intTypePromotion=1

Quản lý ký túc xá sinh viên

Chia sẻ: Bùi Xuân Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

3
888
lượt xem
250
download

Quản lý ký túc xá sinh viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thời đại ngày nay mọi người rất trú trọng đến việc học tập, bồi bổ kiến thức thành phố Nam Định là nơi tập trung của rất nhiều sinh viên ở các tỉnh về học tập. Vì là sinh viên ở các tỉnh khác nhau tập trung về nên nhu cầu về chỗ ở ngày càng cấp thiết. Sinh viên thường xin vào ở trong các ký túc xá vì ở trong ký túc xá an ninh khá tốt, tiền phòng không quá đắt, thường gần trường và có mô hình học tập, sinh hoạt tốt nên quá trình quản...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản lý ký túc xá sinh viên

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ... KHOA ...   Luận văn Đề tài: Quản lý ký túc xá sinh viên
 2. §¹i Häc KT – KT C«ng NghiÖp B¸o C¸o Thùc TËp LỜI MỞ ĐẦU Thời đại ngày nay mọi người rất trú trọng đến việc học tập, bồi bổ kiến thức thành phố Nam Định là nơi tập trung của rất nhiều sinh viên ở các tỉnh về học tập. Vì là sinh viên ở các tỉnh khác nhau tập trung về nên nhu cầu về chỗ ở ngày càng cấp thiết. Sinh viên thường xin vào ở trong các ký túc xá vì ở trong ký túc xá an ninh khá tốt, tiền phòng không quá đắt, thường gần trường và có mô hình học tập, sinh hoạt tốt nên quá trình quản lý ký túc xá ( không sử dung công nghệ thông tin) trở nên phức tạp và khó khăn. Thông qua nhu cầu đó nhóm 6 đã xây dựng phần mềm “Quản lý ký túc xá” nhằm giúp cho việc quản lý ký túc xá của ban quản lý trở nên dễ dàng và đơn giản hơn trong quá trình quản lý sinh viên. Đồ án được khảo sát tại ký túc xá trường Đại hoc sư phạm kỹ thuật Nam Định Đường Phù Nghĩa, Phường Lộc Hạ, Thành Phố Nam Định. Chúng em xin chân thành cảm ơn ! Nhãm 6 Líp: C§ Tin 18a 1
 3. §¹i Häc KT – KT C«ng NghiÖp B¸o C¸o Thùc TËp C hƣơng I. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ TÌM HIỂU B ÀI TOÁN QUẢN LÝ K Ý TÚC XÁ T RƢỜNG ĐH SƢ PHẠM KỸ T HUẬT NAM ĐỊNH 1 ) C ơ s ở l ý thuy ế t kh ả o sát hi ệ n tr ạ ng: Đ ây là bư ớ c mở đ ầ u c ủ a quá trình phát tri ể n h ệ t h ố ng, còn g ọ i là b ư ớ c đ ặ t v ấ n đ ề h ay nghiên c ứ u sơ b ộ . Kh ả o sát th ự c t ế đ ể l àm quen và t hâm nh ậ p vào chuyên môn nghi ệ p v ụ mà h ệ t h ố ng đó ph ả i đáp ứ ng, tìm h i ể u các nhu c ầ u đ ặ t ra v ớ i h ệ t h ố ng đó, t ậ p h ợ p các thông tin c ầ n thi ế t. Đ ể c húng ta đi vào phân tích và thi ế t k ế mộ t cơ s ở d ữ l i ệ u hi ệ u qu ả v à đáp ứ ng đư ợ c nhu c ầ u c ủ a ngư ờ i s ử d ụ ng. a ) M ụ c đích kh ả o sát hi ệ n tr ạ ng: C húng ta xây d ự ng h ệ t h ố ng mớ i nh ằ m mụ c đích thay th ế h ệ t h ố ng cũ đ ã có ph ầ n không phù h ợ p v ớ i nhu c