intTypePromotion=3

Quản lý an toàn và sức khỏe nghê nghiệp theo OHSAS 18001

Chia sẻ: Nguyễn Lê Huy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
148
lượt xem
65
download

Quản lý an toàn và sức khỏe nghê nghiệp theo OHSAS 18001

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

OHSAS 18001 là một tổ chức về hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp. Tổ chức OHSAS 18001 được quốc tế công nhận và được các công ty , tập đoàn lớn áp dụng rộng rãi trên khắp thế giới. Phiên bản mới nhất của tổ chức này được ban hành năm 2007.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản lý an toàn và sức khỏe nghê nghiệp theo OHSAS 18001

 1. Bài gi ng môn h c: An Toàn Lao ng và sinh Môi Tr ng Công Nghi p Ch ng 6: Qu n lý An toàn & S c kh e ngh nghi p theo OHSAS 18001 Tóm t t Gi ng d y: TS. Hà D ng Xuân B o Khoa Môi Tr ng, H Bách Khoa TP.HCM Tel 0903.722.266 - Email: baoxdha61@yahoo.com PhD, Kiev-Moscow_1982-1991 An toan L & VSMTCN -------Ch 1/121 ng 6- Qu n lý ATSKNN theo OHSAS 18001----- hcmut_hdxbao_2012
 2. Ch ng 6- Qu n lý AT & SKNN theo OHSAS 18001 6.1- T ng quan v OHSAS 18001 6.2- c m c a OHSAS 18001 6.3- N i dung c a OHSAS 18001 & các c th c hi n An toan L & VSMTCN -------Ch 2/121 ng 6- Qu n lý ATSKNN theo OHSAS 18001----- hcmut_hdxbao_2012
 3. 6.1- T ng quan v OHSAS 18001 131- Khái ni m v OHSAS 18001 132- L ch s hình thành OHSAS 18001 133- Ch c n ng c a OHSAS 18001 134- M c ích c a OHSAS 18001 135- it ng áp d ng OHSAS 18001 136- Ph m vi áp d ng OHSAS 18001 137- Lý do áp d ng OHSAS 18001 138- i ích khi áp d ng OHSAS 18001 An toan L & VSMTCN -------Ch 3/121 ng 6- Qu n lý ATSKNN theo OHSAS 18001----- hcmut_hdxbao_2012
 4. 6.1- T ng quan v OHSAS 18001 131- Khái ni m v OHSAS 18001 Tiêu chu n OHSAS 18001 - N i ban hành: Vi n tiêu chu n Anh Qu c, - Tên ti ng Anh: Occupational Health and Safety Assessment Series, - Mã hi u y a tiêu chu n: BS OHSAS 18001, BS = British Standard. An toan L & VSMTCN -------Ch 4/121 ng 6- Qu n lý ATSKNN theo OHSAS 18001----- hcmut_hdxbao_2012
 5. 6.1- T ng quan v OHSAS 18001 131- Khái ni m v OHSAS 18001 (tt) + OHSAS 18001 là m t t/c v th ng qu n lý an toàn, s c kh e ngh nghi p. + T/c OHSAS 18001 c qu c t công nh n và c các cty, t p oàn l n áp d ng r ng rãi trên kh p th gi i. + Phiên b n m i nh t c a t/c này c ban hành m 2007 Mã hi u hi n hành: BS OHSAS 18001:2007. An toan L & VSMTCN -------Ch 5/121 ng 6- Qu n lý ATSKNN theo OHSAS 18001----- hcmut_hdxbao_2012
 6. 6.1- T ng quan v OHSAS 18001 132- L ch s hình thành OHSAS 18001 + OHSAS 18001:1999 c ban BS hành n m 1999 & s a in m OHSAS 18001:1999 2002 2007, OHSAS 18001:2002 OHSAS 18001:2007 + OHSAS 18001:2007 c ban hành ngày 01/7/2007 là Tiêu chu n th ng Qu n lý An toàn S c kh e Ngh nghi p (ATSKNN hay OH&S) thay th cho tiêu chu n OHSAS 18001:1999. An toan L & VSMTCN -------Ch 6/121 ng 6- Qu n lý ATSKNN theo OHSAS 18001----- hcmut_hdxbao_2012
