intTypePromotion=1
ADSENSE

Quán triệt quan điểm Hồ Chí Minh về nền chính trị gắn liền với đạo đức đối với sinh viên các trường công an nhân dân

Chia sẻ: Dung Hải Phòng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

14
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Theo Hồ Chí Minh, giữa “chính trị” và “đạo đức” có mối quan hệ chặt chẽ với nhau; trong đó, đạo đức nên là cái gốc, cái nền của nhà chính trị. Xây dựng một nền chính trị gắn liền với đạo đức chính là một trong những ham muốn tột bậc của Hồ Chí Minh. Những lời dạy của Hồ Chí Minh trong việc xây dựng người công an cách mạng luôn luôn phải được quán triệt thấm nhuần trong mỗi cán bộ, chiến sỹ công an - đặc biệt là tư tưởng về việc xây dựng một nền chính trị đạo đức thể hiện ngay trong tác phẩm cuối đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bằng những quan điểm có tính chất phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, tác giả đi sâu phân tích nội dung nền chính trị gắn liền với đạo đức thể hiện trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm quán triệt nội dung nền chính trị gắn liền với đạo đức đối với sinh viên các trường Công an nhân dân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quán triệt quan điểm Hồ Chí Minh về nền chính trị gắn liền với đạo đức đối với sinh viên các trường công an nhân dân

  1. ISSN: 1859-2171 TNU Journal of Science and Technology 225(07): 74 - 79 e-ISSN: 2615-9562 QUÁN TRIỆT QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ NỀN CHÍNH TRỊ GẮN LIỀN VỚI ĐẠO ĐỨC ĐỐI VỚI SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG CÔNG AN NHÂN DÂN Nguyễn Thị Thu Hòa Trường Đại học Cảnh sát nhân dân TÓM TẮT Theo Hồ Chí Minh, giữa “chính trị” và “đạo đức” có mối quan hệ chặt chẽ với nhau; trong đó, đạo đức nên là cái gốc, cái nền của nhà chính trị. Xây dựng một nền chính trị gắn liền với đạo đức chính là một trong những ham muốn tột bậc của Hồ Chí Minh. Những lời dạy của Hồ Chí Minh trong việc xây dựng người công an cách mạng luôn luôn phải được quán triệt thấm nhuần trong mỗi cán bộ, chiến sỹ công an - đặc biệt là tư tưởng về việc xây dựng một nền chính trị đạo đức thể hiện ngay trong tác phẩm cuối đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bằng những quan điểm có tính chất phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, tác giả đi sâu phân tích nội dung nền chính trị gắn liền với đạo đức thể hiện trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm quán triệt nội dung nền chính trị gắn liền với đạo đức đối với sinh viên các trường Công an nhân dân. Từ khóa: Chính trị; công an nhân dân; di chúc; đạo đức; Hồ Chí Minh; sinh viên. Ngày nhận bài: 28/02/2020; Ngày hoàn thiện: 15/5/2020; Ngày đăng: 22/5/2020 UNDERSTANDING THOROUGHLY THE POLITICS ASSOCIATED WITH MORALITY FOR STUDENTS OF PEOPLE'S PUBLIC SECURITY SCHOOLS Nguyen Thi Thu Hoa The People’s University of Police ABSTRACT According to President Ho Chi Minh, there is a close relationship between politics and morality. Inside, morality should be the root, the background of the politician. Building a politics associated with morality is one of Ho Chi Minh's ultimate desires. The teachings of Ho Chi Minh on the construction of the revolutionary police must always be thoroughly in every officer and soldier - especially the thought of building a moral politics is shown in the late work of President Ho Chi Minh. Based on the methodological views of Marxism-Leninism, Ho Chi Minh ideology, policies and guidelines of the Communist Party of Vietnam, the author focused on analyzing the content of moral politics attached to President Ho Chi Minh’s Testament. Thereby, the author proposes a number of solutions to thoroughly understand the content of politics associated with morality for students of People's Public Security schools. Keywords: Politic; police; testament; morality; Ho Chi Minh; student. Received: 28/02/2020; Revised: 15/5/2020; Published: 22/5/2020 Email: ntthoamln@gmail.com 74 http://jst.tnu.edu.vn; Email: jst@tnu.edu.vn
  2. Nguyễn Thị Thu Hòa Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN 225(07): 74 - 79 1. Đặt vấn đề phải hướng tới mục tiêu đem lại sự tiến bộ cho xã hội và cho đại đa số nhân dân. Ngay từ Chính trị là một trong những lĩnh vực mà Chủ năm đầu tiên Hồ Chí Minh bắt đầu thảo Di tịch Hồ Chí Minh quan tâm nghiên cứu và thể chúc (năm 1965), Người tự nhận mình thuộc hiện những quan điểm sâu sắc của mình. Trong lớp người “xưa nay hiếm” (75 tuổi), Người tác phẩm cuối đời (Di chúc), Hồ Chí Minh đã nhìn nhận: “Ai đoán biết tôi sẽ sống và phục để lại những suy nghĩ về xây dựng một nền vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng mấy năm chính trị đạo đức, đặc biệt trong điều kiện đất mấy tháng nữa?” [3, tr. 611]. Rõ ràng độc lập nước hoàn toàn thống nhất, đánh bại mọi kẻ cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân thù xâm lược. Việc tìm hiểu, vận dụng quan chính là mục tiêu hoạt động chính trị của Hồ điểm có tính chất nguyên tắc về việc hình Chí Minh; là động lực thúc đẩy Người ra đi thành nền chính trị gắn liền với đạo đức ở Việt tìm đường cứu nước, cứu dân; là điều mang Nam có ý nghĩa to lớn không chỉ trong giai lại sức mạnh để Người hoạt động chính trị đoạn đầu thống nhất đất nước mà cả trong thời không mệt mỏi nhằm đem lại những thắng lợi kỳ đổi mới đất nước hiện nay. Đối với các vĩ đại đối với dân tộc và nhân dân Việt Nam. trường Công an nhân dân, cần thiết phải nghiên cứu và vận dụng quan điểm Hồ Chí Hoạt động chính trị gắn liền với đạo đức Minh về xây dựng một nền chính trị đạo đức không có gì tương đồng với hoạt động mưu đối với các thế hệ sinh viên Công an nhân dân, tính lợi ích cho riêng bản thân mình, hay cho góp phần bồi dưỡng thế hệ Công an nhân dân gia đình, dòng tộc mình. Về việc riêng, Hồ tương lai vừa “hồng”, vừa “chuyên” trở thành Chí Minh dặn dò chúng ta rằng: khi Người ra động lực của công cuộc đổi mới Việt Nam. đi, chớ nên “tổ chức điếu phúng linh đình” lãng phí ngày giờ và tiền bạc của nhân dân - 2. Những quan điểm của Hồ Chí Minh về trong khi đó, đối với nhân dân, Người đã suy một nền chính trị đạo đức trong di chúc nghĩ một bản kế hoạch chu toàn đối với mọi Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, giai tầng trong xã hội sau khi chúng ta giành Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định: được thắng lợi: “Đối với những người đã “Chính trị là đức” [1, tr. 269]; chính trị là dũng cảm hy sinh một phần xương máu của “thanh khiết từ to đến nhỏ” [2, tr. 75]. Theo mình [...] phải tìm mọi cách làm cho họ có Hồ Chí Minh, giữa “chính trị” và “đạo đức” nơi ăn chốn ở yên ổn, [...] Đối với các liệt sĩ, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau; trong đó, mỗi địa phương (thành phố, làng xã) cần xây đạo đức nên là cái gốc, cái nền của nhà chính dựng vườn hoa và bia kỷ niệm ghi sự hy sinh trị. Xây dựng một nền chính trị gắn liền với anh dũng của các liệt sĩ [...] Đối với cha mẹ, đạo đức chính là một trong những ham muốn vợ con (của thương binh và liệt sĩ) mà thiếu tột bậc của Hồ Chí Minh. Mong muốn ấy tiếp sức lao động và túng thiếu, thì chính quyền tục được thể hiện một cách cô đọng trong tác địa phương (nếu ở nông thôn thì chính quyền phẩm cuối cùng của đời mình: Tài liệu tuyệt xã cùng hợp tác xã nông nghiệp) phải giúp đỡ đối bí mật (Đảng ta gọi là Di chúc). Nghiên họ có công việc làm ăn thích hợp [...] Đối với cứu tác phẩm Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí những nạn nhân của chế độ xã hội cũ, như Minh, ta thấy toát lên những tư tưởng cơ bản trộm cắp, gái điếm, cờ bạc, buôn lậu, v.v., thì về việc xây dựng một nền chính trị đậm nét Nhà nước phải dùng vừa giáo dục vừa phải đạo đức, thể hiện cơ bản trên các quan điểm: dùng pháp luật để cải tạo họ, giúp họ trở nên về mục tiêu hoạt động chính trị, về động lực những người lao động lương thiện” [3, tr. hoạt động chính trị và về giá trị cống hiến của 616-617]. Đó chính là sự thể hiện những tư hoạt động chính trị. tưởng xây dựng một nền chính trị hướng tới Về mục tiêu hoạt động chính trị, các hoạt những mục tiêu đạo đức, nhân văn đối với động trong một nền chính trị đạo đức đều toàn thể dân tộc, với nhân dân. http://jst.tnu.edu.vn; Email: jst@tnu.edu.vn 75
  3. Nguyễn Thị Thu Hòa Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN 225(07): 74 - 79 Về động lực hoạt động chính trị, nền chính sức mạnh đoàn kết của nhân dân với tư cách trị đạo đức của Hồ Chí Minh được xây dựng động lực của cách mạng nhằm mưu cầu lợi ích trên những động lực có giá trị mang tính đạo của nhân dân, cách mạng là sự nghiệp của đức cao, đặc biệt là vận dụng để mưu cầu lợi nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. ích chung. Ngoài ra, trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Về nội lực, sức mạnh của nền chính trị đạo Minh còn khẳng định những hệ động lực khác đức của Hồ Chí Minh nổi bật ở giá trị tinh của cách mạng Việt Nam như chủ nghĩa yêu thần to lớn của dân tộc: tinh thần đoàn kết. nước Việt Nam, đạo đức cách mạng... cũng Đoàn kết là một truyền thống quý báu của dân đều khẳng định động lực của một nền chính tộc ta – đó là điều mà Hồ Chí Minh luôn luôn trị đạo đức. khẳng định và xây dựng trong suốt cuộc đời Về ngoại lực, sức mạnh của nền chính trị đạo hoạt động chính trị của mình. Trước hết, đoàn đức của Hồ Chí Minh thể hiện rõ ở sự gắn bó kết với tư cách là nội lực quan trọng được thể chặt chẽ giữa chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí hiện trong hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Minh gắn liền với chủ nghĩa quốc tế vô sản. Nam. Hồ Chí Minh viết: ngay sau khi giành Hồ Chí Minh là nhà hoạt động chính trị lỗi lạc được thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng dân của Việt Nam nói riêng, của thế giới nói tộc, “việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn chung. Những cống hiến về mặt chính trị của lại Đảng”. Chỉnh đốn Đảng nhằm đem lại sức Hồ Chí Minh đã đóng góp một phần không mạnh đoàn kết thống nhất về cả ba mặt chính nhỏ vào thắng lợi của phong trào cách mạng trị, tư tưởng và tổ chức của Đảng; thống nhất thế giới. Nhận thức được sức mạnh của các tư tưởng làm nòng cốt cho sự thống nhất về trào lưu cách mạng thế giới đối với cách hành động. Đoàn kết trong Đảng là nhân tố mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh rất chú trọng đem lại thắng lợi trong mọi công tác cách xây dựng tình đoàn kết quốc tế trong sáng, có mạng từ nhỏ đến lớn. Do đó, Hồ Chí Minh dặn dò các thế hệ Đảng viên sau này lời dạy lý, có tình với các quốc gia, dân tộc, với của Lênin rằng: phải giữ gìn đoàn kết trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. với nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới... Ngay từ những đoạn mở đầu Di chúc, Hồ Chí Minh Đoàn kết trong Đảng làm nền tảng để mở rộng đã dự kiến sẽ “thay mặt nhân dân ta đi thăm thành đoàn kết trong toàn xã hội. Trong cuộc và cảm ơn các nước anh em trong phe xã hội đấu tranh chống thế lực xâm lược bên ngoài chủ nghĩa, và các nước bầu bạn khắp năm cũng như công cuộc cải tạo xã hội cũ, xây châu đã tận tình ủng hộ và giúp đỡ cuộc dựng xã hội mới, Hồ Chí Minh luôn luôn chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta” [3, tr. khẳng định sức mạnh to lớn từ tinh thần đoàn kết của nhân dân. Trong Di chúc, Người viết: 621] – đó chính là sự thể hiện tinh thần có “Để giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến đấu qua có lại, ghi nhận sự giúp đỡ của bạn bè, khổng lồ này cần phải động viên toàn dân, tổ anh em và nhân dân tiến bộ thế giới, thể hiện chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng tinh thần quốc tế trong sáng của nền chính trị vĩ đại của toàn dân” [3, tr. 617]. Hồ Chí Minh đạo đức của Hồ Chí Minh. đã nhìn nhận sức mạnh đoàn kết của nhân dân Về giá trị cống hiến của hoạt động chính trị, ở góc độ đạo đức thực sự. Các thế lực thống trị nhìn một cách tổng quát, nền chính trị đạo từ giai cấp chủ nô, phong kiến, tư sản vận dụng đức Hồ Chí Minh đã để lại những giá trị lý sức mạnh to lớn của nhân dân nhằm đạt được luận và thực tiễn hết sức sâu sắc, thể hiện sự mục tiêu chính trị của giai cấp thống trị, mang cống hiến cho mục tiêu chung của cách mạng về lợi ích cho thiểu số, xem nhân dân chỉ như toàn thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân công cụ để đạt mục đích. Còn ở Hồ Chí Minh, chủ và chủ nghĩa xã hội. 76 http://jst.tnu.edu.vn; Email: jst@tnu.edu.vn
  4. Nguyễn Thị Thu Hòa Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN 225(07): 74 - 79 Về lý luận, Hồ Chí Minh đã kế thừa tư tưởng 3. Quán triệt một số nội dung cơ bản về nền truyền thống của dân tộc, tinh hoa của nhân chính trị gắn liền với đạo đức theo quan loại và đặc biệt là Chủ nghĩa Mác – Lênin để điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sinh hình thành những nội dung tư tưởng đúng đắn viên các trường công an nhân dân hiện nay của mình đối với cách mạng Việt Nam nói Lực lượng Công an nhân dân chính là lực riêng, các dân tộc thuộc địa và toàn thế giới lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh nói chung. Hồ Chí Minh trong quá trình hoạt chính trị, trật tự an toàn xã hội. Với vai trò đó, động chính trị đã làm giàu thêm kho tàng lý lực lượng công an nhân dân đã tham gia vào luận cách mạng của thế giới. Những hoạt hoạt động chính trị, thực thi quyền lực nhà động chính trị không mệt mỏi trong các câu nước, bảo vệ sự ổn định chính trị, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nhưng khi thực lạc bộ, tổ chức chính trị, trau dồi tư tưởng với thi nhiệm vụ của mình, lực lượng công an nhân các nhà chính trị nổi tiếng thế giới ở nhiều dân nắm trong tay quyền lực mà nhân dân giao quốc gia, hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu, vận phó dễ bị nó làm cho tha hóa, nghĩ là quyền dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin được lực của cá nhân mình. Trên thực tiễn đã có Hồ Chí Minh chủ ý thực hiện không phải không ít những minh chứng cả ở những cán bộ nhằm khẳng định bản thân mình mà để làm công an cấp địa phương và cấp Trung ương. giàu cho lý luận cách mạng thế giới bằng Do vậy, những lời dạy của Hồ Chí Minh trong những điều đúng đắn, hợp quy luật, tìm ra con việc xây dựng người công an cách mạng luôn đường cứu nước, cứu dân. Đó cũng chính là luôn phải được quán triệt thấm nhuần trong điều mà Hồ Chí Minh mong muốn chúng ta mỗi cán bộ, chiến sỹ công an; đặc biệt là tư tiếp tục tiếp nối và phát triển: tiếp tục những tưởng về việc xây dựng một nền chính trị đạo hoạt động chính trị tuân theo nền tảng Chủ đức thể hiện ngay trong tác phẩm cuối đời của nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng của Người, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để thực hiện tốt điều đồng thời, bổ sung, phát triển, hoàn thiện nó; này, ngay từ khi các sinh viên còn học tập, rèn luôn không ngừng tổng kết kinh nghiệm trong luyện tại các trường Công an nhân dân, việc hoạt động chính trị để làm giàu hơn cho lý định hướng quan điểm chính trị gắn liền với luận cách mạng của thế giới. Đó chính là giá đạo đức theo gương Hồ Chí Minh là cần thiết, “là thực hiện tư tưởng và kỳ vọng của Chủ tịch trị về mặt lý luận mà nền chính trị đạo đức Hồ Chí Minh về “tài đức vẹn toàn”, về sự của Hồ Chí Minh để lại cho nhân loại nói thống nhất nhuần nhuyễn giữa đức và tài trong chung, cho dân tộc Việt Nam nói riêng. hoạt động chính trị thực tiễn, trong một cấu Về thực tiễn, nền chính trị đạo đức của Hồ Chí trúc nhân cách sống động của người cán bộ Minh để lại cho thế giới mô hình hoạt động cách mạng” [4, tr. 29]. Chủ thể thực hiện công của một nền chính trị gắn liền với đạo đức, tác này chủ yếu gồm Đảng ủy, Ban Giám hiệu thực thi những điều chính nghĩa, bảo vệ lợi ích Nhà trường, cán bộ quản lý học viên và quốc gia, dân tộc mình bên cạnh việc đấu tranh giảng viên trực tiếp giảng dạy các môn học cho lợi ích chính đáng của các quốc gia, dân cho sinh viên. Nhằm quán triệt nội dung nền tộc khác trên toàn thế giới. Nền chính trị ấy do chính trị gắn liền với đạo đức đối với sinh Hồ Chí Minh xây dựng nhằm trước hết giải viên các trường công an nhân dân, cần thiết phóng sự nô dịch, xâm lược của các nước đế các chủ thể tiến hành công tác trên có thể quốc với các nước khác – trong cuộc đấu tranh thực hiện theo mấy định hướng sau đây: ấy, nền chính trị Hồ Chí Minh luôn nêu cao Một là, định hướng mục tiêu hoạt động chính tính chính nghĩa, nhân văn với cả kẻ thù. Thậm trị gắn liền đạo đức đối với sinh viên công an chí, Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn sẵn sàng đối nhân dân thoại, sẵn sàng hợp tác với những quốc gia Ngay từ những ngày đầu được rèn luyện ở trước đây là kẻ thù của mình... nhà trường, sinh viên công an nhân dân cần http://jst.tnu.edu.vn; Email: jst@tnu.edu.vn 77
  5. Nguyễn Thị Thu Hòa Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN 225(07): 74 - 79 phải được định hướng đi theo một lý tưởng đảng từ Công an Trung ương cho đến cơ sở, hoạt động chính trị đúng đắn, chuẩn bị tiền đề đoàn kết trên tinh thần thân ái, giúp đỡ lần về mục đích hoạt động chính trị sau này. Quá nhau giữa đồng chí, đồng đội, đoàn kết trên trình thực thi nhiệm vụ với mục tiêu hoạt cơ sở thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung động chính trị gắn liền với đạo đức của lực dân chủ, tự phê bình và phê bình... Bên cạnh lượng công an nhân dân chính là: trái ngược đó, lực lượng công an nhân dân còn lấy nguồn hoàn toàn với lực lượng công an đế quốc, lên động lực to lớn từ phía hệ thống chính trị và mặt làm quan cách mạng mà phải trở thành toàn thể nhân dân. Mỗi người sinh viên công người kiểu m u, chuyên trách thi hành chính an nhân dân phải sớm nhận thức rõ nhân dân sách, phương châm của Đảng và Chính phủ, chính là nguồn sức mạnh to lớn, quyết định thực sự phục vụ nhân dân, kính trọng, lễ phép thành công của sự nghiệp giữ gìn an ninh, trật với nhân dân, xem sự ủng hộ, phối hợp, giúp tự; xa rời nhân dân thì tài tình mấy cũng đỡ, tham gia tích cực của quần chúng nhân không làm gì được. Những động lực cơ bản dân là nhân tố quyết định thắng lợi cho công ấy trong hoạt động chính trị nói chung của lực tác, chiến đấu của người công an nhân dân; lượng công an nhân dân được xây dựng dựa nêu cao đạo đức cách mạng, có lối sống trong trên mục tiêu hoạt động chính trị gắn liền với sạch, lành mạnh; nêu cao tinh thần đoàn kết đạo đức để vạch ra cách thức xác định và huy trong lực lượng, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ động cho phù hợp. Các chủ thể tiến hành hoạt đồng chí, đồng đội hoàn thành nhiệm vụ... động có thể giúp sinh viên hình thành ý thức Các cấp ủy Đảng, Ban Giám hiệu, cán bộ, trên khi đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện, giảng viên có thể truyền tải đến sinh viên tuyên truyền, đi sâu vào quần chúng; thực những tấm gương công an nhân dân tiêu biểu hiện có hiệu quả các hoạt động mùa hè xanh gần dân, thân dân, được sự tin tưởng, giúp đỡ với phương châm cùng ăn, cùng ở, cùng làm của nhân dân; gương anh dũng chiến đấu, hy với nhân dân,... sinh vì độc lập của Tổ quốc, sự bình yên của Ba là, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư nhân dân; qua giảng dạy các môn lý luận tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính trị, tập trung phân tích, luận giải những trong sinh viên công an nhân dân nền tảng tư tưởng, mục tiêu phấn đấu của cả Để định hướng việc xác định con đường hoạt dân tộc đặt ra yêu cầu xây dựng nền chính trị động chính trị gắn liền với đạo đức cách gắn liền với đạo đức và yêu cầu hành động mạng ở người sinh viên công an nhân dân, đối với người công an nhân dân.... không chỉ dựa trên lý luận hay lời nói suông Hai là, giúp sinh viên công an nhân dân xác mà phải chỉ rõ cả mặt thực tiễn. Về điều này, định rõ những động lực và cách thức huy một trong những biện pháp tốt nhất là đẩy động trong hoạt động chính trị của lực lượng mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo công an nhân dân đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh viên Động lực quan trọng trong hoạt động chính trị công an nhân dân. Tiếp cận con đường, sự của lực lượng Công an nhân dân mà cụ thể là nghiệp hoạt động chính trị của Hồ Chí Minh, công cuộc đấu tranh giữ gìn an ninh, trật tự tiếp cận sự phát triển về tư duy chính trị của chính là tinh thần đoàn kết của lực lượng Hồ Chí Minh, tiếp thu những quan