ầ u c ủ a ngư ờ i dùng. Vi ệ c kh ả o sát nhằm để: - T i ế p c ậ n v ớ i nghi ệ p v ụ c huyên môn, môi trư ờ ng ho ạ t đ ộ ng c ủ a h ệ t h ố ng. - T ìm hi ể u c h ứ c năng, nhi ệ m v ụ v à cung cách ho ạ t đ ộ ng c ủ a h ệ t h ố ng. - C h ỉ r a nh ữ ng ch ỗ h ợ p lý c ủ a h ệ t h ố ng, c ầ n đư ợ c k ế t h ừ a và các c h ỗ b ấ t h ợ p lý c ủ a h ệ t h ố ng, c ầ n đư ợ c nghiên c ứ u kh ắ c ph ụ c b )N ộ i dung kh ả o sát và đánh giá hi ệ n th ự c: T ìm hi ể u môi trư ờ ng kinh doanh, n ghiên c ứ u cơ c ấ u t ổ c h ứ c c ủ a h ệ t h ố ng ch ủ q u ả n c ủ a công ty. N ghiên c ứ u các ch ứ c trách, nhi ệ m v ụ c ủ a t ừ ng đ ố i tư ợ ng làm vi ệ c t rong công ty, và s ự p hân c ấ p quy ề n h ạ n. T hu th ậ p và nghiên c ứ u các h ồ s ơ s ổ s ách, các t ệ p cùng v ớ i các p hương th ứ c x ử l ý các thôn g tin trong công ty. T h ố ng kê các phương ti ệ n và tài nguyên đã và có th ể s ử d ụ ng. Nhãm 6 Líp: C§ Tin 18a 2
 4. §¹i Häc KT – KT C«ng NghiÖp B¸o C¸o Thùc TËp T hu th ậ p các đòi h ỏ i v ề t hông tin, các ý ki ế n phê phán, phàn nàn v ề h i ệ n tr ạ ng, các d ự đ oán, nguy ệ n v ọ ng và k ế h o ạ ch tương lai. Đ ánh giá, phê phán hi ệ n tr ạ ng và đ ề x u ấ t hư ớ ng gi ả i quy ế t. L ậ p h ồ s ơ t ổ ng h ợ p v ề h i ệ n tr ạ ng. 2) Nhận xét đánh giá hiện trạng và giải pháp Theo Khảo sát của nhóm 6 hiện trạng ký túc xá của trường Đại học Sư phạn kỹ thuật Nam Định còn rất nhiều bất cập như - Thiếu: Phương tiện quản lý - Kém: Chu trình quá lâu, nhất là khâu giải quyết hồ sơ đăng ký ở KTX… - Tốn: Nhân lực ở khâu kiểm soát và tìm kiếm - Xử lý thông tin còn thủ công, tốn sức người, công nghệ thông tin chỉ có vai trò phụ trợ không rõ rệt. Đầu mỗi năm học, phòng CTSV sẽ lên kế hoạch phân công kiểm tra khả năng phòng ốc của mỗi khu ký túc xá thuộc khu ký túc xá của nhà trường. Căn cứ trên chỉ tiêu sinh viên đầu vào của năm học đó sẽ tiến hành lên kế hoạch chuẩn bị đón tiếp sinh viên vào ký túc xá. Sau đó tiến hành thông báo đến sinh viên về việc tiếp nhận sinh viên các khoá vào khu ký túc xá của trường với mức quyết định ưu tiên cho từng đối tượng sinh viên căn cứ vào khả năng tiếp nhận thực tế của khu ký túc xá. Phòng CTSV phân công cán bộ tiếp nhận hồ sơ sinh vieenn đăng ký vào ở KTX. Sau khi đã nhận đầy đủ các hồ sơ thủ tục cần thiết về việc đăng ký ở ký túc xá của sinh viên, phòng công tác sinh viên nhanh chóng xem xét h ồ sơ và trả lời cho sinh viên tối đa trong vòng 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ về việc tiếp nhận hay không tiếp nhận sinh viên ở trong ký túc xá. * Trường hợp sinh viên đã đăng ký vào ký túc xá mà không được chấp nhận thì phải thong báo và nêu lý do cụ thể. Nhãm 6 Líp: C§ Tin 18a 3
