Quản lý tài chính Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Chia sẻ: Lethanh Long | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
341
lượt xem
106
download

Quản lý tài chính Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với người lao động, nhằm đảm bảo cuốc sống vật chất, ổn định đời sống cho người lao động và gia đình họ trong các trường hợp bị ốm đau, thai sản, suy giảm khả năng lao động, mất việc làm, hết tuổi lao động hoặc chết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản lý tài chính Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  1. Quản lý tài chính Bảo hiểm xã hội Việt Nam Mã số đề tài:D0090 LỜI MỞ ĐẦU Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với người lao động, nhằm đảm bảo cuốc sống vật chất, ổn định đời sống cho người lao động và gia đình họ trong các trường hợp bị ốm đau, thai sản, suy giảm khả năng lao động, mất việc làm, hết tuổi lao động hoặc chết. Chính sách BHXH ở nước ta được thực hiện ngay từ những ngày đầu mới thành lập nước, 60 năm qua, trong quá trình tổ chức thực hiện, chính sách BHXH ngày càng được hoàn thiện và không ngừng đổi mới, bổ xung cho phù hợp với điều kiện hiện tại của đất nước. Cùng với quá trình đổi mới của nền kinh tế từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (12/1986), chính sách BHXH và tổ chức quản lí hoạt động cũng có nhiều đổi mới tích cực. Từ việc nghiên cứu quá trình đổi mới của BHXH tôi nhận thấy BHXH thực sự là một chính sách quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của đất nước. BHXH không những góp phần ổn định đời sống của người lao động mà còn khuyến khích họ tích cực lao động sản xuất tạo ra của cải cho xã hội, xây dựng đất nước. Trong quá trình thực hiện BHXH đã không ngừng phát triển cả về chất lượng lẫn số lượng. Số người tham gia ngày càng tăng lên, mở rộng cho các đối tượng tham gia, hoàn thiện dần hệ thống chính sách BHXH tiến tới thực hiện đủ các chế độ của Tổ chức lao động quốc tế (ILO). Đặc biệt là sự đổi mới về cơ chế quản lí từ cơ chế quản lí kế hoạch hoá, tập chung, bao cấp, hoàn toàn do NSNN đảm bảo đã chuyển sang cơ chế thực hiện có thu và quỹ hoạt động trên nguyên tắc cân bằng thu chi. Cách thực hiện như vậy không những giảm được gánh nặng cho NSNN mà còn thể hiện trách nhiệm của cả người sử dụng lao động đối với người lao động. Nhà Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: ● http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170 ● http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh) ● http://luanvanviet.com Email: Timluanvan@gmail.com - Thuvienluanvan@gmail.com ● http://choluanvan.com Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
  2. nước nước đóng vai trò tổ chức thực hiện và quản lí thông qua BHXH Việt Nam, là hệ thống ngành dọc được tổ chức từ Trung ương đến địa phương. Bên cạnh những mặt đạt được, BHXH Việt Nam cũng còn rất nhiều tồn tại cần sớm được khắc phục cả về nội dung chính sách, tổ chức quản lí hoạt động. Đây là những đòi hỏi cấp thiết cần được nghiên cứu để góp phần hoàn thiện chính sách và tổ chức quản lí hoạt động của BHXH Việt Nam. Trong đó quản lí tài chính BHXH Việt Nam là một mảng lớn, cần được chú trọng và quan tâm vì tài chính BHXH có vững thì các chế độ trợ cấp mới được đảm bảo thực hiện tốt mà không dẫn đến tình trạng thâm hụt NSNN. Chính vì vậy với ngành học được đào tạo, sau khi về thực tập tại BHXH Việt Nam, tôi đã chọn đề tài: “Công tác quản lí tài chính BHXH Việt Nam- Thực trạng và giải pháp” để nghiên cứu công tác quản lí tài chính BHXH Việt Nam, với mục đích là rút ra những kết quả đạt được để phát huy, những tồn tại cần khắc phục. Hơn nữa thông qua đó có thể đưa ra những đóng góp, góp phần hoàn thiện hệ thống BHXH Việt Nam, phát huy tối đa chức năng của BHXH trong thời đại mới. Kết cấu của đề tài gồm ba chương: Chương I: Lí luận chung về BHXH và quản lí tài chính BHXH. Chương II: Thực trạng công tác quản lí tài chính BHXH tại Việt Nam hiện nay. Chương III: Một số giải pháp đối với công tác quản lí tài chính BHXH Việt Nam trong thời kì tới. Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: ● http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170 ● http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh) ● http://luanvanviet.com Email: Timluanvan@gmail.com - Thuvienluanvan@gmail.com ● http://choluanvan.com Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
  3. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: LÍ LUẬN CHUNG VỀ BHXH VÀ QUẢN LÍ TÀI CHÍNH BHXH 3 I. Những vấn đề cơ bản về BHXH. 3 1. Tính tất yếu khách quan của BHXH. 3 2. Khái niệm BHXH. 4 3. Bản chất và chức năng của BHXH. 5 3.1. Bản chất của BHXH. 5 3.2. Chức năng của BHXH. 6 4. Nguyên tắc hoạt động của BHXH. 7 5. Các chế độ của BHXH. 8 6. Quỹ BHXH và phân loại quỹ BHXH. 9 6.1. Quỹ BHXH. 9 6.2. Phân loại quỹ BHXH: 11 II. Quản lí tài chính BHXH. 12 1. Khái niệm chung về quản lí tài chính BHXH. 12 2. Nội dung quản lí tài chính BHXH. 14 2.1.Quản lí thu BHXH. 14 2.2. Quản lí chi BHXH. 15 2.3. Quản lí hoạt động đầu tư nhằm bảo toàn và tăng trưởng quỹ. 16 2.4. Quản lí hoạt động cân đối quỹ. 17 3.Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản lí tài chính BHXH. 17 III. Kinh nghiệm của một số nước về quản lí tài chính BHXH. 18 1. Quản lí tài chính BHXH của Cộng hoà Liên bang Đức. 19 2. Quản lí tài chính BHXH của Trung Quốc. 20 Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: ● http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170 ● http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh) ● http://luanvanviet.com Email: Timluanvan@gmail.com - Thuvienluanvan@gmail.com ● http://choluanvan.com Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
  4. CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÍ TÀI CHÍNH BHXH TẠI VIỆT NAM 22 I. Giới thiệu chung về BHXH Việt Nam. 22 1. Khái quát về sự hình thành và quá trình phát triển của BHXH Việt Nam 22 1.1.BHXH Việt Nam giai đoạn trước 1995. 22 1.2. BHXH Việt Nam giai đoạn sau 1995. 23 2. Chính sách BHXH Việt Nam từ năm 1995 đến nay. 25 3. Cơ cấu tổ chức, quản lí của BHXH Việt Nam. 27 II. Thực trạng của công tác quản lí tài chính BHXH Việt Nam. 30 1. Công tác quản lí thu. 30 1.1.Quản lí đối tượng tham gia. 30 1.2. Quản lí quỹ lương của doanh nghiệp. 34 1.3. Quản lí tiền thu BHXH. 35 2. Quản lí chi BHXH. 38 2.1. Chi các chế độ BHXH. 38 2.1.1. Phân cấp chi trả. 39 2.1.2. Phương thức chi trả. 39 2.1.3. Quản lí đối tượng được hưởng và số tiền chi trả. 40 2.2. Chi quản lí hoạt động bộ máy. 42 3. Quản lí hoạt động đầu tư tăng trưởng quỹ. 43 3. Quản lí hoạt động cân đối quỹ BHXH. 45 III. Đánh giá chung về công tác quản lí tài chính BHXH Việt Nam. 48 1. Những kết quả đạt được. 48 1.1. Hình thành hệ thống pháp lí làm cơ sở cho cơ chế quản lí tài chính BHXH: 48 1.2. Hình thành quỹ BHXH được quản lí tập trung và độc lập với NSNN. 48 Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: ● http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170 ● http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh) ● http://luanvanviet.com Email: Timluanvan@gmail.com - Thuvienluanvan@gmail.com ● http://choluanvan.com Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
  5. 1.3. Công tác thu được phân cấp, tổ chức thu hợp lí an toàn qua hệ thống tài khoản thu BHXH Việt Nam. 49 1.4. Thực hiện chi trả các chế độ vừa nhanh chóng, kịp thời vừa đảm bảo tính chính xác. 49 1.5. Quỹ đã có thu từ hoạt động đầu tư tăng trưởng quỹ, giảm được nhược điểm của cơ chế quản lí PAYGO. 50 2. Những tồn tại cần khắc phục và nguyên nhân. 50 2.1. Việc số người tham gia còn ít đặc biệt là tình trạng trốn tham gia, trốn đóng, nợ đọng phí BHXH còn rất phổ biến. 50 2.2. Trong công tác chi trả BHXH Việt Nam còn nhiều hiện tượng sai sót trong xét duyệt, tình trạng tồn đọng trong giải quyết chế độ vẫn tồn tại. 51 2.3. Công tác đầu tư bảo tồn và phát triển quỹ tuy đã có thu nhưng còn hạn chế lợi nhuận từ đầu tư còn rất nhỏ. 51 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÍ TÀI CHÍNH BHXH VIỆT NAM TRONG THỜI KÌ TỚI 53 I. Những quan điểm chủ yếu về vấn đề quản lí tài chính BHXH Việt Nam trong giai đoạn tới. 53 1. Quan điểm trong xây dựng chính sách BHXH. 53 2. Những quan điểm cụ thể trong công tác quản lí tài chính BHXH Việt Nam trong giai đoạn tới. 53 II. Giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hoạt động quản lí tài chính BHXH trong gian đoạn tới. 54 1. Bài học kinh nghiệm từ hệ thống BHXH CHLB Đức và Trung Quốc. 54 2. Những giải pháp cụ thể. 55 2.1. Giải pháp cho công tác quản lí thu BHXH. 55 2.2. Giải pháp cho công tác quản lí chi các chế độ BHXH. 57 Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: ● http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170 ● http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh) ● http://luanvanviet.com Email: Timluanvan@gmail.com - Thuvienluanvan@gmail.com ● http://choluanvan.com Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
  6. 2.3. Giải pháp cho công tác chi quản lí. 58 2.4. Giải pháp đầu tư tăng trưởng quỹ BHXH. 59 2.5. Giải pháp về quản lí cân đối quỹ. 60 3. Một số kiến nghị. 62 3.1. Kiến nghị về phía Nhà nước. 62 3.2. Kiến nghị về phía BHXH. 62 KẾT LUẬN 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: ● http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170 ● http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh) ● http://luanvanviet.com Email: Timluanvan@gmail.com - Thuvienluanvan@gmail.com ● http://choluanvan.com Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
Đồng bộ tài khoản