 7. 6.1- T ng quan v OHSAS 18001 133- Ch c n ng c a OHSAS 18001 Ch c n ng c a t/c OHSAS 18001:2007 1. B o v NL 2. T ng l i ích kinh doanh 3. T ng c ng s tuân th lu t pháp 4. T ng c ng n ng l c QL c a HTQL hi n t i cung c p cho các t ch c (DN, CQ, tr ng h c ...) t khuôn kh xác nh, ki m soát và gi m thi u r i ro liên quan n SK và AT c a NL t i n i làm vi c. An toan L & VSMTCN -------Ch 7/121 ng 6- Qu n lý ATSKNN theo OHSAS 18001----- hcmut_hdxbao_2012
 8. 6.1- T ng quan v OHSAS 18001 134- M c ích c a OHSAS 18001 + T/c OHSAS 18001:20007 a ra nh ng yêu u cs ng nh m t khuôn kh cho m t th ng qu n lý an toàn s c kh e ngh nghi p cho m t t ch c. + T/c OHSAS 18001:2007 c ng cs ng cho m c ích ánh Giá Ch ng Nh n phù h p và c p Gi y Ch ng Nh n phù h p cho m t HTQL AT SKNN. + OHSAS th ng c xây d ng b ng cách tích p nó v i HTQLMT ISO 14001. An toan L & VSMTCN -------Ch 8/121 ng 6- Qu n lý ATSKNN theo OHSAS 18001----- hcmut_hdxbao_2012
 9. 6.1- T ng quan v OHSAS 18001 135- it ng áp d ng OHSAS 18001 + T/c OHSAS 18001:2007 c áp d ng cho t t c các t ch c mong mu n lo i b /gi m thi u i ro cho nhân viên/nh ng nhà u t khác mà có th r i vào i ro ATSKNN v i các ho t ng c a h . An toan L & VSMTCN -------Ch 9/121 ng 6- Qu n lý ATSKNN theo OHSAS 18001----- hcmut_hdxbao_2012
 10. 6.1- T ng quan v OHSAS 18001 136- Ph m vi áp d ng OHSAS 18001:2007 1- M i ngành công nghi p, d ch v có các nguy c , r i ro v ATSKNN. 2- M i t ch c t k qui mô nào. 3- Không phân bi t ph m vi a lý An toan L & VSMTCN -------Ch 10/121 ng 6- Qu n lý ATSKNN theo OHSAS 18001----- hcmut_hdxbao_2012
 11. 6.1- T ng quan v OHSAS 18001 137- Lý do áp d ng OHSAS 18001 + Giúp cho DN nâng cao tinh th n làm vi c c a nhân viên, m b o DN áp ng y các yêu c u c a lu t liên quan n ATSKNN, ng n ng a nh ng r i ro v tai ti ng do cáo bu c v vi ph m PL, thi u trách nhi m v i NL . + Th gi i ngày càng quan tâm m b o AT & SK NL + òi h i ngày càng nghiêm kh c h n t xã h i, lu t pháp (B Lu t Lao ng, Lu t Công oàn...) + Gi m các chi phí, r c r i liên quan n vi c b i th ng, gi m n ng su t L do các TNL và SK c a NL gây nên. An toan L & VSMTCN -------Ch 11/121 ng 6- Qu n lý ATSKNN theo OHSAS 18001----- hcmut_hdxbao_2012
 12. 6.1- T ng quan v OHSAS 18001 138- L i ích khi áp d ng OHSAS 18001 1- V t th tr ng… 2- V t Kinh t 3- V t Qu n lý r i ro 4- T o c h i cho ho t ng ch ng nhân, th a nh n, công nh n An toan L & VSMTCN -------Ch 12/121 ng 6- Qu n lý ATSKNN theo OHSAS 18001----- hcmut_hdxbao_2012
 13. 6.2- c m c a OHSAS 18001 139- Tri t lý và Mô hình xây d ng HTQL 140- Ph ng pháp lu n c a OHSAS 18001 141- c m c a OHSAS 18001 142- Nh ng m m i c a OHSAS 18001:2001 143- M i quan h gi a OHSAS 18001 và các tiêu chu n ISO 9001, ISO 14001 An toan L & VSMTCN -------Ch 13/121 ng 6- Qu n lý ATSKNN theo OHSAS 18001----- hcmut_hdxbao_2012
 14. 6.2 c m v OHSAS 18001 139- Tri t lý và Mô hình xây d ng HTQL theo OHSAS TRI T LÝ xây d ng OHSAS: 1- M i tai n n và v n liên quan SKNN u có th ng n ng a c 2- M i ng i u có trách nhi m ng n ng a TN, t n h i SK t i n i làm vi c 3- N i làm vi c AT và SK c m b o là quy n l i và ngh a v a m i NL + l i th a NL . An toan L & VSMTCN -------Ch 14/121 ng 6- Qu n lý ATSKNN theo OHSAS 18001----- hcmut_hdxbao_2012
