaàu tö vaø taøi chính. chuùng. Trong ñoù, ngaân löu töø Theå hieän khaû naêng chi hoaït ñoäng kinh doanh laø traû nôï caên baûn nhaát, noù do Döï baùo doøng tieàn cho chính doanh nghieäp taïo töông lai. ra. (Chöù khoâng phaûi do baùn taøi saûn coá ñònh hay do ñi vay möôïn) Söï quan taâm ñeán doøng tieàn chí ít cuõng phaûi baèng vôùi söï quan taâm ñeán lôïi nhuaän
  10. Noùi gì veà doøng ngaân löu töø hoaït ñoäng kinh doanh Ngaân löu roøng Ngöôïc laïi, ngaân töø hoaït ñoäng löu roøng töø hoaït kinh doanh bò ñoäng kinh doanh aâm (>0) coù phaûi laø toát? phaûi laø xaáu? (phaân tích ñaëc ñieåm saûn (phaân tích ñaëc ñieåm saûn phaåm vaø söï tröôûng thaønh) phaåm vaø söï tröôûng thaønh) Moät gôïi yù veà höôùng phaân tích baùo caùo ngaân löu (Löu yù: Ngaân löu roøng = Ngaân löu vaøo - Ngaân löu ra) Ngaân löu roøng töø hoaït ñoäng kinh doanh : 12.000 Ngaân löu roøng töø hoaït ñoäng ñaàu tö :(20.000) Ngaân löu roøng töø hoaït ñoäng taøi chính : 8.000 TOÅNG NGAÂN LÖU ROØNG: : 0 Baùo caùo ngaân löu cho thaáy coâng ty ñaõ duøng nguoàn thu töø hoaït ñoäng kinh doanh (12.000) vaø phaûi huy ñoäng theâm, coù theå laø ñi vay hay phaùt haønh coå phieáu (8.000) ñeå ñaàu tö cho taøi saûn coá ñònh trong kyø (20.000)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2