 5. §¹i Häc KT – KT C«ng NghiÖp B¸o C¸o Thùc TËp * Trong thời hạn tối đa 7 ngày từ ngày ra thông báo sinh viên được tiếp nhận vào ký túc xá, phòng CTSV sẽ lên kế hoạch hoàn tất các thủ tục cần thiết. * Mức phí ký túc được BGH quy định cụ thể là 150.000đ/1 tháng Đơn xin ở ký túc xá chỉ có giá trị trong một học kỳ. Sau mỗi học kỳ, trước khi nghỉ hè, nghỉ tết sinh viên phải bàn giao lại phòng cho phòng CTSV và làm thủ tục đăng ký nếu muốn tiếp tục ở lại KTX. Một tháng trước khi hợp đồng nội trú hết han, phòng CTSV của trường phả thong báo cho sinh viên nội trú biết và thông báo thời gian đăng ký cụ t h ể. Việc đăng ký tiếp tục ở tại ký túc cá phải được thực hiện đúng theo lịch do phòng CTSV đề ra. Sau khi mọi thủ tục đăng ký và lệ phí được hoàn tất. Phòng CTSV sẽ tiến hành bố trí sắp xếp chỗ ở cho sinh viên nội trú, đông thời tiến hành làm thủ tục đăng ký tạm trú, tạm vắng với công an địa phương trường cư trú (Phường Lộc Hạ). Tất cả yêu cầu chuyển đổi phòng trong KTX phải được sự đồng ý của phòng CTSV. Tất cả sinh viên phai tuyệt đối tuân thủ nội quy của ký túc xá. Mọi trường hợp muốn đăng ký ở lại hè hoặc lễ tết phải làm phiếu đăng ký và nộp về phòng CTSV và phải được phòng CTSV phê duyệt. Tất cả các hồ sơ sinh viên nội trú phải được quản lý theo đúng quy định của luu trữ hồ sơ sinh viên nhằm đảm bảo việc quản lý sinh viên nội trú theo nguyên tắc phân bổ phòng của ký túc xá (theo lớp, theo khoa, sau đó phân bổ các sinh viên còn lại). X ác đ ị nh m ụ c tiêu c ủ a h ệ t h ố ng qu ả n lý m ớ i o M ang l ạ i l ợ i ích nghi ệ p v ụ : : tăng kh ả n ăng x ử l ý, đáp ứ ng yêu c ầ u, tin c ậ y chính xác an toàn, bí m ậ t. o M ang l ạ i l ợ i ích k inh t ế : gi ả m biên ch ế , chi phí ho ạ t đ ộ ng, tăng t hu nh ậ p … o M ang l ạ i l ợ i ích s ử d ụ ng: thu ậ n ti ệ n nhanh chóng … K h ắ c ph ụ c khuy ế t đi ể m c ủ a h ệ t h ố ng cũ, h ỗ t r ợ c hi ế n lư ợ c phát t ri ể n KTX l âu dài. Nhãm 6 Líp: C§ Tin 18a 4
 6. §¹i Häc KT – KT C«ng NghiÖp B¸o C¸o Thùc TËp * Phác h ọ a d ự á n: - C h ỉ c ho ngư ờ i dùng th ấ y đư ợ c tri ể n v ọ ng c ủ a d ự á n. - C ó m ộ t đ ị nh hư ớ ng c ụ t h ể t rong d ự á n. - C h ỉ r a đư ợ c:  C ác ch ứ c năng chính c ủ a h ệ t h ố ng đ ầ u vào đ ầ u ra, các gi ả i p háp th ự c hi ệ n.  K i ế n trúc t ổ ng th ế c ủ a h ệ t h ố ng (ph ầ n c ứ ng ph ầ n mề m). * Các nguyên t ắ c đ ả m b ả o: Đ ể x ây d ự ng h ệ t h ố ng qu ả n lý KTX h oàn ch ỉ nh, đ ả m b ả o d ữ l i ệ u v ề mọ i m ặ t ta ph ả i d ự a trên các nguyên t ắ c sau: N guyên t ắ c cơ s ở t hông tin th ố ng nh ấ t: thông tin đư ợ c tích lũy và c ậ p n h ậ t thư ờ ng xuyên đ ể p h ụ c v ụ c ho bài toán qu ả n lý. Chúng ta nên t ổ c h ứ c t hông tin thành các m ả ng cơ b ả n đ ể t ránh dư th ừ a thông tin và đ ể đ ả m b ả o t hông tin đư ợ c nh ấ t quán, th ố ng nh ấ t. N guyên t ắ c linh ho ạ t thông tin: ngoài các m ả ng thông tin cơ b ả n thì c ầ n p h ả i có nh ữ ng công c ụ đ ặ c bi ệ t đ ể t ạ o ra các m ả ng làm vi ệ c c ố đ ị nh ho ặ c t ạ m th ờ i d ự a trên cơ s ở c ác mả ng t hông tin cơ b ả n đã có trích t ừ mả ng cơ b ản 3) Phân tích dữ liệu: a) Các văn bản giấy tờ liên quan Nhãm 6 Líp: C§ Tin 18a 5
 7. §¹i Häc KT – KT C«ng NghiÖp B¸o C¸o Thùc TËp + Thẻ nội trú: + Thẻ giao ca của nhân viên trực ký túc xá: Nhãm 6 Líp: C§ Tin 18a 6
 8. §¹i Häc KT – KT C«ng NghiÖp B¸o C¸o Thùc TËp +Biên lai thu lệ phí: + Phiếu báo điện nước: Nhãm 6 Líp: C§ Tin 18a 7
 9. §¹i Häc KT – KT C«ng NghiÖp B¸o C¸o Thùc TËp b ) M ộ t s ố khái ni ệ m: C ơ s ở d ữ l i ệ u là t ậ p h ợ p d ữ l i ệ u v ề mộ t đơn v ị t ổ c h ứ c đư ợ c lưu trên m áy và có cách t ổ c h ứ c qu ả n lý theo m ộ t mô hình phù h ợ p v ớ i đơn v ị t ổ c h ứ c đó. H ệ q u ả n tr ị c ơ s ở d ữ l i ệ u là h ệ t h ố ng các ph ầ n mề m cho phép mô t ả , l ưu tr ữ t hao tác các d ữ l i ệ u trên cơ s ở d ữ l i ệ u nó b ả o đ ả m bí m ậ t, an toàn v ớ i nhi ề u ngư ờ i s ử d ụ ng. M ô hình d ữ l i ệ u là mộ t t ậ p các khái ni ệ m và kí pháp dùng đ ể mô t ả d ữ l i ệ u, các m ố i quan h ệ c ủ a d ữ l i ệ u, các ràng bu ộ c trên d ữ l i ệ u c ủ a mộ t t ổ M ộ t s ố k hái ni ệ m cơ b ả n v ề mô hình th ự c th ể l iên k ế t nói chung: T h ự c t h ể : l à m ộ t đ ố i tư ợ ng c ụ t h ể h ay tr ừ u tư ợ ng t ồ n t ạ i th ự c s ự v à k há ổ n đ ị nh trong th ế g i ớ i th ự c mà ta mu ố n ph ả n ánh nó trong h ệ t h ố ng t hông tin. T hu ộ c tính: l à tính ch ấ t mô t ả mộ t khía c ạ nh nào đó c ủ a th ự c th ể n hư v ậ y thu ộ c tính là thông tin c ầ n qu ả n lý d ữ l i ệ u. * Trong mô hình th ự c th ể c ó nhi ề u ki ể u thu ộ c tính: T hu ộ c tính đơn. - T hu ộ c tính đơn tr ị . - T hu ộ c tính đa tr ị . - T hu ộ c tính đư ợ c suy di ễ n. - T hu ộ c tính khóa. - K hóa: S iêu khóa c ủ a mộ t lư ợ c đ ồ q uan h ệ : là mộ t t ậ p g ồ m 1 hay nhi ề u t hu ộ c tính c ủ a lư ợ c đ ồ c ó tính c h ấ t xác đ ị nh duy nh ấ t mộ t b ộ . K hóa c ủ a mộ t lư ợ c đ ồ q uan h ệ : là m ộ t siêu khóa t ố i thi ể u mà ta k hông th ể b ỏ b ớ t mộ t thu ộ c tính nào ra kh ỏ i nó mà v ẫ n gi ữ đ ư ợ c t ính xác đ ị nh duy nh ấ t cho m ỗ i b ộ . Nhãm 6 Líp: C§ Tin 18a 8
 10. §¹i Häc KT – KT C«ng NghiÖp B¸o C¸o Thùc TËp K hóa ngoài c ủ a m ộ t lư ợ c đ ồ q uan h ệ l à mộ t t ậ p h ợ p g ồ m mộ t h ay n hi ề u thu ộ c tính là khóa c ủ a lư ợ c đ ồ q uan h ệ k hác. T ậ p liên k ế t: L iên k ế t là s ự k ế t h ợ p c ủ a mộ t s ố t h ự c th ể . K i ể u liên k ế t là m ộ t t ậ p h ợ p các liên k ế t có cùng ki ể u hay cùng vai trò. M ộ t s ố p hép toán trong ngôn ng ữ đ ạ i s ố q uan h ệ c ầ n lƣu ý: P hép ch ọ n: là p hép ch ọ n ra nh ữ ng b ộ t heo m ộ t đi ề u ki ệ n c ụ t h ể n ào đó. P hép chi ế u: nh ằ m lo ạ i b ỏ mộ t s ố t hu ộ c tính và thu h ẹ p quan h ệ v ề c ác thu ộ c tính còn l ạ i. P hép k ế t n ố i t ự n hiên: là phép k ế t n ố i b ằ ng trên các thu ộ c tính c ùng tên c ủ a hai quan h ệ . P hân rã m ộ t quan h ệ : mụ c đích là tách quan h ệ R t hành hai q uan h ệ S v à T nh ỏ h ơn mà không m ấ t thông tin nghĩa là:  S & T đ ề u là chi ế u c ủ a R  K ế t n ố i c ủ a S & T l ạ i là R. L ưu lý: M ộ t s ố q uan h ệ c húng ta không th ể p hân rã đư ợ c. R àng bu ộ c trên các ki ể u liên k ế t: R àng bu ộ c v ề t ỷ s ố l ự c lư ợ ng. R àng bu ộ c v ề s ự t ham gia. Q uan h ệ : L à s ự g om nhóm hai hay nhi ề u th ự c th ể v ớ i nhau trong đó m ỗ i th ự c th ể c ó mộ t vai trò nh ấ t đ ị nh. Q uan h ệ 1 - 1: mộ t ph ầ n t ử c ủ a A k ế t h ợ p v ớ i không quá m ộ t ph ầ n t ử c ủ a B: Nhãm 6 Líp: C§ Tin 18a 9
 11. §¹i Häc KT – KT C«ng NghiÖp B¸o C¸o Thùc TËp Q uan h ệ 1 - nhi ề u: m ộ t ph ầ n t ử c ủ a A c ó th ể k ế t h ợ p v ớ i N ph ầ n t ử c ủ a B v à ngư ợ c l ạ i mộ t ph ầ n t ử c ủ a B ch ỉ k ế t h ợ p duy nh ấ t v ớ i mộ t ph ầ n t ử c ủ a A. Q uan h ệ n hi ề u - nhi ề u: mộ t ph ầ n t ử c ủ a A có th ể k ế t h ợ p v ớ i N ph ầ n t ử c ủ a B v à ngư ợ c l ạ i, m ỗ i ph ầ n t ử c ủ a B có th ể k ế t h ợ p v ớ i N ph ầ n t ử c ủ a A T rong đó: A, B là t ậ p các thu ộ c tính. R l à t ậ p h ữ u h ạ n các ph ầ n t ử , R ≠ C ác d ạ ng chu ẩ n: P h ụ t hu ộ c hàm: A x ác đ ị nh B hay B ph ụ t hu ộ c hàm vào A{ (A  B ): khi đó m ỗ i ph ầ n t ử c ủ a A ch ỉ x ác đ ị nh đư ợ c duy nh ấ t mộ t p h ầ n t ử c ủ a B}. D ạ ng chu ẩ n 1NF – F irst Normal Form: L à d ạ ng chu ẩ n mà t rong lư ợ c đ ồ q uan h ệ đ ó không còn ch ứ a các thu ộ c tính đa tr ị h ay ph ứ c h ợ p. D ạ ng chu ẩ n 2NF – S eccond Normal Form: ) : mộ t lư ợ c đ ồ đ ư ợ c g ọ i là ở d ạ ng chu ẩ n 2 khi nó thu ộ c d ạ ng chu ẩ n 1 và m ọ i t hu ộ c tính kh ông là khóa c ủ a mộ t b ả ng đ ề p h ụ t hu ộ c hàm đ ầ y đ ủ v ào khóa. D ạ ng chu ẩ n 3NF – T hird Normal Form: mộ t lư ợ c đ ồ đ ư ợ c g ọ i l à ở d ạ ng chu ẩ n 3 n ế u nó thu ộ c chu ẩ n 2 và m ọ i thu ộ c tính không l à khóa c ủ a b ả ng đ ề u không ph ụ t hu ộ c hàm b ắ c c ầ u vào khóa. C hu ẩ n hóa các quan h ệ : Nhãm 6 Líp: C§ Tin 18a 10
 12. §¹i Häc KT – KT C«ng NghiÖp B¸o C¸o Thùc TËp C hu ẩ n hóa d ữ l i ệ u là mộ t phương pháp khoa h ọ c đ ể p hân tách ( scientific method of breaking down) m ộ t b ả ng có c ấ u trúc ph ứ c t ạ p ( complex table structures) thành nh ữ ng b ả ng có c ấ u trúc đơn gi ả n (simple t able structures) theo nh ữ ng quy lu ậ t đ ả m b ả o ( certain rule) không làm m ấ t thông tin d ữ l i ệ u. K ế t qu ả l à s ẽ l àm gi ả m b ớ t s ự d ư th ừ a và lo ạ i b ỏ n h ữ ng s ự c ố mâu thu ầ n v ề d ữ l i ệ u, ti ế t ki ệ m đư ợ c không gian lưu tr ữ . Q uá trình chu ẩ n hóa thư ờ ng g ồ m mộ t s ố b ư ớ c sau: ( 1) Q uan h ệ c hưa chu ẩ n hóa: là quan h ệ c ó ch ứ a thu ộ c tính l ặ p. ( 2) Q uan h ệ ở d ạ ng chu ẩ n 1NF: là quan h ệ k hông ch ứ a thu ộ c t ính l ặ p. ( 3) Q uan h ệ ở d ạ ng chu ẩ n 2NF: là quan h ệ ở d ạ ng chu ẩ n 1 và k hông t ồ n t ạ i các thu ộ c tính không khóa ph ụ t hu ộ c vào m ộ t p h ầ n khóa chính. ( 4) Q uan h ệ ở d ạ ng chu ẩ n 3NF: là quan h ệ ở d ạ ng c hu ẩ n 2 và k hông còn t ồ n t ạ i các thu ộ c tính không khóa ph ụ t hu ộ c b ắ c c ầ u v ào khóa chính. ( 5) Q uan h ệ ở d ạ ng chu ẩ n BCNF: là quan h ệ ở d ạ ng chu ẩ n 3 và k hông t ồ n t ạ i các thu ộ c không khóa ph ụ t hu ộ c hàm vào khóa c hính(khóa d ự t uy ể n). ( 6) Q uan h ệ ở d ạ ng chu ẩ n 4NF: là qu an h ệ ở d ạ ng chu ẩ n BCNF v à không t ồ n t ạ i các thu ộ c tính không khóa ph ụ t hu ộ c đa tr ị v ào t hu ộ c tính khóa. N hư v ậ y đ ể c hu ẩ n hóa các quan h ệ t a xét l ầ n lư ợ t t ừ ng quan h ệ v à ki ể m t ra tính chu ẩ n c ủ a nó. Trư ớ c h ế t ph ả i xác đ ị nh các ph ụ t hu ộ c hàm và khóa c hính c ủ a quan h ệ . Sau đó ki ể m tra l ầ n lư ợ t các chu ẩ n đ ố i v ớ i quan h ệ . 4 ) P hân tích h ệ t h ố ng qu ả n lý KTX: Nhãm 6 Líp: C§ Tin 18a 11
 13. §¹i Häc KT – KT C«ng NghiÖp B¸o C¸o Thùc TËp B i ể u đ ồ p hân rã ch ứ c năng: Quản lý KTX trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định QL thông tin QL thu chi QL Báo cáo Thống kê Thu tiền phòng QL thông SV tin SV Thống kê QL thông Thu tiền điên, tin NV NV nước Thống kê Quản lý phát sinh QL thông phòng, tầng tin phòng Thống kê Trả lương QL nội quy phát sinh Tổng hợp QL điện In hóa đơn báo cáo nước Nhãm 6 Líp: C§ Tin 18a 12
 14. §¹i Häc KT – KT C«ng NghiÖp B¸o C¸o Thùc TËp Sơ đồ mức khung cảnh: Nội quy Phụ huynh Vb tra lời ý kiến, kiến nghị Vb xử lý phạt Vb y/c, Hóa đơn T rả kiến lời y/c nghi Vb xử lý hỏng thiết bị Thông tin điện nước Biên bản giao phòng, thiết bị Thông tin phòng Thẻ nội trú QL KTX Tl đơn Sinh viên Đơn Báo cáo Hồ sơ Báo hỏng thiết bị Lệnh, Ý kiến, kiến nghị y/c Tiền Phòng CTSV Vb trả phòng Vb xử phạt Nội quy Thông tin SV Thông tin phòng lương Thông tin điện,nước Thẻ nhân viên Giải quyết ý kiến, Hóa đơn Hồ sơ Tiền (phạt) Ý kiến Nhân viên Nhãm 6 Líp: C§ Tin 18a 13
 15. §¹i Häc KT – KT C«ng NghiÖp B¸o C¸o Thùc TËp Sinh viên khi đăng ký ở tại lý túc sẽ phải nộp đơn, sau khi ban quản lý xét duyệt sẽ thông báo cho sinh viên kết quả có được ở ký túc hay không. Khi được chấp nhận vào ở ký túc sinh viên sẽ phỉ nộp hồ sơ sinh viên, bao gồm tất cả thông tin sinh viên cho ban quản lý KTX, ban quản lý KTX sẽ cung cấp thông tin của ký túc xá (thông tin các loại phòng, giá phòng, thiết bị, điện nước, nội quy)cho sinh viên được biết.Khi vào ở tại KTX ban quản lý KTX sẽ bàn giao phòng và hiện trạng thiết bị trong phòng cho sinh viên, sinh viên ở tại phòng nào sẽ phải có trách nhiệm bảo quản trang thiết bị, khi trang thiết bị của phòng bị hư hỏng, sinh viên sec báo cho ban quản lý KTX biết, ban quản lý KTX sẽ xem xét nếu là hỏng do khác quan sẽ tiến hành thay mới thiết bị, nếu là do sinh viên làm hỏng cũng sẽ tiến hành thay mới thiết bị nhưng sinh viên sẽ phải chịu chi phí cho thiết bị mới. Khi có yêu cầu gì thì sinh viên sẽ làm đơn yêu cầu (viết tay) gửi lên cho ban quản lý KTX, ban quản lý KTX sẽ xem xét và trả lời bằng văn bản. Hàng tháng sinh viên sẽ phải đóng tiền phòng, điện nước, các khoản phát sinh theo hóa đơn. Trong thời gian ở tại KTX sinh viên vi pham nội quy sẽ phải chịu xử phạt theo nội quy. Sau khi hết thời gian đăng ký ở tại KTX, sinh viên phải chủ động làm đơn để đăng ký ở tiếp hoặc trả phòng. Người nhà sinh viên lên thăm, nếu không biết sinh viên đang ở phòng nào có thể hỏi người quản lý KTX để biết được phòng của sinh viên cũng như các thông tin liên quan đến con em mình. Nếuphụ huynh ở xa không thể đi về trong ngày và muốn ở lại qua đêm thì phải báo với ban quản lý KTX , ban quản lý KTX sẽ xem xét giải quyết. Nhân viên quản lý KTX sau khi cập nhật hồ sơ sẽ được cấp thẻ nhân viên để dễ dàng quản lý và phân biệt với các nhân viên của các phòng ban khác trong nhà trường. Nhân viên quản lý sẽ được cung cấp đầy đủ các thông tin về điện nước, phòng, sinh viên, trang thiết bị từng phòng cũng như nội quy. Khi có ý kiến gì thì nhân viên quản lý KTX sẽ làm văn bản gửi lên ban quản lý KTX, ban quản lý KTX sẽ xem xét giải quyết. Khi nhân viên vi pham nội quy cũng sẽ bị xử phạt Hàng tháng phòng TCSV sẽ yêu cầu ban quản lý KTX báo cáo định kỳ . Nhãm 6 Líp: C§ Tin 18a 14
 16. §¹i Häc KT – KT C«ng NghiÖp B¸o C¸o Thùc TËp Sinh viên Thông tin điên, nước Sơ đồ mức đỉnh: Vb Thông tin phòng xử Vb Tt SV lý t/l ý Thẻ nội trú Nhân viên Vb hỏng kiến trả Biên t/b , Tt phòng Hồ sơ phòn bản kiến g Tl đơn Tt điện, nước nghị giao Vb Báo phòng, xử hỏng thiết phạt Vb g/q ý bị t/b Ý Thẻ nv Hồ sơ NV kiến kiến, kiến Ý Đơn nghị kiến Vb phạt 1 QL thông tin Nội quy Nội quy Sinh viên Thông tin phòng Tiền Thông tin SV Hóa đơn Thông tin NV Phòng CTSV 2 QL thu Lệnh, y/c chi Báo cáo Lương Tiền 3 QL báo ương (phạt) Hóa cáo đơn Báo cáo Nhân viên Nhãm 6 Líp: C§ Tin 18a 15