 15. 6.2 c m v OHSAS 18001 139- Tri t lý và Mô hình xây d ng HTQL… theo OHSAS (tt) MÔ HÌNH xây d ng HTQL AT-SK NN theo OHSAS: C i ti n ChSách liên t c OHSAS Xem xét Ho ch lãnh o nh A P C D Ki m tra Th c hi n & theo dõi An toan L & VSMTCN -------Ch 15/121 ng 6- Qu n lý ATSKNN theo OHSAS 18001----- hcmut_hdxbao_2012
 16. 6.2 c m v OHSAS 18001 140- Ph ng pháp lu n c a OHSAS 18001 + T ong t tiêu chu n ISO 9001:2008 và tiêu chu n ISO 14001:2004, + OHSAS 18001:2007 ng c xây d ng a trên ph ng pháp lu n là PDCA p KH -Th c hi n - Ki m tra - H ng kh c ph c (Plan – Do – Check – Act), An toan L & VSMTCN -------Ch 16/121 ng 6- Qu n lý ATSKNN theo OHSAS 18001----- hcmut_hdxbao_2012
 17. 6.2 c m v OHSAS 18001 141- c m c a OHSAS 18001 + OHSAS 18001 c xem nh m t tiêu chu n, không còn là tiêu chí k thu t, hay v n n..nh phiên b n tr c ây. OHSAS 18001 ã c ch p nh n nh n n ng cho các TCQG v các HTQL AT & SKNN. T/c OHSAS:2007 có nh ng thay i: - T m quan tr ng c a “ c kh e” >> “an toàn” - T p trung vào AT ngh nghi p, không d n n tình tr ng r i lo n i v i v n tài s n, an ninh… - Thu t ng “vi c x y ra b t ng ” cs ng thay th cho thu t ng “tai n n”. An toan L & VSMTCN -------Ch 17/121 ng 6- Qu n lý ATSKNN theo OHSAS 18001----- hcmut_hdxbao_2012
 18. 6.2 c m v OHSAS 18001 142- Nh ng m m i c a OHSAS 18001:2001 1.- M t yêu c u m i ki m soát nh ng ng i gi tr ng trách 2.- Qu n lý thay i a ra m t cách tri t . 3.- M t u kho n m i “ ánh Giá vi c tuân th ISO 14001. 4.- Nh ng yêu c u m i c a ra cho vi c tham gia và t v n 5.- Nh ng yêu c u m i c gi i thi u cho viêc u tra các tình hu ng có th y ra 6.- Các nh ngh a m i c thêm vào: “tình hu ng có th y ra”, “r i ro (RR)”, “ ánh giá RR”… 7.- Thu t ng “RR có th v t qua” thay b i “RR có th ch p nh n” 8...v..v… An toan L & VSMTCN -------Ch 18/121 ng 6- Qu n lý ATSKNN theo OHSAS 18001----- hcmut_hdxbao_2012
 19. 6.2 c m v OHSAS 18001 143- M i quan h gi a OHSAS 18001 và các tiêu chu n ISO 9001, ISO 14001 + Tiêu chu n OHSAS 18001:2007 phù h p h n i các tiêu chu n ISO 9001:2000 (hay ISO 9001: 2008) và ISO 14001:2004, v i c u trúc các u kho n h u h t theo ISO 14001:2004. + u m này s khuy n khích vi c tích h p các h th ng qu n lý c a m t t ch c nh ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001… Tích h p OHSAS 18001:2007 và ISO 14001:2004 1.S t ng tích gi a 2 tiêu chu n 2.Xem xét các y u t tích h p 3.L a ch n mô hình tích h p 4.Ti n hành tích h p An toan L & VSMTCN -------Ch 19/121 ng 6- Qu n lý ATSKNN theo OHSAS 18001----- hcmut_hdxbao_2012
 20. 6.3- N i dung c a OHSAS 18001 & các b c th c hi n 144- C u trúc c a OHSAS 18001:2007 145- N i dung chính c a OHSAS 18001:2007 146- Nh ng ho t ng chính c a OHSAS 18001 147- Các b c th c hi n OHSAS 18001:2007 An toan L & VSMTCN -------Ch 20/121 ng 6- Qu n lý ATSKNN theo OHSAS 18001----- hcmut_hdxbao_2012

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản