Quy chế phối hợp số 3012/QCPH/TCHQ-TCCS

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
130
lượt xem
40
download

Quy chế phối hợp số 3012/QCPH/TCHQ-TCCS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy chế phối hợp số 3012/QCPH/TCHQ-TCCS giữa Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính và Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an về việc đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi khác vi phạm pháp luật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy chế phối hợp số 3012/QCPH/TCHQ-TCCS

  1. B TÀI CHÍNH - B CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T AN - T NG C C H I QUAN NAM - T NG C C C NH SÁT c l p - T do - H nh phúc ----- ----------- S : 3012/QCPH/TCHQ-TCCS Hà N i, ngày 22 tháng 06 năm 2003 QUY CH PH I H P GI A T NG C C H I QUAN - B TÀI CHÍNH VÀ T NG C C C NH SÁT - B CÔNG AN TRONG U TRANH PHÒNG, CH NG T I PH M VÀ CÁC HÀNH VI KHÁC VI PH M PHÁP LU T Căn c Lu t h i quan ngày 29 tháng 06 năm 2001; Căn c Pháp l nh c nh sát nhân dân ngày 28/01/1989 Căn c Ngh nh 96/2002/N -CP ngày 19/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c H i quan. Căn c Quy t nh s 12/Q /BNV ngày 18/06/1981 c a B N i v (nay là B Công an) quy nh nhi m v , quy n h n và t ch c c a T ng c c C nh sát nhân dân (nay là T ng c c C nh sát). phát huy s c m nh t ng h p trong công tác u tranh phòng, ch ng t i ph m, T ng c c H i quan - B Tài chính và T ng c c C nh sát - B Công an th ng nh t ban hành Quy ch ph i h p ho t ng trong công tác u tranh phòng, ch ng t i ph m và các hành vi khác vi ph m pháp lu t v i nh ng n i dung sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Quy ch này quy nh s ph i h p ho t ng gi a T ng c c H i quan - B Tài chính và T ng c c C nh sát - B Công an (sau ây g i chung là hai l c lư ng) trong u tranh phòng, ch ng buôn l u gian l n thương m i, buôn bán, v n chuy n trái phép các ch t ma tuý, v n chuy n trái phép hàng hoá, ti n t qua biên gi i (g i chung là t i ph m) và các hành vi khác vi ph m pháp lu t. 2. Quan h ph i h p ph i d a trên cơ s th c hi n úng ch c năng, nhi m v và quy n h n ã ư c pháp lu t quy nh cho t ng l c lư ng, nh mt t o i u ki n hoàn thành t t nhi m v ư c giao. Nghiêm c m vi c l i d ng Quy ch này làm trái pháp lu t và nh hư ng n uy tín c a m i l c lư ng. 3. Ho t ng ph i h p ph i m b o nguyên t c và yêu c u nghi p v c a m i l c lư ng. Khi ph i h p th c hi n m t công vi c c th ph i có k ho ch ư c lãnh o có thNm quy n c a hai l c lư ng phê duy t. Nh ng vư ng m c phát sinh ph i ư c bàn b c, gi i quy t trên cơ s tôn tr ng pháp lu t và yêu c u nghi p v c a hai l c lư ng. Trong trư ng h p không th ng nh t phương hư ng gi i quy t thì báo cáo k p th i v i lãnh o có thNm quy n xem xét quy t nh. II. QUY NNH C TH A. TRAO I THÔNG TIN, TÀI LI U NGHI P V :
  2. 1. Nguyên t c trao i: - Vi c trao i, cung c p tài li u nghi p v , h sơ v , vi c và các tài li u m t ph i úng quy nh c a pháp lu t, ch công tác h sơ c a m i l c lư ng và ph i ư c phê duy t c a lãnh o có thNm quy n. - Vi c trao i thông tin và x lý tin báo, t giác t i ph m th c hi n theo Thông tư liên ngành s 03 - TTLN ngày 15/05/1992 c a Vi n Ki m Sát Nhân dân T i cao, B N i v (nay là B Công an), B Qu c phòng, B Lâm nghi p (nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) và T ng c c H i quan. 2. N i dung trao i: - Nh ng ch trương, chính sách m i c a ng, Nhà nư c và hai ngành; Tình hình chính tr , kinh t - xã h i trong nư c và qu c t ; Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a m i l c lư ng liên quan n công tác u tranh phòng, ch ng t i ph m. - Nh ng sơ h , thi u sót ho c thay i trong các ch trương, chính sách c a ng, Nhà nư c và quy trình nghi p v c a hai l c lư ng; Tình hình, phương th c, th o n c a t i ph m trên ph m vi c nư c và nh ng tuy n, a bàn tr ng i m; Nh ng khó khăn, vư ng m c và kinh nghi m trong công tác u tranh phòng, ch ng t i ph m. - Nh ng thông tin c a T ch c c nh sát qu c t , T ch c H i quan th gi i và các t ch c qu c t khác có liên quan v các t ch c, i tư ng t i ph m qu c t và trong nư c. - Các tài li u nghi p v , h sơ v , vi c khi có yêu c u c a m i bên. - Nh ng tài li u, thông tin ph c v tuyên truy n v pháp lu t, v công tác u tranh phòng, ch ng t i ph m; gương ngư i t t vi c t t c a m i l c lư ng trên các phương ti n thông tin i chúng. B. PH I H P HO T NG: 1. Trong a bàn ho t ng H i quan: - Khi có yêu c u c a l c lư ng H i quan, l c lư ng C nh sát có trách nhi m h tr l c lư ng, phương ti n, bi n pháp nghi p v phh i h p phòng ng a, ngăn ch n, i u tra, b t gi , x lý t i ph m và các hành vi khác vi ph m pháp lu t, c bi t là tình tr ng ch ng ngư i thì hành công v nh m gi gìn tr t t an toàn xã h i trong a bàn ho t ng h i quan. - Khi l c lư ng C nh sát có yêu c u ti n hành các ho t ng i u tra, b t gi , x lý t i ph m buôn l u, gian l n thương m i, buôn bán, v n chuy n trái phép hàng hoá, ti n t và các ch t ma tuý qua biên gi i và các hành vi vi ph m pháp lu t h i quan thì trao i trư c v i lãnh o H i quan có thNm quy n ph i h p th c hi n. 2. Ngoài a bàn ho t ng h i quan:
  3. - Khi l c lư ng C nh sát có yêu c u, l c lư ng H i quan các c p có trách nhi m h tr l c lư ng, phương ti n, bi n pháp ph i h p phòng ng a, ngăn ch n, i u tra, b t gi , x lý t i ph m và các hành vi khác vi ph m pháp lu t. - Khi có yêu c u c a l c lư ng H i quan, l c lư ng c nh sát các c p có trách nhi m h tr l c lư ng, phương ti n, bi n pháp nghi p v th c hi n vi c xác minh, truy u i, truy tìm, b t gi t i ph m ho c i tư ng có hành vi khác vi ph m pháp lu t t a bàn ho t ng h i quan ch y ra. 3. i v i nh ng v , vi c c th : a) Nh ng v án i u tra, x lý theo trình t t t ng hình s : - Các v án do l c lư ng H i quan xác l p, i u tra theo thNm quy n, khi có yêu c u ph i h p b ng văn b n và ư c lãnh o l c lư ng c nh sát có thNm quy n phê duy t thì l c lư ng C nh sát ph i th c hi n theo úng nh ng quy nh ph i h p ư c nêu t i i m 1, 2 trên. Trong trư ng h p ph i t m giam, t m gi i tư ng vi ph m thì l c lư ng c nh sát ti p nh n theo úng quy nh c a phát lu t. Khi l c lư ng H i quan chuy n giao h sơ v án thì l c lư ng c nh sát có trách nhi m ti p nh n, i u tra, x lý theo thNm quy n. K t thúc i u tra, l c lư ng c nh sát ph i thông báo b ng văn b n k t qu i u tra, x lý cho l c lư ng H i quan. - i v i các chuyên án do l c lư ng c nh sát xác l p, i u tra, khi có yêu c u ph i h p b ng văn b n và ư c lãnh o l c lư ng H i quan có thNm quy n phê duy t thì l c lư ng H i quan ph i th c hi n theo úng nh ng quy nh ph i h p ư c nêu t i i m 1.2 trên. Khi k t thúc i u tra, l c lư ng C nh sát thông báo b ng văn b n k t qu i u tra, x lý nh ng v n liên quan cho l c lư ng H i quan ph i h p. - Trong trư ng h p khNn c p ngăn ch n hành vi ph m t i, b t gi i tư ng, phương ti n, tang v t ph m pháp, l c lư ng ư c yêu c u có trách nhi m áp ng k p th i, ng th i báo cáo ngay lên c p trên tr c ti p. b) Nh ng v , vi c x lý theo trình t hành chính: V i nh ng v , vi c vi ph m hành chính ho c nh ng v , vi c chưa n m c truy c u trách nhi m hình s mà hai l c lư ng ph i h p i u tra thì ph i bàn b c th ng nh t hình th c, m c x lý theo úng các quy nh c a pháp lu t v x ph t vi ph m hành chính. Trư ng h p không th ng nh t, ph i báo cáo c p trên tr c ti p c a hai l c lư ng ch o. C. NH NG QUAN H PH I H P KHÁC - Trong quá trình th c hi n nhi m v theo thNm quy n, n u phát hi n cán b , chi n sĩ c a m i l c lư ng có d u hi u, hành vi tiêu c c ho c vi ph m pháp lu t thì thông báo k p th i cho lãnh o tr c ti p c a cán bô, chi n sĩ ó có bi n pháp phòng ng a, ngăn ch n, giáo d c, qu n lý và x lý - Quá trình x lý cán b , chi n sĩ vi ph m, hai l c lư ng h tr cung c p thông tin, tài li u liên quan và tham gia ý ki n ch o khi có ngh . M i bên ph i có trách nhi m gi bí m t nh ng thông tin, tài li u ã cung c p.
  4. - Hai l c lư ng h tr , ph i h p hu n luy n, b i dư ng nghi p v chuyên ngành và trao i kinh nghi m trong công tác u tranh phòng, ch ng t i ph m - H tr tư v n trang b , hu n luy n s d ng nh ng phương ti n nghi p v , trang thi t b m i ơc trang b . III. T CH C TH C HI N 1. Giao c c trư ng C c i u tra ch ng buôn l u - T ng c c H i quan, c c trư ng C c C nh sát Kinh t - T ng c c C nh sát giúp lãnh o hai t ng c c t ch c tri n khai, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Quy ch này. - nh kỳ hàng năm, T ng c c H i quan và T ng c c C nh sát sơ k t k t qu th c hi n Quy ch và ra phương hư ng ti p t c ph i h p. - nh kỳ 6 tháng m t l n, C c i u tra ch ng buôn l u và C c C nh sát Kinh t t ch c trao i, ánh giá k t qu ph i h p, ki n ngh và gi i quy t nh ng v n phát sinh theo thNm quy n. - Phòng Tham mưu ch ng buôn l u và Phòng C nh sát Kinh t là u m i liên l c gi a C c h i quan và Công an c p t nh, thành ph nh kỳ 3 tháng m t l n t ch c giao ban, ánh giá k t qu ph i h p ho t ng và ki n ngh nh ng v n vư ng m c. - Chi c c H i quan c a khNu, i ki m soát H i quan và Công an c p qu n, huy n và tương ương (trên a bàn có l c lư ng H i quan) nh kỳ hàng thágn giao ban ánh giá k t qu ph i h p. - Trong trư ng h p c n thi t ph i bàn b c gi i quy t nh ng v n c th m m i c p thì lãnh o c p ó c a hai l c lư ng trao i th ng nh t bi n pháp gi i quy t. - Lãnh o ơn v H i quan và c nh sát các c p khi c n thi t có th ph i h p ki m tra vi c t ch c th c hi n Quy ch này. 2. Trong quá trình th c hi n Quy ch này, t ch c, cá nhân có thành tích thì ư c khen thư ng ; n u vi ph m thì b x lý k lu t. Quy ch này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, n u phát sinh nh ng vư ng m c c n s a i, b sung thì báo cáo k p th i lãnh o hai T ng c c xem xét gi i quy t./. KT. T NG C C TRƯ NG KT. T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN T NG C C C NH SÁT PHÓ T NG C C TRƯ NG PHÓ T NG C C TRƯ NG Nguy n Ng c Túc Cao Ng c Oánh
Đồng bộ tài khoản