 17. §¹i Häc KT – KT C«ng NghiÖp B¸o C¸o Thùc TËp Sơ đồ mức dưới đỉnh: Quản lý thông tin: phòng Thông tin phòng 1.1 QL thông Thẻ tin SV 1.3 QL thông nội trú Biên bản giao phòng, t/b tin phòng Báo Tl đơn hỏng t/b Hồ sơ Thông tin SV Vb trả Ý sv kiến, phòng Thông Thông tin phòng Vb trả lời ý kiến tin kiến, kiến nghị đơn phòng nghị Thông Vb xử lý tin hỏng t/b phòng Tt SV Sin viên Nội quy Vb xử phạt 1.4 QL nội quy Nội quy Vb phạt Nhân viên Thẻ nv Hồ sơ nv Ý kiến Thông Vb giải quyết tin điên, 1.2 QL thông y/k n ước tin NV Nội quy Thông tin điên, nước 1.5 QL điện, nước Thông tin NV Thông tin điện, nước Nhãm 6 Líp: C§ Tin 18a 16
 18. §¹i Häc KT – KT C«ng NghiÖp B¸o C¸o Thùc TËp Quản lý thu chi: Sinh viên Thông tin phòng Tiền Hóa đơn Tiền 2.1 thu tiền phòng Nhân viên 2.2 Thu tiền điện, nước lương Phiếu thu 2.3 Trả lương Thông tin diện, nước Phiếu chi 2.5 In hóa đơn Thông tin Nhân viên Phiếu thu Tiền phạt Tổng hợp Phát sinh 2.4 Tổng hợp Hóa đơn phát sinh Tiền Nhãm 6 Líp: C§ Tin 18a 17
 19. §¹i Häc KT – KT C«ng NghiÖp B¸o C¸o Thùc TËp Quản lý báo cáo: Thông tin NV Thông tin sinh viên 3.2 Thống kê NV Thông tin phòng, tầng 3.1 thống kê SV 3.3 Thống kê phòng, tầng Báo cáo Thông tin điện nước Phát sinh 3.5 tổng 3.4 Thống kê hợp báo phát sinh Lệnh, yêu cầu cáo Báo cáo Phòng CTSV Hóa đơn Nhãm 6 Líp: C§ Tin 18a 18
 20. §¹i Häc KT – KT C«ng NghiÖp B¸o C¸o Thùc TËp Phân tích về các dạng chuẩn: Thuộc tính 1NF 2NF 3NF Masv Masv Masv Masv Hoten Hoten Hoten Hoten Maphong Maphong Hokhau Hokhau Tenphong Tenphong Gioitinh Gioitinh Hokhau Hokhau Ngaydk Ngaydk Gioitinh Gioitinh Trangthai Trangthai Ngaydk Ngaydk Sdt Sdt Trangthai Trangthai Thoigianhoc Thoigianhoc Sdt Sdt Lop Lop Thoigianhoc Thoigianhoc Maphong Maphong Lop Lop Tenphong Tenphong Maphong Maphong Slmax Slmax Tenphong Tenphong Sldango Sldango Matang Matang Sltaisan Sltaisan Tentang Tentang Tinhtrang Tinhtrang Maloaiphong Maloaiphong Gioitinh Gioitinh Tenloaiphong Tenloaiphong Maloaiphong Maloaiphong Slmax Slmax Tenloaiphong Tenloaiphong Sldango Sldango Dongia Dongia Sodienthangtruoc Sodienthangtruoc Manv Manv Sodienthangsau Sodienthangsau Password Password Sonuocthangtruoc Sonuocthangtruoc Tennv Tennv Sonuocthangsau Sonuocthangsau Chucvu Chucvu Sltaisan Sltaisan Email Email Tinhtrang Tinhtrang Ghichu Ghichu Gioitinh Gioitinh Maphieu Maphieu Maloaiphong Maloaiphong Maphong Maphong Tenloaiphong Tenloaiphong Ngaythu Ngaythu Dongia Dongia Sotien Sotien Manv Manv Tiendien Tiendien Password Password Tiennuoc Tiennuoc Tennv Tennv Matang Matang Chucvu Chucvu Tentang Tentang Email Email Ghichu Ghichu Ghichu Ghichu Maphieu Maphieu Maphong Maphong Ngaythu Ngaythu Sotien Sotien Masv Masv Manv Manv Tiendien Tiendien Tiennuoc Tiennuoc Matang Matang Tentang Tentang Manv Manv Ghichu Ghichu Nhãm 6 Líp: C§ Tin 18a 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản