quang duong lon nhat nho nhat trong dao dong dieu hoa

Chia sẻ: Vũ Hương Thắm | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:2

0
210
lượt xem
38
download

quang duong lon nhat nho nhat trong dao dong dieu hoa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một vật giao động điều hòa với biên độ 4cm, cứ sau một khoảng thời gian 1/4 giây thì động năng lại bằng thế năng Quãng đường nhỏ nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian 1/6. Một vật dao động điều hoà với biên độ 4cm, cứ sau một khoảng thời gian 1/4 giây thì động năng lại bằng thế năng. Quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian 11/3

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: quang duong lon nhat nho nhat trong dao dong dieu hoa

  1. Bµi tËp líp 12 CB. Ch¬ng Dao ®éng c¬. qu·ng ®êng lín nhÊt, nhá nhÊt vËt ®I ®îc trong mét kho¶ng thêi gian cho tríc. 1. Một vật dao động điều hoà với biên độ 4cm, cứ sau một khoảng th ời gian 1/4 giây thì đ ộng năng lại bằng thế năng. Quãng đường nhỏ nhất mà vật đi đ ược trong kho ảng th ời gian 1/6 giây là A. 8 cm. B. 8 - 4 cm. C. 8 - 4 cm. D. 4 cm. 2. Một vật dao động điều hoà với biên độ 4cm, cứ sau một khoảng th ời gian 1/4 giây thì đ ộng năng lại bằng thế năng. Quãng đường lớn nhất mà vật đi đ ược trong kho ảng th ời gian 11/3 giây là A. 36 cm. B. 34 cm. C. 29 cm. D. 32 cm. 3. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(4 πt + π/3). Tính quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian ∆ t = 1/6 (s) : A. 4cm. B. 3cm. C. cm. D. 2cm. 4. Một vật dao động điều hoà với biên độ A và chu kỳ T. Trong khoảng thời gian , quãng đường nhỏ nhất mà vật đi được là A. 4A - A B. A + A C. 2A + A D. 2A - A 5. Một vật dao động điều hoà với biên độ 6cm và chu kỳ T=4s. Trong kho ảng th ời gian 11s quãng đường lớn nhất mà vật đi được là A. 63,5cm B. 62,5cm C. 68,5cm D. 51,5cm 6. Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ 5 cm. Quãng đ ường đi l ớn nh ất c ủa v ật trong khoảng thời gian của một chu kì dao động T là: A. 2,5cm. B. 3,75cm C. 5cm D. 6,25cm 7. Một con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình x=5cos8πt(cm). Quãng đ ường đi nh ỏ nhất của vật trong khoảng thời gian t = là: A. 2,5cm. B. 3,75cm C. 5cm D. 6,25cm 8. Môt vât dao đông điêu hoa với biên độ A. Quang đường dai nhât vât đi được trong hai lân liên ̣̣ ̣ ̀ ̀ ̃ ̀ ̣́ ̀ tiêp cơ năng băng 2 lần động năng là ́ ̀ A. A. B. A. C. A . D. A. 9. Cho vật dao động điều hòa biên độ A, chu kì T. Quãng đường lớn nhất mà v ật đi đ ược trong khoảng thời gian 5T/4 là. A.6A-A B. . C. . D. . 10. Cho vật dao động điều hòa biên độ A, chu kì T. Quãng đường nh ỏ nhất mà v ật đi đ ược trong khoảng thời gian 5T/4 là. B. A(4+ 2) . C. 5A . A.6A-A D. A(4+ 3) . 11. Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O v ới biên đ ộ A và chu kỳ T. Trong khoảng thời gian , quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được là A. A. B. C. D. 12. Một con lắc lò xo nằm ngang, dao động điều hòa với chu kỳ T, biên độ A. Quãng đ ường ngắn nhất mà vật đi được trong thời gian T/4 là: A. A/2 B. C. D. A/3 13. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(4 πt + π/3). Tính quãng đường bé nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian ∆ t = 1/6 (s): A. cm B. 4 cm C. 3cm D. 2 cm 14: Một chất điểm dao động điều hòa, tỉ số giữa quãng đường lớn nhất và nhỏ nhất mà chất điểm đi được trong chu kỳ là A. B. C. D. 15: Vật dao động điều hoà trên 1 đoạn thẳng có chiều dài 10cm. tìm quãng đ ường ngắn nhất vật đi được giữa 2 thời điểm có động năng bằng thế năng A. 10cm. B. 5(2-)cm. C. 5cm. D. 10cm. 1 Gi¸o viªn: Vò ThÞ H¬ng Th¾m
  2. Bµi tËp líp 12 CB. Ch¬ng Dao ®éng c¬. 16: Một vật dao động điều hoà khi đi từ 2 vị trí có động năng b ằng th ế năng m ất th ời gian ngắn nhất là 0,25s. Tính quãng đường cực đại khi vật đi trong khoảng th ời gian 2/3s. Bi ết 2 điểm xa nhau nhất khi vật dao động đi qua cách nhau 10cm A. 15cm. B. 30cm. C. 20–5cm. D. 40–10 cm. 17: Tìm quãng đường ngắn nhất để vật đi từ vị trí có pha bằng /6 đ ến v ị trí l ực ph ục h ồi bằng nửa giá trị cực đại của nó. Biết biên độ dao động bằng 3cm A. 1,10cm B. 0.45cm C. 0cm D. 1,50cm 18: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ 2s, biên độ 4cm. Tìm quãng đ ường dài nh ất vật đi được trong khoảng thời gian 5/3s A. 8+4cm. B. 24cm. C. 16 – 4cm. D. 12cm. 19: Một vật dao động điều hòa trên đường thẳng nằm ngang với chi ều dài qu ỹ đ ạo 18cm và chu kì 0,2s. Quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian là A. 126cm B. 56,4cm C.63 cm D.60,5cm 20: Một vật dao động điều hòa trên đường thẳng nằm ngang với chi ều dài qu ỹ đ ạo 18cm và chu kì 0,2s. Quãng đường nhỏ nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian là A. 126cm B. 56,4cm C.63 cm D.60,5cm 21: Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương ngang với năng l ượng dao d ộng là 1J và lực đàn hồi cực đại là 10N . I là đầu c ố dịnh c ủa lò xo . kho ảng th ời gian ng ắn nh ất gi ữa 2 l ần liên tiếp điểm I chịu tác dụng của lực kéo là N là 0.1s. Quãng đường dài nh ất mà v ật đi đ ược trong 0.4 s là : A.60cm B. 64cm, C.100cm D. 84cm 22. Một vật dao động điều hòa với biên độ 4cm. Quãng đ ường nh ỏ nh ất mà v ật đi đ ược trong 1s là 20cm. Tính gia tốc lớn nhất của vật. Lấy π2=10. A. 4,82m/s2 B. 248,42cm/s2 C. 3,96m/s2 D. 284,44cm/s2 23. Một vật dao động điều hòa với biên độ 10cm. Quãng đường nh ỏ nh ất mà v ật đi đ ược trong 0,5s là 10cm. Tính vận tốc lớn nhất của vật. Lấy π2=10. A. 39,95cm/s B. 41,9cm/s C. 40,65cm/s D. 41,2cm/s 24. Một vật dao động điều hòa với biên độ 6cm. Quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong 0,2s là 6cm. Tính tốc độ của vật khi nó cách vị trí cân bằng 3cm A. 53,5cm/s B. 54,9cm/s C. 54,4cm/s D. 53,1cm/s 25. Một vật dao động điều hòa với biên độ 6cm. Quãng đ ường nh ỏ nh ất mà v ật đi đ ược trong 1s là 18cm. Hỏi ở thời điểm kết thúc quãng đường đó thì tốc độ của vật là bao nhiêu? A. 31,4cm/s B. 26,5cm/s C. 27,2cm/s D. 28,1cm/s 26: Một vật dao động điều hoà khi đi từ 2 vị trí có động năng b ằng th ế năng m ất th ời gian ngắn nhất là 0,25s. Tính quãng đường nhỏ nhất mà vật đi trong khoảng thời gian 2/3s. Biết 2 điểm xa nhau nhất khi vật dao động đi qua cách nhau 10cm A. 15cm. B. 30cm. C. 20–5cm. D. 40–10 cm. 27: Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương ngang với năng l ượng dao d ộng là 1J và lực đàn hồi cực đại là 10N . I là đầu c ố dịnh c ủa lò xo . kho ảng th ời gian ng ắn nh ất gi ữa 2 l ần liên tiếp điểm I chịu tác dụng của lực kéo là N là 0.1s. Quãng đ ường ng ắn nh ất mà v ật đi được trong 0.5 s là : A.60cm B. 64cm, C.100 cm D. 84cm 28. Một vật dao động điều hòa với phương trình x=5cos(2t+ cm. a. Tính quãng đường lớn nhất và nhỏ nhất mà vật có thể đi trong khoảng thời gian 1/3(s). b. Tính quãng đường lớn nhất và nhỏ nhất mà vật có thể đi trong khoảng thời gian 3/4(s). c. Tính quãng đường lớn nhất và nhỏ nhất mà vật có thể đi trong khoảng thời gian 1/2(s). d. Tính quãng đường lớn nhất và nhỏ nhất mà vật có thể đi trong khoảng thời gian 5,75(s). e. Tính quãng đường lớn nhất và nhỏ nhất mà vật có thể đi trong khoảng thời gian 10,25(s). f. Tính quãng đường lớn nhất và nhỏ nhất mà vật có thể đi trong khoảng thời gian 20,4(s). g. Tính quãng đường lớn nhất và nhỏ nhất mà vật có thể đi trong khoảng thời gian 20,6(s). 2
Đồng bộ tài khoản