điểm chỉ cùng với sức mạnh của cả hệ thống chính trị đạo hoạt động chính trị của Hồ Chí Minh và nhân dân. Với tư cách là chủ thể nòng cốt ngay từ bản Di chúc như kết quả tổng kết quá của sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh, trật trình hoạt động chính trị của Người – đó tự, lực lượng công an nhân dân phải phát huy chính là một trong những biện pháp để hình được tối đa sức mạnh của lực lượng ngay từ thành nên tư tưởng và hành động vì một nền tinh thần đoàn kết – đoàn kết trong các cấp ủy chính trị đạo đức ở mỗi người công an nhân 78 http://jst.tnu.edu.vn; Email: jst@tnu.edu.vn
  6. Nguyễn Thị Thu Hòa Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN 225(07): 74 - 79 dân tương lai. Trong quá trình đẩy mạnh việc Quán triệt một số nội dung cơ bản về nền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong chính trị đạo đức theo quan điểm của Chủ tịch cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hồ Chí Minh đối với sinh viên các trường cán bộ, giảng viên kịp thời phát hiện những công an nhân dân hiện nay, cần thiết phải định cách làm hay, tấm gương tốt trong chính sinh hướng mục tiêu hoạt động chính trị gắn liền viên để kịp thời động viên, khen thưởng, tạo đạo đức đối với sinh viên công an nhân dân; động lực thúc đẩy các sinh viên khác thực giúp sinh viên công an nhân dân xác định rõ hành theo song song với việc đấu tranh, phê những động lực và cách thức huy động trong phán mọi tư tưởng lệch lạc ngay từ khi mới hoạt động chính trị của lực lượng công an nhân xuất hiện để rèn luyện người sinh viên công dân; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư an nhân dân. Phải xây dựng tinh thần của sinh tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh viên công an nhân dân học tập và làm theo tư trong sinh viên công an nhân dân. tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “trở TÀI LIỆU THAM KHẢO/ REFERENCES thành ý thức tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên. Hằng ngày, hằng giờ, ở [1]. Complete works of Ho Chi Minh (In Vietnamese), volumes 12, Ha Noi: The mọi nơi, mọi lúc, trong mọi hoạt động, công National Political Publishing House, 2011. tác, mọi quan hệ xã hội, trong suy nghĩ cũng [2]. Complete works of Ho Chi Minh (In nhu trong hành động” [5, tr. 22]. Vietnamese), volumes 5, Ha Noi: The National 4. Kết luận Political Publishing House, 2011. [3]. Complete works of Ho Chi Minh (In Trong suy nghĩ và hướng mục tiêu của Chủ Vietnamese), volumes 15, Ha Noi: The tịch Hồ Chí Minh, yếu tố chính trị và đạo đức National Political Publishing House, 2011. có sự gắn bó chặt chẽ với nhau – nền chính trị [4]. T. L. Quoc, “Some major solutions to improve mà Hồ Chí Minh phấn đấu xây dựng là một the political culture of leaders of our country,” nền chính trị đạo đức. Đối với lực lượng công Journal of Philosophy, vol. 303, no. 8, pp. 29- 35, 2016. an nhân dân, với tư cách là vũ khí sắc bén của [5]. S. T. Tan, “Studying and following Ho Chi Đảng, Nhà nước, Nhân dân, việc hướng các Minh’s moral example to live and work hoạt động chính trị trên nền tảng đạo đức chính worthy of the party, people and people,” là một trong những nhân tố hàng đầu giúp Communist review, vol. 106, no. 10, pp. 19- hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 23, 2015. http://jst.tnu.edu.vn; Email: jst@tnu.edu.vn 79
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2